Доклад за дейността на „Черноморски Холдинг ад за първото тримесечие на 2016 гДата20.12.2018
Размер56 Kb.
#108429
ТипДоклад

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД


междинен доклад за дейността

на „Черноморски Холдинг” АД

за първото тримесечие на 2016 г.


  1. Важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2016 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.
  1. Анализ на приходите

През първото тримесечие на 2016 г. дружеството не е реализирало приходи.
Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото тримесечие на 2016 г. са в размер на 5 хил.лв.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за външни услуги – 5 хил.лв. (включващи разходи за абонаменти одит, пощенски услуги и др.);
  1. Вземания и задължения

Текущите вземания на „Черноморски Холдинг” АД към 31.03.2016 г. са в размер на 109 хил.лв.

Задълженията на дружеството към 31.03.2016 г. са 50 хил.лв. и представляват задължения към персонала.  1. Финансов резултат

За първото тримесечие на 2016 г. „Черноморски Холдинг” АД отчита загуба в размер 5 хил.лв.
ІІ. Корпоративни събития
През първото тримесечие на 2016 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира с нестабилност, при ниска рентабилност и средни загуби. Дружествата изпълняват приетите строги програми за съкращаване на разходите, търсене на нови пазари. Стремежът на ръководството е да фокусира инвестиции в основната дейност на предприятията с възвращаемост в кратко - и средносрочен план. Проблемните въпроси се обсъждат ежемесечно с ръководствата на дружествата.

III. Управление на дъщерните и асоциираните дружества
Дъщерни дружества

През първото тримесечие на 2016г. дъщерните дружества работят със собствени средства и с техническа помощ на холдинга.

„Нефтохим-Инвест Финанс” АД, чиято основна дейност е управление на акции и на недвижими имоти усилията са съсредоточени към преодоляване на тенденцията за намаляване на приходите от наеми и напускане на наематели. Трудно остава събирането на просрочени вземания, както и разширяване на отдадените под наем площи.

Приморец турист АД Б-с е с основен предмет на дейност туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност. Налице е намаляване на приходите от дейността. Дружеството е увеличило разходите си за опазване материалните си активи.

На този етап всички предприятия запазват относително стабилна ликвидност, а също така имат и активи, които евентуално да ползват при необходимост от финансиране от Холдинга или от финансови институции.

Съветът на директорите косвено контролира финансовото състояние и прилагането на антикризните програми. Продължават мерките за допълнително намаляване на разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на дъщерните дружества.


Асоциирани дружества

„Черноморски Холдинг ” АД към 31.03.2016г. притежава акционерно участие в1.Агробиохим

 Гр. Стара Загора

2.Монтекс - М Монтана

 Гр. Монтана

3.ЗСК Кремиковци

 Гр. София

4. Хан Кубрат

 Хан Кубрат

5. Българска захар Долна Митрополия
IV. Промени в цената на акциите на дружеството
През първото тримесечие на 2016 г. акциите на Черноморски Холдинг АД не са се търгували на Българска фондова борса
V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през следващата година
- Рисковите фактори в дейността на емитента през 2016 г. ще продължават да бъдат:

  • Тенденциите към намаляване на доходността по притежаваните финансови активи;

  • Намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденти;

  • Несигурност в развитието на банковия сектор и борсовата търговия, вследствие на общата финансова криза.

25.04.2016 г. Председател на съвета на директорите:Стойчо Иванов Пасков


Каталог: download -> NEFTHL
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
NEFTHL -> Информация относно публичното дружество
NEFTHL -> Доклад за дейността на „ черноморски холдинг ад за 2012 година
NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 30. 09. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"
NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 31. 12. 2016г
NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 31. 12. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"
NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 30. 06. 2011 г. Правен статут и предмет на дейност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница