Доклад за дейността на Икономическата и правна комисия на fiecДата31.03.2018
Размер65.25 Kb.
ТипДоклад
Доклад за дейността на Икономическата и правна комисия на FIEC


 1. Строителната индустрия: година белязана от отражението на глобалната финансова и икономическа криза

За разлика от предходните години, 2008 г. е белязана от нулев или отрицателен ръст в сферата на строителството.


Основните икономически прогнози на Европейската комисия и Службата по статистика към май 2009 г. са следните:


 • Икономическият ръст се е свил до по-малко от 1% през 2008г. поради глобалната икономическа и финансова криза;

 • Инфлацията, която достигна връх през лятото на 2008 г., започна да намалява, като за 2009 се очаква да достигне +0,9%, а през 2010 г. да се покачи до +1,3%;

 • Състоянието на пазара на труда в повечето Страни-членки се влоши още през 2008 г. Очакват се 8,5 млн. човека да загубят работата си в следващите 2 години;

 • Обществените финанси са засегнати от рецесията; публичните дефицити са се удвоили през тази година – от 2,3% от БВП през 2008 до 6% през 2009 – и се очаква да продължи увеличението до 7,25% през 2010 г.;

 • Очаква се допълнителните национални фискални и монетарни стимули да спомогнат за възвръщането на икономическата стабилност.

Въпреки че ситуацията е доста различна в държавите-членки на ЕС, следното обобщение може да бъде направено на база статистическите данни на FIEC:
 • Oбща строителна дейност: строителната дейност е в застой от 2008 г. и се очаква силно да намалее през 2009 г. (-5,2%). Ситуацията не е еднаква във всички държави.

 • Ново жилищно строителство: продължава негативната тенденция ( - 3,8% през 2007 и -7,3% през 2008). Основната причина е несигурността на потребителите по отношение на бъдещите развития на пазара и отлагането на инвестиции в недвижими имоти.

 • Обновяване и поддръжка: въпреки слабия ръст от само 0,9% през 2008 г.,този под-сектор остава водещ за ръста в жилищния сектор. Причината се крие в насърчаването на екологичните и енергийно ефективни мерки в строителството. Обновяването и поддръжката са включени като приоритет в редица планове за възстановяване в Европа.

 • Нежилищно строителство: обратно на предходните години, през 2008 г. частта от този сектор, която се финансира предимно с публични средства отбелязва ръст (+8,2% през 2008), докато тази, която разчита на частни средства е по-силно повлияна от финансовата криза (+2,3% през 2008).

 • Гражданско строителство: този сегмент отбелязва значителен спад в сравнение с предишната година (+2,3% през 2008), но се очаква да е сред основните мерки на национално ниво за възстановяване от кризата.

 • Заетост: всички гореспоменати развития имат отрицателно влияние върху временната и постоянната заетост. За първи път през 2008г. се наблюдава спад от -1,7% в тази област.

FIEC приветства националните планове за възстановяване и напомня, че за да бъдат ефективни те трябва да бъдат приложени на време.1.
 1. Край на дебата за намалената ДДС ставка

Няколко месеца преди изтичането на срока на действие на Директива 2006/18/EО (валидна до 2010 г.), Страните-членки на ЕС постигнаха политическо споразумение за въвеждане на постоянно приложение на мерките предвидени в Директивата.


По време на общия дебат, FIEC поддържаше позицията, че намалените ставки на ДДС трябва да се прилагат за обновяване и поддръжка на частни жилища, тъй като това ще има положителен ефект върху заетостта в строителството.
FIEC приветства политическото споразумение, което позволява трайното прилагане на занижените ДДС ставки след 2010 г, но е разочарован от решението на Съвета приложението да не включва целият жилищен сектор. Освен това, решението дали да прилагат или не намалените ставки на ДДС си остава в компетенциите на страните-членки.


 1. Обществени поръчки: мултиплициране на инициативите на ЕК

Временна работна група „Обществени поръчки” към FIEC следи различните инициативи на Европейската комисия по отношение на обществените поръчки.


Социални аспекти в обществените поръчки:
Позицията на ФИЕК относно предложението на ЕК за отчитане на социалните аспекти в обществените поръчки:


 • съществуващите директиви за обществените поръчки трябва да се прилагат. Те съдържат значителни възможности за прилагане на социалните аспекти;

 • социалните аспекти не бива да се включват като предпоставка в тръжната процедура;

 • социалните аспекти трябва да са свързани с предмета на договора;

 • договорните условия са единствения адекватен начин да се въведат социалните аспекти (ЗБУТ, равни възможности и др. ) в обществените поръчки;

 • социалните мерки трябва да се опишат в договорните документи;

 • условията за изпълнение на договора трябва да останат анти-дискриминационни;

 • социалните аспекти не бива да са критерий за възлагане на обществената поръчка;

Зелени” обществени поръчки


На 16 юли 2008 г. ЕК прие комуникация озаглавена „Зелено обществено възлагане.” За цел, ЕК предлага 50% от всички обществени поръчки да бъдат „зелени” до 2010. „Зелена” обществена поръчка ще рече „процес, при който общественият орган цели да възложи стоки, услуги или работи с намален ефект върху околната среда, но със същата основна функция, както при нормална обществена поръчка.”
Позицията на FIEC по въпроса е следната:


 • въвеждането на екологични критерии трябва да е в съответствие с директивите на ЕС за обществените поръчки;

 • екологичните критерии трябва да са свързани с предмета на договора;

 • екологичните критерии трябва да се отнасят към цялостното строителство;

 • екологичните критерии трябва да са описани в техническите спецификации или условията за изпълнение на договора, а не да са част от условията на търга;

 • екологичните критерии трябва да стимулират използването на решението с най-изгодно съотношение цена-качество. 1. Транспортна политика: инфраструктурата в сърцето на транспортната политика на ЕС

Европейската комисия в момента работи по следните инициативи: преразглеждане на политиката за мрежата от Паневропейски транспортни коридори (TEN-T), както и цялостната транспортна политика (транспорт на пътници и стоки, логистика, интелигентни транспортни системи); разработвана на концепция за териториална кохезия; разработвана на план за действие по градска мобилност.


Друг основен пакет от мерки е този за „Озеленяване на транспорта”, който включва Директивата „Евровинетка”, която въвежда принципа „замърсителят плаща” в транспорта.
Въпреки тези дългосрочни предизвикателства, в среден и кратък план не бива да се забравя ефекта от глобалната икономическа и финансова криза. За това трябва да се насърчават инвестициите в инфраструктура, като основна възстановителна мярка.
Приоритети на FIEC по отношение на транспортната политика:
Обновяване на транспортната политика в ЕС
FIEC подкрепя следните идеи: интегрирано и устойчиво проектиране, оптимизиране на съществуващите ресурси, засилване на взаимната свързаност на различните начини на транспорт, приоритет на между-граничните проекти и премахване на задръстванията.

Дефиниране на Европейската териториална кохезия


Според FIEC дефиницията трябва да набляга на стратегическата роля на инфраструктурата за балансирано териториално развитие. Структурните и кохезионни фондове трябва да са насочени към разрешаване на следните проблеми:


 • енергийно ефективни сгради;

 • социални жилища;

 • подобрена градска инфраструктура, осигуряваща достъп до града от съседни населени места;

 • транспортна инфраструктура спомагаща за постигането целите на Вътрешния пазар.

● “Озеленяване” на транспорта: прилагане на принципите „ползвателят плаща” и „замърсителят плаща”


Преоткриване на градската мобилност
ЕК е създала Зелена книга по темата, която цели размисъл върху основните предизвикателства пред градската мобилност: инфраструктура, замърсяване, задръствания, безопасност на пътя, достъпност до обществения транспорт, интелигентни транспортни системи.
Предложения на FIEC относно финансирането на транспортната инфраструктура
FIEC приветства решението на повечето национални правителства и Европейската комисия за включване на транспортната инфраструктура като приоритет в плановете за възстановяване.
Според FIEC Европейските фондове за инфраструктура трябва да бъдат засилени и да бъде улеснен достъпът до тях. Трябва да се насърчава отпускането на заеми за инфраструктурни проекти и публично-частни партньорства от Европейската инвестиционна банка.
Ключът към успеха е по-добрата координация между различните механизми и подобряването на процедурите за подготовка и възлагане. Според FIEC е изключително важно да се намали времевия диапазон за получаване на всички разрешителни и сертификати за започване на строителните работи. 1. Инициатива „Водещи пазари за Европа”

Вижте допълнителния доклад (стp.14-15)1 See FIEC press release dated 27/11/2008, in annex
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница