Доклад за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решениеДата20.08.2018
Размер33.07 Kb.
#81214
ТипДоклад
М А Т Е Р И А Л И

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , ЕИК 813095508,

насрочено за 29.06.2018г., съответно за 16.07.2018г.

ДНЕВЕН РЕД ИПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ НЕГО 1. Доклад за дейността на дружеството през 2017г.

Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.


 1. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г., приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

Проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2017г .


 1. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2017г. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 2 028 057.44 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”.


 1. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.


 1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.


 1. Одобряване на статут на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОС одобрява статут на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.


 1. Избор на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 29.06.2018г.

Проект за решение: ОСА избира предложените членове на одитния комитет за период от 5 години, считано от 29.06.2018г.:

  1. МАРИЯ ГЕОРГИВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 6601280655, с постоянен адрес гр. Варна, м/ст Св.Никола-2, №492,ап.4, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ , специалност счетоводство и контрол“ - ВИИ КАРЛ МАРКС /сега УНСС/ гр. София, има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, има 28 години стаж в областта на счетоводството и 9 години в областта на одитните комитети. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 от ЗНФО.

  2. НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА, ЕГН 6908306053, с постоянен адрес гр. Варна, ул. К. Величков № 55, ат.8, ап.16, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „ПРАВО“ – Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна и в областта на правото, както и опит 8 години като член на одитен комитет. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 и ал.4 от ЗНФО.

  3. МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЛАНОВА, ЕГН 8503304458, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ 106, ет.3, ап. 49, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финансов мениджмънт“, професионална квалификация „икономист“- Факултет по икономически и социални науки при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, има познания в областта на финансите. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 и ал.4 от ЗНФО.
 1. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОС избира СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА, ЕГН 6309180097 от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт –счетоводител/ дипломиран одитор № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за одитор за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна, за 2018г.

Приложения :
1.Покана за ОСА;

2. Протокол на Съвета на директорите от 10.05.2018г. за свикване на ОСА;

3. Доклад за дейността, ГФО, доклад на регистрирания одитор, доклад на одитния комитет за 2017г.;

4. Доклад на директорите за връзка с инвеститорите за 2017г.;

4. Диплом на Стоянка Иванова.

5 .Декларации за обстоятелствата по чл. 107 ал. 3 и 4 от ЗНФО на предложените членове на одитния комитет – Мария Георгиева, Никоина Кирилова, мария Миланова, ведно с автобиографии, дипломи; адвокатска карта за адв. Николина Кирилова.10. Статут на одитния комитет -проект.


Каталог: data -> uploads -> files -> investors
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Наредба №55 от 29. 01. 2004 г за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
uploads -> Инж. Васил Чанев / „екоинженеринг рм еоод
uploads -> Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране
uploads -> ОТ: (наименование на участника) относно
uploads -> Пряк ръководител: Ръководител екип превенция на изоставянето в цоп „За деца и родители
uploads -> Образец 2 предлагана цена от
investors -> Георги Тодоров Гергов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница