Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 годинаДата01.02.2018
Размер99.83 Kb.
ТипДоклад
БЪЛГАРСКА РОЗА АД – КАРЛОВО

ДОКЛАД

за дейността на дружеството

към 31.03.2012 година

І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.
От началото на 2012 г., в дружеството са се случили следните събития:

1. Разработване на козметична серия с участие на органично розово масло и лактобацилус булгарикус.

Серията ще се разработи с участие на органично розово масло, собствено производство и активните съставки Yogurt Dermal Respiratory Factor и Yogurt Hydrolysate на американската фирма Active Concepts.

Етап Т1-1 задание на следните продукти – крем за лице (2бр.), крем около очи, крем-сапун, крем за ръце, тоалетно мляко, гел за измиване на лице, боди бутер, олио душ, шампоан, маска и балсам за коса, масажен крем.

Изброените козметични изделия ще се разработят с участие на сертифицирани суровини, които имат около 50-60% участие и ще се стабилизират с консерванти от ново поколение.

2. Разработване на серия Rose valle de las Rosas Bulgaria по задание на клиент от Испания. Серията ще съдържа четири продукта за лице.

Етап Т1-1 и Т2-1 задание и лабораторна технология.

3. Изготвяне на докумени за сертификация в Русия на цялата асортиментна листа на „Българска роза” АД.

4. Актуализиране на досиетата на крем Rose с Q10 – възстановяващ и около очи; серия LADY’S JOY – 9продукта; SPA ENERGY – 5 продукта и НГС Ароматерапия – 6 бр.

5. На 27 – 28.03. 2012 г . бе извършен контролен одит на дружеството от SGS в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.


Приходите от продажби към 31.03.2012 г. са 830 хил. лв, в това число 789 хил. лв. от продажби на продукция, 25 хил. лв. от извършени услуги и други – 16 хил. лв.

Приходите от продажби за същия период на 2011 г. са били 803 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция са 778 хил. лв. Общо приходите от продажби на продукция през първото тримесечие на 2012 г. са повече с 27 хил. лв спрямо предходната година.

Съгласно изготвената бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за първото тримесечие на 2012 г. следва да бъдат 781 хил. лв. Преизпълнениет е с 49 хил. лв.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти – 656 хил. лева – 83.14 %.

С най-голям дял в продажбите от козметика са:1.1 Rose

19.82 %

1.2 Разфасовка натурални води

18.29 %

1.3 Lady’s Joy с розово масло

9.14 %

1.4 Натурални глицеринови сапуни

8.8 %

1.5 Ароматерапия

6.10 %

1.6 Lady’s Joy Luxury

6.10%

2. Натурални продукти – 58 хил. лв. – 7.35 %2.1 Розова вода

-39 хил. лв

67.24 %

2.2 Розово масло

- 5 хил. лв

8.62 %

2.3 Розов конкрет

- 4 хил. лв

6.9 %

2.4 Розово абсолю

- 3 хил.лв.

5.17 %

3. Тютюневи соуси – 133 хил. лв. или 16.85 %.

4. Фруктови есенции за хранително – вкусовата промишленост – 22 хил. лв или 2.79 %.
Разходите за материали към 31.03.2012 г. са 305 хил. лева и представляват 45.59 % от общите разходи за дейността. През първото тримесечие на 2011 г., те са били 347 хил. лв. или 46 % от общите разходи за дейността.

Разходите за външни услуги са 97 хил. лв. За същия период на 2011 г. тези разходи са били 57 хил. лв. През настоящия период те са 14.50 %, а през 2011 г. 8 % от разходите за дейността.

Разходите за заплати и осигуровки са 209 хил. лв. и представляват 31.24 % от разходите. За 2011 г. разходите за труд са били 211 хил. лв. и представляват 28 % от разходите за дейността.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 31.03.2012 г. е 96 човека, а средната работна заплата е 537 лв., като за 2011 г. съответно 106 човека със средна работна заплата 507 лв. За тримесечието на 2012 г. средната работна заплата се е увеличила с 30 лева – 5.59 %.

Към 31.03.2012 г. „Българска роза” АД –Карлово реализира печалба в размер на 76 хил. лева.
Вземанията към 31.03.2012 г., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 1177 хил. лв., а за същия период миналата година те са били 1049 хил. лв. Разликата от 128 хил. лева се дължи на раздаден в повече стоков кредит и несъбрани вземания от клиенти.

Задължения към клиенти и доставчици

Дългосрочни задължения:

Към 31.03.2012 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” – 2 хил. лв.Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.03.2012 г. на „Българска роза” АД са 653 хил. лв., като за същия период на 2011 г. те са били 734 хил. лв. Тази разлика се дължи на намалените задължения към клиенти с 81 хил.лв.


ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Рискът свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичен и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип – несистематичния риск, е свързан с естеството на дейност на емитента.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск; данъчен риск; риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитента принадлежи. Той включва: секторен и специфичен риск.

Основните рискове и несигурности пред „Българска роза” АД през настоящата 2012 г. са:

Риск от изменение на валутния курс

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутни курсове, тъй като неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в български лева или евро.Лихвен риск

Лихвен риск – рискът от резки промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които могат да доведат до увеличаване на разходите и съответно понижаване на финансовия резултат.Кредитен риск

Кредитният риск произлиза основно от вземания от клиенти с отсрочен срок на плащане, риск от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагенти.Секторен риск

Секторният риск е свързан с високото равнище на конкуренцията в козметичната индустрия в страната. Напоследък се появиха множество козметични фирми, които копират нашите продукти и ги предлагат на цена значително по-ниска от оригинала.Специфичен риск

Този риск е свързан с изменение в цените на основни суровини и материали.

За избягване на негативни ефекти и проявления на тези рискове, се разчита основно на повишена вътрешнофирмена способност за управление на процесите, чрез ефективно прогнозиране, планиране и отчитане, както и поддържането на стабилни взаимоотношения с клиентите.

Не се предвиждат продажби на активи в близко бъдеще.


ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през този период.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет за 2011 г., които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година
IV. Допълнителна информация
а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финасовия резултат и собствения капитал на емитента.

„Българска роза” АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Тримесечните финансови отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (КМСС/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС/IASB).

Дружеството не е променяло счетоводната политика през отчетния период.

Междинният финансов отчет не се заверява от регистриран одитор и не е извършен одиторски преглед. Повече информация за счетоводната политика на предприятието се съдържа към Обяснителните бележки по тримесечния финансов отчет.


б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

Дружеството не е част от икономическа група.


в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството , даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

През отчетното тримесечие не са извършвани организационни промени в рамките на емитента.


г) Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най – малко за следващото тримесечие.

Дейността на „Българска роза” АД е еднакво насочена както към вътрешните, така и към международните пазари, като дори тенденцията е към по-голям пазарен дял на продукцията за износ.

През първото тримесечие на 2012 г. „Българска роза” АД регистрира относително добро ниво на продажбите (в сравнение с предходните тримесечия). Приходите от продажби през първото тримесечие на 2012 г. са 830 хил. лв., в т. ч. 217 хил. лв. от износ на продукция – 26.14 % от общите приходи. Има основания да се очаква ръст на приходите през второто тримесечие с около 7 % спрямо първото на текущата година.


І-во тримесечие 2012 г.

І-во тримесечие 2011 г.
хил. лв.

хил. лв

Приходи

830

803

Разходи

754

872

Счетоводна печалба/загуба

76

-70

Балансова печалба/загуба

76

-70


д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.
Данни за акционерите юридически лица притежаващи над 5 % от капитала

АКЦИОНЕР


Брой акции

% от гласовете

31.12.2011 г.

31.03.2012 г.

Стара планина холд АД

133 773

133 773

49,99%

Сънрайс 08 ЕООД

59 685

59 685

22,31%

Няма физически лица, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.

е) Данни за лицата, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.


АКЦИОНЕР

Брой акции

% от гласовете

31.12.2011

31.03.2012

Стара планина холд АД, представлявано от Спас Борисов Видев

133 773

133 773

49,99%


Розинвест ЕООД, представлявано от Тодорка Георгиева Ганева

900

900

0,37%

Михаил Иванов Михайлов

8 000

8 000

2,99%

Няма промяна спрямо предходното тримесечие в броя на притежаваните акции на лицата по-горе.

Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции.


ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

„Българска роза” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.


з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок.
„Българска роза” АД няма отпуснати заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения.

На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за първо тримесечие на 2012 г., не е направена одиторска заверка.


□□□□□

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.


Изпълнителен директор: Михаил Михайлов


БЪЛГАРСКА РОЗА АД – Карлово стр. от

Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
ROZA -> Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведение


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница