Доклад за дейността към 31. 12. 2016 годинаДата19.10.2018
Размер311.88 Kb.
#91498
ТипДоклад

ВАРНА ПЛОД“ АДМЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ДРУЖЕСТВОТО – МАЙКА И ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУПАТА (Групата)

Основната дейност на Дружеството-майка - „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството-майка е гр. Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството-майка се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета
„Варна плод” АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.12.2016 г. и “Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.12.2016 г.

Крайният собственик е "Химснаб България"Ад, регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито инструменти на собствения капитал се котират на Българска фондова борса.

Групата към 31.12.2016 г. включва дружеството - майка "Варна плод" АД и следните дъщерни предприятия: • "Ин комерс"ЕООД;

 • "Мистрал ЕМ"ЕООД;

Регистрираният предмет на дейност на дъщерните дружества са строителна дейност, покупка, проектиране, архитектура и обзавеждане на недвижими имоти, продажба и посредничество при сделки с недвижими имоти, лизингова, рекламна дейност, складова дейност и други.
Информация за дружествата, участващи в консолидацията:

 • "Ин Комерс"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Владислав Варненчик” №277;

"Варна плод" АД притежава пряко 100% от капитала на "Ин комерс"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013 г.

 • "Мистрал ЕМ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Владислав Варненчик” №277;

 • "Варна плод" АД притежава пряко 100% от капитала на "Мистрал ЕМ"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013 г.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от Групата основна дейност е: • тържищна дейност;

 • отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружествата.

Реализираният обем продукция/ услуги към 31.12.2016 г. е както следва:

(хил.лв.)

 

Видове продукция / услуги

 

 

2016

1

наем складове

1319

2

наем магазини

1270

3

приходи от други услуги

254

4

други приходи

368Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността към 31.12.2016 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността

 

2016

приходи тържище

3211

приходи от лихви

844
При осъществяване на дейността си дружеството - майка “ВАРНА ПЛОД” АД и неговите дъщерни дружества „Ин комерс” ЕООД и „Мистрал ЕМ” ЕООД са изложени на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.
Политически риск

Членство на България в Европейския съюз е фактор, който гарантира минимално влияние на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за доближаване на националното законодателство до това на страните от Европейския съюз, както и премането от страна на България на редица международни ангажименти действат също в посока на намаляване на политическия риск. В контекста на тези твърдения, политическият риск се оценява на среден.


Валутен риск

Валутният риск при създадените и действащи към момента условия е сведен до минилани нива, оценява се към момента като нисък.


Инфлационен риск

Реалната възвращаемост на инвестицията до голяма степен се определя от инфлацията. Оценяваме инфлационния риск като среден, но като фактор, чиято роля си остава от значение.


Риск от лицензионни режими

Дейността на „Варна плод”АД е предмет на лицензиране съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Дружеството разполага с такъв лиценз. Към момента оценяваме риска от лицензионни режими като нисък.


Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори

Повишаващото се ниво на безработица и ограничените перспективите за растеж на икономиката са предпоставки за възникването на допълнителни рискове, свързани с влиянието на макроикономическите фактори, към датата на съставяне на отчета.Микроикономически рискове
Отраслов риск

Към настоящия момент на изготвяне на доклада оценяваме отрасловия риск като среден.


Технологичен риск

Не съществува технологичен риск.


Фирмен риск

Няма финансов риск за Групата. Към датата на изготвяне на доклада генерираните доходи са достатъчно доказателство на твърдението.


Финансов риск
Финансовият риск на Групата оценяваме като нисък.
Ликвиден риск

Нивото на привлечения капитал и способността за покриване на насрещни плащания на „Варна плод” АД и дъщерните дружества са на ниво, определящо ликвидния риск като минимален. Това се вижда и от изчислените коефициенти за различните видове ликвидност, посочени по нататък в доклада.


Ценови риск

Вътрешно фирмените разходи на дружествата от Групата са оптимизирани и сведени до минимално ниво. Наемните отношения, в които се намират са съобразени с пазарните ценови равнища и търсене, като са надеждно договорирани и гарантирани. На базата на тези твърдения, както и на активно провежданата от страна на Ръководството политика на контролиране на риска, ценовия риск се оценява като нисък.


Риск свързан с паричния поток

Паричните потоци /входящи/ са регулярни. Към момента на съставяне на доклада рисковете, свързани с паричния поток са минимални.


Кредитен риск

Кредитен риск към момента не съществува.


Инвестиционен риск

Инвестиционен риск към датата на съставяне на настоящия доклад не съществува.


Регулативен риск

Дейността на дружеството - майка е включена в регулативен режим. Съществува възможност бъдещи промени, свързани със законодателството да създадат ограничения спрямо съществуващите към момента условия, в които функционира дружеството. Рискът се оценява като среден.


Рискове, свързани с продуктите и пазарите

Дейността на дружествата не предполага наличие на такъв риск.


Постигнатите от дружеството финансово - икономически показатели към
31.12.2016 г. са както следва:


(хил.лв.)

N:

Показатели:

2016

2015

2016/2015

 

 

 

 

година

година

стойност

процент

1

Финансов резултат

2043

1797

246

13,7%

2

Нетен размер на приходите от продажби

3211

3003

208

6,9%

3

Собствен капитал

22629

20586

2043

9,9%

4

Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)

3712

3558

154

4,3%

5

Обща сума на активите

26341

24144

2197

9,1%

6

Приходи

4055

3859

196

5,1%

7

Разходи

1785

1862

-77

-4,1%

8

Краткотрайни активи

6466

18338

-11872

-64,7%

9

Разходи за бъдещи периоди

0

0

0

0,0%

10

Налични краткотрайни активи (8-9)

6466

18338

-11872

-64,7%

11

Краткосрочни задължения

2454

751

1703

226,8%

12

Краткосрочни вземания

1046

14093

-13047

-92,6%

13

Краткосрочни финансови активи

0

0

0

0,0%

14

Парични средства

5420

4245

1175

27,7%

15

Платима сума през периода за погасяване

 

 

 

 

 

на дългосрочни задължения

0

0

0

0,0%

16

Текущи задължения (11+15)

2454

751

1703

226,8%

17

Средна наличност на материалните запаси

0

0

0

0,0%

18

Средна наличност на вземанията от клиенти

 

 

 

 

 

и доставчици по тяхната отчетна стойност

358

377

-19

-5,0%

19

Средна наличност на задълженията към

 

 

 

 

 

доставчиците и клиенти

456

419

37

8,8%

20

Сума на доставките

0

0

0

0,0%

21

Брой на дните в периода

360

360

0

0,0%

Рентабилност:

22

Коеф. на рентабилност на приходите

 

 

 

 

 

от продажби (1/2)

0,6363

0,5984

0,0378

6,3%

23

Коеф. на рентабилност на собствения

 

 

 

 

 

капитал (1/3)

0,0903

0,0873

0,0030

3,4%

24

Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)

0,5504

0,5051

0,0453

9,0%

25

Коеф. на капитализация на активите (1/5)

0,0776

0,0744

0,0031

4,2%

Ефективност:

26

Коеф. на ефективност на разходите (6/7)

2,2717

2,0725

0,1992

9,6%

27

Коеф. на ефективност на приходите (7/6)

0,4402

0,4825

-0,0423

-8,8%

Ликвидност:

28

Коеф. на обща ликвидност (10/11)

2,6349

24,4181

-21,7832

-89,2%

29

Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11

2,6349

24,4181

-21,7832

-89,2%

30

Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16

2,2086

5,6525

-3,4438

-60,9%

31

Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)

2,2086

5,6525

-3,4438

-60,9%

Финансова автономност:

32

Коеф. на финансова автономност (3/4)

6,0962

5,7858

0,3103

5,4%

33

Коеф. на задлъжнялост (4/3)

0,1640

0,1728

-0,0088

-5,1%

Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:

34

Времетраене на един оборот

 

 

 

 

 

в дни (17*21/2)

0,0

0,0

0,0000

0,0%

35

Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)

0,0

0,0

0,0000

0,0%

Взамания и погасяване на задълженията:

36

Период на събиране на вземанията

 

 

 

 

 

от клиенти в дни (18*21/2)

40,1

45,2

-5,0578

-11,2%

37

Период на погасяване на задълженията

 

 

 

 

 

към доставчици в дни (19*21/20)

0,00

0,00

0,0000

0,0%


2016

2015

Коеф. на финансова автономност (3/4)

6,0962

5,7858

Коеф. на задлъжнялост (4/3)

0,1640

0,1728

2016

2015

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)

 

 

0,6363

0,5984

Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)

0,0903

0,0873

Коеф. на рентабилност на пасивите

0,5504

0,5051


2016

2015

Коеф. на ефективност на разходите

2,2717

2,0725

Коеф. на ефективност на приходите

0,4402

0,4825


2016

2015

Коеф. на обща ликвидност

2,6349

24,4181

Коеф. на бърза ликвидност

2,6349

24,4181

Коеф. на незабавна ликвидност

2,2086

5,6525

Коеф. на абсолютна ликвидност

2,2086

5,6525


От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е “действащо”. Икономическата група няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Организационна структура:

Дружеството – майка се управлява от Съвет на директори, избран от Общото събрание. Уставът определя Съветът на директорите да се състои от три до пет члена с мандат от три години. Съветът на директорите се състои от четири члена. От членовете на Съвета се избира е Изпълнителен директор. Той извършва оперативното управление на дружеството и прилага взетите решения от Общото събрание и от Съвета на дитекторите.

Дъщерните дружества се ръководят от управители.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
Към 31.12.2016 г. Групата не е развивала действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

(разяснение)
Дружествата водят своето текущо счетоводство и изготвят финансовите си отчети в съотвествие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия /Международните стандарти за финансово отчитане/, приети от Борда за Международни счетоводни стандарти.
Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:


 • разбираемост;

 • уместност;

 • надеждност;

 • сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

Дружеството-майка няма договори за кредит, по които да е получател.

Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към консолидиран финансов отчет.
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти характеризират инвестиционните намерения на дружеството: реални инвестиции в други дружества или недвижими имоти, както и ценни книжа (акции и/или облигации) и различни финансови деривати (опции, варанти, фючерси, СУАП и други).

Към 31.12.2016 г. Групата не е използвала финансови инструменти.


Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.
Финансовата политика на дружеството касае способността му да:

• изпълнява задълженията си навременно;

• реализира добра събираемост на вземанията;

• генерира приходи, а оттам и печалба;

• финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;

• да инвестира в рентабилни инвестиции;


Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

• междуфирмените вземания и задължения;

• събираемост на вземанията;

• ценова политика;

• търговска политика;

• политиката на хеджиране

• данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;

• плащане на санкции;

• технологичната обезпеченост на дружеството;

• стимулиране и регулиране на производството и потреблението;

• пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;

• конкурентоспособността на дружеството;

• взаимоотношения с финансово-кредитни институции;

• държавни субсидии за подпомагане на дейността;

• развитие на международните отношения.
Финансовата политика включва следните принципи:

• стриктно спазване на действащото законодателство;

• мониторинг на ключови финансови показатели;

• обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;

• своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;

• ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);

• управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);

• финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.


ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

„ВАРНА –ПЛОД”АД е единственото стоково тържище от такъв мащаб на територията на Североизточна България. Амбицията на ръководството е да запази тази своя лидерска позиция като предлаганите от дружеството услуги отговарят на европейските изисквания. Мисията на дружеството е съобразена с пазарните условия и нуждите на бизнеса.
Основна дейност

Организиране и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки и цветя и свързаните с тази дейност услуги – складови хладилни площи, транспортна, агентийна, маркентигова дейност.

Отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Строителство или сделки с недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.


Клиенти

ЦКБ АД;

ЗПЗД Армеец

“Пикадили“ АД,

“Витела нет” EООД

„Булгарплод” ЕООД,

„Варна оборот”ЕООД,

Верига магазини „СБА”,

„БТК”АД, „Иво комерс 98” ООД,

„Европлод” ЕООД,

„Интер цитрус” ООД, Кооперация Панда, другиПазарен обхват

Обхватът на пазара включва клиенти от цялата страна.

Поддържане на изградена търговска мрежа.Управлението на икономическата група „Варна плод” АД не смята да променя основната дейност на дружествата от групата. Съкращения на персонал не са предвидени. Усилията на ръководството са насочени към подобряване на инфраструктурата и на материалната база.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Групата „Варна плод“ АД има разработена и приета от Съвета на директорите Програма за прилагане на международно признати практики за добро корпоративно управление. Тази програма е съобразена с действащата нормативна уредба и международно признатите практики.

През изминалото тримесечие дейността на СД е била в съответствие с приетите принципи, цели и задачи на програмата.

Акционерите на дружеството са навременно уведомявани относно датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред на събранието.

Периодичната информация, вътрешната информация и допълнителна такава са предоставяни редовно и в законно установените срокове на КФН, БФБ и инвестиционната общност.

Предоставяната информация е била точна и изчерпателна, като материалите са предоставяни по разбираем начин за всеки акционер и потенциален инвеститор.

Междинните отчети също са изготвяни и представяни в срок.

Заседанията на Съвета на директорите на дружеството се провеждат в съответствие с приетите правила за работа на дружеството. На заседанията на СД регулярно се анализират постигнатите финансови резултати с цел вътрешен контрол и управление на потенциални рискови фактори, оказващи влияние на дейността на дружеството. Тези решения са изключително важни за мениджмънта на дружеството.

Предвид всичко гореизложено, Съветът на директорите на „Варна плод“ АД счита, че Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление се спазва и изпълнява и дружеството се управлява в съответствие с нормативните изисквания, с международно признатите практики и прозрачно по отношение интересите на акционерите на дружеството.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, съгласно НАРЕДБА №2 от 17.09.2003г. /изм. и доп. – ДВ бр.63 от 2016г./


1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година - това е посочено в настоящия доклад.
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности

това е посочено в настоящия доклад.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитентаняма сключени такива сделки4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани

лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента – през 2016 г. продължава действието на съществуващия договор със „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД.
5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година – няма такива събития и показатели с необичаен характер.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента – няма такива сделки.
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране не са реализирани дялови участия на емитента, няма информация за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения – Дъщерните дружества имат задълженията по получени заеми към банкови институции в размер на 1221 хил. лв. и към небанкови институции в размер на 2123 хил. лв.
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31.12.2016 г. „Варна плод” АД е предоставило: • заем на "Елпром"АД в размер на 10 237 хил. лв.

 • други предоставени заеми в размер на 276 хил. лв.

Към 31.12.2016 г. „Мистрал ЕМ” ЕООД е предоставило заем на „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД в размер на 30 хил. лв.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- не е извършвана нова емисия на ценни книжа.
11. Промяна на одиторите на групата – На ОСА, проведено на 27.06.2016 г. е избрано дружеството „Актив” ООД за одитиране на групата.
12. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати- Анализът на финансовите резултати показва плавен ръст на печалбата на дружеството.
13. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.
Групата е приключила четвъртото тримесечие на 2016 г. с печалба – 2 043 хил. лв. след облагането с данъци, които към 31.12.2016 г. са в размер на 227 х. лв.

Приходите и разходите от дейността на дружеството към 31.12.2016 г. са както следва:
Показател

Сума,хил.лв.

Общо приходи

2495

Общо разходи

1005

Фин. рез. преди облагането

1344

Данъци

134

Неразпределена печалба

2037

Фин. резултат след дан. облагане

1210


Данъци ДОО, здравно осигуряване, ДОД, алтернативни по ЗКПО, данък сгради и такса смет в съществените си размери са платени в законоустановените срокове.

Групата разполага с финансови средства в размер на 5 420 хил. лв., което обезпечава обслужването на задълженията. Заплахи относно обслужването на задълженията към момента няма.
14. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Към 31.12.2016 г. групата не възнамерява да реализира инвестиционни намерения.15. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група – не са настъпили промени.

16. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове, се съдържа в публикуваните пояснения към финансовите отчети.

Дружеството-майка изготвя тримесечни финансови отчети и тримесечни консолидирани отчети. Последните се представят в срок в Комисията по финансов надзор и се публикуват в медиите и на адрес www.infostock.bg и на интернет сайта на дружеството www.varnaplod.bg.

17. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година- на проведеното редовно ОСА на 16.07.2015 г. е взето решение съставът на съвета на директорите да бъде четири члена като от неговия състав е освободен Иво Каменов Георгиев. През отчетното тримесечие не са извършвани промени в управителните органи.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Управителните органи на дружеството не притежават акции.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери- няма информация за такива договорености.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/
Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница