Доклад за дейността на група софармастраница1/3
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА СОФАРМА

ЗА 2007г.

І. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА СОФАРМА ПРЕЗ 2007г.

1. Обща информация за Група Софарма (Групата)

а) за дружеството майка

Софарма” АД е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиенско шосе” №16.

„Софарма” АД води началото си от 1933г. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991г., решение №1/1991г. на Софийски градски съд. „Софарма” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„Софарма” АД има едно-степенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н Огнян Донев - председател и членове Весела Стоева, Александър Тодоров, Андрей Брешков и „Унифарм” АД, чрез представителя си Огнян Палавеев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

„Софарма” АД е разположено върху 6 локации – 4 с производствено предназначение и 2 с логистично, няма клонове.

Към 31.12.2007г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:


%

Донев инвестмънтс холдинг АД

25,64

Телсо АД

23,77

Телекомплект АД

20,42

Gramercy Emerging Markets Fund

17,08

Други юридически лица

10,26

Физически лица

2,83

„Софарма” АД е основна структурна единица в Групата Софарма.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства. „Софарма” АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност. В приложение 4 от годишния консолидиран финансов отчет за 2007 г. са посочени приходите от услуги, резултат от извършваните дейности.

„Софарма” АД е основен участник на българския фармацевтичен пазар и достоен конкурент на чуждестранните фармацевтични пазари.

Клиенти на дружеството са лицензирани по ЗЛАХМ търговци на едро, както НЗОК и МЗ по ЗОП.

„Софарма” АД има GMP сертификат на Европейска регулаторна агенция (Латвия), който е валиден за страни членки на ЕС. Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.

б) за дъщерните дружества

»»„Фармахим холдинг” ЕАД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, община Надежда, ул. „Илиенско шосе” 16.

Съдебната регистрация на дружеството е под ф.д.№2616/1989г., с решение на Софийски градски съд №1/08.12.1989г.

Към 31.12.2007г. „Софарма” АД е продала контролното си участие във „Фармахим холдинг” ЕАД и последното вече не е дъщерно дружество на „Софарма” АД. До 21.12.2007г. едноличен собственик на акционерния капитал на дружеството е „Софарма”, придобито в резултат на приватизационна процедура – 25.07.2002г. „Фармахим холдинг” ЕАД е с капитал 2 544 230 лева, разпределен в 254 423 броя поименни акции с 10 лева номинал всяка една. Дружеството има едно-степенна система на управление. Съветът на директорите се състои от трима членове в състав: д.и.н. Огнян Донев – председател и членове Иван Бадински и Асен Стоянов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Асен Стоянов.

Предметът на дейност включва търговия и търговско посредничество в страната и чужбина с лекарства и суровини за производство на фармацевтични продукти. Дружеството няма клонове.

„Фармахим холдинг” ЕАД притежава 54,11% от акционерния капитал на НИХФИ АД и 100% от дружеството с ограничена отговорност „Фармахим М” Москва. И двете дружества не осъществяват стопанска дейност.

»» НИХФИ АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, община Студентска, бул. „Климент Охридски” № 3. Основният предмет на дейност е научно – изследователска и развойна, проекто-конструкторска, производствена и търговска дейност на едро в областта на лекарствените средства в хуманната и ветеринарната медицина, производство на субстанции.

Съдебната регистрация на дружеството е от 29.10.1991г., решение №1/1991г. на Софийски градски съд. Дата на придобиване - 25.08.2002г.

С решение на Софийски градски съд от 13.10.2005г. е вписано прехвърляне на търговското предприятие на НИХФИ АД като права, задължения и фактически отношения на „Софарма” АД. След тази дата НИХФИ АД не е осъществявало стопанска дейност.

Към 31.12.2007г. „Софарма” АД е продала контролното си участие във „НИХФИ” АД и последното вече не е дъщерно дружество на „Софарма” АД. До 21.12.2007г. делът на притежаваните акции пряко от „Софарма” АД е 45,89 % и косвено – 54,11 %, притежание на „Фармахим Холдинг” ЕАД. НИХФИ АД е с капитал 145 942 броя поименни акции с 1 лев номинал всяка една. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Савелина Шопова.»» „Ростбалканфарм” ЗАО е търговско дружество, регистрирано в Русия с решение № 1026101791594 от 9 октомври 2002 г., със седалище и адрес на управление гр.Азов, Ростовская област, ул „Осипенко” № 10.

Капиталът е 17 600 броя акции с номинал 10 рубли всяка една. Дял на притежаваните акции от „Софарма” АД – 51 %. Дата на придобиване – 27.07.2001г.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с лекарствени средства. Дружеството няма клонове.

»» Фармалогистика” АД е търговско дружество регистрирано с решение на СГС от 12.08.2002г., със седалище и адрес на управление гр.София, район Надежда, ул “Рожен” № 16.

Дружеството е с капитал 3 030 005 лева, разпределени в 3 030 005 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дял на притежавани акции от „Софарма” АД – 76,54%. Дата на придобиване – 15.08.2002г.

Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите в тричленен състав: Светла Костова – Председател на СД и Изпълнителен директор и членове Борис Борисов и Недялко Стефанов. Дружеството се представлява от Председателя на СД и Изпълнителен директор Светла Костова.

Основният предмет на дейност е вторична опаковка на стоки и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството няма клонове.»» „Българска роза Севтополис“ АД е търговско дружество с адрес на управление и място на стопанската дейност гр.Казанлък, бул. „23 Пехотен шипченски полк” №110.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991г., решение № 3912/1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Към 31.12.2007г. регистрираният акционерен капитал на “Българска роза Севтополис”АД възлиза на 12 065 424 лева, разпределен в 12 065 424 обикновени поименни акции с 1 лев номинал всяка една. Дял на притежаваните акции от „Софарма” АД – 49,06%. Дата на придобиване – 22.04.2004г.

Дружеството има едно-степенна форма на управление със Съвет на директорите от трима членове: инж. Минко Минков – председател и членове Бойко Ботев и Росен Георгиев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор инж. Росен Георгиев.

Основният предмет на дейност е производство и продажби на лекарствени форми и субстанции, парфюмерия и козметика, натурално-ароматични продукти. Дружеството няма клонове.

„Българска роза Севтополис“ АД има разрешение за производство на лекарства, съгласно изискванията на GMP, издадено от ИАЛ и разрешение за производство на фито-химични екстракти.

„Българска роза Севтополис” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

»» „Софарма Поланд” ООД е търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000178554 от 04.11.2003 г. на ХХ Икономическо отделение на Районния съдебен регистър на Варшава, със седалище и адрес на управление – Полша, гр.Варшава, ул. “Шъшкова” № 58.

Капиталът е 50 000 злоти. Основният предмет на дейност е „Изследване на пазара и общественото мнение в Полша”. Дружеството няма клонове.

Притежавани дялове от „Софарма” АД – 60%. Дата на придобиване 16.10.2003г. Дружеството има Управителен съвет в състав: д.и.н. Огнян Донев – председател и членове Ярослав Куласек и Владимир Стойчев.

»» „Електронкомерс” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ул. „Самоковско шосе” №1.

Съдебната регистрация на дружеството се извършва в СГС по фирмено дело № 24456/27.11.1991г. То е придобито на 09.08.2005г. въз основа на договор за приватизационна продажба № РД-01-766, сключен между Агенцията за приватизация и „Софарма” АД.

Капиталът е 200 000 лева, разпределен в 10 000 дяла по 20 лева всеки един. Едноличен собственик е „Софарма” АД с притежавани дялове 100%. Дружеството се управлява и представлява от Димитър Йорданов.

Основният предмет на дейност е търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника. Дружеството няма клонове.»»„Биофарм инженеринг” АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в град Сливен, бул. „Тракия” №75.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1997г. с решение № 524/1997г. на Сливенския окръжен съд.

Дружеството е с капитал 374 000 лева разпределен в 935 броя акции с 400 лева номинал всяка една. Дял на притежаваните акции от „Софарма” АД – 51,34%. Дата на придобиване – 10.03.2006г.

Дружеството има двустепенна система на управление. Управителният съвет е в състав: Валентин Вълев, Валентина Колева и Чавдар Божурски. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Валентина Колева.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с инфузионни разтвори и ветеринарни ваксини. Дружеството няма клонове.

»» „Софарма Трейдинг” АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Рожен №16.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд № 3594/16.10.1998 г. и преименувано по ф.д. № 9598/2005 г. по описа на СГС.

„Софарма Трейдинг” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва: д.и.н Огнян Донев - председател и членове Ивет Христова и Димитър Димитров. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Димитров.

Капиталът на дружеството е 30 000 000 лева разпределен в 30 000 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 92.82 %. Дата на придобиване – 08.06.2006г.

Основният предмет на дейност е търговия на едро и дребно с лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и козметика с общо над 7 000 артикула. Дружеството има 100% национално покритие на дистрибуцията със седем Регионални Дистрибуционни Центъра. Доставки до 3 500 клиента аптеки и 350 клиенти медицински заведения. „Софарма Трейдинг” АД предлага услуга “пред-дистрибуция” - складиране и логистично обслужване на фармацевтични продукти на български и чуждестранни компании. Дружеството няма клонове. Приходите от дейността се състоят от приходи от продажби на стоки, маркетингови и др. услуги.

„Софарма Трейдинг” АД има издаден Сертификат за одобрение на Системата за управление на качеството BS EN ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000 и GDP (добра дистрибуторска практика), което гарантира изпълнението на европейските изисквания за качество на протичащите процеси в дружеството. Дружеството е сред водещите дистрибутори на лекарства на българския фармацевтичен пазар.

„Софарма Трейдинг” АД присъства на територията на България със 7 регионални дистрибуционни центрове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Враца и Разлог.

„Софарма Трейдинг” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

»» „Минералкомерс” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, ул.”Ген. Столетов” № 23.

Дружеството е регистрирано с решение 1622/01.06.1995г. на Старозагорския окръжен съд. С решение от 27.12.2006г. на Старозагорския окръжен съд „Софарма” АД придобива 70% от дяловете на „Минералкомерс” ООД. С решение 2155/18.06.2007г. ф.д 1210/1995г. на Старозагорския окръжен съд дружеството с ограничена отговорност „Минералкомерс” се преобразува в акционерно дружество.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева разпределен в 50 000 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, със следното разпределение: за „Софарма”АД – 70%, за Стоян Атанасов Стоянов – 15%, за Златко Атанасов Стоянов – 15%.

Минералкомерс” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: Илиян Колев, Златко Стоянов, Минко Минков, Пелагия Виячева и Стоян Стоянов. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори – Минко Минков и Стоян Стоянов – заедно и поотделно.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с аморфен силициев двуокис „бели сажди” и натриев силикат разтвор „водно стъкло” под собствена марка „Амосил”. Дружеството няма клонове.

»» „Софарма САЩ” АД е търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 97227599 от 25.04.1997г. в службата на държавния секретар на щата Калифорния, с предмет на дейност – търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки. „Софарма” АД притежава 100% от капитала на дружеството. Дружеството не осъществява дейност.

Съвместно дружество

»» „Софарма Здровит” АД търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000298139 от 27.09.2007 г. на Републиканския съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул. Ночницкего №31.

Предметът на дейност е изследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки и фармацията, търговия на едро с фармацевтични продукти. Дата на придобиване – 27.09.2007г.

Капиталът на дружеството е 500 000 злоти, разпределен в 5 000 броя акции с 100 злоти номинал всяка. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 50,01%. Дружеството не е осъществявало дейност за периода от създаването си до края на 2007г.Съществени събития и промени в дейността на дружествата от Групата през 2007г.

а) за дружеството майка

„Софарма” АД придоби на 22.10.2007г. нови 1835 броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София. Към 31.12.2007 г. участието на „Софарма” АД достигна 9,82 % в капитала на Холдинга.

„Софарма” АД увеличи дела си в „Лавена” АД, производител на етерични масла, парфюмерийни, козметични и фармацевтични продукти, на 5,18% (пряко и чрез свързани лица).

„Софарма” АД участва в учредяването на „Софарма Билдингс” АДСИЦ с 10%.

„Софарма” АД придоби на 22.10.2007г. 5000 броя акции от капитала на „Арома” АД, гр. София. Към 31.12.2007г. дружеството притежава само 243 броя.

На 26. 09.2007г. ръководството на „Софарма” АД взе решение за листване емисия акции на фондовата борса във Варшава, Полша.

„Софарма”АД учреди съвместно дружество с полската фирма „Натур Продукт Здровит” ООД. Делът на „Софарма” АД в новоучреденото дружество „Софарма Здровит” АД е 50,01% от капитала.

През 2007 г. „Софарма” АД закупи недвижим имот, находящ се на бул. „Цар Борис ІІІ”, с площ от 960 кв.м., заедно с построената търговска сграда – аптечен център на три етажа със застроена площ от 453 кв.м.

През 2007 г. „Софарма” АД сключи договор за покупка на украинския фармацевтичен завод ОАО „Витамини” и едноименното търговско дружество. Фармацевтичният завод, с 5,3 милиона щатски долара реализирана продукция през изминалата година, е на 13то място в рейтинга на фармацевтичните предприятия в Украйна. Продуктовото портфолио на дружеството включва 64 продукта. На 15.12.2007г. Комисията по конкуренция на Украйна издаде разрешение на “Софарма” АД да закупи повече от 50% от капитала на дружеството.

„Софарма” АД придоби на 29.11.2007г. нови 10 000 броя акции от капитала на „Момина крепост” АД, гр. Велико Търново. Участието на дружеството пряко в капитала на „Момина крепост” АД достигна 44,77 %.

Дружеството регистрира на 30.10.2007г. първия оригинален български продукт на пазара на Република Сърбия. Регистрацията е издадена за продукта Tabex® - препарат от растителен произход, предназначен за лечение на никотизма. „Софарма” АД направи и първата си продуктова регистрация на турския пазар.

На 20.11.2007г. Съветът на директорите на “Софарма”АД взе решение за покупка на фармацевтични предприятия в Република Румъния и Република Сърбия.

В края на полугодието на 2007г. стартира основна реконструкция на завода за ампулни форми, която завърши в края на годината. Като резултат от нея ще бъде удвоен капацитетът му.

Продължава процесът на проектиране на нов таблетен цех и започна строежа на нов логистичен склад.б) за дъщерните дружества

»» „Фармахим холдинг” ЕАД извърши продажба на притежаваната търговска марка “PHARMACHIM” като прехвърли собствеността на „Софарма трейдинг” АД - ф.д.№9598/05 на 16 март 2007г. „Фармахим холдинг” ЕАД запази правото си да използва марката във фирменото си наименование. Към 31.12.2007г. „Фармахим холдинг” ЕАД не е дъщерно дружество на „Софарма” АД. На 21.12.2007г. е извършена промяна в разпределението на капитала на дружеството в резултат от прехвърляне чрез джиро от страна на сегашния собственик „Софарма” АД в полза на „Елфарма” АД, Текста корп САЩ и „Телекомплект” АД.

»» НИХФИ АД към 31.12.2007г. не е дъщерно дружество на „Софарма” АД. На 21.12.2007г. е извършена промяна в разпределението на капитала на дружеството.

»» „Фармалогистика” АД

През 2007г. е довършено изграждането на складовата база за хартия.»» „Българска роза Севтополис“ АД

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД взе решение за увеличаване на капитала от 6 032 712 лева на 12 065 424 лева чрез издаване на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции. Решението бе прието от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.07.2007г.

С решение № 1295Е от 16 октомври 2007г. Комисията за финансов надзор гр.София потвърждава проспекта за първичното публично предлагане на емисията ценни книжа в размер на 6 032 712 броя, съгласно решението за увеличаване на капитала на дружеството.

С решение №4447/18.12.2007г. на Старозагорския окръжен съд се вписва увеличение на акционерния капитал на „Българска роза Севтополис“ АД от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв. чрез емитиране на нови акции в съотношение 1:1 с досегашния брой акции, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една.

Въведен е в редовна експлоатация нов склад “Изходни материали и помощни вещества” с разгърната площ 880 кв.м. и новоизградена инфраструктура към него (пътища, площадки, товаро-разтоварни рампи, транспортен портал и др.), напълно отговарящ на изискванията на добрата производствена практика.

»» „Електронкомерс” ЕООД

Дружеството се регистрира като търговец на едро с медицински изделия и подаде документи за пререгистрация като търговец на едро с лекарствени продукти (до края на 2007г. пререгистрацията по ЗЛПХМ не се осъществи).

Сключен бе договор с НСБАЛО гр.София за едногодишно абонаментно сервизно обслужване на планираща система за лъчетерапия и на апарат за брахитерапия на стойност 584 хил.лв., като приходите от реализацията му се очакват за 2008г.

В края на годината започнаха проучвания на перспективите за изграждане на циклотрон за производство на свръх кратко живеещи РЕТ изотопи за нуждите на нуклеарно медицинските заведения в страната.»»„Биофарм инженеринг” АД

През 2007 г. „Биофарм инженеринг” АД сключи договор с DP MID d.o.o. за регистрация и дистрибуция на територията на Република Сърбия и Република Босна на продуктите на дружеството за 2008 г.»» „Софарма Трейдинг” АДПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница