Доклад за дейността и състоянието на факултета Относностраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.67 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Отчетен доклад за дейността и състоянието на факултета
Относно: учебната, изследователската и художествено-творческата дейност на Педагогически факултет и неговото състояние в периода март 2003 – март 2007 година
Уважаеми г-н Председател , уважаеми членове

на Общото събрание на факултета!

Скъпи колеги!
Настоящият доклад представя четиригодишен мандатен отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. (5), т. 4. от Закона за висше образование. Съгласно тези изисквания докладът е структуриран така, че да обхваща всички основни дейности в Педагогически факултет. Структурата му е аналогична на годишните отчетни доклади през изминалите години за улесняване съпоставимостта на постиженията в различните сфери на дейността.

Наред с необходимостта от разширяване на университетската автономия водеща тенденция във висшето образование е изискването за прозрачност и контрол на качеството. Затова настоящият отчет предлага обстоен анализ на изминалия четиригодишен период (март 2003 г. – март 2007 г.). Необходимо е да се анализира и съпостави постигнатото от всички академични, административни и студентски структури на факултета, за да се стимулира, повишава и прогнозира ефективността на учебната, изследователската и художествено-творческата дейност във факултета.

През отчетния период членовете на Педагогическия факултет положиха усилия за издигане авторитета на факултета и за повишаване качеството на обучението в отделните специалности. Това в голяма степен се определи от кадровото укрепване на двете основни направления (Педагогика, Математика и информатика); от подобряване на административното обслужване на студентите, преподавателите и служителите; от разнообразяване на формите на работа със студентите и синдикатите. От особена важност е обновяването на материалната и дидактическата база.

Факултетът се ръководи от Факултетен съвет, който се състои от 26 члена съгласно изискванията за състава и структурата му. Факултетният съвет провеждаше ритмично своите заседания. През отчетния период са осъществени средно годишно 10 редовни заседания. С приетите решения са защитени интересите на студенти, преподаватели и служители от Факултета. Взетите решения са своевременно представяни в АС на ВТУ, което гарантира тяхното изпълнение. Няма отложено заседание поради липса на кворум. Отсъствията на някои членове на съвета са предимно по уважителни причини.Сега ще представя пред Вас работата на деканското ръководство, Факултетния съвет и Факултета като цяло по основни направления.
Първо направление: УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Учебната работа във факултета през отчетния период бе организирана и реализирана в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. На тази база Педагогическият факултет се утвърди като образователен, научен и културен център с общонационално значение, защото дава висококачествена подготовка на бакалаври, магистри и докторанти от цялата страна.

В периода 2003-2007 учебни години в ПФ са се обучавали, както следва:

- в направление “Педагогика” – 872 студенти (614 – редовно обучение, 258 – задочно обучение);

- в направление “Математика и информатика” – 282 студенти

Обучението е реализирано в 10 специалности и е осигурено от високо квалифициран преподавателски състав. Към настоящия момент в Педагогически факултет работят 108 преподаватели на основен трудов договор. За по-доброто качество на обучението и професионална подготовка на студентите са привлечени и много изтъкнати представители на науката като съвместители и хонорувани преподаватели към факултета.

Въпреки досегашната тенденция /до 2006 г./ на образователното министерство за намаляване броя на студентите, обучаващи се по държавна поръчка и намаляване броя на специалностите, а от тук и на преподавателите, благодарение на добрата политика на деканското ръководство при нас е налице процес на увеличаване на студентите и специалностите, както и на преподавателите на основен трудов договор.

През отчетния период успешно се утвърдиха новите специалности: “Начална училищна педагогика и физическо възпитание”, “Начална училищна педагогика и ромски език” и “Компютърни науки”. Наличието на доцент и трима асистенти по методика на ранното чуждоезиково обучение, които са на щат във факултета, повиши качеството на обучението и направи по-устойчиво развитието на специалностите с чужд език.

Успешно се реализира и дадената възможност на студентите да се обучават по две специалности едновременно в рамките на едно следване, както и обучението на докторанти.

За пръв път от началото на 2004 учебна година е въведена система за натрупване и трансфер на кредити. Във връзка с това учебните планове са приведени в съответствие с изискванията на МОН за кредитиране на дейностите. При разработване на учебните програми за специалностите (за ОКС “бакалавър” и “магистър”) са отчетени следните изисквания: съответствие на учебните програми в структурно и съдържателно отношение на възприетата система за трансфер на академични кредити във ВТУ и съответно за страните от Европейския съюз – ЕСТК. Осигурено е оптимално съотношение на аудиторна и извънаудиторна заетост на студентите; отчетени са възможностите за интеграционни връзки в съдържателно и терминологично отношение, както и възможностите за гъвкавост при прехода във формите на обучение и ОКС, и при преместване в друго ВУ.

В учебните планове е прецизирано съотношението на задължителните, избираемите и факултативни учебни дисциплини съобразно изискванията, хорариума лекции и упражнения, видовете практики, оптимизирани се формите за проверка и оценка на теоретичното и практическото обучение (интерактивни методи, текущ контрол, тестова проверка, портфолио и т.н.).

УЧЕБЕН ПРОЦЕС И ОСИГУРЯВАНЕ

Обучението се реализира в 10 специалности за двете професионални направления и е осигурено от 156 преподаватели, като съотношението на щатни към нещатни към 2007г. (Таблица 1.) е както следва: • 108 щатни преподаватели на основен трудов договор (ОТД)

 • нещатни преподаватели, от които:

- 3 съвместители (двама професори и 1 доцент)

- 44 хонорувани преподаватели (от които 19 към катедра Музика)

- 1 професор д-р на граждански договор

Таблица 1.1. Преподавателски състав, осигуряващ учебния процес към учебната 2006/2007г.

Щатни преподаватели на ОТД – 108

Нещатни преподаватели - 48

(хонорувани, съвместители)Преподаватели

хабилитирани

нехабилитиран

хабилитиран

нехабилитирани

ОБЩО

проф

доц.

д-р


асист.

състав


проф

доц.

д-р

асист.

състав


П-ка

69

3

25

11

30

8

9

2

21

М И

39

-

15

5

19

1

6

-

1

ОБЩО:

3

40

16

49

9

15

2

22

43

65

24

24

Съобразно изискванията на Закона за висше образование, лекционните курсове се водят основно от хабилитирани преподаватели на ОТД, които към настоящия момент са 43. Щатните нехабилитирани преподаватели са 65, от които 13 асистенти, 11 ст. асистенти, 41 гл. асистенти.


Продължаващо обучение - задочно и следдипломно обучение, докторанти и магистри

Факултетът осъществява обучение в платени форми на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” по различни специалности във В. Търново, Плевен и Враца. Довършено е обучението в центровете в Стара Загора, Ловеч и Добрич.

За 4-те години в бакалавърските програми във Велико Търново, на територията на Педагогическите колежи в Плевен и Враца са се обучавали около 400 студенти.

В магистърски програми са се обучавали съответно около 1150 студенти.Таблица 1.2. Прием на студенти в платените форми на обучение по специалности в Педагогически факултет:

Прием в ОКС “бакалавър” и “магистър” по учебни години
Специалности

03-04

04-05

05-06

06-07

ОБЩО

Направление “Педагогика”

1

Предучилищна и начална училищна педагогика (ОКС “бакалавър”)

42

30

29

20

111

2

Начална училищна педагогика и английски език (ОКС “бакалавър”)

8

7

11

8

34

3

Предучилищна и начална училищна педагогика

31

22

28

21

102

4

Социална педагогика

11

7

17

35

5

СП. Педагогика на социализацията на деца в риск

7

12

7

5

31

6

СП.Социално-превантивни и пробационни дейности

17

15

15

22

69

7

П-ка на деца със специални образователни потребности

8

15

28

23

74

8

Спортна педагогика

8

24

11

21

64

9

Музикална педагогика

5

8

10

9

32

10

Организация и упр. на образованието

(задочна и дистанционна форма)30

31

47

57

165

Направление “Математика и информатика”

1

Информатика

48

68

72

82

270Качество на учебния процес

Стремежът на деканското ръководство и преподавателите е към ограничаване компромисите към традиционните явления за нарушаване правилниците на ВТУ и ПФ, спазване на законите при прехвърляне на студенти от една специалност в друга или в друг ВУЗ. Качеството на учебният процес се определя от учебната мотивация, посещаемостта на студентите (и преподавателите) на лекции и упражнения, ефективното взаимодействие в учебния процес и осъществяването на различни форми на контрол и оценка. Независимо от контрола, който осъществяват повечето преподаватели се забелязват следните проблеми на учебната дейност:

1. Посещаемост на лекции – забелязани са различни тенденции: от добра към по-слаба посещаемост .

2. Някои студенти не познават добре новите учебни планове и програми, както и формите за контрол и оценка.

3. Текущият контрол е функция на самия преподавател – необходимо е стриктно спазване на определените в учебните програми форми за контрол и оценка и влияние на текущия контрол в общата оценка на изпита.

4. Обвързаността на аудиторната с извън-аудиторната дейност все е нужно да намери оптималните си практически измерения в учебния процес.Тези и други проблеми влияят на качеството на учебната дейност и се отразяват върху успеха на студентите.


Таблица Студентски статус

Специалности от направление ПЕДАГОГИКА, І курс

движение

2004

2005

2006

1

записани- м.ІХ.

242

226

233

2

отписани

6

3

5

3

прехвърлени

27

15

13

4

отстранени

-

-

-

5

неуредено студентско положение

1

1

-


Специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, І курс

движение

2004

2005

2006

1

записани- м.ІХ.

35

32

37

2

отписани

-

3

2

3

прехвърлени

5

6

1

4

отстранени

-

4

-

5

неуредено студентско положение

-

-

4


Специалности ИНФОРМАТИКА и КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, І курс

движение

2004

2005

2006

1

записани- м.ІХ.

44

57

53

2

отписани

-

3

-

3

прехвърлени

3

(в І курс)8

(в І курс)

1

4

отстранени

-

2

-

5

неуредено студентско положение

-

3

5


Учебни практики

През изтеклия мандатен период усилията на деканското ръководство, ръководителите на катедрите и преподавателите по педагогика, психология, методика на обучението и технологии на педагогическото взаимодействие бяха съсредоточени за усъвършенстване на учебната практика като основен елемент от цялостната професионална подготовка на студентите по педагогическите специалности, изучавани във Факултета.

Учебните практики се реализират въз основа на учебните планове и учебните програми. След намаляването броя на базовите учители (с Ректорска заповед) са осигурени квалифицирани базови учители по всички изучавани специалности и е намерена нова организация на практическото обучение (двусменно, паралелно и др.), която все още не решава всички проблеми на практиките.

Резултатите от практическото обучение през последните четири години дават основание за някои по общи изводи и препоръки:


 1. Практическата подготовка на студентите е важен компонент от об­ща­та им професионална подготовка. Подценяването или подменянето на основни форми на практиките рефлектира върху качеството на професионално завършения млад специалист – учител.

 2. Практическото обучение зависи от структурирането и от средствата за реализацията на различните видове практическа подготовка, от начина на организирането и провеждането на цялостния практически цикъл.

 3. Нужни са съвременни аудиовизуални и мултимедийни средства за по-качествена практическа подготовка на студентите.

 4. Практическата подготовка трябва да се обвърже още по-силно с теоретичната подготовка на всеки етап от обучението.

Абсолвенти и дипломиране

Завършващите абсолвенти са особено значими за факултета и университета. Резултатите от тяхното обучение и професионална реализация са атестат за факултета – те служат както при анализа на реализираните цели на обучението, за качеството на взаимосвързаните университетски дейности, за професионалната реализацията в практиката и имиджа на факултета и университета като цяло.

Дипломирането като обективна характеристика на учебната дейност на завършващите (бакалаври и магистри) през миналата учебна 2005/2006 година е изразено количествено в таблица 3.

Таблица 1.4. Редовно и задочно обучение студенти, учебна 2005/2006 г.


направление

брой

с

невзети


изпити

дипломирани

презаписали

недипломирани

семестр. зав.Д.Р.

Д.И

Педагогика234

13

70

142

14

17

Математика и информатика


63

24

21

10

4

4

общо за ПФ

297

37

91

152

18

21

Конкретни данни за “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

Таблица 1.4.а. Редовно обучение

– бакалаври ІV курс, 2005/2006 г.
Специалност

брой

с

невзети


изпити

дипломирани

презаписали

недипломирани

семестр. зав.Д.Р.

Д.И

МИ

32

10

12

7

2

1

Информатика

31

14

9

3

2

3

общо

63

24

21

10

4

4

Таблица 1.4.б.

Редовно обучение – студенти магистри, 2005/2006 г.


Специалност

брой

с

невзети


изпити

дипломирани

презаписали

недипломирани

семестр. зав.Д.Р.

Д.И

Информатика

65

15

42

-

-

8

Таблица 1.4.в.

Редовно и задочно обучение – студенти в направление “Педагогика”

2005/2006 г.
Специалност

брой

с

невзети


изпити

дипломирани

презаписали

недипломирани

семестр. зав.Д.Р.

Д.И

СП

59

1

36

19

1

3

ПНУП

53

-

27

25

-

1

ПУП и ч.е.

8

-

6

2

-

-

НУП и ч.е.

24

-

6

16

-

2

НУП и ф.в.

15

2

-

13

3

4

ПОФВ

64

10

-

54

10

4

Музика

19

-

1

15

-

3

Анализирайки данните от таблиците, е видно, че в бъдеще е необходимо да се обръща все по-голямо внимание на:

1.Повишаване качеството на различните форми на учебна, научна и консултантска дейност, и обвързването им в последния курс на обучение и при дипломирането на абсолвентите.

2. Повишаване на професионалната мотивация на абсолвентите, привличане на абсолвенти с изявени научни интереси към продължаващо обучение и университетска кариера.

3. Създаване на традиции и спазване на ритуали за дипломиране. В това отношение направление “Математика и информатика” от две години (благодарение на доц. д-р Г. Тодоров и колегиума) поддържа традицията за тържествено раздаване на дипломи на абсолвентите и връчване на награди на изявени студенти (при раздаване на дипломите на абсолвенти, при участие в студентски научни сесии, олимпиадите по математика и информатика и др.). Гости на тези ритуали бяха Деканът и зам.деканите на факултета.

ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Изследователската дейност е основа на развитие на кадровия потенциал на факултета. Тя не може да се реализира, ако не се приема като основно задължение и лично дело на всеки член от научния състав на факултета. Разгръщането на изследователската дейност през отчетния четиригодишен период е свързано със социално-образователни тенденции, законодателни и нормативни изисквания и редица трудности от финансов характер. Тази детерминираност определи основните направления и приоритети на научно- изследователската дейност в Педагогически факултет:

1. Научното израстване на преподавателския състав като функция на научните изследвания и публикационната активност (научна и учебно-помощна продукция).

В това отношение трудностите бяха много и независещи от нас. Като основни проблеми извеждаме: липса на координация на научните изследвания в национален мащаб, недобри условия за оптимална научна работа породени от недобра координация на релацията планиране – финансиране – отчитане, липса на достатъчно централно финансиране, учебна претовареност на преподавателите (завишен хорариум – средно по 1,5 норматив часове) и т.н. Независимо от тези и други проблеми, научните тематични изследвания, по които работиха преподавателите на Педагогически факултет са значими, което се доказва с резултатите представени по-нататък в отчета.2. Водеща тенденция за все по-голямо обвързване на научноизследователската с учебната дейност.

Стремежът на преподавателите от ПФ е доказаните резултати от научните изследвания да се внедряват и да оказват влияние върху качеството на учебната дейност (обновяване на лекционните курсове, разработване на нови учебни програми, използване на интерактивни и съвременни методи, нови обучаващи технологии, електронни средства за обучение, мултимедия и т.н.).3.Стимулиране на изследователската дейност на студентите. Акредитационните изисквания на НАОА регламентираха в последните години създаване на условия за стимулиране и разгръщане все повече на изследователската дейност на студентите, а не толкова и само научното израстване на преподавателите. Всеки университет съществува заради и в служба на своите студенти. Европейското образователно пространство ги включва като равнопоставен партньор в изследователската дейност и научните проекти. В това отношение ПФ осигури форми за изява на студентската изследователска, художествено-творческа и спортна дейност (участие в национални и международни проекти, научни конференции, студентски научни сесии, Национални олимпиади по математика и информатика, спортни състезания и изследователски проекти, музикални лектории, рецитали и др.). Необходимо е да се работи още в тази насока, да се осигурят стимули и мотивационни подходи за включване на повече студенти в изследователската дейност на факултета и университета.

4. Организиране на научни форуми от катедрите и факултета като средище за наука, изкуство и спорт.

Недостатъчното централизирано финансиране ориентира научната дейност на ПФ основно към регионални и местни научни изяви (финансирани от национални проекти и спонсори), както и финансиране от международни проекти. Ежегодно са провеждани научни конференции към Центъра за образователни технологии, към Съюза на учените (клон В.Търново), съюза на математиците в България (клон В.Търново), РИО на МОН (В.Търново) и др. Периодът бе знаменателен с юбилейни чествания за факултета: “40 години ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, “20 години Педагогически факултет”, “20 години направление “Математика и информатика” във ВТУ”, “120 години Предучилищно възпитание”. През 2007г. се организира предстоящия юбилей “125 години Предучилищно възпитание”, който ще се отбележи с Национална научно-приложна конференция (14-15 юни, гр. Свищов). Съорганизатори на РИО на МОН и Педагогически факултет на ВТУ. Организирани са и работят научни семинари в направление “Математика и информатика” (“Теория на кодирането” и др.), а направление “Педагогика” семинари и кръгли маси по проблемите на образованието, възпитание и превенцията. Изнесени са прекрасни музикални лектории (“Ден на християнското семейство” (проф.Л.Наумова, проф.д-р Б.Моцинова), редица изложби изобразително изкуство (проф.дпн Пл.Легкоступ) и т.н. Първи награди печелят студентите в спортни състезания по волейбол, баскетбол, футбол и др. под умелото ръководство на преподавателите от катедрите “Теория и методика на физическото възпитание” и “Обща физическа подготовка и спорт”5. Участие в научно-изследователски проекти (у нас и в чужбина) – това един от начините за разгръщане на изследователската дейност и финансирането й. Трябва да се отбележи, че към фонд “Научни изследвания” на ВТУ са разработени през 2005/ 2006 г. три научноизследователски проекта с ръководители доц.д-р Д. Гълъбова, доц.д-р Ст. Буюклиева, доц.д-р Г.Тодоров. За разработване на проекти по програмите Сократ-Еразъм, Леонардо с участието в тях на над 40 студента и преподаватели принос имат проф. М. Георгиева, доц.д-р М.Тодорова, доц.д-р Ан.Гърбачева.

Изследователската дейност ще представим подробно и систематизирано чрез приоритетите на дейността.Обобщените резултати и примерните постижения се базират на личните отчети на катедрите. Първичните обобщени резултати на десетте катедри са представени в приложенията на доклада.


1. Научно-изследователска (художественотворческа, спортна) дейност на преподавателския състав

Съдържанието на научно-изследователската дейност на преподавателите от ПФ се детерминира на първо място от мисията на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” да подготвя кадри в областта на образованието. Второ – от перспективността и уникалността на специалностите, които подготвят преподавателски кадри за всички образователни степени. Трето, целта и съдържанието на научната дейност е тясно свързана с възпитателните задачи на мисията на педагогическите специалности: провеждане на теоретични и емпирични изследвания (самостоятелно, съвместно с други институции, с привличане на студенти), които да решават преди всичко образователни и социално-педагогически проблеми. И не на последно място, от постоянно обогатяващите се контакти с образователните университетски системи в Русия, Румъния, Гърция, Сърбия, Западна Европа, САЩ и др. Факторите, които стимулират научното развитие на преподавателите и студентите от специалностите са: наличие на общоакадемичен възглед, функциониране в общоуниверситетска мрежа, установени двустранни отношения с наши и чуждестранни университети, установени лични контакти с преподаватели от чуждестранни университети.1.1. Изследователски проекти

Участието в национални и международни проекти е форма на разгръщане на научната дейност и дава възможност за обмен на преподаватели (четене на лекции и водене на упражнения), обмен на студенти (обучение), квалификация на педагогически кадри, оборудване с компютърна техника (компютърни конфигурации, DVD, мултимедийни проектори и копирна машина, принтери и др.). Чрез включване в ежегодния план за университетски обмен на ВТУ – Международен отдел и чрез различни проекти са реализирани над 100 участия на преподавателите в международни проекти, от които основни са: • Специализации по линия на международния университетски обмен: доц.д-р В.Кутева ( Москва, Русия), доц.д-р В.Маринова (Минск, Беларус), доц.д-р В.Петрова ( Минск) и др.

 • Международен проект на МОН и JSPC – Япония (доц. д-р М.Христов) ;

 • Международен проект “Self-dual codes and automorphisms” – Германия Доц.д-р Ст.Буюклиева от катедра "Алгебра и геометрия" спечели Хумболтовата стипендия и през 2005 г. продължи специализацията си в гр.Магдебург, Германия.Там тя участва в две срещи на фондация Александър фон Хумболт (април, 2005-гр. Бон и юли, 2005-гр. Берлин)

 • Международен проект “Writing for Critical Thinkin (Квалификационна програма за университетски преподаватели)

 • Международен проект “DAAD Projekt Center of Excellence for Applications of Mathematics” (доц. д-р Т Трифонов);

 • Проекти по програмата Erasmus-Sokrates (университетски обмен):

 • Гърция, Белгия – проф.д-р М.Георгиева, доц. Д.Петров, доц.д-р Г.Георгиев,

 • Румъния - гл.ас.Л.Христов, ас.П.Пиперков, доц. д-р Г.Тодоров

 • Чехия, 2005 г. - Д. Цонкова.

 • катедра НУП посочва 1 координатор и 2 –ма членове по Еразъм-Сократ за УМЕ , както и 1 асистент по проект RPI на МОН /CGRI

 • Проекти с Холандия, Англия, Португалия и др., Проект “Сити гайтц” (Туризма в малките градове) с координатор доц.д-р М.Тодорова и международни партньори от чужбина

 • доц. Георги Георгиев – проект INTAS «Електродинамика ….» , Краков, Украйна

 • “Тематична мрежа за обучение в докторантура по компютинг”, координатор доц. д-р Георги Тодоров

  • ас. Паскал Пиперков – координатор на проекта, Букурещ, Румъния

  • ас. Камелия Колева - Технически университет, Будапеща, Унгария – координатор на проекта

  • доц. д-р Г. Георгиев – координатор на проекта, Национален технически университет Атина, Гърция

  • доц.д-р Г. Георгиев – координатор на проекта, Политехнически университет, Букурещ, Румъния

  • доц. д-р Г. Георгиев – координатор на проекта, Технически университет, Будапеща, Унгария

 • Международен проект INTAS REF “Investigation Development of Realistic Model of Personal Communication Sistems” (доц. д-р Г.Георгиев).

 • Международен проект “Приятели на Паганини”- катедра "Музика”, проф. Б.Моцинова, Генуа, Италия (2003 – 2007 г.)

В национални проекти участията са над 70. По-важните проекти за изследователската, художественотворческата и спортната дейност, издигащи професионалния и обществен престиж на преподавателите от факултета са:

 • Проект към фонд “Научни изследвания“: “Изследвания и оценки на характеристиките на кодове използвани при защита на информацията” с ръководител на проекта доц.д-р Ст.Буюклиева (ВТУ, 2006 г.)

 • Проект към фонд “Научни изследвания“: ”Управление качеството на студентската изследователска дейност” към фонд “Научни изследвания” с ръководител на проекта доц.д-р Д. Гълъбова (ВТУ, 2006 г.) ;

 • Проект към фонд “Научни изследвания”: “Разработване на принципите за използване мултимедийни обекти и тяхното структуриране за създаване на WEL – сценарии и презентации за нуждите на социалната сфера (образование и туризъм)”с ръководител доц. д-р Г. Тодоров (ВТУ, 2006 г.)

 • Проект на МОН и Института по математика и информатика към БАН и институт по български фолклор на тема “Мултимедийна база за социалната сфера – образование и туризъм ” участник и координатор доц. Георги Тодоров

 • Проект “Електронен бизнес за малки и средни предприятия “ - доц. Георги Тодоров

 • Проект на Природоматематическа гимназия “В.Друмев” и Американската фондация за България и УН Сдружение ПМГ - участник ас. Паскал Пиперков с цел повишаване ефективността на математическите олимпиади

 • Проект на фондация Отворено общество: "Ефективността на учебните програми за 1 клас" с участник доц. д- р Маргарита Върбанова. Тя участва като лектор в проект “Анализ и оценка на учебната документация за І-ви клас – практическо приложение” по договор между фондация “Отворено общество” по програма “Образование” и Регионален инспекторат по образование (РИО), гр. В. Търново (2004 г.).

 • Проект на РИО към МОН "Анализ и внедряване на учебно съдържание в 1 клас" (2004/05);

 • Проект на МОН “Разработване на Програма за подготвителна група/клас за детската градина/училище и нови Държавни образователни изисквания (учебни стандарти),София (Научен колектив с членове от ВТУ - проф.дпн Пл. Легкоступ и доц.д-р Д. Гълъбова);

 • Проектите “Спешъл Олимпикс България” и “Еврофит, В.Търново” ;

 • Проект “Програмна дидактична система за предучилищна подготовка и възпитание” (участват преподаватели от катедра Предучилищна педагогика и доц.д-р Д.Гълъбова, катедра “Алгебра и геометрия”);

 • Проекти за педагогическа квалификация към Националния педагогически център (2003 – 2007г. ) и по покана на РИО на МОН. През 2005 г. в гр. Каварна доц. д-р М. Върбанова провежда курс за повишаване на квалификацията на учители по математика от СОУ. Доц. д-р Дарина Гълъбова по договор с Националния педагогически център, Регионален център (Кюстендил,Х,2005 г.) проведе тридневен квалификационен курс с 160 учители и директори на тема “Педагогически технологии и иновации в предматематическото обучение и възпитание”. Колегите от катедрите ПУП, НУП и Педагогика (доц. д-р Г.Данчева, доц.д-р Г.Бонева, доц.д-р М.Мандева –гр.Каварна, доц.д-р В.Кутева, доц.д-р П.Костова, доц. д-р В.Петрова, гл.ас.д-р Р.Гайдова, гл.ас. П.Конакчиева и много др.) проведоха десетки национални квалификационни курсове и семинари с учители по съответните образователни програми и тенденции в образованието и възпитанието на децата и учениците; Осъществяват се от катедра НУП проекти съвместно с Гьоте институт (гр.София).

 • Преподавателите от катедра НУП участват в проект “Включващо и интегрирано обучение” на МОН, Проект за преквалификация на безработни учители на МТПС – в частно езиково училище.Доц.д-р Галя Данчева е в научния екип за разработване на Програмна система за ПУПВ “Моливко” (ПФ , ВТУ)

 • Изследователски проект в държавните ВУ ( доц. д-р Л.Петров, 2006 г.)

 • Проекти в областта на спорта: “Да играем всички”, “Празник на спортните игри във ВТУ”, “Месец на спорта и здравето”, “Обучение на деца с интелектуални затруднения”, “Ученически екотуризъм” (доц.д-р Л. Петров, Д.Цонкова, Елена Кънчева и др. )

 • Проект за научно сътрудничество между Природоматематическа гимназия “В. Друмев” гр. В.Търново и ПФ, направление “Математика и информатика” (2006/2007 г.). Проведени са съвместни консултативни срещи и юбилеи, математически състезания и научни сесии. На Втората студентска научна сесия ученик на Природоматематическа гимназия спечели една от големите награди.

1.2. Сътрудничество със съюзи и организации

Характерът на проектите за изследователска дейност е разностранен, а резултатите от работата в комисии, в научни и творчески екипи – значима. Сътрудничеството на преподавателите с регионални, национални и международни научни организации се осъществява в редица направления, които позволяват постигане на максимално развиващ научен ефект при контактите. Основните организации и съюзи, с които се извършва сътрудничество на ниво информационно-изследователски обмен (конференции, дискусии, учебна документация, педагогическа квалификация, университетски преподавателски обмен и специализации, и др.) са: МОН, Съюз на учените в България (СУБ); Съюз на математиците в България (СМБ), СУ “Св. Климент Охридски” и Институт по математика и информатика - БАН; РУ “Ангел Кънчев”; ШУ “Епископ Константин Преславски”; ПМГ-В.Търново, Университет Янина-Р.Гърция; Педагогически Институт – Нитра, Република Чехия; Япония, Румъния и много други.2. Научни публикации на хартиен и електронен носител.

2.1.Тематични направления . Публикационна активност

Научно-изследователската дейност на академичния състав е съсредоточена върху различни видове проекти, участия в научни конференции, международни програми и публикуване на получените резултати. Основната идея при разработването на проектите е обвързването в максимално възможна степен на научно-изследователската дейност с учебния процес. То се основава на необходимостта да се обновява и актуализира съдържанието и формите преподавания учебен материал. Новостите във всяко отделно научно направление се появяват в процеса на изследванията, затова пренасянето им в учебния процес във ВУЗ и в отделни училищни образователни степени е закономерно. Основните изследователски области, в които работят преподавателите от ПФ са: • Методология на педагогическите изследвания в обучението по математика и информатика;

 • Дидактични, компютърни и игрови технологии в обучението по математика и информатика;

 • Иновации в образованието: компютърна мултимедия, електронно обучение, интерактивни и динамични методи на обучение, и др.

 • Изследвания и оценки на характеристиките на кодове, използвани при защита на информацията;

 • Евристични подходи и съвременни методики на обучението в различните образователни степени.

Научната дейност се базира на задълбочена и системна научна работа, насочена към експериментални и теоретични изследвания, резултатите от които са отразени в монографии, книги, студии и статии в научни списания, сборници и др. (у нас и в чужбина). За периода 2003-2007 г. са написани над 1500 научни разработки (56 монографии, 82 студии, 1171 статии и доклади, над 200 учебника, ръководства, книги за учителя, учебни тетрадки за деца и ученици, и учебно-техническа литература, мултимедия, електронни учебници, дидактични материали). Значимостта на научно-изследователската дейност се доказва от рецензии и отзиви, виртуални книжарници и мнения в Интернет-пространството, както и от цитируемостта на научните трудове на преподавателите (Сп. “ПУВ”, “Дом, дете, детска градина”, “Педагогика”, “Начално образование”, в.”Борба”, в. “ Янтра днес”, в.”Монитор” и др.), от получените сертификати от специализации в чужбина – (Холандия, Германия и др.). В таблица (2.1.) са обобщени резултатите на научната продукция на преподавателите. Общият брой е 71 преподаватели за Педагогическо направление, а за направление МИ - 40. Относителният (разпределен) дял на научни разработки за един преподавател от ПФ е приблизително 13 научни разработки на година (за отчетните четири години).

Таблица 2.1. Научна продукция и отзвук от нея (2003 – 2007г.)

Направления за анализ и оценка

Вид научни

разработки –авторско и съавторско участия

Обем научна продукция

педагогика

МИ

общо за ПФ

Публикациионна дейност у нас

Монографии

41

15

56

Студии

59

23

82

Статии (в списания, трудове на ВУЗ, годишници и др.)

212

276


105

43


636

Доклади в сборници от НПК

231

304

535

Учебно-помощна литература за ВУЗ и др.

Учебници (курс лекции и др.)

Учебни помагала ръководства128

76

204

Други учебни пособия

15

-

15

Научна

продукция в чужбина

Статии на хартиен носител

60

40

100

Статии на електронен н-л

4

29

30

друга продукция в чужбина

1

14

15

Художестно-творческа д-ст и спортни изяви

Изложби – изобразит. изкуство

26

-

26

Концерти – музикална д-ст

93

-

93

Рецитали – поетични, и др.

17

-

17

Спортни форуми – състезания

двубои, походи, олимпиади …15

4

19

Значимост на научната

дейност

Рецензии - забелязани повече от:

80

45

125

Цитирания и отзвук – списания и др., в това число в Интернет

над

100


над

90


Над

190

Отзвук (вестници, радио, телевизия, интервюта)

и обществен резонанс

Репортажи в телевизии

20

18

38

Статии във вестници

15

50

61

Интервюта за проведени научни форуми

10

16

26

Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница