Доклад за дейността 31. 12. 2007г. Гр. София уважаеми инвеститори, Годишният доклад за дейността на „ХипоКредит ад е изготвен в унисон с разпоредбите и изискванията настраница1/8
Дата21.12.2017
Размер0.62 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8ХипоКредит” АД

Годишен доклад за дейността

31.12.2007г.

Гр. София
УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,
Годишният доклад за дейността на „ХипоКредит” АД е изготвен в унисон с разпоредбите и изискванията на:

 • Чл. 33 от Закона за счетоводството;

 • Чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон;

 • Чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

 • Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Надяваме се, че информацията, поместена в настоящия документ, ще бъде полезна и изчерпателна за вас – инвеститорите. За нас, екипа на „ХипоКредит” АД, 2007г. беше успешна и удовлетворителна по отношение на постигнатите цели и резултати. Бяха предоставени кредити на територията на седемнадесет големи града и околностите им, помогнахме за изграждането на 15 строителни обекта, за закупуването на 100 жилищни имота, за развитието на най-различни бизнеси, вариращи от селско стопанство до инженерингова дейност.

За всякакви въпроси и допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас:

ХипоКредит” AД,

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 - партер

Телефон: +359 (2) 970 49 49 или +359 (2) 970 49 59

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“ХипоКредит” АД (“Дружеството”) е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 - партер, с предмет на дейност финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, не забранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон. Капиталът на Дружеството е 4 000 000 /четири милиона/ лева, разпределен в 40 000 /четирдесет хиляди/ броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка. Наименованието на Дружеството е “ХипоКредит” АД (с еквивалент на изписване на латиница HypoCredit AD). Датата на учредяване на Дружеството е 22 януари 2004 г. Дружеството е учредено за неопределен срок.

От датата на вписване на Дружеството в търговския регистър на Софийски градски съд до датата на настоящия документ не са настъпвали изменения в неговото наименование. Дружеството е вписано в СГС през месец април 2004 г. в България и е със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 - партер.

Дружеството е вписано в регистъра на Софийски градски съд с решение на Софийски градски съд № 1 от 29.04.2004 г., парт. № 83558, том 1018, страница 83, рег. I, по фирмено дело № 3608/2004 година. Дружеството има единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 131241783.

Съгласно чл. 1, ал. 6 от Закона за банките Дружеството е уведомило Българска народна банка с писмо, вх. № 4703-4385/18.08.2004 г., за започване на дейността си от 10.08.2004 г., като е приложило решението на СГС за регистрация в търговския регистър. “ХипоКредит” АД е вписано в регистъра на небанковите финансови институции, воден от БНБ под регистрационен номер 58.

Място на осъществяване на дейността: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 - партер, тел.: +359 (2) 970 49 12, факс: +359 (2) 970 49 39, електронна страница в Интернет: няма.

Към момента на изготвяне на годишния доклад за дейността Дружеството няма разкрити клонове из страната и чужбина, както и други дъщерни дружества.

Дружеството има едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите на Дружеството са:


 • Мария Димитрова Цукровска – Председател на Съвета на директорите

 • Валентин Ангелов Гълъбов – Зам. председател на Съвета на директорите;

 • Иво Александров Георгиев – Изпълнителен Директор

 • Ивайло Живков Ботев – Изпълнителен Директор

 • Красимир Любенов Гумнишки – Член на СД

 • Милена Колева Ботева – Член на СД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

Основни фактори, оказващи влияние върху дейността на Дружеството, се явяват нарасналото ипотечно кредитиране от страна на банките и повишаването на търсенето и на цените на недвижимите имоти в големите градове, по Черноморието и в планинските курорти, което предполага конкурентна среда за развитие на бизнеса.

Основната дейност на “ХипоКредит” АД е предоставяне на финансиране, обезпечено с ипотека на недвижим имот и корпоративна гаранция от предварително определен гарант, на физически и юридически лица за следните цели: • Покупка на недвижим имот – средствата от финансирането ще се използват за плащане покупната цена на имота;

 • Оперативни или капиталови нужди – при ипотекиране на одобрен(и) от финансиращото дружество имоти(и);

 • Строителство и изграждане на недвижими имоти – средствата ще се използват за финансиране на строителните работи и други свързани дейности с имоти в процес на изграждане.

Обезпечения по договорите за финансиране

 • Ипотека на недвижим имот в полза на Дружеството;

 • Корпоративна гаранция от предварително определен гарант – гарантиращото дружество поема плащания на погасителните вноски, в случай че кредитополучателя не извърши дължимите и изискуеми погасителни плащания по заема в техния пълен размер в продължение на 6 (шест) поредни месеца;

 • Запис на заповед, издадена от клиента и авалирана от предварително определени физически или юридически лица;

 • Застраховка на имуществото;

Недвижими имоти, приемливи да служат като обезпечение:

 • Жилищни имоти, включващи основно за клиента жилище и други градски и извънградски имоти;

 • Търговски обекти с универсално предназначение (магазини, кафета, складове и др. под. градски имоти);

 • Търговски обекти със специфично предназначение (офис сгради; малки хотели, търговски складове и др.);

 • Гореизброените имоти в процес на строителство;

 • Регулирани парцели с цел строителство на гореизброените имоти.

Валута на финансирането: евро или американски долари (USD)

Срок: без ограничение

Минимален размер на финансирането: 5 000 евро или еквивалента им в USD.

Максимален размер на финансирането: няма

Такса за разглеждане на проекта: няма

Гратисен период: по договаряне

Погасителен план: по договаряне

Дружеството е приело Правила за сключване на договори за финансиране, които регламентират условията и процедурите, въз основа на които се сключват договори, както и установяват реда за проучване и анализ на клиентите и проектите и определянето на компетентните органи за вземане на решение.

Сключване на сделки се извършва след анализ на кредитоспособността и платежоспособността на клиента, икономическата целесъобразност на сделката, оценка на имота, който ще бъде придобит и/или ипотекиран, и решение на съответния компетентен орган, наречен кредитен комитет.

Структура на кредитните комитети и компетентност:

Членове:


   1. Финансовият аналитик, подготвил анализа на конкретната сделка;

   2. Регионалният офис мениджър на Дружеството-гарант;

   3. Управляващият/ите мениджър/и на Дружеството-гарант;

   4. Изпълнителният/те директор/и на “ХипоКредит” АД;

   5. Член на СД на “ХипоКредит” АД;

   6. Председателят на СД на “ХипоКредит” АД;

   7. Риск мениджър на “ХипоКредит” АД;

   8. Представител на акционерите на дружеството-гарант

Нетен размер на заема

Кредитен комитет

До 100 000 евро

(или еквивалента в USD)[1]

плюс най-малко 2 от:

[4], [7] & [8],

плюс най-малко 3 от:

[2], [3], [5] & [6]


Над 100 000 евро

(или еквивалента в USD)[1]

плюс всички 3 от:

[4], [7] & [8],

плюс най-малко 3 от:

[2], [3], [5] & [6]


Основни критерии при предоставяне на ипотечно финансиране са съотношенията:

 • Размер на заема/Стойност на имота, и

 • Размер на заема/Нетни доходи на кредитополучателя.

Продуктът, който предлага Дружеството е един – финансиране на проекти, като финансирането се гарантира чрез ипотека на горните видове имоти. Всички приходи от основна дейност до момента са реализирани от този продукт.


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница