Доклад за дейността на дружеството през 2012 г и Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 гДата02.06.2018
Размер70.03 Kb.
ТипДоклад
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Долуподписаният:
_________________________________________________________________________________, ЕГН: _______________________, л.к. № ________________________, изд. на ______________________ от _______________________, като _______________________ на „_______________________________” ________, ЕИК: ________________________, със седалище и адрес на управление: ______________________________________________________________________________________, в качеството си на акционер, притежаващ _______________ (___________________________________) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи ________% от капитала на „СПИДИ” ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. “Самоковско шосе” 2Л, Търговски център „Боила”, след като се запознах с материалите по дневния ред на насроченото Общо събрание на акционерите в „СПИДИ” ЕАД, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото
УПЪЛНОМОЩАВАМ
За пълномощник физическо лице

________________, ЕГН __________, притежаващ л.к. № __________, издадена на ________ г., от МВР – гр. ____________, адрес: гр. ____________, ул. ______________ № _____, ет. _____, ап. _____,

или

За пълномощник юридическо лице

_____________” ___, вписано в търговския регистър с ЕИК ______________, със седалище и адрес на управление: гр. ________, р-н ______, ул. __________ № _________,СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „СПИДИ” ЕАД, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 ч., в гр. София, ул. “Абагар”, Административна сграда на СОМАТ, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
По т.1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г;
Проект за решение:

«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г..”
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.4 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.5 от дневния ред: Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.7 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
По т.8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва:

8.1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в» , ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.»

8.2. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.

8.3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.9 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови поименни безналични акции по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112 «б», ал.2 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.10 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

10.1. Чл. 6, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестсотин) лева, разпределен на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестсотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.”

10.2. В чл.15, ал.1 „чл.115, ал.3 от ЗППЦК” да се чете „чл.115, ал.4 от ЗППЦК”.

10.3. Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2, 3 и 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.”

10.4. Чл.40, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: ”Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.”

10.5. Ал.2 на Чл.40 се заличава, а ал.3 става ал.2.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.11 от дневния ред: Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и продължаване на мандата им за нов срок от 5 години.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере членовете на Съвета на директорите и да продължи мандата им за нов срок от 5 години до 10.02.2018 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.12 от дневния ред: Вземане на решение за избиране на Одитен комитет и определяне на броя и мандата на членовете му.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя броя и мандата на членовете му съобразно предложения на акционерите.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.
По т.13 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Проект за решение: «Избира «Мур Стивънс България - Одит» ЕООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.»
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува «ЗА»/ да гласува »ПРОТИВ»/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички оставали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списъци на присъствалите на заседанието акционери и други.
Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
ДАТА: ______________ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _________________________
/ ____________________________ /


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница