Доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис адсиц към 31. 12. 2008 г със съдържание съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцкДата27.10.2018
Размер161.76 Kb.
#101555
ТипДоклад

Междинен доклад

за дейността на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към 31.12.2008 г.

със съдържание съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК


Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие.
1.Информация за важни събития за периода 01.10.2008-31.12.2008 г.
1.1. Покупки и продажби на недвижими имоти през четвърто тримесечие на 2008 г.
1.1.1. Сключени договори за продажби на апартаменти през четвърто тримесечие на 2008 г.


Сключени договори 01.10.2008-31.12.2008 г.

брой апартаменти

кв.м.

Продажна цена (лв.без ДДС )

Лв./кв.м

Санта Марина”, Созопол

12

741

1 911 914

2 579

Етап 1

1

34

60 794

1 797

Етап 2

1

57

98 691

1 736

Етап 3

10

651

1 752 429

2 847

Св. Иван Рилски”, Банско

2

200

322 932

1 617

Общо

14

941

2 234 846

2 375


Постъпления по сключени договори за продажба на апартаменти

за четвърто тримесечие на 2008 г.

Период 01.10.2008г. - 31.12.2008г. (в лв. с ДДС)

Санта Марина”, Созопол

12 554 427

Етап 1

348 951

Етап 2

776 119

Етап 3

11 429 357

Св. Иван Рилски”, Банско

822 004

Общо в лева с ДДС:

13 376 431
1.1.2. Продажби други имоти през четвърто тримесечие на 2008 г.

Няма извършени продажби на недвижими имоти за отчетния период.
1.1.3. Покупки на имоти през четвърто тримесечие на 2008 г. • На 02.10.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за покупка на

урегулиран поземлен имот с площ 21 830 кв.м. Стойността на сделката е 6 000 000 евро без

ДДС. Парцелът се намира в най-атрактивната част на ЖК Тракия, гр. Пловдив.

 • На 19.12.2008 г. дружеството приключи придобиването на поземлени имоти с обща площ 50 660 кв.м., находящи се в землището на с. Герман, Столична община, район Панчарево, на обща стойност 2 943 920 евро при средна цена по-малко от 60 евро за кв.м.

Сключената сделка представлява финалния етап на едногодишен процес на придобиване на общо 14 поземлени имота в посоченото землище.
1.2. Информация за получени кредити и изпълнение на отчет по облигационната емисия на дружеството през второ тримесечие на 2008 г.
1.2.1. Информация за получени кредити през четвърто тримесечие на 2008 г.
През четвърто тримесечие на 2008 г. дружеството няма получени кредити.
1.2.2. Информация за изпълнение на отчет по облигационната емисия на дружеството през четвърто тримесечие на 2008 г.

На 09.01.2009 г. Дружеството е представило в КФН (чрез системата е-register), в БФБ (чрез системата Extri news), както и в банката-депозитар – „Обединена Българска Банка”АД отчет за изпълнение на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код: BG2100030068 към 31.12.2008 г. Отчетът е публикуван и в информационния бюлетин на сайта на investor.bg.За периода 01.10.2008-31.12.2008 г. няма извършено лихвено плащане по емисията корпоративни облигации.
1.3. Друга важна информация за четвърто тримесечие на 2008 г. (Факти и обстоятелства по чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН)


1.3.1. Относно: Обявяване на печалбата на дружеството.
Съгласно междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2008 г. финансовият резултат на дружеството към 31.12.2008 г. е печалба в размер на 13 744 хил. лв.

2 .Информация за важни събития с натрупване от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
2.1.Покупки и продажби на недвижими имоти.


2.1.1. Сключени договори за продажби на апартаменти към 31.12.2008 г.
 Сключени договори 01.01.-31.12.2008 г.

Брой апартаменти

кв.м.

Стойност в лв. без ДДС

Санта Марина” Созопол

191

14 753

42 428 623

„Санта Марина” Етап 1

12

676

1 348 349

„Санта Марина” Етап 2

83

6 241

16 426 427

„Санта Марина” Етап 3

96

7 836

24 653 847

Св.Иван Рилски”, Банско

14

1 298

2 098 271

Общо към 31.12.2008 г.

205

16 051

44 526 895


2.1.2. Нотариално придобити апартаменти към 31.12.2008 г.


 

Брой апартаменти

кв.м.

Стойност в лв. без ДДС

„Санта Марина” Етап 1

248

18 329

20 385 983

„Санта Марина” Етап 2

180

13 942

17 699 000

„Св.Иван Рилски”, Банско

79

7 364

9 876 182

Общо към 31.12.2008 г.

507

39 635

45 961 165


II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет.
Към 31.12.2008 г. приходите от дейността възлизат на 42 983 хил. лв. спрямо 47 899 хил.лв. за същия период на миналата година. В структурата на нетните приходи от продажби делът на приходите от продажба на продукция (апартаменти) е най-висок - 35 361 хил.лв. или 96% от нетните приходи. От началото на годината дружеството е сключило договори за продажба на 205 апартамента на обща стойност 44,5 млн.лв.

Разходите на фонда за отчетния период също намаляват. Към края на 2008 г. дружеството е извършило разходи в размер на 29 239 хил.лв., което представлява спад от 20% спрямо размера им към края на 2007 г. когато тяхното значение е 36 771 хил. лв. В общата стойност на разходите за дейността по икономически елементи основен дял (59%) заема балансовата стойност на продадените активи (17 174 хил. лв.).

Финансовият резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към 31.12.2008 г. е печалба в размер на 13 744 хил.лв.Отчетеният финансов резултат бележи ръст от 24 % спрямо същия период на миналата година, когато печалбата е 11 128 хил.лв.

Финансовият резултат за разпределение към 31.12.2008 г. е 7 765 хил.лв. и намалява с 13% спрямо 31.12.2007 г., когато печалбата за разпределение е 8 870 хил.лв.

Печалбата на дружеството е формирана от приходите от 173 финализирани договора за продажба на апартаменти (луксозен апартаментен комплекс „Санта Марина”– 164 апартамента, луксозен апартаментен комплекс „ Св. Иван Рилски”- 9 апартамента).

Към 31.12.2008 г. дружеството има 62 сключени предварителни договори за продажба за общо 25,7 млн.лв., чието финализиране ще се осъществи през 2009 г.

За финансиране на своите нови проекти дружеството използва комбинирана схема от собствен и заемен капитал. В края на 2008 г. нетекущите задължения на фонда са 32 183 хил.лв., а текущите - 24 764 хил.лв.

Активите на дружеството към 31.12.2008 г. възлизат на 137 086 хил.лв. и бележат ръст от над 60% спрямо същия период на 2007 г., когато техния размер е 84 990 хил. лв.

Над 4 пъти нарастват и инвестиционните имоти на фонда спрямо края на 2007 г. и към 31.12.2008 г. техният размер е 53 849 хил.лв.

Приходите от продажби на апартаменти за четвърто тримесечие на 2008 г., към 31.12.2008 г., както и очакванията за приходи от продажби през 2009 г. са представени в таблиците по-долу:


Приходи от продажба на апартаменти за четвърто тримесечие на 2008 г.


Приходи за четвърто тримесечие на 2008 г.

брой апартаменти

кв.м.

Продажна цена

(в лв.)

Санта Марина”, Созопол

51

4 072

12 456 812

Етап 1

3

153

306 250

Етап 2

4

308

758 373

Етап 3

44

3 611

11 392 188

Св. Иван Рилски”, Банско

5

492

665 886

ОБЩО:

56

4 564

13 122 698


Приходи от продажба на апартаменти към 31.12. 2008 г.


Приходи към 31.12.2008

брой апартаменти

кв.м.

Продажна цена

(в лв.)

Санта Марина”, Созопол

164

12 532

34 157 840

Етап 1

17

1 172

2 310 793

Етап 2

103

7 750

20 454 859

Етап 3

44

3 611

11 392 188

Св. Иван Рилски”, Банско

9

793

1 203 706

ОБЩО:

173

13 326

35 361 546


Очаквания за отчитане на приходи от продажби през 2009 г.


Сключени договори - нефинализирани към 31.12.2008

брой апартаменти

кв.м.

Продажна цена

(в лв. без ДДС)

Санта Марина”, Созопол

57

4 611

14 223 609

Етап 1

2

102

142 287

Етап 2

3

284

819 664

Етап 3

52

4 225

13 261 659

Св. Иван Рилски”, Банско

5

505

893 239

ОБЩО:

62

5 116

15 116 848


Изпълнение на план за продажбите

в луксозен апартаментен комплекс «Санта Марина» към 31.12.2008 г.

Прогноза

Изпълнение

%

 Брой апартаменти

204

191

94

кв.м

15 060

14 753

98

Стойност

42 735 652

42 428 623

99III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.
Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в недвижими имоти (т.н. секторни рискове).1 Тук се включват:


 1. Неблагоприятни изменения на пазарните цени:

  • Намаление на пазарните цени на недвижимите имоти

  • Намаление на равнището на наемите

  • Увеличаване на цените на строителството
 1. Повишение на застрахователните премии;

 2. Забава при придобиването на имоти;

 3. Неликвидни инвестиции;

 4. Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти;

 5. Свободни имоти и необходимост от преустройство;

 6. Рискове, свързани със строителството/ремонтирането на недвижими имоти;

 7. Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране;

 8. Непокрити от застраховка загуби.


IV. Информация за големи сделки със свързани лица.

До 31.12.2008 г. са извършени следните големи сделки със свързани лица:Доставчик

Описание на доставките

Стойност без ДДС в хил. лв.

"ФеърПлей Интернешънъл" АД

Управление недвижими имоти, наем, комисионни, обзавеждане

3 099

"Иван Рилски Пропъртис" ООД

Строително-монтажни работи, комисионни, обзавеждане

1 968

"ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД

Управление недвижими имоти, хотелски услуги

898

ОБЩО:

5 965Клиент

Описание на доставките

Стойност без ДДС в хил. лв.

"ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД

Наем и др. услуги

1 082

ОБЩО:

1 082

28.01.2009 г. Маню Моравенов

(Изпълнителен директорна „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)

1 За повече информация, вж. Проспект на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за първично публично предлагане на акции. Проспектът е публикуван на интернет страницата на дружеството – www.fpp.bg
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница