Доклад за дейността на " булгериън инвестмънт груп" адсиц за финансовата 2012 гстраница1/3
Дата20.08.2018
Размер436.85 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,
Ние, членовете на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа изготвихме настоящият доклад за дейността /Доклада/. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството.

Настъпилите през 2012 г. обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа са оповестени в предвидените от ЗППЦК срокове и начин на инвеститорите, регулирания пазар на ценни книжа и на Комисията за финансов надзор.І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 10.03.2005 г. и е вписано с Решение № 1/05.05.2005 г. на СГС в регистъра на търговските дружества по ф.д. 5209/2005 г., парт. № 93591, том 1225, per. I, стр. 137. Дружеството е получило лиценз от Комисията за финансов надзор с Решение № 118-ДСИЦ от 14 февруари 2006 г. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:131423120.

Към 31.12.2012 г. дружеството е с регистриран капитал в размер на 650 000 лв., разпределен в 650 000 бр. обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е със седалище, адрес на управление, телефон, телефакс, e-mail , website , както следва:

Адрес: София 1407 , район Лозенец, бул.”Черни Връх” № 67

телефон: +359 2 868 7196 телефакс: +359 8687196

e-mail: dvi@big-adsic.com

website: www.big-adsic.com


Адресът за кореспонденция с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е гр. София бул.”Цариградско шосе” № 111-117, Бизнес Център Евротур, ет.2., офис 6.

Структура на капитала
Към 31.12.2012 г. структурата на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е следната:
Таблица №1

Име/наименование

Брой притежавани акции

Процент от капитала

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

300 000 броя

46.154 %

„АТЛАС” АД

200 000 броя

30.769 %

Иванка Тодорова Иванова

89 718 броя

13.803 %

Други акционери - физически и юридически лица

60 281 броя

9.274 %Икономическа група на емитента
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа група, и няма участия в дъщерни дружества.
Информация относно системата на управление на дружеството
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите.

През 2012 г. не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Към 31.12.2012 г. СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е, както следва:


 • Илиян Петков Данов, представляващ Застрахователна компания "ЛЕВ ИНС" АД - изпълнителен директор

 • Асен Свиленов Урманов – Председател на Съвета на директорите

 • Иван Лазаров Станев – Член на Съвета на директорите

През 2012 г. не е извършвана промяна в представителството на дружеството и не е назначаван или освобождаван прокурист на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. Дружеството се представлява от изпълнителен директор ЗК ЛЕВ ИНС АД чрез представителя Илиян Петков Данов.


ІІ. ПРЕГЛЕД на дейността и на състоянието на ДРУЖЕСТВОТО


 1. Основна дейност

Предметът на дейност на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в предходното изречение и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Инвестиционните цели на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са обусловени от характера на Дружеството и установената стратегия за разгръщане на дейността му съобразно приетите инвестиционна програма и устав. Инвестиционната стратегия на Дружеството се основава на принципа на получаване на доходи от експлоатацията на недвижимите имоти въз основа на наемни, лизингови и други договори, включително и посредством продажба на тези имоти, при балансирано разпределение на риска.

В устава на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са предвидени възможностите за инвестиране на свободните парични средства на Дружеството: 1. в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в банкови депозити – без ограничение;

 2. в ипотечни облигации – до 10 на сто от активите;

 3. в други активи, при положение че това е допустимо от закона.

Основната сфера на дейност на дружеството е инвестиране и строеж на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти. Съгласно устава “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да секюритизира следните видове недвижими имоти:

 • Недвижими имоти с жилищно предназначение: апартаменти, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;

 • Недвижими имоти с хотелско предназначение: хотели, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;

 • Недвижими имоти с търговско предназначение: магазини, складове, офис сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени и др. ;

 • Земеделски земи;

 • Недвижими имоти с промишлено предназначение: промишлени сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;

 • Недвижими имоти със спортно-развлекателно предназначение.
 1. Пазари и продажби

Към 31.12.2012 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма регистрирани нетни приходи от продажби.Общо приходите от дейността на дружеството за 2012 г. са в размер на 37 хил.лв., което представлява увеличение от 9 % спрямо регистрираните към 31.12.2011 г. общо приходи от дейността на стойност 34 хил.лв.

Таблица № 2ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Към 31.12.2012 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистрира финансов резултат нетна загуба в размер на 23 хил.лв. в сравнение с отчетената през 2011 г. нетна загуба на стойност 16 хил.лв. и регистрираната за 2010 г. нетна загуба от 11 хил.лв.
Таблица № 3

Таблица №4


Към 31.12.2012 г. дружеството отчита оперативна загуба на стойност 50 хил. лв., в сравнение с регистрираната към 31.12.2011 г. оперативна загуба в размер на 48 хил. лв. и оперативна загуба към 31.12.2010 г. на стойност 44 хил.лв.
Разходи за основна дейност по категории дейности

Таблица № 5


Към 31.12.2012 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита разходи по икономически елементи в размер на 50 хил. лв., което представлява увеличение на разходите по икономически елементи с 4 % в сравнение със стойността им за 2011 г.


ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ


 1. ЛИКВИДНОСТ

Таблица № 6


Коефициент на обща ликвидност
Коефициентът на обща ликвидност е един от най-рано формулираните. Коефициентът на обща ликвидност представя отношението на текущите активи към текущите пасиви (задължения).

Таблица № 7

Към 31.12.2012 г. стойността на коефициента на обща ликвидност от 114.80 нараства спрямо стойностите си от 2011 г. и 2010 г. Увеличението в стойността на коефициента на обща ликвидност през 2012 г. спрямо 2011 г. се дължи на намаление в размера на текущите активи на дружеството с 4 %, като стойността на текущите пасиви на дружеството се понижава с 29 %.


Коефициент на незабавна ликвидност
Коефициентът на незабавна ликвидност отразява съотношението между краткосрочните вземания и паричните средства на дружеството и текущите пасиви.

Таблица № 8


Към 31.12.2012 г. стойността на коефициента на незабавна ликвидност в 114.80 и нараства в сравненение със стойностите му от 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. През 2012 г. в сравнение с 2011 г., текущите вземания на дружеството нарастват със 100 %, паричните средства намаляват със 7 %, а текущите пасиви се понижават с 29 %.


Коефициент на бърза ликвидност
Коефициентът на бърза ликвидност представя отношението на текущите активи минус материалните запаси към текущите пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на компанията е около 0.5, но много високите стойности биха означавали че активите на компанията не се използват по най-добрия начин.
Таблица № 9


Към 31.12.2012 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отбелязва повишение в стойността на коефициента на бърза ликвидност. Повишението в стойността на коефициента на бърза ликвидност през 2012 г. спрямо 2011 г. се дължи на намаление в размера на текущите активи на дружеството с 4 % и понижение на текущите пасиви с 29 %.
Коефициент на абсолютна ликвидност
Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и текущите пасиви и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.
Таблица № 10

Към 31.12.2012 г. стойността на коефициента на абсолютна ликвидност е 11.60 и регистрира увеличение, в сравнение със стойностите му за 2011 г. и 2010 г. През 2012 г., спрямо 2011 г. паричните средства на дружесството намаляват със 7 %, а текущите пасиви се понижават с 29 %.

 1. Капиталови ресурси


Таблица № 11

Чрез показателите на финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента на финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента на финансова задължнялост са гаранция, както за инвеститорите /кредиторите/, така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Ефектът от използването на привлечени средства (дълг) от дружеството с оглед увеличаване на крайния нетен доход от общо въвлечените в дейността средства (собствен капитал и привлечени средства) се нарича финансов ливъридж. Ползата от използването на финансовия ливъридж се явява тогава, когато дружеството печели от влагането на привлечените средства повече, отколкото са разходите (лихвите) по тяхното привличане.
Коефициент на финансова автономност
Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството.
Към 31.12.2012 г. стойността на коефициента на финансова автономност е 114 и регистрира увеличение, в сравнение със стойностите му към 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. Увеличението в стойността на коефициента на финансова автономност през 2012 г. спрямо 2011 г. се дължи на намаление на собствения капитал с 4 %, като дълга на дружеството се понижава с 29 %.
Таблица № 12Коефициента на задлъжнялост
Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми показват каква част от общия капитал съставляват привлечените средства.

И през трите финансови години, стойността на коефициента на задлъжнялост е 0.01.


Таблица № 13
Съотношение дълг към обща сума на активите
Съотношението Дълг/ Активи показва директно какъв процент от капитала на дружеството се финансира чрез дълг.
Таблица № 14


Към 31.12.2012 г. стойността на Съотношението между Дълг и Активи е 0.01 и се запазва същото, като през 2011 г. и 2010 г.


Рентабилност на Собствения капитал (ROE)
Показателят за Рентабилност на Собствения капитал се изчислява като нетната печалба на дружеството се изрази като процент от собствения капитал. Това съотношение измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по отношение на техните абсолютни инвестиции.
Таблица № 15

И през трите финансови години, стойностите на коефициента на Рентабилност на собствения капитал са отрицателни, поради отчетените от дружеството загуби.Рентабилност на активите (ROA)
Показателя за Рентабилност на активите показва ефективността на използване на общите активи. През разглежданата 2012 г. стойността на коефициента за Рентабилност на активите е отрицателна, тъй като дружеството отчита нетна загуба за периода.
Таблица № 16


ІV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са изложени на следните по-важни рискове:


СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ
ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК
През 2012 г. БВП възлиза на 77 583 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 39 667 млн. евро, като на човек се падат 5 436 евро. БВП за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8 на сто спрямо 2011 г.

По данни на НСИ през декември 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.4 % в сравнение с ноември 2012 година. През декември 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.1% спрямо съответния месец на 2011 година.Индекс на промишленото производствоПроцентно изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец

Индекси на строителната продукция


Процентно изменение на индексите на строителната продукция, спрямо предходния месец

През декември 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданско/инженерно строителство намалява с 18.6 %, а от сградно строителство - с 2.9 %.

На годишна база намалението на строителната продукция през декември 2012 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението, изчислено от календарно изгладени данни, е с 15.4 % и при гражданско/инженерното строителство с 14.7 %.
През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6 % спрямо 2011 г. и е в размер на 23.8 млрд. лв., а вносът се увеличава със 7.5 % и е на стойност 29.2 млрд. лева.През декември 2012 г. износът за ЕС намалява с 10.0 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лв., а вносът се намалява със 7.9 % и е на стойност 2.2 млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на износа за ЕС

за периода 2011 - 2012 годинаНоминално изменение в стойностния обем на вноса за ЕС

за периода 2011 - 2012 годинаЛИХВЕН РИСК
Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

На проведеното на 04.10.2012 г. заседание на Европейската Централна Банка е прието решение основният лихвен процент да остане непроменен – 0.75 %. Европейската Централна Банка запази без промяна и Депозитната лихва – 0.00 % и маргинална лихва по заемите 1.50 %.

На 09.11.2012 г. е проведено заседание на Европейската Централна Банка, на което е прието решение основният лихвен процент да остане непроменен – 0.75 %. Според Председателя на Европейската Централна Банка, икономическата активност в еврозоната се очаква да остане слаба и скорошните икономически проучвания не дават признаци за подобрение към края на годината.

На 06.12.2012 г. е проведено заседание на Европейската Централна Банка, на което Банката остава непроменен основният лихвен процент, а именно 0.75 % и Председателя на Банката изразява становище, че вероятно икономиката на еврозоната ще се свие през 2013 г., като рязко понижава прогнозите си за растеж. Новата оценка на ЕЦБ за брутния вътрешен продукт през 2013 г. варира между спад от 0.9 % и растеж от едва 0.3 %. По-конкретно ЕЦБ е понижила прогнозата си за икономиката на еврозоната за 2013 г. до минус 0.3 на сто спрямо растежа от 0.5 на сто, очакван преди това.


Основните лихвени проценти на БНБ от януари до декември 2012 г. са, както следва:

Таблица № 17


Месец

Лихвен процент

Януари 2012 г

0.22 %

Февруари 2012 г

0.18 %

Март 2012 г

0.15 %

Април 2012 г.

0.15 %

Май 2012 г.

0.14 %

Юни 2012 г.

0.14 %

Юли 2012 г.

0.16 %

Август 2012 г.

0.08 %

Септември 2012 г.

0.04 %

Октомври 2012 г.

0.03 %

Ноември 2012 г.

0.04 %

Декември 2012 г.

0.04 %


*Източник: БНБ
ИНФЛАЦИОНЕН РИСК
Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на потребителските цени за декември 2012 г. спрямо ноември 2012 г. е 100.4 %, т.е. месечната инфлация е 0.4 %. Годишната инфлация за декември 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 4.2 %.


Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

Индексът на потребителските цени за ноември 2012 г. спрямо октомври 2012 г. е 99.9 %, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 3.8 %, а годишната инфлация за ноември 2012 г. спрямо ноември 2011 г. е 3.9 %.

Индексът на потребителските цени за октомври 2012 г. спрямо септември 2012 г. е 100.3 %, т.е. месечната инфлация е 0.3 %. Инфлацията от началото на годината (октомври 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 4.0 %, а годишната инфлация за октомври 2012 г. спрямо октомври 2011 г. е 4.4 %.
Инфлацията в страната от януари до декември 2012 г. е следната:


Каталог: pdf
pdf -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
pdf -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница