Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 годДата23.07.2016
Размер105.58 Kb.
ТипДоклад

ДОКЛАД

за дейността на дружеството

към 30.09.2010 год.
Въведение
През отчетния период „Българска роза” АД гр. Карлово работи в условията на свити вътрешен и външни пазари. Въпреки трудностите колективът положи усилия и сравнително успешно се справи с важните производствени и маркетингови задачи за дружеството. Някои от по-важните събития за периода са отразени по-долу:

І. Изпълнение на продажбите

През изтеклия период са продадени почти всички натурални продукти от маслодайна роза.IІ. Изпълнение на поставените през (тримесечието) производствени задачи

1. Актуализиране на опаковката, дизайна и съдържанието на Серия Импулсион:нова опаковка и нов дизайн – етап Внедряване /Т3-3/-

2. Декоративни свещи, бутикови свещи, свещи ароматерапия- етап Т/2-1, /Т3-1/

3. Ревита масажен крем /база/- етап Т4

4. Актуализиране на опаковки, съдържание, документация на серия Розе/дневен, нощен крем, боди лосион, душ гел, крем около очи/ в съответствие с изискванията на клиент от Испания. - етап Т3-3, Т4

5. Актуализиране на Разходна норма на ТС „Хеброс R”

6. Разработване на картонена кутия за розово масло в съответствие на изискванията на клиент- етап Т4

7.Документи за сертификация на продукти за Тайланд

8.Документи за сертификация за Франция

9.Допълване и актуализиране на продуктов каталог

10. Актуализиране на състав, опаковка на балсам за устни в насока роза и невен

Етап Т2-1

11. Ароматизатор за въздух „ СПА и АРОМАТЕРАПИА” комлект с аромалампа

етапТ1-1, Т2-1

12. Ароматизатор за въздух с носител ратан - етап Т2-1, Т3-1

13. Разработване на две мъжки серии: Be cool man-Балсам след бръснене, лосион след бръснене, тоалетна вода, душ гел ; Be hot man- Балсам след бръснене, лосион след бръснене, тоалетна вода, душ гел – етап Документация/Т3-1/

Приходите от продажби към 30.09.2010 год. са 4342 хил. лв., в това число 3936 хил. лв. от продажба на продукция, 279 хил. лв. от извършени услуги и 126 хил. други приходи /от продажба на материали 68 хил. лв., от продажба на ДМА 20 х. лв., от наеми 16 хил. лв. и други 23 хил. лв./

Съгласно утвърдената бизнес програма на „Българска роза” АД, приходите от продажби за деветмесечието трябваше да бъдат 4238 хил. лв., а тези от продукция 3880 х. лв. Преизпълнението на общите приходи е 104 хил. лв.

Приходите от продажби за същия период на 2010 год. са били 3088 хил. лв. Приходите от продажби само на продукция са били 2789 хил. лв., което е с 1147 хил. лв. по-малко спрямо текущия период. Общите приходи от продажби за 2010 г. са повече спрямо 2009 г. с 1254 х. лв.

По-високият обем на продажбите през тази година се дължи основно на завишената реализация на натуралните продукти, произведени през настоящата година и тези останали непродадени през предходната година.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Натурални ароматични продукти 2626 хил. лв. или 66,7 % в.т.ч.

- розово масло 180 кг – 1481 хил. лв.

- розов конкрет 670 кг – 630 хил. лв.

- розова вода 34000 кг – 161 хил. лв.

- розово абсолю 63 кг – 120 хил. лв.

- лаванд. Масло 612 кг – 91 хил. лв.

- други натурални продукти - 32 хил. лв.

2. Козметични продукти – 1200 хил. лв. /нетен оборот/ или 30,5 %.

Средната търговска отстъпка, от която са се ползвали клиентите на козметика за отчетния период е 13,2 % и е в размир 183 хил. лв.

3. Тютюневи соуси 29500 кг – 194 хил. лв. или 4,9 %;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 5850 кг на стойност 80 х. лв. и заемат едва 2,0 % от приходите от продажба на продукция;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 44 хил. лв. или 1,1 %.

Очаква се нетните приходи от продажби до края на годината да достигнат 5000 х. лв. Разходите за основни материали са 1865 хил. лв. и са 47,38 % от приходите от продажба на продукция. За закупуването на розов и лавандулов цвят са изразходвани 680 х. лв., което е 36,5% от разходите за основни материали и 17,3% от приходите от продажба на продукция. Общо разходите за материали са 2217 х. лв., като материалните разходи за обслужване на производствената среда са 352 х. лв. – 8,9% от приходите от продажба на продукция.

Разходи за материали обслужващи производствената среда се разпределят по следния начин: Гориво-смазочни материали 238 х. лв., електроенергия – 36 х. лв., спомагателни материали – 59 х. лв., канцеларски материали – 6 х. лв. и други 13 хил. лв.

Разходите за външни услуги към 30.09.2010 г. са 316 хил. лв., при план 410 хил. лв. Те заемат 8% от приходите от продажби на продукция. За същия период на 2009 год. тези разходи са били 478 хил. лв. – 17 % от приходите. Разходите за външни услуги се разпределят по следния начин – вода 8 хил. лв., ремонт на машини и съоръжения 16 хил. лв., транспорт на суровини материали и стока 48 хил. лв., застраховки 13 хил. лв., граждански договори 17 хил. лв., абонамент 2 хил. лв., телефони 16 хил. лв., изложения в страната и чужбина и рекламни материали 24 хил. лв., договори за управление 4 хил. лв., комисиони 25 хил. лв., местни данъци и такси 20 хил. лв., наеми представителни магазини 16 хил. лв., куриерски и митнически услуги 13 х. лв., сертификация в Русия 25 х. лв., консултантски 25 х. лв. и други 39 х. лв.

Разходите за заплати и осигуровки за периода са 706 х. лв. и представляват 17,9 % от приходите от продажби на продукция. Планираните разходи за труд са 740 х. лв., което е с 34 х. лв. повече от действително изразходваните. За 2009 г. разходите за труд са били 742 х. лв. – 26,6 % от продажбите на продукция. Няма драстични различия в разходите за труд, но все пак процентното им съотношение спрямо приходите за 2010 г. е значително по-ниско спрямо 2009 г. – цели 8,7 процентни пункта.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 30.09.2010 г. е 91 човека. Средната работна заплата e 556 лв. За 2009 г., заетите са 99 човека със средна рбатна заплата 564 лв. Почти няма промяна в средната работна заплата.

Разходите за амортизации са 187 хил. лв. – 4,8 % от приходите, а планираните са 180 хил. лв. – 4,6 %. За същия период на 2009 г., амортизациите са били 181 хил. лв., но процентното им съотношение към приходите е било 6,5 %.

Другите разходи към 31.09.2010 г. са 70 хил. лв. – 1,8 % от приходите от продажби на продукция в. т. ч.

- данъци за разходи по ЗКПО – 3 хил. лв.;

- командировки в страната и чужбина – 15 хил. лв.;

- глоби, лихви и неустойки – 1 хил. лв.;

- представителни разходи и дарения – 2 х. лв.;

- брак и нормативно определени фири – 12 х. лв.;

- други разходи – 36 хил. лв.


Вземания от клиенти и доставчици
Вземанията към 30.09.2010 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти са 1417 хил. лв., като за същия период на миналата година те са били 824 хил. лв. Вземанията са повече спрямо предходната година с 593 х. лв., което се дължи на фактутирана, но неплатена за конкретния период продукция.
По-големи вземания от авансирани средства:

Ангел Павлов – 8 х. лв., Нимекс груп – 7 х. лв., ЗПК Китката – 10 х. лв., Румен Чонов – 17 х. лв., Ирина Тонева – 6 х. лв., Розинвест – 5 х. лв., Керамика – 3 х. лв.


По-големите вземания от клиенти:

Георги Лаброполус – 5 х. лв., Пълдин помфрид – 13 х. лв., Сънрайс-08 – 4 х. лв., Комси комерс – 10 х. лв., Атаро клима – 6 х. лв., ЦЛВ 57 – 15 х. лв., Кабушики Гайшия 5 х. лв., Натурела трейд – 26 х. лв., Сън Фикс – 20 х. лв., Шарабо – 160 х. лв., ЕТ Мива-2000 – 9 х. лв., Интермед-1 – 624 х. лв., Витамед груп – 9 х. лв., „Розбио България” ЕООД – 12 х. лв., Дамасцена 2010 - 11 х. лв., Паком – 5 х. лв., Хидрострой – 16 х. лв., Жьо Интернационал – 57 х. лв., Титан Трейд ООД – 56 х. лв., Деор сервис – 6 х. лв., Въоръжени сили Йордания – 22 х. лв., Карфур България 9 х. лв., Фистад – 6 х. лв. и др.


Задължения към клиенти и доставчици
Дългосрочни задължения:

Към 30.09.2010 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” в размер на 19 х. лв.


Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 30.09.2010 г. на „Българска роза” АД са 1024 хил. лв., като за същия период на 2009 год., те са били 2058 хил. лв.По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

Стара планина холд – 700 х. лв., Тетра ООД – 10 х. лв., Натурела Трейд – 28 х. лв., Нимекс груп – 7 х. лв., Декана – 4 х. лв., Гебрюдер Вайс – 5 х. лв., ИВН България – 4 х. лв., Финтех – 5 х. лв.Основни показатели


1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

 30.09.2008

 30.09.2009

 30.09.2010

1.1 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

0.0956

-0.0563

0.0230

1.2 РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

0.0944

-0.0370

0.0219

1.3 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ

0.2782

-0.0821

0.0755

1.4 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

0.0711

-0.0262

0.0171

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

2.1 ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

1.1187

0.9470

1.0262

2.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ

0.8939

1.0560

0.9745

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

 

 

 

3.1 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

2.5156

1.9225

2.5131

3.2 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

0.6700

0.4853

1.1767

3.3 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

0.1550

0.0684

0.0499

3.4 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

0.1550

0.0684

0.0499

4. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

 

 

 

4.1 ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

2.9464

2.2171

3.4536

4.2 ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

0.3394

0.4510

0.2896

5. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

 

 

 

5.1 ОБОРОТИ В ДНИ

174.58

346.13

193.27

5.2 БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ

2.06

1.04

1.86

5.3 ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

0.48

0.96

0.54ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

През останалата част от финансовата година няма рискове, които да влияят в значителна степен на състоянието на дружеството.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Към 30.09.2010 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.

На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за трето тримесечие на 2010 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33 АЛ.6

НА НАРЕДБА No2 НА КФН

ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г.


  1. През отчетния период, „Българска роза” АД гр. Карлово няма промяна в счетоводната си политика.

  2. Дружеството не e част от икономическа група.

  3. Не са извършвани организационни промени, като преобразуване, продажба на дружеството, апортни вноски от дружеството, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.

  4. Дружеството очаква нетните приходи от продажби до края на годината да достигнат 5000 х. лв. и финансов резултат - печалба 110 х. лв.

  5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите към края на тримесечието и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на 2009 г.

5.1. Няма акционери, физически лица притежаващи над 5% от акциите с право на глас.

5.2. Акционери – юридически лица:Акционери юридически лица

Акции притежавани към 31.12.2009 г.

Акции притежавани към 30.09.2010 г.
Брой

%

Брой

%

“Стара планина холд” АД

133773

49,99

133773

49,99

„Сънрайс 08” ЕООД

59685

22,31

59685

22,31
  1. Данни за акциите, притежавани от управителния орган на дружеството към края на тримесечието и промените настъпили от от края на 2009 г. за всяко лице поотделно:

„Стара планина холд” АД е член на Съвета на директорите и притежава акции, както следва:

към 31.12.2009 г.

към 30.09.2010 г.
Брой

%

Брой

%

“Стара планина холд” АД

133773

49,99

133773

49,99
  1. През изтеклото тримесечие „Българска роза” АД гр. Карлово няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството и общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10% от собствения капитал на дружеството.

  2. През изтеклото тримесечие дружеството не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции към друго лице и не е поемало задължение общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Прокурист:Владимир Друнин
Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведение


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница