Доклад за дейността на инсталациите в „екон 91 оод, попадащи в обхватастраница1/4
Дата09.01.2018
Размер0.49 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4

ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ В

„ЕКОН 91” ООД,

ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА

НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НА ЗООС

2012г

3.1. Уводна част на годишния доклад


 • Наименоване на инсталацията, за която е издадена КР

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА) • Адрес по местонахождение на инсталацията

Русе, ул. “Кап. Райчо Николов” № 11

 • Регистрационен номер на КР

311-Н0/2008г.

 • Дата на подписване на КР

08.10.2008г

 • Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008г

 • Оператор на инсталацията

“ЕКОН 91” ООД

 • Адрес, телефон, факс и е-mаil на оператора

Русе, ул. “Кап. Райчо Николов” 11, тел. 082/594 919, факс 082/837 801

 • Името на лицето за контакти

Зорница Цонева – експерт ЗБУТ и ОС

Русе, ул. “кап. Райчо Николов” 11, тел. 082/594 919, 0884854988, факс 082/837 801, zornica@ekon-bg.com

 • Кратко описание на всяка от дейностите

На площадката съществуват следните видове инсталации:

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА)

Инсталация за производство на разредители

Инсталация за производство на бои, лакове, грундове

Инсталация за производство на водоразтворими бои

Инсталация за производство на мазилки

Котел топлоносител

Водогреен котел

Условие 2

В обхвата на КР са:

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА)

Котел с топлоносител

Водогреен котел


 • Производствен капацитет на инсталациите и годишно пр-во.

Условие 4.1

Инсталация за производство на алкидни смоли – 10 585 t/y;

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии – 1 200 t/y;

Котел топлоносител – 2,3 МW;

Водогреен котел – 0,45 МW;
Условие 4.2

Годишното количество произведена продукция за 2012г. за всяка от инсталациите е:

- Инсталация за производство на алкидни смоли – 988, 795 t/y;

- Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии – 30, 265 t/y;

- Котел топлоносител – 2, 3 МW;

- Водогреен котел – 0, 45 МW; • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Управител; Експерт ЗБУТ и ОС; Р-л Об. Пр-во „ЛБМ”; Р-л „РВП”; Организатор производство;

 • РИОСВ отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Русе

 • Басейнова дирекция на която е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Плевен
3.2. Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

Условие 5.1

Със Заповед на Управителя е определен персонала, извършващ изпълнението на условията от КР, като е изготвен списък с имената на съответните служители. Списъкът се актуализира при всяка основателна промяна.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.


 • Обучение

Условие 5.2

Разработена е и се прилага процедура за определяне на потребностите от обучение, съгласно действуващите нормативни изисквания. Изготвя се годишен план за обучение на персонала. • Обмен на информация

Условие 5.3

Изготвен е списък с данните на персонала: имена, длъжност, работно място и телефон за котакти, отговорен за изпълнението на условията в разрешителното. Изготвен е и списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията, техните адреси и телефони за контакти. • Документиране

Условие 5.4

Изготвен е и непрекъснато се актуализира списъка с нормативната уредба по околна среда. Изготвен е списък с необходимите инструкции, с отговорните лица на които са предоставени. • Управление на документите.

Условие 5.5

Разработена и утвърдена е процедура за актуализация на документите. • Оперативно управление

Условие 5.6

Изготвени са всички инструкции и се прилагат. • Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Условие 5.7

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително, операторът е разработил и утвърдил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8

За „ЕКОН 91” ООД има утвърден и периодично се актуализира Авариен план, в който са разгледани всички възможни аварийни ситуации. • Записи

Условие 5.9

Документират се и се съхраняват всички записи от наблюдение, мониторинг, несъответствие и коригиране • Докладване

Условие 5.10

Всяка година до 31.03. се докладва за предходната чрез Годишен доклад в РИОСВ - Русе • Актуализация на СУОС

Условие 5.11

СУОС да се актуализира при изменение или издаване на ново КР.


3.3. Използване на ресурси


За периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.
3.3.1. Използаване на вода

Условие 8.1

Количествата използвана вода се отчита чрез наличните на площадката измервателни устройства: водомер за подземни води и водомер за води от системата на ВиК. (Приложение ІІ.4.1-1 от Заявлението за КР).Условие 8.1.1

Водата използвана в инсталацията за производство на алкидни смоли е от кладенеца и се използава за охлаждане на топлоносителя. Кладенецът е собственост на дружеството, за който има издадено Разрешително № 11530173/08.12.2008г. за водоползване от Басейнова дирекция – град Плевен.

Водата използвана в инсталацията за производство на ПВА е от системата на „ВиК” ООД на база сключен договор и се дозира по рецептура.
Условие 8.1.2

Общото количество вода за производствени нужди да не надхвърля следни количества: • инсталация за алкидни смоли – 2.475 м3/т продукт подземни води; 2.149 м3/т продукт повърхности води (ВиК).

 • инсталация за ПВА – 2.5 м3/т продукт подземни води; 2.661 м3/т продукт повърхности води (ВиК).


Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно к-во

съгласно КР

Количество подземни води за единица продукт съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

подземни води

Съответствие

Използвано годишно количество

подземни води

Количество повърхност-ни води за единица продукт съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

повърхностни води

Съответствие

Използвано годишно количество

повърхностни води

Производство на алкидни смоли

-

2,475 m3/t продукт

2,152 m3/t продукт

да

2 128 m3

2,149 m3/t продукт

0 m3/t продукт

да

0 m3

Производство на ПВА

-

2,5 m3/t продукт

0 m3/t продукт

да

0 m3

2,661 m3/t продукт

0,550 m3/t продукт

да

16,6 m3

От таблица е видно, че консумирата вода за единица продукт за отчетната година, не надвишава заложената в комплексното разрешително.Условия 8.1.3. и 8.1.4.

Има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването основен консуматор на вода и за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. За отчетния период не е констатиран теч.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Към настоящия момент не са установени несъответствия.
3.3.2. Използване на енергия

Консумацията на електроенергия се отчита посредством измервателните устройства, отбелязани на Приложение № І.Б.1.1-2 към Заявлението: електромер и разходомер за природен газ.


Условие 8.2.1.1

Консумираната електро- и тополенергия да не превишава следните стойности: • Инсталация за производство на алкидни смоли – електроенергия 0.0463 МWh/t продукт; топлоенергия 0.65 МWh/t продукт

 • Инсталация за производство на ПВА - електроенергия 0.4 МWh /t продукт; топлоенергия 0.093 МWh/t продукт


Таблица 3.2

Електроенергия/

топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Съотве-тствие

Използвано количество за единица продукт

Съотве-тствие
Електро-

енергия

Топло-енергия
Електро-

енергия

Топло-

енергия
Производство на алкидни смоли

0.0463 МWh/t

0.65 МWh/t

да

0.0210 МWh/t

0,57 МWh/t

да

Производство на ПВА

0.0583 МWh/t

0.093 МWh/t

да

0,0470 МWh/t

0,073 МWh/t

да


Условие 8.2.1.2 и 8.2.1.3

Има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електро и топлоенергия и за техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните електро и топлоенергия за производствени нужди. Към настоящия момент не са установени несъответствия.
3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3

Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива. Към настоящия момент не са установени несъответствия.


Таблица 3.3.1

Суровини

Годишно

к-во, съгласно КР

К-во за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно

к-во

Количество за единица продукт

Съотве-тствие

Инсталация алкидни смоли
Растителни масла

3 562, 809 t/y

342, 94 kg/t

213, 451 t/y

215, 870 kg/t

да

Растителни мастни киселини

687, 043 t/y

66, 13 kg/t

64, 951 t/y

65, 687 kg/t

да

Пентаеретрит

1 177, 788 t/y

113, 37 kg/t

63, 885 t/y

64, 609 kg/t

да

Фталов анхидрид

1 472, 235 t/y

141, 71 kg/t

99, 660 t/y

100, 789 kg/t

да

Ортоксилен

490, 745 t/y

47, 24 kg/t

38, 141 t/y

38, 573 kg/t

да

Минерален терпентин

2 699, 098 t/y

259, 80 kg/t

209, 560 t/y

211, 935 kg/t

да

Катализатор-оловен октоат

493, 689 t/y

47, 52 kg/t

0, 008 t/y

0, 008 kg/t

да

Толуендиизоцианат

1, 963 t/y

0, 19 kg/t

0, 042 t/y

0, 042 kg/t

да

Инсталация за ПВА
Винилацетат мономер

479.88 t/y

400 kg/t

9, 231 t/y

305 kg/t

да

Поливинил алкохол

40 t/y

33.33 kg/t

0, 675 t/y

22, 30 kg/t

да

Катализатор – калиев персулфат

6 t/y

5 kg/t

0, 012 t/y

0, 396 kg/t

да

Антипенител

1.3 t/y

1.08 kg/t

0, 003 t/y

0, 099 kg/t

да

Консервант

12 t/y

10 kg/t

0, 036 t/y

1, 189 kg/t

да

Количеството за единица продукт се изчислява като се раздели количеството на използваната суровина на количеството произведена продукция.Максималните годишни количества се изчисляват като умножим количеството суровини по разходна норма за единица продукт по максималния капацитет на инсталацията.
Таблица 3.3.2.

Спомагателни материали

Годишно к-во, съгласно КР

К-во за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно к-во

Количество за единица продукт

Съотве

тствие

Инсталация алкидни смоли
Топлоносител

0.4 t/y

0.038 kg/t

0 t/y

0 kg/t

да

Азот - втечнен

28.8 m3

0.0027 kg/t

2,7 m3

0,0027 kg/t

да


Таблица 3.3.3.

Гориво


Годишно к-во, съгласно КР

К-во за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно к-во

Количество за единица продукт

съответствие

Инсталация алкидни смоли
Природен газ

846 800 Nm3/ y

80

26 697

27

да

Инсталация за ПВА
Природен газ

12 000 Nm3/t

10

242

8

да


3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.3.

Изготвена е инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките за съхранение на суровини и спомагателни материали. Не са констатирани нарушения на цялостта на резервоари и обваловки, както и течове на суровини и горива. Ежедневно се извършват проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда4.1. Доклад по Европейския регистър
ЗАМЪРСИТЕЛИ
CAS

номер


Замърсител


Емисионни прагове

(Колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ.

(Колона 2)

kg/год.

Праг за производство, обработка или употреба

(Колона 3)

kg/год.

Във въздух

(Колона 1а)
kg/год.

Във води

(Колона 1b)
kg/год.

В почва

(Колона 1c)
kg/год.

2.

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

50 000

-

-

-

*


(5,134)c

7.
ЛОС без метан (NMVOC)

100 000

-

-

-

*


(225)м


(301)м

8.
Азотни оксиди (NOx/NO2)

100 000

-

-

-

*


(256,68)c

11.
Серни оксиди (SOx/SO2)

150 000

-

-

-

*


(0)c

12.
Общ азот

-

50 000

50 000

10 000

10 000

(20,323)м


13.
Общ фосфор

-

5 000

5 000

10 000

10 000

(7,390)м


23.

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

200

20

20

50

50

(0, 168)м


40.
Халогенирани орган.съединения (като AOX)

-


1 000

1 000

1 000

10 000

-


71.

108-95-2

Феноли като общ С

-

20

20

200

10 000

(2,620м


73.

108-88-3

Толуол

-

200 (като BTEN)

200 (като BTEN)

2 000

(като BTEN)10 000

(0,017)м


76.
Общ органичен СН (TOC) (като общ С или ХПК/3)

-

50 000

-

-

**

(314,916)м78.

1330-20-7


Xylenes

-


200 (като

ВТЕХ


200 (като

ВТЕХ


200 (като BТЕХ

10 000


(0,017)м


86.
Фини прахови частици <10µm (PM 10)

50 000

-

-

-

*


(168)м

-

-

-

-

Замърсители, изпускани във въздуха – общ органичен въглеводород и прах.

Замърсители, изпускани във водите – рН, неразтворени в-ва, ХПК, нефтопродукти, мазнини, феноли, олово, толуен, ортоксилен, АОХ, БПК5, N-амониев и фосфати.

Замърсители, изпускани в почвата – няма. В условията на КР не е заложено да се извършва мониторинг на почви.

Годишните количества на замърсителите изпускани във въздуха се оперделят по следния начин: като умножим осреднения масов поток за всяко изпускащо устройство по приведената стойност на замърсителите от протоколите по работните часове на инсталацията за година.

Годишната консумация на природен газ за 2012г. е 124 хил. Nm3.
Съоръжение


Замърсител

Емисии

Работни часове

Концентрация

измерена

приведена

Общ С

ЛОС

СУ1

ЛОС

11,9

8,9

1874

88

66

СУ3

ЛОС

8,9

6,7

980

71

53

СУ4

ЛОС

11,3

8,4

1834

113

84

СУ6

ЛОС

7,9

5,9

438

29

22
Прах
СУ8

прах

4,9

-

1534

14
СУ9

прах

6,3

-

805

2,5
СУ10

прах

5,1

-

16,7

0,02
СУ11

прах

4,3

-

278

0,58Газове
Котел маслогреен

SO2

NOx

CO


-

-

--

-

-1413

-

-

-


Котел водогреен

SO2

NOx

CO


-

-

--

-

-4908

-

-

-

Годишните количества на замърсителите изпускани във водите се оперделят по следния начин: като умножим осредната стойност на всеки замърсител от протоколите по количеството заустени води за годината (33 591 m3).


4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Разработени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимилните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжения с определените.За отчетения период не са констатирани несъответствия.


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница