Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2011 гстраница1/7
Дата31.12.2017
Размер1.08 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД

МАТЕРИАЛИ
за
провеждане на общо събрание на акционерите на Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 12.07.2012 г. в 12.00 часа в ресторанта на акционерно дружество

Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,
Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2011 г.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 г.

Във връзка с изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството Ви представяме годишния доклад за дейността за 2011 г. , който отразява достоверно изложение за развитието на дейността и състояние на предприятието, предвижданото развитие на предприятието и дейността в областта на научните изследвания и проучвания, както и движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
 1. Информация за дружеството

„Асенова крепост” АД – Асеновград е акционерно дружество със седалище гр. Асеновград.

Адрес на управление: ул. „Иван Вазов” № 2

Тел.: 0331/60-450;

Факс: 0331/ 67-945

E-mail: askr@askr.rakursy.com

Дружеството е създадено след поредица от преобразования и различни наименования на държавни фирми в периода 1964-1991 г.

Преобразувано е в акционерно дружество с решение № 9743/12.081991 г. на Пловдивски Окръжен Съд с основен предмет на дейност – производство и търговия с полимерни опаковки и материали, с основна сфера на дейност по НКИД КОД 2522 – Производство на опаковки от пластмаси.

Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 2, том 1, стр.4 по ФД № 8758/1991 г.

С решение № 4669/07.07.97 г. на Пловдивския окръжен съд се допълва предметът на дейност, както следва: дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон.

Основните производства могат да се разпределят най-общо в следните групи: • производство на полиетиленови изделия;

 • производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (тип целофан);

 • производство на тъкани изделия;

 • проектиране и производство на оборудване за полимерни опаковки.

Собственост и структура на дружеството

„Асенова крепост” АД – Асеновград е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Брой акции

% от капитала

Юридически лицаАСА ООД Пловдив

15

0,00

Капитал Инвест ЕАД

130

0,01

ДПФ ЦКБ Сила

26 912

2,22

ДПФ Съгласие

28 380

2,34

ППФ Съгласие

53 475

4,42

ЦКБ Сила

27 126

2,24

УПФ Съгласие

60 352

4,98

УПФ ЦКБ Сила

27 982

2,31

Химимпорт Инвест АД

919 639

75,95

КД Пеликан АД

3 588

0,30

Ей Ти Ем Груп инк

4 141

0,34

ЦКБ Здраве ЕАД

7 831

0,65

Камейко Инк

9 990

0,83

Общо юридически лица 13 бр.

1 169 561

96,59

Общо физически лица 3 536 бр.

41 295

3,41

Общо брой акции

1 210 856

100,00

„Асенова крепост” АД – Асеновград е с двустепенна форма на управление.

Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет е следния:

Надзорен съвет:


 1. Химимпорт инвест” АД

Седалище гр. София

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 831541734


 1. Мултиекс” ЕООД

Седалище гр. София

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Княз Батенберг” 1

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 130850984


 1. Химимпорт Груп” ЕАД

Седалище гр. София

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 191568888

Управителен съвет:


 1. Богдан Атанасов Бибов

Местожителство – гр. Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл. 3/8 вх. Б

ЕГН 4904204506


 1. Георги Косев Костов

Местожителство: гр. София

Адрес: гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 1, вх.Д, ет.7, ап.37

ЕГН: 6902121047


 1. Никола Пеев Мишев

Местожителство: гр. София

Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2 , бл. 222, вх. 2, ет. 5, ап. 50

ЕГН: 4805094523


 1. Христо Славчев Клинтев

Местожителство – гр. Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” 46

ЕГН: 5911254523


 1. Любомир Димитров Аргиров

Местожителство – гр. Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 4

ЕГН: 5904014468

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов. ЕГН 4904204506 и Никола Пеев Мишев ЕГН 4805094523 – ЗАЕДНО.

Асенова крепост АД – Асеновград няма разкрити клонове и представителства.

Дружеството притежава инвестиция в дъщерно предприятие Пампорово Пропърти ЕООД с булстат 200886790 и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов №2, представлява се от управителя Никола Пеев Мишев.

Инвестицията в дъщерното дружество Пампорово Пропърти ЕООД е в размер на 4 700 000лв. и Асенова крепост АД е собственик на 100% от капитала на Пампорово Пропърти ЕООД.

Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на дружеството е:Производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон и включва следните видове операции и сделки:

 • Производство и търговия на полиетиленови изделия

 • полиетиленови фолии;

 • фолии за селското стопанство

 • ТСФ предназначено за едрогабаритни товари;

 • полиетиленови торби, предназначени за опаковка на насипни товари; отворени и вентилни с възможност за нанасяне на печат и модификации в зависимост от изискванията на потребителя;

 • дребен полиетиленов амбалаж;

 • полиамиден ръкав, предназначен за опаковка на колбаси;

 • стреч филм

 • каст филм от ПП

 • фолии – многослойни от термопласти, предназначениза опаковка на продукти от хранителната промишленост.

 • производство на каст и стреч фолио;

 • Производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио – със и без печат, предназначено за опаковане (автоматично и ръчно) на технически, тютюневи изделия, хранителни продукти.

 • Производство на тъкани изделия:

 • торби тъкани от моноаксиално ориентирани ленти: отворени и вентилни, със и без печат, предназначени за опаковане на насипни товари;

 • слингове тъкани от моноаксиално ориентирани ленти, предназначени за транспортиране на пакетирани товари;

 • гъвкави контейнери (биг-бегси), предназначени за пълнене и транспортиране на насипни товари;

 • касетъчни промазани торби тип AD STAR.

 • Проектиране, производство и оборудване на полимерни опаковки и материали.

Важни събития настъпили през отчетната 2011 г.

 • През първото тримесечие на 2011 г. до 30.03.2011 г. бе представена в Комисията по финансов надзор следната информация:

 • Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2010 г.

 • Одиторски доклад;

 • Счетоводна политика и обяснителни бележки (оповестявания към финансовия отчет);

 • Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – приложение 10 и Приложение 11.

 • Програма за прилагане на международно признатите стандарти;

 • Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” към КФН

 • Информация относно публичното дружество по Приложение11 към Наредба№ 2. Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Exri”.

 • Акционерни събрания:

На 29.06.2011г. бе проведено редовно годишно събрание на акционерите при следния дневен ред:

 1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2010 г.;

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД за 2010 г.

 1. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

 1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2010 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2010 г.;

Р Е Ш Е Н И Е:Общото събрание одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД за 2010 г.

 1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

 1. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет.

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание приема загубата за 2010 г. в размер на 3119 х. лв. да бъде покрита от други резерви на дружеството.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

 1. Избор на регистриран одитор за 2011 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Асенова крепост” АД за 2011 г.;

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Асенова Крепост” АД за 2011 г.

 1. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г.

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.

 1. Разни.

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите взема решение да не се изплащат възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2011г.

На 11.11.2011г. бе проведено редовно годишно събрание на акционерите при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за промени в броя и/или състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС освобождава „Булагрохим“ ЕООД, ЕИК 130531221 като член на Надзорния съвет и избира за член на Надзорния съвет с мандат 5 (пет) години „Химимпорт инвест“ АД вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията под ЕИК 83154734, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

Р Е Ш Е Н И Е 1: Общото събрание на акционерите освобождава „Булагрохим“ ЕООД, ЕИК 130531221 като член на Надзорния съвет.

Р Е Ш Е Н И Е 2: Общото събрание на акционерите избира за член на Надзорния съвет с мандат 5 (пет) години „Химимпорт инвест“ АД, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията под ЕИК 83154734, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

 1. Разни

Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите оправомощава члена на Надзорния съвет „Мултиекс“ ЕООД, ЕИК 1308502984, да сключи договор съгласно чл.242, ал.6 от ТЗ с новия член на Надзорния съвет.

На 22.12.2011г. под № 20111222133228 на Агенцията по вписванията към Търговския регистър е извършена промяна в членовете на Надзорния съвет на дружеството като на мястото на члена на НС „Булагрохим“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130531221, е вписан за член на Надзорния съвет „Химимпорт инвест“ АД гр. София, ЕИК 83154734.
 • Увеличение на капитала

През първото полугодие на 2011 г. бе приключен процеса по увеличение на акционерния капитал на дружеството. Събитията са по дати, както следва:


СЪБИТИЕ ПРОСПЕКТ

ДРУЖЕСТВО

"АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД

Вземане на решение от компетентния орган за увеличение на капитала

на 22 ноември 2010 г.

Внасяне на Проспект в Комисия за финансов надзор

на 10 януари 2011 г.

Потвърждаване на Проспекта от КФН

на 24 януари 2011 г.

Дата на публикуване на съобщението за Увеличение на капитала в Държавен вестник и в централен ежедневник

на 8 февруари 2011 г.

Начало на търговията с Права на БФБ и на записването на Новите Акции

на 17 февруари 2011 г.

Последен ден за търговия с Права на БФБ

на 1 март 2011 г.

Последен ден за прехвърляне на Правата на БФБ

на 7 март 2011 г.

Последен ден на записването на Нови Акции от притежателите на Права, включително от лицата, закупили Права на БФБ

на 7 март 2011 г.

Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените Права

на 14 март 2011 г.

Начало на записването на Нови Акции от лицата, закупили Права на служебния аукцион

на 16 март 2011 г.

Последен ден на записване на Нови Акции от лицата, закупили Права на служебния аукцион

на 28 март 2011 г.

Последен ден за заплащане на Нови Акции от всички лица, записали нови Акции

на 28 март 2011 г.

Регистрация на емисията Нови Акции и Увеличението на Капитала в търговския регистър

на 1 април 2011 г.

Регистриране на емисията Нови акции в “Централен Депозитар” АД

на 6 април 2011 г.

Вписване на емисията Нови акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

на 20 април 2011 г.

Начало на търговията с емисията Нови Акции на “Българска фондова борса – София” АД

на 12 май 2011 г.

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница