Доклад за дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (цкокуо)Дата17.10.2018
Размер128.5 Kb.
#90400
ТипДоклад

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕдоклад ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА училищното ОБРАЗОВАНИЕ (ЦКОКУО)

за 2014 година

Март 2015 г.Съдържание


ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1

I. Дейности свързани с разработване на системи за контрол на качеството на училищното образование и разработване на модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование. 3

II. Дейности свързани с разработване на изпитни материали за различни видове изпити – за националните външни оценявания в ІV, VII и VIII клас (по чужд език). 5

III. Дейности по участие в създаването на организация за провеждане на различни видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и Регионалните инспекторати по образованието (РИО). 7

IV. Провеждане на изпити за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България. 7

V. Кампания за приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2013-2014 7

VI. Международни образователни изследвания 8

VII. Проекти 10

VIII. Дейности по управление на публична държавна собственост и административни услуги 11

IX. Заключение 12Въведение
Целта на доклада е да представи реализираните дейности и постигнатите резултати в дейността на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) през 2014 г. Обхватът на информацията в доклада се определя от Правилника за устройството и дейността на ЦКОКУО и свързаните с него основни функции описани в чл. 3.
Чл. 3. Центърът осъществява своята дейност, като:

1. разработва системи за контрол на качеството на училищното образование;

2. разработва модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование;

3. разработва и предоставя на МОН изпитни материали за различни видове изпити;

4. участва в създаването на организация за провеждане на различни видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и Регионалните инспекторати по образованието (РИО);

5. разработва изпитни материали, организира и провежда изпити за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България;

6. анализира показателите, характеризиращи качеството на училищното образование;

7. оценява системите за поддържане на качеството на училищното образование;

8. съдейства на МОН, като предоставя резултатите и изводите от контрола и оценката на качеството на училищното обучение;

9. участва в международни изследвания, свързани със средното образование, анализира и популяризира резултатите от тях.“
I. Дейности свързани с разработване на системи за контрол на качеството на училищното образование и разработване на модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование.


1. През 2014 година продължи разработването на тестове и провеждането на регионални външни оценявания по отделни учебни предмети и класове, съвместно с Регионалните инспекторати по образованието. Бяха проведени следните регионални външни оценявания:

Начален етап

 • Регионално външно оценяване в ІІІ клас на тема „Начална грамотност по български език” съвместно с Регионалните инспекторати по образованието в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Русе, Шумен и при участието на 2156 ученици.

Прогимназиален етап

 • Регионално външно оценяване в V на тема „Четивна грамотност на учениците в V клас” съвместно с РИО Варна, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Силистра, София – област и при участието на 2573 ученици;

 • Регионално външно оценяване в V клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по английски език на ниво учебна програма” съвместно с РИО – Шумен и при участието на 588 ученици;

 • Регионално външно оценяване в V клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по география и икономика на ниво учебна програма (задължителна подготовка)” съвместно с РИО Пловдив и Русе и при участието на 714 ученици в V клас.

 • Регионално външно оценяване в V клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по история и цивилизация на ниво учебна програма (задължителна подготовка)” съвместно с РИО Велико Търново, Видин, Враца, Пловдив и при участието на 1269 ученици в V клас.

 • Регионално външно оценяване в VІ на тема „Четивна грамотност на учениците в VІ клас” съвместно с РИО Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Стара Загора и Шумен и при участието на 2765 ученици;

 • Регионално външно оценяване в VІ клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по английски език на ниво учебна програма” съвместно с РИО – Шумен и при участието на 623 ученици;

 • Регионално външно оценяване в VІІ клас на тема „Проверка на способността на учениците да решават задачи със свободен отговор по физика и астрономия” съвместно с РИО Варна, Видин, Ловеч, София – област и при участието на 1655 ученици;

 • Регионално външно оценяване в VІІ клас на тема: „Проверка на способността на учениците да решават задачи със свободен отговор по химия и опазване на околната среда” съвместно с РИО Бургас, Варна, Видин, Ловеч, София – област, Шумен и при участието на 1879 ученици.


Гимназиален етап

 • Регионално външно оценяване в ІХ на тема „Функционална грамотност на учениците в ІХ клас” съвместно с РИО Варна, Видин, Кърджали, Ловеч и Русе и при участието на 1932 ученици;

 • Регионално външно оценяване в Х клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по география и икономика на ниво учебна програма (задължителна подготовка)” съвместно с РИО Велико Търново, Видин, Кърджали, Пазарджик, София – област и Шумен, при участието на 2061 ученици в Х клас.

 • Регионално външно оценяване в Х клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по история и цивилизация на ниво учебна програма (задължителна подготовка)” съвместно с РИО Шумен и при участието на 211 ученици в Х клас.

 • Регионално външно оценяване в Х клас на тема „Измерване на постиженията на учениците по химия и опазване на околната среда на ниво ДОИ за УС – гимназиален етап” съвместно с РИО Бургас, Варна, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик и Пловдив и при участието на 3594 ученици;

 • Регионално външно оценяване по професионални направления в ХІ клас „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Икономика” на тема „Измерване на степента на усвояване на общо-професионални ключови компетентности” съвместно с РИО Бургас и при участието на 62 ученици.

Ангажиментите на ЦКОКУО в тези регионални външни оценявания са свързани с обучение на екипите, които подготвят инструментариумите и в анализа на данните и резултатите. Това е един полезен инструмент за разработване на регионални политики.
2. В системата на училищното образование все още има недостиг от квалифицирани специалисти и учители, които да познават и използват нови методи за оценяване. Поради това е оправдан големият интерес от страна на учители към обучения насочени специално към оценяването на учениците. През 2014 година са организирани и проведени съвместно с Регионалните инспекторати 36 регионални обучителни семинара, тематично свързани с изработването на инструментариум за измерване постиженията на учениците по ядра от учебното съдържание с конкретна образователна цел, като в обученията са участвали 1120 учители по различни учебни предмети от регионите Пловдив, Сливен, Хасково, Варна, Ямбол, Шумен, Бургас, Видин, В. Търново, Стара Загора, Търговище, Габрово.


II. Дейности свързани с разработване на изпитни материали за различни видове изпити – за националните външни оценявания в ІV, VII и VIII клас (по чужд език).


Възложено от МОН вяска година ЦКОКУО разработва инструментариум за националните външни оценявания като се стреми да спазва приетите световни стандарти за изработване на тестови задачи и композиране на тестове. Това включва: създаване на експертни съвети по всички учебни предмети, разработване на тестови спецификации, разработване на тестови задачи, експертна оценка на тестовите задачи, апробация на тестови задачи, психометричен анализ на резултатите, създаване на финални варианти на тестовете за изпитите. За учебната 2013/2014 такива инструментариуми бяха разработени за ІV, VII и VIII клас (по чужд език). В резултат на тази дейност банката с тестови задачи за ІV, VII и VIII клас беше допълнена в следните параметри:

 • IV клас – 150 задачи общо за четирите предмета (български език, математика, човекът и обществото и човекът и природата)

 • VII клас – 700 задачи общо за 13 учебни предмета от пет културно-образователни области (БЕЛ, математика, КОО „ОНГОР“, КОО “ПНЕ“ и КОО „Чужд език“)

 • VIII клас – 400 задачи общо за предмет „Чужд език“ за двете подготовки профилирана и професионална

След обработка и анализ на резултатите бяха изработени по два варианта на тест за всички учебни предмети, с изключение на български език и математика за VII клас. За тези два предмета бяха композирани по 3 варианта на тест.
Бяха изготвени анализи на резултатите от проведените национални външни оценявания в IV и VII клас. Анализите са представени в МОН и на годишните съвещания с експерти от РИО, които се провеждат в началото на месец октомври.

През учебната година, след изготвяне на представителна извадка от региони и училища, бяха направени апробации, както следва:В начален етап

По български език и литература в ІV клас – РИО Благоевград, Бургас, Пазарджик, Перник, Пловдив, София-град, София-област с участието на 534 ученици;

По човек и общество в ІV клас – РИО Благоевград, Бургас, Варна, Пазарджик, Перник, Пловдив, София-град, София-област с участието на 533 ученици.

В прогимназиален етап

По история и цивилизация в VІІ клас – РИО Благоевград, Бургас, Пазарджик, Перник, Пловдив, София-град, София-област с участието на 647 ученици;

По география и икономика в VІІ клас – РИО Благоевград, Бургас, Пазарджик, Перник, Пловдив, София-град, София-област с участието на 590 ученици;

III. Дейности по участие в създаването на организация за провеждане на различни видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и Регионалните инспекторати по образованието (РИО).


Във връзка с организацията на държавните зрелостни изпити ЦКОКУО изпълнява ангажиментите си според Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ. За учебна 2013/2014 година бяха съставени 28 комисии за засекретяване и разсекретяване на изпитните работи, в които взеха участие 300 души. ЦКОКУО проведе редица процедури по ЗОП за осигуряване на необходимите програмни продукти за информационното обслужване на дейностите по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на национално, регионално и училищно ниво. ЦКОКУО подготвя и изпраща до всеки РИО окончателните протоколи с изпитните резултати и участва в сверяването и отстраняването на неточности в крайните резултати.

IV. Провеждане на изпити за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.


От 2011 година ЦКОКУО е определен за звено, което провежда изпитите. Изпитът за придобиване на българско гражданство се провежда ежемесечно, като за 2014 година броят на кандидатите спрямо предни години се увеличи близо пет пъти от около 200 души на година до 1078 души, като от тях удостоверения за владеене са получили 953 кандидати. Изпитът за упражняване на медицинска професия се провежда 4-ри пъти годишно и през 2014 г. са се явили 29 кандидати, успешно издържали: 12 души.

V. Кампания за приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2013-2014


От 2008 година ЦКОКУО е част от отговорните институции за провеждане на кампаниите по приема на лица от българска народност живеещи в чужбина. Тестът на който кандидатите се явяват е по български език и литература и история на България. В началото на 2013 г. беше одобрена учебно-изпитната програма, разработена от ЦКОКУО, която дава възможност за по-добра подготовка на кандидатите. Програмата заедно с примерни тестове е публикувана на страницата на МОН.

ЦКОКУО участва в кампанията като организира разработването на тестовете за изпитите, отпечатване на тестовите книжки, засекретяване на изпитните работи, оценяване, разсекретяване, представяне на протокол с резултатите. Изпитите са организирани и проведени в Казахстан, Молдова, Украйна, Сърбия, София (за гражданите на Македония и други страни), Румъния, Албания и Косово. На изпитите са се явили 517 кандидат-студенти.VI. Международни образователни изследвания


ЦКОКУО е определен за координатор на редица международни изследвания в областта на образованието. Координирането на всяко изследване се изразява в това, че има определени стандарти за провеждане, които трябва стриктно да се изпълняват от всяка държава-участничка, за да може да се гарантира обективност и коректност на резултатите.
1. Програма за оценяване на 15-годишните ученици (Programme for International Students Assessment, PISA).

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко учениците в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. PISA оценява постиженията на учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки. Ключов елемент в PISA е разбирането, че компетентностите, които младите хора формират в училището, се отразяват върху способността им да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото. Изследването се провежда през три години, като последното беше през 2012 с акцент върху знанията, уменията и компетентностите на учениците по математика.

През 2014 г. се проведе пилотното тестиране за PISA 2015. В това изследване основна оценявана област ще бъде природни науки. Новото тук е, че оценяването ще е изцяло компютърно базирано. В пилотното провеждане участваха

През 2014 година бяха разработени и публикувани тематични доклади върху данните от 2012 по природни науки. Всички доклади изготвени от ЦКОКУО за участието на България в PISA могат да бъдат намерени на www.ckoko.bg.


2. Международното изследване на уменията по математика и природни науки (Trends in International Mathematics and Science Study) TIMSS 2015

TIMSS е едно от най-мащабните, авторитетни и задълбочени изследвания на постиженията на учениците по математика и природни науки. То се организира през периоди от 4 години. Изследването има широка международна представителност. Например в последния етап – TIMSS 2011 – са участвали ученици от 63 държави от цял свят. Български ученици в VІІІ клас са се включили в първите четири етапа на изследването през 1995, 1999, 2003 и 2007 г.

Целта на TIMSS е да изследва националните програми, училищната и социална среда на учениците и техните постижения по математика и природни науки в участващите образователни системи. Тестовете за постижения са конструирани така, че да дават информация за степента на постигане на поставените цели в националните учебни програми, т.е. измерва се степента на усвояване на учебното съдържание, включено в националните учебни програми по математика и природни науки. Изследването обхваща както учениците, така и техните учители по математика и природни науки и директорите на училища. Чрез въпросници се проучват факторите, които влияят върху обучението по математика и природни науки.

През 2015 г. страната ни за първи път участва в изследването при четвъртокласниците. В България пилотната фаза на TIMSS 2015 се проведе през март 2014 г. В нея участваха около 1300 ученици от 4. клас от 42 училища. Основното изследване TIMSS 2015 ще се проведе през месец април 2015 г. в 150 училища от цялата страна, избрани по случаен начин от всички училища в България. От всяко избрано за участие училище в изследването ще участват една, или две паралелки - в зависимост от големината му.3. Международното изследване на преподаването и ученето (Teaching and Learning International Survey, TALIS).

TALIS е изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и има за цел да помогне на страните да направят преглед и да дефинират политики за развитие на високо качество на учителската професия. То изследва учители и училищни директори в страни от цял свят за условията, които допринасят към учебната среда в училищата. Информацията се събира чрез въпросници, които се попълват лично от всеки участник.

През 2014 година беше представен международния доклад от TALIS 2013. През 2015 година ще бъде публикуван националния доклад с резултатите на България.


VII. Проекти


  1. EUfolio

През 2013 година ЦКОКУО стана част от консорциум, който разработи проект EUfolio – Електронно портфолио в европейските класни стаи, който беше финансиран от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (KA1 – Изпълнение на европейските стратегически цели в образоването и обучението). Консорциумът на EUfolio обхваща 14 екипа от 7 Европейски държави (Ирландия, Австрия, Кипър, Словения, Литва, България и Испания), като включва образователни експерти, изследователи, учители и ИТ специалисти.

Идеята за проекта EUfolio възниква в работна група "ИКТ и образование", създадена по програма "Образование и обучение 2020", в която са представени 24 министерства на образованието. Представители от Ирландия, Литва, Словения, Кипър и България се обединяват от общ интерес, свързан с въвеждането на електронното портфолио (еПортфолио) като част от образователната политика в областта на ИКТ на национално ниво.

Целта на проекта е да разработи и да реализира пилотно модели на еПортфолио, които да популяризират и да подпомогнат въвеждането на иновативни образователни методики чрез използването на ИКТ в цяла Европа.

Прилагането на еПортфолио има потенциал да бъде ключов катализатор за интегрирането на ИКТ в процеса на преподаване и учене в националните образователни системи.
  1. Съвместен проект на ЦКОКУО с Фондация „Заедно в час”

През 2011 г. ЦКОКУО започна съвместен проект с Фондация „Заедно в час”. Целта на сътрудничеството е да се изготви инструмент за обективно измерване, който да подпомогне ученици и учители в оценяването на резултатите от тяхната работа и в определянето на учебните цели, които да подкрепят максимално развитието и напредъка на учениците. В качеството си на експертна организация в областта на оценяването ЦКОУКО прие да разработи инструментариум за оценка на четивната и математическата грамотност на учениците от V и VI клас, в това число: концепция и рамка на оценяването, тестови задачи, въпросници и финални варианти на тестовете.

Като продължение на този проект се направи оценяване на четивната грамотност на учениците в VI клас в началото и в края на учебната 2013/2014 година. Целта на оценяването е измерване на напредъка на учениците в изследваните паралелки. Оценяването се извърши на база сравняване между паралелки на ЗВЧ и извадка от „огледални паралелки”. Огледална паралелка е такава паралелка, която е еднаква или близка до паралелките на ЗВЧ по следните критерии – вид училище, населено място, тип финансиране, брой ученици в училището (±15%), брой ученици в паралелката (±15%). Допълнително се събра информация за квалификацията на учителския състав и тестовите резултати от входното ниво. Огледалните паралелки са от регионите, в които Фондация „Заедно в час” осъществява дейността си. Допълнително извадката включваше изчерпателно всички паралелки, в които преподават учители на Фондация „Заедно в час.

Анализ на резултатите от проекта е публикуван през месец септември 2014 г на www.ckoko.bg.

VIII. Дейности по управление на публична държавна собственост и административни услуги


На ЦКОКУО е предоставено стопанисването и управлението на административна сграда на бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 5, в която се помещават структури и дирекции на МОН, както и две агенции към Министерски съвет – Национална агенция за оценяване и акредитация и Национална агенция за професионално обучение и образование. ЦКОКУО отговаря за провеждане на процедури за ремонт, поддържане на тревните площи около блока, целогодишна поддръжка на осветителна, електро и ВК инсталации на сградата, поддръжка на отоплителната инсталация на сградата през отоплителния сезон, поддържане на системата за достъп до сградата. През 2014 година беше извършен ремонт на няколко помещения в сградата, частичен ремонт на покрива, поставяне на антипаркинг колчета по алеята за ограничаване паркирането върху тревните площи, ремонт на тротоар, почистване на паднали дървета, асфалтиране на част от пътя пред сградата.

IX. Заключение


Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование е реализирал целите, които бяха поставени за 2014 година. Необходимите финансови ресурси за нормалното изпълнение на всички дейности бяха осигурени от МОН. Екипът от експерти, които работят в ЦКОКУО, продължава да се усъвършенства и да придобива все повече опит в оценяването. Възможността да се използва отблизо опитът от международните образователни изследвания е много важен фактор в изграждането на компетентности свързани с разработването на качествени инструменти за измерване постиженията на учениците.

Оценяването на резултатите на учениците е ключов фактор в процеса на постигане на качество на училищното образование. В тази връзка разработването на стандарти за вътрешно и външно оценяване е от изключителна важност за повишаване на качеството на образованието. Опитът на експертите от центъра може да бъде полезен и в обсъждане на въпросите свързани с определянето на праговите стойности за различните изпити, тема чувствителна за обществото.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница