Доклад за дейността на бнаемпк през 2014 гДата22.07.2016
Размер141.23 Kb.
#262
ТипДоклад


проектДОКЛАД

за дейността на БНАЕМПК през 2014 г.

В края на 2014 г. БНАЕМПК обединява 91 компании от бранша, от които 23 производители на етерични масла, 59 производители на парфюмерия и козметика, 9 вносители на суровини и производители на опаковки и оборудване. В браншовата организация членуват 6 асоциирани члена: Университет по хранителни технологии, Институт по розата и етеричномаслени култури, Държавна лаборатория „Българска роза” ООД, Институт по органична и неорганична химия към БАН (ИОНХ - БАН), Сдружение на българските козметолози, Линдек България ООД.

В края на 2014 г. Асоциацията е пълноправен член на Европейската козметична асоциация Cosmetics Europe, Европейската федерация на производителите на етерични масла (EFEO), Международната Асоциация по натурална и органична козметика Natrue, Съюз Произведено в България (СПБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска Търговско - Промишлена палата (БТПП), Български институт по стандартизация (БИС), асоцииран член е на Федерален съюз на германските промишлени и търговски предприятия за лекарствени средства, хранителни добавки и средства за грижи за тялото (BDIH).

Активни бяха партньорските взаимоотношения със Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), Камара на електротехниката в България.


Дейността на БНАЕМПК през отчетната година бе насочена в следните пет направления:

 1. Участие в изготвянето на законодателни промени – на национално и европейско ниво.

 2. Прилагане на нови законодателни изисквания и стандарти.

 3. Подкрепа на компании-членове на БНАЕМПК при промоция на продукти, осъществяване на износ и установяване на търговски контакти.

 4. Консултации.

 5. Поддържане на активен диалог сред компаниите от бранша. 1. УЧАСТИЕ В ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ – НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО.

Активното участие в предварителните консултации по повод предложена законодателна промяна е гаранция за защита интересите на козметичния и етеричномасления бранш. В тази връзка особено полезно е членуването на БНАЕМПК в трите международни организации: Европейската козметична асоциация Cosmetics Europe, Европейската федерация на производителите на етерични масла (EFEO) и Международната асоциация по натурална и органична козметика Natrue. Нашата роля в този процес е изготвяне на обща позиция на отрасъла (на база становища на отделни компании) по конкретна законодателна инциатива, представянето на тази позиция пред европейските ни партньори, както и съгласуване на общата секторна позиция с ресорните български министерства и представители на България в европейски комисии и комитети.

През 2014 г. бяха изготвяни позиции по следните законодателни инициативи: 1. Промени в Закона за здравето: Глава II, Раздел 2 Здравни изисквания към козметичните продукт – чл. 49, ал.2, т. 8

 2. Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. на МЗ за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти

 3. Проект за изменение на Козметичния регламент, относно парфюмните вещества, представляващи контактни алергени

 4. Промяна в списъка на денатурантите на етиловия алкохол в козметични продукти на ниво ЕС

 5. Промяна в Приложение 1 към Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 6. Закон за розопроизводството

 7. Закон за ДДС (чл.118) 1. ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И СТАНДАРТИ.

Същината на тази дейност е предварително информиране на членовете на БНАЕМПК за предстоящи законодателни промени – срокове, същност на промените, тълкуване на диспозитивни норми, представяне на експретно мнение по ключови въпроси, разпростравяне на ръководства на европейски и международни органи или организации.

 1. Информационен бюлетин на БНАЕМПК.

В това ежеседмично електронно издание БНАЕМПК информира своите членове за предстоящи законодателни промени, протичащи предварителни консултации, становище на експерти по отделни въпроси.

 1. Семинари

БНАЕМПК организира семинари по основните и най-актуални теми пред бранша.

  1. Работна среща: “Прилагане на изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика”, 5 февруари 2014 г, зала „Пълдин”, х-л „Санкт Петербург“, гр. Пловдив

  2. Двудневен семинар: „Практическо прилагане на изискванията на международнародни стандарт NaTrue за натурална и органична козметика”, 6-7 февруари 2014 г, конферентна зала „Пълдин”, х-л „Санкт Петербург“, гр. Пловдив.

  3. Семинар "Изпитания за безопасност и доказване ефикасността на козметичните продукти. Предстоящи промени в Козметичния Регламент. Обществено обсъждане относно ароматните алергени.”, 28 март 2014 г., зала „Пловдив“, хотел „Марица”, гр. Пловдив.

  4. Работна среща: “Прилагане на изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика”, 14 май 2014 г., зала Пловдив, х-л „Марица“, гр. Пловдив

  5. Практически семинар: „Натурална и органична козметика. Законодателна рамка - развитие. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти ”, 15 май 2014 г., зала Пловдив, х-л „Марица“, Пловдив

  6. Заключителна пресконференция относно реализацията на проект “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”, 6 юни 2014 г., бизнес сграда Роза импекс, Заседателна зала, ул. „Цар Калоян“ 8, гр. Пловдив

  7. Семинар „Последни промени и проблеми при прилагането на Козметичния Регламент. Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди“, 7 ноември 2014 г., зала „Пловдив“, х-л „Марица“, гр.Пловдив 1. Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

През м.юли 2014 г. приключи работата по 14-месечния съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг.

Проектът BG051PO001-7.0.07-0087-С0001 бе на тема “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие с актуалните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.

Основната цел на проекта бе запознаване на българските специалисти с основните изисквания при сертификация на козметични продукти като натурални / органични, логика на сертификационния процес, тенденции в законодателството и стандартите относно натурални / органични суровини и крайни козметични форми. За целта, освен проведените семинари, бяха направени 5 примерни досиета на готови за сертификация козметични продукти.


 1. Печатни издания

През 2014 г. бяха издадени:

  1. Ръководство на Европейската Комисия за приложното поле на Регламент 1223/ 2009 относно козметичните продукти

  2. Наръчник с добри практики за подпомагане на българските козметични компании при подготовка и изпълнение изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика – 3 части

  3. Научно-информационен Бюлетин – 4 броя

  4. Актуални нормативни актове / консолидирана версия/ - козметика, биоциди, химикали, опаковки (диск)

  5. Каталог 2015 на членовете на БНАЕМПК

Темите на изданията бяха съобразени с нуждите на бранша: предстоящи законодателни промени, влизащи в сила нови изисквания, тълкувания и ръководства по отделни въпроси.

 1. ПОДКРЕПА НА КОМПАНИИ-ЧЛЕНОВЕ НА БНАЕМПК ПРИ ПРОМОЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗНОС И УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ.

 1. Сътрудничество с Министерство на здравеопазването (МЗ)

  1. Провеждане на съвместни семинари – през отчетната година бяха проведени 2

  2. Обсъждане и съгласуване предложения за законодателни промени

  3. Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на козметичното законодателство.

  4. Провеждане на срещи и консултации с д-р Димитров по повод конкретни проблеми на членове на БНАЕМПК.

Във връзка с проблеми на компаниите, свързани с практическото прилагане на новия Козметичен регламент, освен регулярните семинари относно новостите в козметичното законодателство, по инициатива на БНАЕМПК бяха проведени консултации / на Натурал продукт – относно “FRESH” козметика / и организирани срещи в МЗ с д-р Димитров на представители на козметични компании: Пиер Фабр, Флор Гарден / относно етикетирането/.


 1. Сътрудничество с Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

  1. Дирекция „Директни плащания и промоции“

   • ЗГУ „Българско розово масло“

През 2014 г. успешно приключи 10-годишния проект на БНАЕМПК по регистрация на Българското розово масло като Защитено географско указание. Тази регистрация стана факт на 29 септември 2014 г. с публикуването на нарочен Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ)].

И двете фази на проучване и контрол върху предложението - национална и европейска, станаха с активното участие на Дирекция „Директни плащания и промоции“.

Производителите на продукти със ЗГУ „Българско розово масло“ са ”Булаттарс Продакшън Компани” ООД, ”Еньо Бончев Продакшън” ООД, ”Интермед 1” ЕООД, ”Салвина” ООД, „Натюрбейс” АД, „Роза Етерна” ООД, „Розариум” ЕООД и „Гама 2003” ЕООД.


   • Промоция на ЗГУ „Българско розово масло“

През 2014 г. бе проучена възможността за подготовка на проектно предложение и кандидатстване по Промоционална програма за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар на Европейския съюз и към пазара на трети страни, финансирана съгласно Регламент (ЕО) 501/2008.

Идеята бе да се осигури финансиране промоцията на ЗГУ „Българско розово масло“ чрез пакет от дейности, реализирани в рамките на 3-годишен период.

Поради липсата на достатъчно време за подготовка на добре обмислен проект и дейности, насочени към подкрепа на Българското розово масло като продукт, бе решено натрупаният опит и познания да бъдат използвани при разработване на проект за следващия програмен период.


  1. Дирекция „Държавни помощи и регулации“

На 19.09.2014 г. в МЗХ, Дирекция „Държавни помощи и регулации“ бяха внесени предложения за финансиране на национални участия в изложенията Beauty World Japan, Tokyo – 18-20.05.2015 г. и Beauty World Middle East Dubai, OAE – 26-28.05.2015 г.

Въпреки успешното пременаване и на двете проектни предложения през първия етап на оценяване (в края на 2014 г.), към средата на м.април все още нямаме не/официален отговор относно съдбата на предложенията. Предвид датите на провеждане на двете мероприятия, едва ли можем да очакваме финансирано участие на тях от страна на български компании.
 1. Сътрудничество с Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)

  1. Дирекция Външно икономическа политика към МИЕ и ръководители СТИВ към посолствата на Р България

За първи път през 2014 г. БНАЕМПК успя да събере информация относно изисквания и процедура за внос на козметични продукти, в т.ч. сертификация, митнически изисквания и норми, позициониране на фирми, продуктова номенклатура и др. Данните бяха предоставени от ръководители СТИВ (Служба търговско-икономически въпроси) в Вашингтон, Германия, Шанхай, Южна Корея, Израел, Кувейт, Египет, Япония, Виетнам, Йордания, Босна и Херциговина, Макесония, Албания, Черна гора, Сърбия.


  1. Секторни анализи, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

В резултат на успешно защитено предложение от страна на БНАЕМПК, през 2014 г. бяха разработени секторни анализи на тема „Проучване на пазара на козметични кремове, препарати за поддържане на косата и пасти за зъби“, обхващащи пазарите на Иран, Полша, Румъния, Босна и Херциговина, Македония, Русия и Украйна, Индия.

Финансирането бе по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 за „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с бенефициент ИАНМСП.
  1. Търговски мисии, финансирани от ИАНМСП

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП прилага в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Финансират се отново по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 за „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”.

БНАЕМПК успя да защити две търговски мисии в Индикативната програма на Агенцията за периода април 2014 – септември 2014 г.:

Търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014, Хамбург, 31.03 – 03.04.2014 г.

В състава на търговската мисия бяха включени представители на следните фирми: Билка Лайфстайл ООД – София, Биотрейд България ООД – София, Боди – Бюти ЕООД – Пловдив, Вентони-Козметик ООД – Рудозем, Веселино ЕООД – Казанлък, Икаров ЕООД – Пловдив, Интермед 1 ЕООД – София, Лидера трейдинг ЕООД – София, Масе Продакшън ООД – София, Розаимпекс ООД – Пловдив, Стар Нейлз – България ООД – Пловдив, СТС Холдинг Груп ООД – Габрово, Томи Шоу Козметикс ЕООД – Казанлък, Тонеш ООД – Бургас, ЕТ Христина – Христина Ганджулова – Костенец. Те присъстваха на международното изложение InCosmetics 2014, участваха в двустранни срещи и семинари по интереси. В програмата на търговската мисия бе предвидена среща с г-н Веселин Горнишки, ръководител СТИВ – Берлин и дискусия на тема „Как да изнасяме за Федерална Република Германия?“


The International Beauty Expo NEVSKIE BEREGA”, Санкт Петербург (25-28 септември 2014 г.)

За партньори при провеждане на деловата мисия бяха привлечени СПбТПП, Фондация „Невски брегове“ и Организационния комитет на междуародното изложение „Фестивал на красотата „Невски брегове“. Бяха проведени двустранни бизнес срещи, при домакинство от страна на Санктпетербургската търговско–промишлена палата (СПбТПП), и посещение на международното изложение. Проведена беше и встъпителна среща на българските участници в проекта с ръководителя на СТИВ Санкт Петербург.

В състава на търговската мисия бяха включени представители на следните фирми: Александра Органик ЕООД – София, БиоГеник ООД – Варна, Боди-Бюти ЕООД – Пловдив, Вентони Козметикс ООД – Рудозем, Икаров ЕООД – Пловдив, Камко ЕООД – Пловдив, ЕТ Кокона – Таня Калакунова – Пловдив, Лидера Трейдинг ЛТД ЕООД – София, Масе Продакшън ООД – София, Тонеш ООД – Бургас, Феерия – 98 ЕООД – Ямбол, ЕТ Христина – Христина Ганджулова – Костенец.


  1. Национални щандове, финансирани от ИАНМСП

БНАЕМПК защити организирането на три национални участия на специализирани козметични изложения, които бяха включени в Индикативната програма на Агенцията за периода април 2014 – септември 2014 г.:

 • Cosmoprof Болоня, Италия (04-07.04.2014 г.)

На българския национален щанд от 144 кв.м. (Hall 30, Stand F4-G3) в изложбения компекс Fiera Bologna своята продукция представиха Билка Лайфстайл ООД – София, Боди-Бюти ЕООД – Пловдив, Дори Лукс ООД – София, Ива Трейдинг ЕООД – Русе, Катеко ООД – Пловдив, Кокона-Таня Калакунова ЕТ – Смолян, Кредо-Капитал Продакшн ООД – София, Натурал Козметик ЕООД – Пловдив, Ред енд Голд ЕООД – София, Рефан България ООД – с. Труд, обл. Пловдив, Розаимпекс ООД – Пловдив, Суперфиниш-2000 ООД – Пловдив, Талодерма ООД – Варна, Тонеш ООД – Бургас.

ИАНМСП пое разходите на участниците за наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на участието.

Със собствени фирмени щандове участие на изложението взеха Рубелла бюти АД, Солвекс козметични продукти ООД, Стар Нейлс България ООД.


 • Beauty world Токио, Япония (19-21.05.2014 г.)

Реализира се национален щанд от 90 кв. м. с участието на 12 компании.

Със съдействието на ИАНМСП българските участници посетиха Японската козметична индустриална асоциация, където проведоха бизнес среща с местни компании от същия сектор. В нея взеха участие Валя Попова, началник отдел ”Развитие на експортния потенциал” в ИАНМСП, Даниела Николова, втори секретар в Посолството на Република България в Токио, Косаку Ючида, главен управляващ директор на Японската козметична индустриална асоциация, Казуко Ито, отговаряща за международно сътрудничество в Асоциацията, Хироши Такамура от Японската асоциация на вносителите на ингридиенти за козметиката, както и представители на партньорската организация на ИАНМСП – Агенция за малки и средни предприятия – Япония.
 • BeautyEurasia Истанбул, Турция (12-14.06.2014 г.)

В десетото издание на проявата, която се проведе в изложбения комплекс Istanbul Expo Center Fuar Merkezi, на щанд от 147 кв.м. своята продукция представиха 15 български компании: Алтея Органикс ООД – Стара Загора, Ариес Козметикс ООД – Варна, Биофарма Лабораторис ООД – Пловдив, Биотрейд България ООД – София, Боди Бюти ЕООД – Пловдив, Булетера ООД – Пловдив, Кокона – Таня Калакунова ЕТ – Смолян, Кредо-Капитал Продакшън ООД – София, Мая – ДЙ ЕООД – Казанлък, Природни продукти ЕООД – Пловдив, Розаимпекс ООД – Пловдив, Суперфиниш – 2000 ООД – Пловдив, Тонеш ООД – Бургас, Феерия – 98 ЕООД – Ямбол, ЕТ Христина – Христина Ганджулова – Костенец.

На самостоятелни фирмени щандове се представиха Рубелла Бюти АД, Солвекс Козметични продукти ООД и БНАЕМПК в 9-та палата; СТС Козметикс ООД в 10-та палата и Юрий Гагарин АД и Вентони Козметикс ООД в 11-та палата.

 1. Сътрудничество с Министерство на външните работи

През 2014 г. бяха организирани бизнес срещи и обмяна на контакти между компании, търсещи възможности за сътрудничество в български фирми.


 1. Дейности, финансирани от компаниите

 • Фирмени щандове

БНАЕМПК оказа съдействие при организиране на фирменото участие на български компании на международното изложение Beautyworld Middle East Gulf Beauty (27-29.05.2014), Дубай, ОАЕ.

Изложението Beautyworld се проведе за 19-ти пореден път с голям успех както за изложители, така и за посетители в Дубайския световен търговски център. На него се своя продукция представиха Арома АД, Биотрейд България ООД, Дабъл Ю Комюникейшънс ООД, Кредо капитал ООД. • Посещения на изложения

 • Сosmoprof Болоня, Италия (04-07.04.2014 г.) – организирано бе пътуването и/или хотелско настаняване на тридесет експерта от двадесет и три компании.
 • Beauty Eurasia Истанбул, Турция (13-16.06.2014 г.) - организирано бе пътуването и/или хотелско настаняване на двадесет експерта.

 • Фирмени презентации

През 2014 г. бяха направени презентации на фирмите Линдек България ООД и Билком Трендафилов ЕООД. Форматът и времето на представянето бяха по преценка на самите компании.


 1. Издаване на сертификати и удостоверения

През последните години се засилва тенденцията все повече документи да бъдат изисквани при реализиране на износ, главно за трети страни. В тази връзка особено търсени и полезни за компаниите за издаваните от БНАЕМПК сертификати за износ, сертификати за ДПП, удостоверения за членство в БНАЕМПК.


 1. Популяризиране на асоциацията и нейните членове

 • Уеб сайт на БНАЕМПК (www.bnaeopc.com)

На страницата на БНАЕМПК, в английски и български вариант, са публикувани актуални координати и данни за членовете на БНАЕМПК, данни за асоциацията, новини за предстоящи събития и законодателни промени.

През 2014 г. се разработи нова версия на сайта на БНАЕМПК със секция с достъп само за членове. В нея има пет специализирани подсекции – маркетинг, статистика, анализи, износ и процедури за подготовка на износна документация и др. • Каталог на членовете на БНАЕМПК

Каталог 2014 представя информация за членовете на асоциацията – контактни данни, продукти, представени по преценка на самите компании. Изданието има рекламна цел и се разпространява на всички форуми и срещи, на които взима участие БНАЕМПК.

 • Реклами в печатни издания

БНАЕМПК участва и с няколко реклами в различни справочници и списания. Сред тях статии в в-к Тракийски вести, списание Фокус, в-к Марица, Инвестор БГ и др.


 1. КОНСУЛТАЦИИ.

С решение на УС на БНАЕМПК от 28.09.2012 г. бе създаден Експертен съвет, включващ специалисти в различни области: оценители на козметични продукти, мултипликатори, пр.

Независимо от съществуването на Експертния съвет, много от членовете на БНАЕМПК се обръщат директно към екипа на БНАЕМПК за съдействие. През отчетната година консултации бяха дадени по множество върпоси, свързани с прилагането на козметичното законодателство, законодателството за химикали и други хоризонтални разпоредби, сред които преобладаваха въпросите, свързани с приложното поле на Козметичния регламент, като: изисквания за узаконяване производството и реализацията на козметични продукти, изисквания към вносители, към отговорни лица, дистрибутори, изисквания към досието с информация за продукта / PIF/, отговорности при производството на private label продукти, изисквания за етикетиране и корекции на етикети, допустими рекламни претенции, гранични продукти, изисквания към опаковките, нотификация в CPNP - ECAS, регистрация на фирми – отговорни лица и дистрибутори, нотификация на продукти, актуални микробиологични стандарти, тестове за надеждност, изисквания за износ в държави извън ЕС, пр.


Регистрация и нотификация в CPNP :

През отчетната година бяха регистрирани 7 фирми и нотифицирани 118 продукта на 17 компании.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница