Доклад за дейността на „каолин ад, гр. Сеново през третото тримесечие на 2007 ГДата02.01.2018
Размер131.6 Kb.
ТипДоклад

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „КАОЛИН” АД, ГР. СЕНОВО

ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г.,

СЪГЛАСНО ЧЛ.100О, АЛ.4, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 100О, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК  1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА „КАОЛИН” АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г. (01.06.2007 Г. – 30.09.2007 Г.)


На 27.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

Считано от 27.08.2007 г. длъжността директор за връзки с инвеститорите в “Каолин” АД – гр. Сеново се изпълнява от Александър Георгиев Александров.

Тел. за контакт: (02) 489 37 46;
e-mail: investors@kaolin.bg
На 24.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

С Решение на Русенски ОС от 03.08.2007 г. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на “Каолин” АД /KAO/:


- Промени в устава на дружеството.
На 22.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН консолидиран финансов отчет към второто тримесечие на 2007 г. на български и на английски език.
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН тримесечен финансов отчет към 30.06.2007 г.
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

За първото полугодие на 2007 г. печалбата на “Каолин” АД преди данъци се увеличи с 2,2 пъти, като от 5,5 млн. лв. към 30.06.2006 г. достигна 12,1 млн. лв.


Принос към отчетения финансов резултат има извънредния приход от 2 млн. лв., който дружеството реализира след като спечели делото за възстановяване на депозита за участие в приватизацията на “БРП” АД.
В момента дружеството осъществява сериозни по обем инвестиции, свързани с автоматизация на производствените дейности, подобряване на енергийната ефективност и разработване на нови продуктови линии.
Съобщението е публикувано със съкращения.
Пълният такст на съобщението е качен на уеб-сайта на “БФБ-София” АД на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/KAO/
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство – решения на проведено общо събрание на акционерите на дружеството

На проведено ОСА от 06.07.2007 г. на “Каолин” АД – гр.Сеново /KAO/, са взети следните решения:


- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Не разпределя дивидент за 2006 г.
На 14.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

1. На 13.06.2007 г. “Каолин” АД – гр.Сеново /KAO/ подписа договор за придобиване на 51 % от дяловете на украинската компания “ПКСП” ООО и придоби контролно участие в дружеството, което е водещ производител на кварцови пясъци в Украйна. За 2006 г., “ПКСП” ООО е реализирал близо 3 млн. евро приходи и печалба 450 хил. евро.

След тази сделка ще бъде извършено увеличение на капитала на “ПКСП” ООО, средствата от което ще се насочат за финансиране строителството на преработвателна фабрика за обогатяване на кварцов пясък.
2. Със свое решение № 6021/13.06.2007 г., ВАС се е произнесъл в полза на “Каолин” АД относно обжалван ревизионен акт на ТД “Големи данъкоплатци”. Предстоят процедури за възстановяване суми по отменени данъчни задължения на Дружеството.

На 07.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

На 06.06.2007 г. Съвета на директорите на “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД уведоми “Каолин” АД за взетото решение от дружеството за избор на “Каолин” АД за доставчик на 1 млн. тона варовик в откритата от “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка “Доставка на варовик за периода 2007 г. - 2011 г. за сяроочистващите инсталации на бл. 7 и бр. 8 в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.


Очаква се след това уведомление в предвидените срокове да бъде подписан и договора за доставка на варовик.
На 06.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

“Каолин” АД /KAO/ свиква ОСА на 06.07.2007 год. от 10.30 ч. в гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 при следния дневен ред:


- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 г. да не се разпределя;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.07.2007 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 43/2007 г.

На 01.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН консолидиран финансов отчет към първото тримесечие на 2007 г.  1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА „КАОЛИН” АД, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г. С НАТРУПВАНЕ


На 27.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

Считано от 27.08.2007 г. длъжността директор за връзки с инвеститорите в “Каолин” АД – гр. Сеново се изпълнява от Александър Георгиев Александров.


Тел. за контакт: (02) 489 37 46;
e-mail: investors@kaolin.bg
На 24.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

С Решение на Русенски ОС от 03.08.2007 г. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на “Каолин” АД /KAO/:


- Промени в устава на дружеството.
На 22.08.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН консолидиран финансов отчет към второто тримесечие на 2007 г. на български и на английски език.
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН тримесечен финансов отчет към 30.06.2007г.
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

За първото полугодие на 2007 г. печалбата на “Каолин” АД преди данъци, се увеличи с 2,2 пъти, като от 5,5 млн. лв. към 30.06.2006 г. достигна 12,1 млн. лв.


Принос към отчетения финансов резултат има извънредния приход от 2 млн. лв., който дружеството реализира, след като спечели делото за възстановяване на депозита за участие в приватизацията на “БРП” АД.
В момента дружеството осъществява сериозни по обем инвестиции, свързани с автоматизация на производствените дейности, подобряване на енергийната ефективност и разработване на нови продуктови линии.
Съобщението е публикувано със съкращения.
Пълният такст на съобщението е качен на уеб-сайта на БФБ-София АД на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/KAO/
На 06.07.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство – решения на проведено общо събрание на акционерите на дружеството

На проведено ОСА от 06.07.2007 г. на “Каолин” АД – гр.Сеново /KAO/, са взети следните решения:


- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Не разпределя дивидент за 2006 г.
На 14.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

1. На 13.06.2007 г. “Каолин” АД – гр. Сеново /KAO/ подписа договор за придобиване на 51 % от дяловете на украинската компания “ПКСП” ООО и придоби контролно участие в дружеството,което е водещ производител на кварцови пясъци в Украйна. За 2006 год., “ПКСП” ООО е реализирал близо 3 млн. евро приходи и печалба 450 хил. евро. След тази сделка ще бъде извършено увеличение на капитала на “ПКСП” ООО, средствата от което ще се насочат за финансиране строителството на преработвателна фабрика за обогатяване на кварцов пясък.


2. Със свое решение № 6021/13.06.2007 г., ВАС се е произнесъл в полза на “Каолин” АД относно обжалван ревизионен акт на ТД “Големи данъкоплатци”. Предстоят процедури за възстановяване суми по отменени данъчни задължения на Дружеството.

На 07.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

На 06.06.2007 г. Съвета на директорите на “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД уведоми Каолин АД за взетото решение от дружеството за избор на Каолин АД за доставчик на 1 млн. тона варовик в откритата от “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка “Доставка на варовик за периода 2007 г. - 2011 г. за сяроочистващите инсталации на бл. 7 и бр. 8 в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.


Очаква се след това уведомление в предвидените срокове да бъде подписан и договора за доставка на варовик.
На 06.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство

“Каолин” АД – гр.Сеново /KAO/ свиква ОСА на 06.07.2007 г. от 10.30 ч. в гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 при следния дневен ред:


- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 г. да не се разпределя;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.07.2007 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред;
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 43/2007 г.

На 01.06.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН консолидиран финансов отчет към първото тримесечие на 2007 г.

На 29.05.2007г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство.

“Каолин” АД спечели адм. дело срещу Агенцията за приватизация за 2 млн. лева.


На 28.05.2007 г. Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, I колегия постанови окончателно съдебно решение № 5201/2007 г. по административно дело № 1604/2007 г., с което остави в сила решение № 13271/2006 г. на ВАС - Четвърто отделение. С решение № 13271/2006 г. ВАС отмени изцяло решение № 3083-П от 11.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за приватизация, с което се отказа връщането на внесения от “Каолин” АД депозит в размер на 2 000 000 /два милиона/ лева по повод участието му в приватизационната процедура за продажба на 70% от капитала на “Параходство Българско речно плаване” АД, като върна преписката за ново произнасяне от страна на Изпълнителния директор на АП, със задължителни указания относно връщането на депозита, поради липса на виновно поведение на “Каолин” АД.
Тъй като постановеното решение не подлежи на обжалване, до края на месец май 2007 г.,  “Каолин” АД ще предприеме необходимите административни процедури на депозита.”
На 23.05.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД и в КФН информация относно следното обстоятелство – свикване на общо събрание на акционерите

“Каолин” АД – гр. Сеново /KAO/ свиква ОСА на 06.07.2007 г. от 10.30 ч. в гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 при следния дневен ред:


- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 г. да не се разпределя;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на-няма посочени данни.


На 17.05.2007 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на “БФБ-София” АД по Протокол № 17/17.05.2007 г., е взето следното решение:


На основание чл. 5, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на “БФБ – София” АД, следната емисия акции:
- Емитент: “Каолин” АД-Сеново;
- ISIN код: BG1100039012;
- Размер на емисията: 25 000 000 лева;
- Брой акции: 25 000 000 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Присвоен борсов код: КАО;
- Датата на въвеждане е 21.05.2007 г. /понеделник/;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Kaolin AD-Senovo;
- Седалище: гр. Сеново, общ. Ветово, ул. “Дъбрава” № 8;
- Булстат/ЕИК: 827182866;
- Адрес за кореспонденция: гр. Сеново, общ. Ветово, ул. “Дъбрава” № 8;
- Тел: (+359 2) 48 93 691;
- Факс: (+359 2) 48 93 616;
- e-mail: neli@bulbrokers.bg;
- Web адрес: http://kaolin.bg;
- Представляващи: Александър Георгиев Прокопиев - Главен изпълнителен директор, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева - Изпълнителен директор, Димитър Ангелов Ангелов - Изпълнителен директор;
- Предмет на дейност: Добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, шамот, варовици, фелдшпатови пясъци, фелдшпад, доломит, керамични преспрахове и др.
На 09.05.2007 г. дружеството е представило в “БФБ – София” АД заявление за регистрация на Неофициален пазар на акции, както следва:

- Емитент: КАОЛИН АД;


- ISIN код: BG1100039012;
- Размер на емисията: 25 000 000 лева;
- Брой акции: 25 000 000 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
3. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА „КАОЛИН” АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г. ВЪРХУ КОНСОЛИДИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Икономическата група на “Каолин” АД е реализирала приходи от продажби в размер на 85 684 хил. лева за първите девет месеца на 2007 г., което представлява ръст на продажбите от 25 % в сравнение със същия период на 2006 г. Дружеството заедно със своите дъщерни дружества запазва устойчив темп на нарастване на приходите от продажби във всички основни сектори на дейността им.

Реализираната през първите девет месеца на 2007 г. нетна печалба за групата (след приспадане на малцинственото участие) е в размер на 17 016 хил. лева. През последното тримесечие неблагоприятен ефект върху дейността на групата продължават да оказват увеличените разходи на цените на течните горива и респективно транспортните услуги.

С цел да обезпечи конкурентоспособността си и в бъдеще “Каолин” АД, както и останалите дружества от неговата икономическа група наред с мащабната си инвестиционна програма активно работят за по-добро управление на енергийните разходи. В тази връзка във всички основни бизнес единици на “Каолин” АД към момента успешно приключи внедряването на система за енергиен мениджмънт.
4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „КАОЛИН” АД ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА
Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в щатски долари, поради което съществува риск свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. В тази връзка се използват специални финансови инструменти за хеджиране на риска – форуърди, суапи и други.


Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които “Каолин” АД финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.

Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло.

Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, вътрешнофирмена задължнялост, банкови кредити и др.).

В тази връзка “Каолин” АД работи непрекъснато в посока на намаляване на лихвените нива при които се финансира /банкови заеми, финансови лизинги и други/, така че лихвения риск да е сведен до приемливи нива, отчитайки разрастването на “Каолин” АД и неговата група.
Секторен риск - конкуренция

“Каолин” АД, е дружество с основен предмет на дейност добив, преработка, търговия и логистика на индустриални минерали - каолин, кварцов пясък, фелдшпатови пясъци, фелдшпат, доломит, варовици, керамични преспрахове и други. Относително ниската степен на този вид риск се обуславя от следните фактори:

“Каолин” АД е водещо предприятие на територията на Република България с такъв предмет на дейност, а до голяма степен и на Балканския полуостров. Това се предопределя от факта, че то експлоатира специфични за региона находища на каолин и кварцови пясъци, намиращи се в района на градовете Вятово, Сеново, Игнатиево и Каолиново. “Каолин” АД притежава добре-диверсифициран пазарен портфейл. Нито един от основните пазари, на които реализира продукцията си, не притежава дял по-голям от 1/3 на цялостния обем на продажбите. Произведеният от Дружеството каолин спада към групите на промития и обогатения, което го прави по-стойностен в сравнение с добивания и продавания, например в Украйна и Турция, каолин, който обикновено е суров.
Фирмен риск

Основният фирмен риск за икономическата група на “Каолин” АД е свързан с възможността за повишаване на цените на енергоносителите, в това число и по отношение на транспортните разходи, както и с фалит или финансови затруднения на клиенти при наличието на горните фактори. В тази връзка фирменият риск може да окаже влияние и промяната на рентабилността. За тази цел подробно са анализирани главните фактори, които могат да породят несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на дружеството. Към настоящия момент основните фабрики на “Каолин” АД разполагат с действаща система за енергиен мениджмънт. От началото на годината бе стартирана и към края на третото тримесечие приключи вътрешната газификация в две от основните фабрики на “Каолин” АД. Продължават също така и дейностите по външната газификация на две от фабриките във Варненския район.


Риск, свързан със задължението на емитента да плаща фиксирана лихва по емитирания от него облигационен заем

“Каолин” АД е емитент на облигации. Всяко дружеството – емитент на дългови ценни книжа с фиксиран доход сключва заема при определени условия (равнище на инфлация, основен лихвен процент, установени лихвени нива по сходни облигационни заеми и др.) и определя размера на фиксирани лихвени плащания за бъдещи периоди. При такъв вид облигационен заем и преди настъпването на падежа му е възможно да настъпят съществени промени в условията (по-ниско равнище на инфлация, съответно по-нисък основен лихвен процент), при които се сключват облигационните заеми и емитента да се окаже в ситуация, при която ще има задължението да плаща по-високи от пазарните лихви.

При сегашните непрекъснато растящи нива на EUROBIR-а и отчитайки факта, че купонните плащания по заема на “Каолин” АД са с фиксирана лихва в размер на 7,5 % на годишна база, този вид риск е изцяло минимизиран, още повече че до момента “Каолин” АД е обслужвал редовно всички плащания по облигационния си заем, чийто окончателен падеж е 09.06.2008 г.
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г.


Свързано лице

Вид свързаност

Вид на сделки

“Алфа Финанс Холдинг” АД

Мажоритарен собственик

Възстановяване на предоставен депозит

“Устрем 2001” ЕАД

Дъщерно дружество

Покупка на продукция

“Юго Каолин” АД


Дъщерно дружество

Покупка на продукция


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 100О, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗППЦК

Долуподписаните,


1. Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – Изпълнителен директор на “Каолин” АД,

2. Нели Славчева Дончева – Главен счетоводител на “Каолин” АД


ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът консолидирани финансови отчети за третото тримесечие на 2007 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на икономическата група на “Каолин” АД;

2. Консолидирания междинният доклад за дейността на “Каолин” АД за третото тримесечие на 2007 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК;


30.11.2007 г.

гр. София
1...............................

/Анелия Ангелова – Тумбева/2.. ……………………

/Нели Славчева Дончева/
Каталог: company docs
company docs -> Насоки за развитие на капиталовия пазар в българия цели пред управление „Надзор на инвестиционната цел” при кфн, които се поставят на вниманието на заинтересованите институции
company docs -> Биография на Любомир Христов д-р по икономика, Chfc опит
company docs -> До „Българска фондова борса – София”
company docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
company docs -> Жилищни имоти ще тръгнат ли цените трайно нагоре?


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница