Доклад за дейността на "Костенец Хартия и Хартиени Изделия" ад за іv-то тримесечие на 2008 годинаДата18.08.2017
Размер333.02 Kb.
ТипДоклад

- -


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Костенец – Хартия и Хартиени Изделия” АД за ІV-то тримесечие на 2008 година

ФИРМЕН ПРОФИЛКлючови моменти:

  • Костенец – ХХИ” АД е предприятие специализирано в производството на полуфабрикати /15 асортимента хартии/.

  • Дружеството е самостоятелна стопанска единица, без клонова и дистрибуторска мрежа

  • Обезпечава необходимостта на промишлеността за опаковки и санитарни изделия в почти всички браншове на икономиката в страната и в държави от Балканския полуостров и Европейския съюз.

  • Предприятието има “затворен” технологичен цикъл на производство и произвежда около 17 хиляди тона годишно.

  • Произвежданите изделия притежават сертификат за качество ISO 9001-2000. Дружеството е сертифицирано и по ISO 14001 и излиза на пазара със собствена търговска марка и фирмен знак.  1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


Предприятието “Костенец-ХХИ” АД е специализирано в производството на хартии за домакинска и хигиена употреба, велпапе, хартия за печат и картон, хартия за опаковки и окомплектовъчни елементи. Произвежданата продукция е предназначена предимно за последващи преработватели, без крайни пазарни изделия.

Капиталът на дружеството е разпределен в 236 277 броя обикновенни поименни безналични акции с номинал 1 лев. Към 31 декември 2008 година разпределението на акционерния капитал е както следва:
Брой акции
Относителен

дял в %


Марица 97 АД

80510
34,07

АКБ Актив АД

68000
28,78

Тежка Механизация АД

34000
14,39

Къмпани Билд Комерс ООД

17000
7,19

Министерство на икономиката

46
0,02

ППФ ДСК РОДИНА АД

2406
1,02

УПФ ДСК РОДИНА АД

3941
1,40

ДПФ ДСК РОДИНА АД

1081
0,45

ФИК АКБ Форес ХАД

1
0,00

ХАД АКБ Корпорация

12087
5,12

Виквижън ЕООД

378
0,18

Титан България ООД

293
0,12

Янус Ин ЕООД

20
0,01

Физически лица – 372 човека

16514
6,98

Общо

236277
100,00

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав, който към датата на изготвяне на доклада е както следва:

Николай Йорданов Банев – Председател на СД и Изпълнителен директор

«Полихим България» АД с представител инж. Евгени Тодоров Тотев - Зам.председател

Методи Лазаров Бунджулов – Независим член.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Николай Йорданов Банев иКрум Христов Иванов – Търговски пълномощник.
Членовете на Съвета на директорите не притежават пряко акции на “Костенец-ХХИ “АД. “Костенец-ХХИ“ АД не е предоставил на членовете на Съвета на директорите опции върху свой акции. Не съществуват договорености за участие на членовете на Съвета на директорите в капитала на “Костенец-ХХИ” АД.
В дружеството работят 348 души. Структурата по различни категории на персонала е представена по долу:

 

Сп.бр. към 31.12.2008г

Наименование

общо

в т. ч.

 

 

Жени

Наети лица по трудово или служебни правоотношение

348

131

1. В т.ч. без лицата в отпуск по майчинство

347

130

2. Ръководни служители

20

2

3.Аналитични служители

 

 

4.Приложни специалисти

34

19

5.Помощен персонал

11

8

6.Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия

2

2

7.Квалифицирани производствени работници

89

28

8.Оператори на съоръжения и машини

161

58

9.Нискоквалифицирани работници

31

13

10.Наети лица на непълно работно време

1

 

11.Наети лица по договор за управление и контрол

4

 

12. Наети лица по граждански договор

6

3

13.Работещи пенсионери - общо

 

 

(труд.правоотношение, граждански договор)

5

1

а) в трудоспособна възраст;

3

 

б) над трудоспособна възраст

2

1

 

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Дружеството е произвело до края на четвъртото тримесечие на 2008 година готова продукция по групи хартии както следва:


Наименование

2008

тон

2007

тон

Хартия за велпапе

4727

4967

Сулфитна хартия

1563

1678

Санитарно хигиенна хартия

6893

8150

Хартия и картон за писане и печат

59

44

Всичко:

13242

14839

През 2008 година дружеството реализира продукцията си на последващи преработватели, както на вътрешния пазар, така и на външния пазар.
Приходи от продажби на продукция

2008

BGN’000

2007

BGN’000

Вътрешен пазар

8119

11394

Износ

4230

3445

Общо

12349

14839Вътрешен пазар –приходи от продажби по продукти

2008

BGN’000

2007

BGN’000


Хартия за писане и печат

41

44

Хартия за велпапе

1321

3439

Санитарно хигиенна хартия

5555

6470

Сулфитна хартия

1202

1441

Общо

8119

11394Износ –приходи от продажби по продукти

2008

BGN’000

2007

BGN’000


Хартия за велпапе

1353

1528

Санитарно хигиенна хартия

2480

1680

Сулфитна хартия

397

237

Общо

4230

3445Динамика на продажбите, тона

IV трим

III трим

II трим

I трим

 

Хартия и картон

7,5

18

11

12

Сулфитни хартии

333

302

392

275

Хартия за велпапе

1064

1515

672

293

Санитарно хигиенна хартия /тишу/

2100

1679

1493

1584

ОБЩО:

3504,5

3514

2568

2164
Динамика на продажбите, лева

I трим

II трим

III трим

IV трим

 

 

 

 

 

Сулфитни хартии

321

499

378

401

Хартия за велпапе

222

470

1022

719

Санитарно хигиенна хартия /тишу/

1925

1672

1968

2470

ОБЩО:

2478

2650

3368

3590ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Анализ на приходите и разходите

хил.лв.


 

Стойност

Изменение

Показатели

2008

2007

Стойност

%

А. Приходи от обичайната дейност в т.ч.

 

 

 

 

I. Нетни приходи

12611

15018

-2407

-16

II. Финансови приходи

65

125

-60

-48

А. Общо приходи от обичайната дейност

12676

15143

-2467

-16

А. Разходи за обичайната дейност в т.ч.

 

 

0

 

I. Разходи по икономически елементи

14914

14989

-75

-1

II. Суми с корективен характер

-352

122

-474

-389

III. Финансови разходи

212

61

151

248

Б. Общо разходи от обичайната дейност

14774

15172

-398

-3

В. Печалба (загуба) от обичайната дейност

-2098

-29

-2069

7134

Г. Разходи за данъци

0

-123

123

-100

Д. Печалба (загуба) след облагане с данъци

-2098

94

 

 

Анализът сочи, че дружеството отчита намаление на нетните приходи от продажби с 2 407 хил.лв. или 16%, дължащ се на двукратния спад в продажбите в стойност на хартии за велпапе спрямо предходната година.
хил.лв.

Приходи от продажби на продукция, в т.ч.

Стойност

Изменение

2008

2007

Стойност

%

 

 

 

 

Хартия за велпапе

2674

4967

-2534

-51

Санитарно хигиенна хартия, в т.ч.

8035

8150

-106

-1

Сулфитни хартии

1599

1678

-79

-5

Хартия и картон за писане и печат

41

44

-3

-7

ОБЩО:

12349

14839

-2490

-17


Приходите на дружеството от обичайна дейност намаляват с 16%, докато спада при разходите за обичайна дейност възлиза едва на 3%. Минималното намаление на разходите, въпреки по-ниското производствено натоварване, се обуславя от нарасналите цени на използваните материални ресурси, както и от инфлацията в страната. По-ниските производствени обеми от своя страна рефлектират върху повишаването на себестойността за единица продукция.

В съответствие с по-горе посочените причини относителния дял на разходите в структурно отношение се запазва.

хил.лв.


 

2008

2007

Разходи по икономически елементи

Стойност

%

Стойност

%

Разходи за материали

10141

68

10262

68

Разходи за външни услуги

786

5

745

5

Разходи за амортизации

867

6

822

5

Разходи за възнаграждения

2282

15

2070

14

Разходи за осигуровки

661

4

835

6

Други разходи

177

1

255

2

 

14914

100

14989

100

Анализ на имуществената структура


Видове активи

2008


2007


Разлика
BGN’000

%

BGN’000

%

BGN’000

%

Активи

50124

100.00

44993

100.00

5131

0,0

А. Нетекущи активи

41889

83,6

36906

82.00

4993

1.6

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

40568

80,9

35574

79.10

4994

-1,9

Нематериални активи

4

0.00

6

0.00

-2

-0,00

Инвестиции на разположение за продажба

1327

2.60

1326

2.9

1

-0.3

Б. Текущи активи

8225

16,4

8087

18.0

138

-1.6

Стоково-материални запаси

3107

6,2

3462

7.7

-355

-1,5

Търговски и други вземания

4797

9,6

4172

9.3

625

0,3

Парични средства

321

0,6

453

1.0

-132

-0,4


Анализ на финансовото равновесие


Показатели

Период

Разлика
2008

2007


BGN’000

BGN’000

BGN’000

%

1.Собствен капитал

13090

15190

-2100

-13,8

2.Не текущи кредити

23327

21987

1340

6.1

3.Отсрочени данъци

652

652

0

0,0

4.Нетекущи пасиви

0

0

0

0,0

5. Постоянен капитал (1+2+3+4)

37069

37829

-760

-2,0

6. Нетекущи активи

41889

36906

4993

13,5

7. Текущи активи

8225

8087

138

1,7

8. Текущи пасиви

12924

7033

5891

83,8

9. Нетен оборотен (работен) капитал (7-8)

-4699

1054

-5753

545,8

10. Сума на баланса (капитал всичко)

50124

44993

5131

11,4

11. Коефициент на покриване на нетекущите активи с постоянен капитал (5/ 6)

0,88

1.03

-0,14

-13,7

12. коефициент на покриване на текущите пасиви с текущите активи (8/7)

0,64

1.15

-0,51

-44,7

13. съотношение на собствения капитал към сумата на баланса (1/10)

26,12

33.76

-0.08

-22,6

Анализ на ликвидността и платежоспособността

Показатели

Период

Разлика
2008

2007


BGN’000

BGN’000

BGN’000

%

1.Стоково-материални запаси

3107

3462

-355

-10,3

2.Текущи търговски и други вземани

4797

4172

625

15.0

3.Парични средства

321

453

-132

-29,1

4.Налични текущи активи

8225

8087

138

1,7

5. Текущи задължения

12924

7033

5891

83,8

6. Общ размер на активите

50124

44993

5131

11,4

7. парични средства в % (3/4)

3,90

5,6

-1.70

-30,3

8. Парични средства в %

(3/6)


0,64

1,01

-0,37

-36,4

9. Обща ликвидност (1+2+3)/5

0,64

1,15

-0,51

-44,7

10. Бърза ликвидност (2+3)/5

0,40

0,66

-0,26

-39,8

11. Незабавна ликвидност (4/5)

0,02

0,06

-0,04

-61,4

12. Платежоспособност ( 2+3)/5

0,40

0,66

-0,26

-39,8

Анализ на дълга

Показатели

Период

Разлика
2008

2007


BGN’000

BGN’000

BGN’000

%

1. Текущи пасиви

12924

7033

5891

83,8

2. Нетекущи пасиви

23979

22639

1340

5,9

3. Общ размер на дълга (1+2)

36903

29672

7231

24,4

4. Общ размер на активите

50124

44993

5131

11,4

5. Собствен капитал

13090

15190

-2100

-13.8

6. Чужд капитал (4-5)

37034

29803

7231

24.3

7. Нетекущи кредити

23327

21987

1340

6.1

8. Отсрочени данъци

652

652

0

0,0

9. Външни нетекущи пасиви (7+8)

23979

22639

1340

5.9

10. Доходи преди плащане на лихви

0

29

-29

-100,0

11. разходи за лихви

124

57

67

117.5

12. Финасов резултат

-2098

94

-2192

-2331,9

13. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

40568

35574

4994

14.0

14. Разходи за дейността

14774

15172

-398

-2,6

15. Коефициент на задлъжнялост (3/4)

0,74

0,66

0,08

11,6

16. Дял на собствените ресурси (1ца-15)

0,26

0,34

-0,08

-22,5

17. Коефициент на дълга към собствения капитал (3/5)

2,82

1,95

0,87

44,3

18. Коефициент на нетекущия дълг към собствения капитал (9/5)

1,83

1,49

0,34

22,9

19. Покритие на нетекущите пасиви с имущество ( 13/9)

1,69

1,57

0,12

7.7

20. Продължителност на текущите пасиви в дни (1/14*365)

314,9

166,9

148,0

88,7

21. Дял на собстнвения капитал в общия капиталов ресурс (5/4)

26,1

33,8

-7,6

-22,6

22. Коефициент на дохода към разходите за лихви (10/11)

0

0,51

-0,51

-100,0

23. Икономическа рентабилност (12/4)

-4,19

0,21

-4,39

-2103,4

24. Финансова рентабилност ( 12/5)

-16,03

0,62

-16,65

-2690,0

25. съотношение между чужд и собствен капитал (6/5)

282,9

196,2

86,7

44,2

Анализ на ефективността на капитала

Показатели

Период

Разлика
2008

2007


BGN’000

BGN’000

BGN’000

%

1. Финансов резултат

-2098

94

-2192

-2331.9

2. Собствен капитал

13090

15190

-2100

-13.8

3. Обща сума на активите

50124

44993

5131

11.4

4. Възвръщаемост на собствения капитал

( 1/2)


-16.03

0.62

-16,65

-2690,4

5. Възвръщаемост на общия капиталов ресурс (1/3)

-4.19

0.21

-4,39

-2103,4


Анализ на обръщаемостта на активите

Показатели

Период

Разлика
2008

2007


BGN’000

BGN’000

BGN’000

%

1. Нетен размер на приходите от продажби

12611

15018

-2407

-16,0

2. Обща сума на активите

50124

44993

5131

11,4

3. Нетекущи активи

41899

36906

4993

13,5

4. Текущи търговски и други вземания

4797

4172

625

15,0

5. Стоково материални запаси

3107

3462

-355

-10,3

6. Печалба преди данъчно облагане

-2098

-29

-2069

-7134,5

7. Обръщаемост на общите активи (1/2)

0,25

0,33

-0,08

-24,6

8. Обръщаемост на нетекущите активи ( 1/3)

0,30

0,41

-0,11

-26,0

9. Обръщаемост на вземанията (1/4)

2.63

3,60

-0,97

-27,0

10. Обръщаемост на стоково-материалните запаси (1/5)

4.06

4,34

-0,28

-6.4

11. Среден срок на събиране на вземанията в дни (4/1*365дни)

136.94

100,01

36,93

36,9

12. Маржин на печалбата (6/1)

-16,64

0,19

-16,44%

-8515,3

13. Възвръщаемост на активите (6/2)

-4,19

-0,06

-4,12%

-6393,9


РИСКОВИ ФАКТОРИ
Дейността на «Костенец-ХХИ»АД е ограничена в производството и търговията на хартии и то на определени групи такива. Специфичните рискове свързани с дейността са:

- Оперативен риск

- Ликвиден риск

Доколкото дейността на дружеството е в определени граници – производството на хартии, оперативните рискове са свързани със загуби, предизвикани от тежки аварии или рязко спадане в търсенето на произвежданите продукти.

За избягване на риска от загуби или аварии дружеството има сключен договор за застраховка, включително и при земетресение.

Търсенето на основните продукти произвеждани от дружеството е с тенденция за нарастване, особено в частта на санитарно-хигиенни хартии, което кара ръководството да планира инвестиции за увеличаване на капацитета и разнообразяване на асортимента.

Към момента не съществува ликвиден риск, но би се появил такъв при реализирането инвестиция в размер на 25 000 х. евро и дружеството не реагира адекватно на пазарната среда.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008Г.
На проведеното на 03-10-2008 извънредно общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД са взети следните решения:


  1. Общото събрание освобождава юридическото лице «ФИК АКБ-Форес» ХАД–гр. София от състава на Съвета на директорите на дружеството и избира за нов член юридическото лице «Полихим България» АД-гр.Девня, с физически представител Евгени Тодоров Тотев.

  2. Общото събрание приема промени в Устава на дружеството.

  3. Преглед и актуализация на инвестиционната програма на Дружеството, в т.ч. и финансирането й - Общото събрание приема изнесената информация. Общото събрание приема, че при предложения начин на финансиране на инвестиционната програма няма да бъдат нарушени разпоредбите на чл. 114 от ЗППЦК.

На основание чл.117, ал.1 от ЗППЦК, протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите, проведено на 03-10-2008 е изпратен на комисията и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството.
На проведеното на 08-10-2008 редовно заседание на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД-гр.Костенец бе взето решение за прекратяване пълномощията на прокуриста на дружеството Крум Христов Иванов.
В изпълнение на изискванията на чл.30, ал.2 от ЗКФН, ”Костенец-ХХИ”АД уведоми за следните вписани в Търговския регистър промени в обявените обстоятелства по партидата на дружеството, респ. обявените актове:

1. Заличаване на прокура /вписване в Търговския регистър под номер 20081010092723/.

2. Промяна в състава на управителния орган, вписана в Търговския регистър под номер 20081015141839, относно освобождаване на «ФИК АКБ-Форес»ХАД–гр.София от състава на Съвета на директорите на «Костенец-ХХИ» АД и определяне за нов член на СД на дружеството «Полихим България»АД-гр.Девня, с физически представител Евгени Тодоров Тотев. С отчитане на горната промяна бе запазено разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД.

3. Вписани промени в Устава на дружеството, касаещи неговата актуализация, в съответствие с промени в основни нормативни актове /ТЗ, ЗППЦК и поднормативни законови актове по прилагането му/.

Горната информация е общодостъпна на интернет страницата на Търговски регистър– www.brra.bg.

С решение на Съвета на директорите на дружеството от 27-10-2008 като търговски пълномощник на Костенец-ХХИ АД, с определяне на ограничения в представителната му власт и действия, бе избран Крум Христов Иванов.


На 30-10-2008 „Костенец-ХХИ” АД представи в КФН, БФБ-София АД и Инвестор.БГ финансов отчет за третото тримесечие на 2008г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ, И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

За периода на четвъртото тримесечие на 2008г. дружеството показва стабилни стойности на продажбите в натура и стойност. Компанията запазва общия обем реализирани хартии, достигнат през третото тримесечие на настоящата година, което се дължи основно на добрите продажби на санитарно-хигиенни хартии /целулозни и рециклирани/ за вътрешния и външни пазари, като това компенсира наблюдавания спад в реализацията на хартии за велпапе. Приходите от продажби на продукция нарастват с 6% спрямо предходното тримесечие, което допълнително се обуславя от стабилизирането на по-високи ценови нива на реализация.Негативният краен резултат от дейността на дружеството за отчетното тримесечие и с натрупване от началото на годината се дължи на ръста в цените на основните материали, електроенергията и горивата, в съчетание с по-ниските производствени обеми, което води до нарастване на себестойността и намаляване конкурентоспособността на произвежданата продукция. Горните фактори и неблагоприятната конюнктура на пазарите на хартии за велпапе, рефлектираха върху значителното намаляване на приходите от продажби на продукция на годишна база.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 33, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА
През отчетното тримесечие дружеството е получило заеми от свързани лица в размер на 862 739 лева. Общата стойност на сделките със свързани лица към датата на изготвяне на настоящия отчет възлиза на 1071493 лева, сключени съгласно обичайните пазарни условия.


Дружество

Документ

лихва

дата

Сума

Полихим България АД

по договор за заем

11%

06,10,2008

-194687,30

Полихим България АД

по договор за заем

11%

31,10,2008

-252440,00

Полихим България АД

по договор за заем

11%

30,11,2008

-182500,00

Полихим България АД

по договор за заем

11%

30,11,2008

-102450,00

Партнърс Комерс ЕООД

по договор за заем

11%

09,10,2008

-67320,00

Партнърс Комерс ЕООД

по договор за заем

11%

30,10,2008

-57341,39

Партнърс Комерс ЕООД

по договор за заем

11%

31,12,2008

-6000,00

ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

През четвъртото тримесечие на 2008г. общият обем търгувани акции на Костенец-ХХИ АД възлиза на 758 броя акции, формиращи оборот от 12 837 лв., при достигнати съответно максимална средно претеглена цена от 30.00лв./ за акция и минимална средно претеглена от 15.00 лв./ за акция.

Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД - София, Неофициален пазар – сегмент «В» /борсов код HHI / 4КТ/.

28.01.2009г.Търговски пълномощник: /Крум Иванов/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница