Доклад за дейността на Групата 31 Декември 2008 г. Годишен доклад за дейносттастраница1/12
Дата02.02.2018
Размер0.79 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Химимпорт АД

Годишен доклад за дейността на Групата

31 Декември 2008 г.


Годишен доклад за дейността


на Групата на “ХИМИМПОРТ” АД гр. СОФИЯ за 2008 г.
Настоящият Годишен доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата като обхваща едногодишния период от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.
Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Приложение № 10 към чл. 32, ал.1, т.2, чл.35 ал.1, т.2, чл.41, ал.1,т.2.

“Химимпорт” АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул.”Стефан Караджа“ № 2.


Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.
Членове на Надзорния съвет :
1. Химимпорт Инвест АД - представлява се от Марин Великов Митев;

2. ЦКБ Груп ЕАД - представлява се от Миролюб Панчев Иванов;

3. Мариана Ангелова Баждарова.
Членове на Управителния съвет :

1. Александър Димитров Керезов

2. Иво Каменов Георгиев

3. Марин Великов Митев

4. Никола Пеев Мишев

5. Миролюб Панчев Иванов

6. Цветан Цанков Ботев
Химимпорт АД се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев заедно и поотделно.
Акциите на Химимпорт АД са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.

Акционерен капитал: Групата е с капитал 149 999 984 лв.

Брой акции: 149 999 984 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.  

Собствени акции, придобити от дъщерни дружества

ЦКБ Груп ЕАД

(5 192 408)

3.46%

-

-

ЗАД Армеец АД

(623 855)

0.42%

-

-

ПОАД ЦКБ СИЛА

(44 915)

0.03%

-

-
(5 861 178)

3.91%

-

-
Нетен брой акции

144 138 806
149 999 984

-

Данъкът върху дивидентите за физически лица и чуждестранни юридически лица е в размер на 5% за 2008 г. и 2009 г., като данъкът се удържа от брутната сума на дивидентите.Премийни резерви
2008

2007
000 лв

000 лв


Премийни резерви от 2007 г. и 2006 г.

232 343

232 343

Намаление на резервите от собствени акции, придобити от дъщерни дружества

(39 371)

-
192 972

232 343

През 2008 г. премийните резерви са намалени с 39 371 хил. лв. в резултат на придобити собствени акции от дъщерни дружества на Групата.


Премията от емисията през 2007 г. в размер на 199 418 хил. лв. е формирана от проведеното вторично публично предлагане на акции на дружеството от 10.09.2007 г. до 02.10.2007 г. Премията от емисии е намалена с разходите по емисията на акции в размер на 581 хил. лв.
Премията от емисии през 2006 г. в размер на 32 925 хил. лв. е формирана от проведеното първично публично предлагане на акции на дружеството чрез подписка от 07.09.2006 г. до 20.09.2006 г. Броят на подадените заявки, съответно на инвеститорите, надхвърля 2 100. Постъпленията по набирателната сметка на Химимпорт АД са 2.5 пъти повече от записаната емисия. Премията от емисии е намалена с разходите по емисията на акции в размер на 327 хил. лв.

Предмет на дейност на Групата на „Химимпорт” АД е:
Основната дейност на Групата се състои в:

Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

Финансиране на дружества, в които Групата участва;

Банкови услуги, финанси, застраховане и животозастраховане и пенсионно и здравно осигуряване;

Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

Добив на нефт и газ;

Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

Производство и търговия с петролни и химически продукти;

Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

Търговско представителство и посредничество.Комисионна, спедиционна и складова дейност
Списък на Дъщерните Дружества, които са част от Групата на Химимпорт АД

Име на дъщерното предприятие

Страна на учредяване

Основна дейност

2008

2007

Централна Кооперативна Банка АД

България

Финансов сектор

75.82%

72.80%

ЗАД Армеец

България

Финансов сектор

83.60%

97.26%

ЦКБ ГрупЕАД

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕООД

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЗАЕД ЦКБ Живот

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЗОК ЦКБ

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

Армеец Лизинг ООД

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЦКБ Скопjе АД

Македония

Финансов сектор

78.60%

0.00%

ПОАД ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

89.31%

99.26%

ДПФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

УПФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ППФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

Химимпорт Холандия ЕАД

България

Финансов сектор

100.00%

0.00%

Проучване и добив на нефт и газ АД

България

Производство

53.66%

56.50%

Зърнени Храни България АД

България

Производство

59.82%

59.61%

Българска петролна рафинерия ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Слънчеви лъчи Комерс ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Слънчеви лъчи Провадия ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Българска сондажна компания ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Прайм Лега Консулт ООД

България

Производство

70.00%

70.00%

СК ХГХ Консулт ООД

България

Производство

59.34%

59.34%

Омега Финанси ООД

България

Производство

96.00%

96.00%

Геофизични изследвания ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Софгеопроучване ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

ПДНГ –Сервиз ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Петрогаз Антика ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Издателство геология и минерални ресурси ООД

България

Производство

70.00%

70.00%

Химимпорт Груп ЕАД

България

Производство

100.00%

100.00%

Химойл Трейд ООД

България

Производство

60.00%

60.00%

ПДНГ Ойл АД

България

Производство

100.00%

100.00%

Рабър Трейд ООД

България

Производство

60.00%

60.00%

Оргахим Трейдинг 2008 ООД

България

Производство

60.00%

60.00%

Химцелтекс ООД

България

Производство

60.00%

60.00%

Фертилайзърс Трейд ООД

България

Производство

52.00%

52.00%

Диализа България ООД

България

Производство

50.00%

50.00%

Химимпорт Фарма АД

България

Производство

60.00%

60.00%

Силико 07 ООД

България

Производство

50.00%

50.00%

Еколенд Инжинеринг ООД

България

Производство

52.00%

52.00%

Каме България ООД

България

Производство

75.00%

75.00%

Медицински Център Хелт Медика ООД

България

Производство

51.00%

51.00%

Химснаб АД

България

Производство

93.33%

93.33%

Бранд Ню Айдиъс ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

АЙ ТИ Криейшън ООД

България

Производство

50.00%

50.00%

Арис 2003 ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Диагнозис Си и ЕС

България

Производство

0.00%

95.00%

Бургаска мелница ЕООД

България

Производство

100.00%

100.00%

Химтранс ООД

България

Производство

60.00%

60.00%

Булхимтрейд ООД

България

Производство

60.00%

0.00%

Транскар сервиз ЕООД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

Корабно Машиностроене АД

България

Транспортен сектор

51.81%

51.81%

Транс интеркар ЕООД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

МАЯК КМ АД

България

Транспортен сектор

77.19%

77.19%

Порт Балчик АД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

Българска Корабна Компания ЕАД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

Параходство Българско Речно Плаване АД

България

Транспортен сектор

82.10%

83.25%

ВиТиСи АД

България

Транспортен сектор

51.00%

51.00%

Пристанище Леспорт АД

България

Транспортен сектор

99.00%

99.00%

Бългериан Авиейшън Груп ЕАД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

България Ер АД

България

Транспортен сектор

99.99%

99.99%

Хемус Еър ЕАД

България

Транспортен сектор

100.00%

100.00%

Молет АД

България

Транспортен сектор

100.00%

0.00%

БМ Стар ЕООД

България

Транспортен сектор

100.00%

0.00%

Асен Николов 1 АД - Варна Юг

България

Недвижими имоти

60.00%

50.00%

ЦКБ Риъл Естейд Фонд АДСИЦ

България

Недвижими имоти

0.00%

100.00%

Спортен Комплекс Варна АД

България

Недвижими имоти

65.00%

65.00%

Голф Шабла АД

България

Недвижими имоти

65.00%

65.00%

Анитас 2003 ЕООД

България

Недвижими имоти

100.00%

100.00%

Енергопроект АД

България

Строителен и инженерен сектор

83.20%

83.20%

Булхимекс ООД

Германия

Задгранични дружества

100.00%

100.00%


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница