Доклад за дейността на областна администрация разград за 2014 годинаДата10.04.2018
Размер301.73 Kb.
ТипДоклад
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я


ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2014 ГОДИНА


I. Структура и организация на работата на Областна администрация Разград

Областният управител, съгласно Закона за администрацията, е едноличен териториален орган на изпълнителната власт в областта, който се подпомага в работата от заместник-областни управители и областна администрация.

Числеността на Областна администрация е 31 души, от които трима – политически кабинет и 28 служители, организирани в две дирекции – „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) с 18 служители и „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) – 9 служители. Към дирекция „АКРРДС” има два отдела – „Регионално развитие и административен контрол” (РРАК) и „Държавна собственост и устройство на територията” (ДСУТ).

През отчетния период изцяло бе обновена интернет страницата на Областната администрация, на която редовно се публикуват актуални новини и събития в областта. На нея са представени различни планови и стратегически документи на администрацията като Областната стратегия за развитие 2014 – 2020 г., Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2014 – 2015 г., Областната стратегия по безопасност на движението по пътищата 2011 – 2012 г., Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., Областен план за младежта, информация за изпълнявани от администрацията проекти, спортен и културен календар на областта и др.

Публикуван е раздел „Антикорупция” с възможност за подаване на сигнали от граждани за корупция, които се разглеждат от създадената Комисия за борба с корупцията. В раздел „Търгове, обществени поръчки” се публикува актуална информация за предстоящите обществени поръчки на Областна администрация.

Обновена бе офис-техниката за общо ползване, тъй като старата бе физически и морално остаряла. Закупени са нов модерен копирен център с много добри технически показатели и нов сървър със специализиран софтуер за осигуряване на хостинг на интернет страницата на администрацията и за поддържане на нова деловодна система. Създадени бяха по-добри условия на труд, чрез реорганизация на част от работните места и закупуване на нови компютри и климатична техника. Офис техника беше закупена и по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.


ІI. Провеждане на държавната политика и взаимодействие с местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт

По силата на закона областните управители провеждат държавната политика и осигурява взаимодействие с местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт.

В гр. Разград функционират 30 териториални звена на централната изпълнителна власт. Заедно със седемте общински администрации те представляват сложен механизъм за упражняване на държавната и местната власт.

В резултат на доброто взаимодействие на Областният управител с местните власти е постигнато: • Изготвено и подадено за одобрение за финансиране проектно предложение от Община Исперих, целящо експониране на тракийски гробници под могили № 12 и № 13 от Източен могилен некропол в НИАР „Сборяново” по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

 • Координиране на работата по поддържането на пътищата в Област Разград между ОПУ Разград и общините през есенно-зимния сезон на 2014/2015 г.;

 • Проведени срещи с кметове на общини за готовността им за кандидатстване с проектни предложения, които да бъдат финансирани по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Обсъждания на напредъка в изпълнението на одобрените проекти;

 • Обсъждане на необходимите средства на общините за изработване на общи устройствени планове на общинските центрове. Наличието на такива е нужно на гражданите и фирмите при инициативи за ново строителство;

 • С кметовете на общини и Началника на РИО Разград е дискутиран проблемът с отпадналите ученици в Област Разград. Набелязани са мерки за съвместни действия на институциите;

 • Ежемесечни срещи на ръководството на Областна администрация с кметовете на общини и председателите на общински съвети, на които се обсъждаха и решаваха актуални теми и въпроси.


IІІ. Областни съвети и комисии

В Областна администрация са изградени 16 областни съвети и комисии. Те се ръководят от Областния управител или от заместник-областните управители и имат активна роля за координиране усилията на териториалните звена на изпълнителната власт и общините и взаимодействието между тях при провеждане на държавната политика в областта. На тях се обсъждат информации и се набелязват конкретни мерки, съобразени със специфичните особености на областта в социалната сфера, регионалното развитие, икономиката, селското стопанство, защитата на населението при бедствия, техническата инфраструктура и много др.Областни съвети и комисии:Областен съвет/

Комисия

Брой заседания

Брой решения

По-важни решенияОбластен съвет за регионално развитие

2

2

  • Приет Актуализиран документ за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград (2014 – 2015 г.);

  • Одобрена Междинна оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград (2011 – 2015 г.).Областен съвет по условия на труд

1

3

  • Анализ на трудовия травматизъм в Област Разград за 2014 г.;

  • Отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа;
  • Приемане отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Разград и основни приоритети в дейността и през 2014 г.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

-

-

Не е възниквала необходимост за свикването му.Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


-

-

Не е възникнала необходимост за свикването му.Обществен съвет за тристранно сътрудничество


-

-

Не е възникнала необходимост от свикването му.Областен съвет за енергийна ефективност

-

-

Не е възниквала необходимост за свикването му.Постоянна областна епизоотична комисия

3

16

  • Предприемане на мерки за недопускане разпространението на територията на Област Разград на констатирано заболяване от туберкулоза по говедата в животновъден обект № 7445-0249 в с. Лудогорци, община Исперих;

  • Решение за издаване на заповед на Областния управител за предприемане на мерки за недопускане на заболяването „Син език” по преживните животни на територията на Област Разград.


Областна комисия "Военни паметници"

1

3

  • Изготвяне на подробна документация за предстоящите ремонтни работи на военни паметници;

  • Решение да се регистрира по надлежния ред най-новата паметна плоча в Лудогорието – с. Благоево, Община Разград;

  • Изработване на календар за честванията и мероприятията, свързани с военните паметници през 2014 г.

9.

Областна комисия по заетост

2

3

 • Решение за държавен план-прием през учебната 2014/2015 г.;

 • Партньорство и осъществяване на съвместни действия между Областна администрация Разград и общините от областта във връзка с реализацията на НП „Сигурност”;

 • Одобрени 8 предложения за регионални програми за заетост и предложени за включване в НПДЗ за 2015 г.

10.

Областна комисия по транспорта

4

17

  • Предложение до ИА „Автомобилна администрация”за разкриване на нова автобусна линия Шумен – Исперих;.

  • Предложение за промяна в часа на тръгване на автобусите от Варна за Разград;

  • Предложение на Областния управител за закриване на автобусни линии от Областната транспортна схема, които не са изпълнявани продължително време;

  • Актуализиране на всички маршрутни разписания на автобусни линии от областната транспортна схема;
  • Промяна на часовете на тръгване на 5 линии;

  • Издаване на разрешения да възлагане на линии без конкурс.

11.

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

6

8

  • Предложения до кметовете на общини на територията на областта за ограничаване и намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия;

  • Препоръки към работата на Областно пътно управление Разград и общините в Област Разград, свързани с организация на движението по пътната и уличната мрежа;

  • Предложения за въвеждане на допълнителни ограничения на скоростта на движение, забрани за движение, спиране и паркиране;

  • Мероприятия във връзка със световния ден за почит на загиналите при катастрофи.

12.

Областна комисия за развитие на младежта и спорта

1

1

Изготвяне на класация на десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на Област Разград за 2014 година.

13.

Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите

-

-

Не е възниквала необходимост за свикването му.

14.

Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти-държавна собственост

10

19

  • Утвърждаване на „Годишен план за продажби за 2014 г.” на недвижими имоти държавна собственост;

  • Утвърждаване и приемане на първоначални цени за провеждане на търгове за продажби;

  • Решения във връзка с целесъобразно използване на материалната база – предоставяне на управление и отдаване под наем.

15.

Областен съвет за сигурност

-

-

Не е възниквала необходимост за свикването му.

16.

Щаб за координация на спасителни и неотложно  аварийно – възстановителни работи при бедствия и аварии

1

-

  • Преодоляване на усложненията от наводненията и снеговалежите върху инфраструктурата, електрозахранването и водоподаването.


ІV. Взаимодействие с органите на централната законодателна и изпълнителна власт

Сътрудничеството и взаимодействието с представители на централната власт е едно от основните условия за постигане на поставените цели пред администрацията.Посещенията на министри и заместник-министри се превърнаха в добра практика за дискутиране на актуални въпроси за област Разград и ангажирането им за решаване на конкретни проблеми в областта.

 • През месец март, 2014 г. на посещение в Разград беше Заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева. Тя участва в среща с Областния управител, кметовете на общини и над 40 представители на бизнеса, работодателските и синдикалните организации от областта. На нея бяха обсъдени състоянието и перспективите на икономическото развитие, проблемите на бизнеса, изискващи промени в нормативната уредба, намаляване на административната тежест и др.;

 • Заместник-министърът на образованието и науката – Атанаска Тенева участва в изнесено заседание на Комисията по образование и наука към Народното събрание в комплекс "Островче" край гр. Разград. Основна тема беше проблемът с преждевременното напускане на ученици от училище;

 • Проф. д-р арх. Иван Данов – Министър на инвестиционното проектиране посети област Разград през м. април 2014 г. и участва в работна среща с Oбластния управител, кметовете и главните архитекти на общините, Началника на отдел "Национален строителен контрол", Началника на Службата по геодезия, кадастър и картография, представителите на Камарата на строителите, Съюза на архитектите и Съюза на инженерите и геодезистите в гр. Разград. Основни теми на работната среща бяха вэзможностите за финансиране на нови общи устройствени планове на населените места от МИП и проблеми при реализирането на инвестиционни проекти;

 • През месец април 2014 г. Заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев посети област Разград за обсъждане на актуални въпроси в аграрния сектор. На срещата с него той обяви, че областите Разград и Смолян ще бъдат пилотни по програмата на МЗХ за изграждането на млекосъбирателни центрове;

 • На 10 май 2014 г. на посещение в Разград беше Министърът на финансите Петър Чобанов, придружаван от Главния изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР) Димо Спасов и Изпълнителния директор на ББР – г-н Билян Балев. Проведена беше работна среща и дискусия с участието на над 50 представители на бизнеса;

 • В началото на мандата на 43-то Народно събрание Областният управител се срещна с новоизбраните народните представители от Разградски многомандатен избирателен район. На срещата бяха обсъдени възможности за по-добро взаимодействие между Областна администрация и народните представители от региона, при решаване на актуални проблеми на областта.


V. Дейности на Областна администрация Разград

 • Организационно-техническа подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България проведени на 25.05.2014 г.;

 • Организационно-техническа подготовка на изборите за 43-то Народно събрание проведени на 05.10.2014 г.;

 • Участие в доброволческата инициатива „Да изчистим България за един ден!” през 2014 г.;

 • Осъществена координация между отговорните институции и организиране на събития за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП;

 • На официална церемония през месец декември 2014 г. Областният управител награди десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на област Разград за 2014 година;

 • В изготвен рейтинг за активна прозрачност за 2014 г. на Фондация „Програма Достъп до Информация”, Областна администрация Разград е на първо място сред всички областни администрации и на на 17 място от общо 535 административни структури.
 1. Регионално развитие

 • За периода юли – декември, 2014 г. Областният управител на област Разград изпълняваше задълженията на Председател на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район /СЦР/. Под председателството на Областния управител в гр. Разград бяха проведени 2 заседания на РСР на СЦР;

 • Областният управител изпъляваше функциите на Председател на В и К Асоциация Разград и В и К Асоциация Исперих;

 • Разработени и приети стратегически документи за планиране на регионалното развитие в областта: Актуализиран документ за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2014 – 2015 г., План за младежта в област Разград за 2014 г., Обща маркетингова стратегия за област Разград и окръг Гюргево, Стратегия за съвместно икономическо развитие на област Разград и окръг Гюргево;

 • Осъществен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи за планиране на регионалното развитие в областта и на Регионалния план за развитие на Северен централен район: Разработена и приета междинна оценка за изпълнението на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2012 – 2015 г.;

 • Служители от администрацията взеха участие в разработването на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион за периода 2014 – 2020 г. с включване на проектни идеи за област Разград;

 • Оказана е методическа подкрепа за разработване на проектни предложения за реставрация на 8 църковни храма от област Разград по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони;

 • Разработени са анализи за актуалното състояние в секторите икономика, образоване, водоснабдяване и канализация и др.;

 • Изготвен е маркетингов профил на област Разград.;

 • Осъществено е активно сътрудничество и подкрепа на неправителствения сектор;

 • Експерти от администрацията участват редовно в заседанията на Съвместния направляващ комитет и на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България;

 • Областният управител участва активно в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
 1. Административен контрол

По закон Областният управител има правомощия да упражнява административен контрол върху решенията на общинските съвети и административните актове на кметовете на общини. По негова преценка, той може да върне отделни решения на общинските съвети за прегласуване, когато установи отклонения или нарушения на нормативната уредба.

През 2014 г. Областният управител е получил протоколи от Общинските съвети в областта с общо 883 решения. Той е върнал със съответните мотиви за прегласуване 7 решения.
 1. Актуване, управление и разпореждане с имоти – държавна собственост

Областният управител е натоварен с отговорни функции по актуването, управлението, разпореждането, охраната и опазването на държавната собственост, съгласно ЗДС. Той се подпомага в своята работа от отдел „ДСУТ” в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация. Актовете за държавна собственост се съставят за всички недвижими имоти – държавна собственост или за учредени вещни права върху такива на територията на областта след като ведомствата, придобили правото на управление върху имоти, поискат от Областния управител тяхното съставяне. През 2014 г. са съставени 68 актове за публична и частна държавна собственост, на съответното законово основание.

 • Отписаните имоти от актовите книги на имотите - държавна собственост са 168. Това са имоти основанието за актуване, на които е отпаднало, поради извършени разпоредителни сделки. Най-голям е броя на отписаните земеделски имоти, продадени или заменени от Министерство на земеделието и храните;

 • За 2014 г. са изготвяни и утвърждавани плановете за продажба на имоти-частна държавна собственост, управлявани от Областния управители явяващи се излишни за ползване от държавата. За 2014 г. имотите включени в плана са 10. Досега 6 (шест) имота са продадени от Областния управител, а два от тях с данъчна оценка над 10 хил. лева, съгласно ЗДС подлежат на продажба от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Два имота са за прекратяване на съсобственост и понастоящем се изготвят документите за тях;

 • Проведени са 5 (пет) търга за отдаване под наем, сключените договори за наем са 3 (три);

 • Извършена е проверка по актовите книги за държавна собственост на 1133(хиляда сто тридесет и три) броя имоти, частна собственост и са издадени удостоверения на правоимащите за снабдяване с документ за собственост;

 • За 2014 г. на Областна администрация е утвърден план за продажба на излишни за държавата имоти – частна държавна собственост на стойност 150 хил. лв. Сключените договори за продажби са за 163 хил. лв.
 1. Управление на собствеността

 • Извършен е ремонт на сграда – държавна собственост, предоставена за управление от Областния управител на териториални звена на централната изпълнителна власт в гр. Разград, бул. “България” 15;

 • Предоставени са на излезли от употреба движими вещи - държавна собственост на общински звена в гр. Разград;

 • Редовно се поддържат чрез програмите за временна заетост недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Областния управител в добър вид.
 1. Административно обслужване

Административното обслужване на граждани и фирми е съществена и неразделна част от работата на администрацията. През отчетния период на управление в Областна администрация са постъпили 1305 искания за извършване на административни услуги и всички са изпълнени в регламентираните срокове. Не са регистрирани оплаквания от граждани и фирми за некачествени или неизпълнени административни услуги.

Два са начините за събиране на информация за удовлетвореността на клиентите на Областна администрация Разград – попълване на анкетни карти, които са на разположение на всички на гишето и Анкета, която е на интернет страницата на администрацията.


VI. Привличане на инвестиции и подкрепа за бизнеса

Един от основните приоритети в работата на Областния управител е оказване на съдействие за устойчиво икономическо развитие на областта, чрез привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. • Изготвен е инвестиционен профил на Област Разград;

 • Областната администрация събра и обобщи информация за свободните общински терени, сгради и инвестиционни проекти за публикуване на интернет страницата на Българската агенция за инвестиции, и за възможностите, с които разполага област Разград за развитие на бизнес;

 • Проведено беше изнесено заседание на Смесената българо-румънска земеделска работна група на тема „Птицевъдство – производство, технологии на отглеждане, реализация, възможности за подпомагане”, организирано от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус” и Асоциация Еврорегион „Данубиус” с домакин Областна администрация Разград. Изпълнителният директор на фирма „Пилко” ЕАД сподели добри практики при отглеждането на птиците от практическа гледна точка;

 • Проведе се среща с пчеларите от област Разград, на която бяха набелязани мерки за защита на пчеларството чрез осигуряване на режим на пръскане на земеделските култури с цел прекратяване унищожаването на пчелите от химическите препарати. Областната дирекция по безопасност на храните в Разград се ангажира с даване на разрешение на времето, през което могат да се извършва пръскане;

 • Пътната инфраструктура е особено важна за икономиката в региона. Областна администрация инициира подкрепа от всички кметове на общини в областта и оказа съдействие за промяна /прекласиране/ на общински път “RAZ2110/RAZ1113 Разград – Дянково / ж.п. прелез Ясеновец - /ІІІ-205/” с дължина 3,025 км в третокласен път от Републиканската пътна мрежа. Целта на промяната е по-лесно осигуряване на финансови средства за основен ремонт и за поддръжка на отсечката, по която ежедневно преминават десетки тежкотоварни камиони, доставящи царевица и изнасящи готова продукция от “Амилум България” ЕАД;

 • През месец юли 2014 г. Областният управител, заедно с областните управители на областите Шумен и Търговище взеха участие в Първия фестивал на малината, който се проведе в Лозница. Организатори на проявата бяха Общинска администрация Лозница и сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите".


VІI. Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчи-во развитие на регионите”
В ПМС № 19/07.02.2014 г. беше утвърдена Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с финансов ресурс от 300 млн. лв. и потенциални бенефициенти – общинските администрации в страната. Областните управители изпълниха отговорната задача да наберат проекти от общините и да ги представят на Междуведомствена комисия, определена от Министерския съвет, за класиране и осигуряване на финансиране по Програмата. В Областна администрация Разград бяха подадени 26 проектни пердложения от общинските администрации на територията на областта, като одобрени за финансиране от Междуведомствената комисия бяха 16 проекта на стойност 15 890 748 лв. Изпълнението на повечето проекти приключи през 2014 г.

Областта е на шесто място в страната по привлечени средства по тази програма. Проектите са основно за изграждане на общинска инфраструктура, спортни обекти и съоръжения, доставка на машини за сметосъбиране и мерки за енергийна ефективност на сгради – общинска собственост. С голяма значимост за Разград и областта е утвърденият проект за разширение и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” на стойност 4 млн. лв., от които 3 млн. лв. за 2014 г. Извършва се цялостна реконструкция на сектор „Б” на стадиона, като строително-ремонтните дейности ще завършат през 2015 г.
Списък на реализираните проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в Област Разград
Наименование на проекта

Бенефииент

Обща стойност на проекта в лв.Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет

Община Завет

1 689 426Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в община Исперих /СМР и инженеринг/

Община Исперих

1 500 000„ Устойчиво развитие на град Кубрат, чрез „Рехабилитация обществени зелени площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на гр. Кубрат и Рехабилитация детски площадки и съоръжения към тях в Детска градина (ДГ) - УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат; ДГ - УПИ ІІ, кв. 82 гр. Кубрат; Детска ясла - УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат””

Община Кубрат

1 500 000Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Крояч

Община Лозница

495 000Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Кирил и Методий”, с. Трапище

Община Лозница

147 000Изграждане на комбинирани спортни площадки в с. Студенец, с. Градина и с. Манастирци

Община Лозница

570 000Столова за социален патронаж в с. Владимировци

Община Саумил

141 870Спортен център – гр. Цар Калоян

Община Цар Калоян

1 500 000Разширение на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян

Община Цар Калоян

1 054 322Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ3093/ RAZ 2116, Островче – Сейдол/ - местност „Тюлбето”


Община Лозница

175 000Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ1092/ RAZ 1088, Лозница – Манастирци

Община Лозница

190 000Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ2083/ III-206, Пороище – Студенец/ – Градина - / II-49/

Община Лозница

270 000Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена”, гр. Разград

Община Разград

3 000 000Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП „Бизнес зона „Перистър””– част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа в квартали 667, 668, 669 и 671 и по улици на квартали 668

Община Разград

1 000 000Рехабилитация на уличната инфраструктура в източната и западната промишлени зони на гр. Разград

Община Разград

1 300 000Подобряване на облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа

Община Самуил

1 358 130

Общо:

15 890 748


VІІI. Наука, образование и култура

 • По инициатива на Председателя на БАН на 15.04.2014 в гр. Разград се учреди Регионален академичен център Разград. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, Областният управител на Разград, Ректорът на Русенския университет проф. д-р Христо Белоев, кметове на общини, представители на институти от БАН, на териториални звена на изпълнителната власт, неправителствения сектор и бизнеса подписаха споразумение за сътрудничество. Кметовете на общините Разград, Исперих, Кубрат и Завет подписаха меморандуми за сътрудничество с БАН;

 • Ролята на Регионалния академичен център се изразява в осъществяване на по-близък контакт и сътрудничество между институтите на БАН и органите на местното самоуправление, териториалните звена на централната изпълнителна власт и най-вече с бизнеса от областта. Целта е да се обединят усилията на всички заинтересовани страни при внедряване на научно-технически постижения и иновации в различни икономически дейности и ускоряване на икономическото развитие на областта. Първо мероприятие на новоучредения Регионалния академичен център беше организирането на документална изложба под надслов „Академик Михаил Арнаудов – живот, посветен на България и науката” през месец юни 2014 г. в Художествена галерия „Проф. Илия Петров” в гр. Разград;

 • Областният управител включи свой представител в създадения Обществено-консултативен съвет към Регионалния инспекторат по образование за обсъждане на проблеми в сферата на образованието в междуинституционален формат и с участието и на неправителствения сектор.

 • Изготвен е културен календар на Област Разград за 2014 г., с цел осигуряване на финансиране на включените в него събития от Министерството на културата;

 • Създадена бе организация за номиниране и оценяване на кандидатури от Област Разград за попълване на Национална система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г. Комисия с председател – гл. ас. д-р Милена Любенова от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките (БАН) определи като номинация на Област Разград обичая „Хъдрелез - алиански карнавални игри от село Бисерци”. Обичаят беше високо оценен от Министерството на културата и стана втория обичай от Лудогорието, вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”. През месец юли 2014 г. Министърът на културата връчи грамотите на нови пет елемента от тази система, като отличието за състава от с. Бисерци получи секретарят на читалището в селото.


IХ. Социална политика, здравеопазване и заетост

 • Областната рамка и параметри за развитие на социалните услуги в областта е определена в Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград (2011 – 2015 г.). Стратегията е разработена и приета с прилагане на модел за включване на всички заинтересовани страни в процеса на стратегическо планиране. Стратегическият документ осигурава координация и съгласуваност на дейностите в сферата на социалните услуги в областта.

 • Основните мерки за намаляване на безработицата са насочени към заемане на свободни работни места на пазара на труда и устройване на регистрираните безработни лица. Заетостта по мерките и програмите за заетост е важен фактор за намаляване на безработицата, макар с временен характер;

 • Според обобщени данни от Бюрата по труда на територията на област Разград през 2014 г. на работа са постъпили общо 4 562 лица. 1 171 от тях са постъпили на работа чрез субсидирана заетост, от които 848 по национални програми и 323 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Броят на постъпилите на работа чрез несубсидирана заетост е 3 391. От общо постъпилите на работа 1438 са младежи до 29 години. 449 от тях са постъпили на работа чрез субсидирана заетост, от които 238 по национални програми и 211 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Броят на постъпилите на работа младежи до 29 г. чрез несубсидирана заетост е 989;

 • Областният управител оказа съдействие за доставка на стерилизационно оборудване за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград на стойност 384 600 лв.;

 • Областният управител подкрепи искането на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) Разград за осигуряване на транспортни средства за обезпечаване на основни дейности на звеното като транспорт на кръв и кръвни продукти, недоносени деца, отзоваване при повикване при липса на свободен специализиран автомобил и др.Х. Проекти на Областна администрация

Проекти в процес на изпълнение

 • През 2014 г. продърлжи изпълнението на проект за сътрудничество в икономическата сфера между област Разград и окръг Гюргево с водещ партньор Областна администрация Разград и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/. Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. По проекта бяха разработени Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево, Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния, Обща маркетингова стратегия и Обща икономическа стратегия на област Разград и окръг Гюргево; окрити бяха местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево; създадена беше интернет страница на проекта, подпомогнати бяха местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.

 • Проект „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Постигнати резултати: 5 студента с придобит практически опит от 240 часа в реална работна среда в Областна администрация Разград. Проектът е израз на ангажираността от страна на Областна администрация към студентите и тяхната реализация за ограничаване на процеса на напускане на младите хора на областта;

 • Национална програма „Сигурност” е нова програма, с която се цели да се осигури стабилност и защита на населението дори и в най-малките населени места. Основното се изразява в осигуряването на заетост на 154 безработни лица в 62 населени места, с цел подобряване на сигурността и опазването на обществения ред, с акцент противодействие на битовата престъпност в малките населени места, в които няма РУП и полицейски участъци;

 • Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация – 2014 г.”. След успешно преминат тест и интервю 3 студенти придобиха едномесечен стаж в Областна администрация Разград.


ХI. Международно сътрудничество

 • През отчетния период продължи и се засили участието на експерти от Областната администрация в инициативите за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в Асоциация “Еврорегион Данубиус”, заедно с Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, Румъния;

 • Областният управител направи работно посещение в община Одунпазаръ, област Ескишехир, Република Турция. При проведените работни срещи с Кмета на община Ескишехир и Областния управител на област Ескишехир, бе изразена готовност за финансиране ремонт на обществена сграда в гр. Разград, определена от община Разград. Заявено беше желание за инвестиране в конкретни производствени дейности на територията на област Разград;

 • По покана на Областния управител, в област Разград беше на посещение делегация от община Ливни, Орловска област, Руска федерация, включваща Кмета на община Ливни – Леонид Фаустов и заместник-кмета по социалните дейности Виталий Середа;

 • По покана на Търговската и индустриална камара в Одрин, Областният управител участва в среща на тема „Одрин - столица на културата и търговията”. Той представи политиката на правителството на Република България за прилагане на пакет от мерки за намаляване на административната тежест към чуждестранните инвеститори;

 • През месец юни 2014 г. по покана на Префекта на окръг Илфов, делегация от област Разград, водена от Областния управител, посети гр. Букурещ с цел разширяване на сътрудничеството на област Разград с други румънски региони, след установените близки контакти с окръг Гюргево. Обсъдени бяха идеи за участие със съвместни проекти по програми на Европейския съюз и възможността за популяризиране на област Разград като туристическа дестинация в румънската столица за посещения на АР “Абритус” и ИАР “Сборяново”;

 • През месец февруари, 2014 г. Областният управител прие и проведе среща с Посланика на Република Турция Сюлейман Гьокче, придружен от Генералния консул на Република Турция в Бургас – Ниязи Еврен Акйол;

 • Областният управител взе участие в бизнес форум в гр. Бурса, Република Турция, организиран от Сдружението на бизнесмените с балкански корен в Бурса „БАЛКАН СИАД”.


ХII. Сътрудничество с неправителствения сектор и религиозните общности

 • Проведени са работни срещи на Областния управител с ръководители на религиозните общности от област Разград;

 • Областният управител оказа съдействие за изготвяне и подаване на проектни предложения за реставрация на 9 църковни храма от област Разград по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони. Одобрените проекти са на стойност 2,75 млн. лв.;

 • Областният управител оказа съдействие пред Националния институт за недвижимо културно наследство за преодоляване забавянето на съгласуването на технически проекти за реставрация на църковни храмове на територията от област Разград по Програмата за развитие на селските райони, представляващи паметници на културата;

 • През месец февруари, 2014 г. беше подписан Меморандум с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, клон България. Целта на меморандума е междуинституционална подкрепа на процеса на деинституционализация и реформиране на грижата за деца до 3 години. Сформиран беше Областен координационен механизъм по деинституционализация. Благодарение на сътрудничеството с неправителствената организация бяха подкрепени редица деца, застрашени от изоставяне;

 • През месец декември, 2014 г. беше подписано споразумение за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел „Одисея” – Разград за подпомагане на лица в неравностойно социално положение;

 • Осъществено беше сътрудничество с Асоциация „Интегро”, гр. Разград във връзка с изпълнението на Стратегията за ингериране на ромите в област Разград;

 • Областният управител оказа съдействие на независимата ромска организация „Кармен”, гр. Разград за членство в Европейския ромски форум;

 • Областният управител подкрепи СНЦ „Асоциация за местно общностно равитие – АМОР” при кандидатстване с проектно предложение "Активни местни общности" по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта на проекта е създаване на механизъм за наблюдение на стратегически документи за интеграция с участието на представители на местни общности – Областната стратегия за интегриране на ромите в област Разград 2012 – 2020 г. През 2014 г. проектът беше одобрен за финансиране с много висока оценка от комисията по оценка и класиране.


XIII. Ежегодни цели

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.:

 1. Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград за периода 2011 – 2015 г. – Актуализирана е Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград за периода 2011 – 20015 г., като са определени рамка и параметри за развитие на социалните услуги в областта с прилагане на модел за включване на всички заинтересовани страни, осигурена е координация и съгласуваност на дейностите в сферата на социалните услуги в областта;

 2. Разработване и приемане на Областен план за младежта на Област Разград за 2014 г. – Приет и одобрен Областен план за младежта на Област Разград за 2014 г., като са определени рамка и параметри за развитие на младежта и е осигурена координация и съгласуваност между заинтересованите страни;

 3. Изпълнение на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в Област Разград – Одобрени и изпълнени 16 проекта на стойност 15 890 748 лв. от общините в областта;

 4. Успешно изпълнение на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. - Бе активирано икономическо сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево, създадени бизнес контакти между фирми от двата региона, изградени офиси за трансгранично икономическо сътрудничество между двата региона, търговски изложения, интернет страница и др.;

 5. Изпълнение на дейности и задачи свързани с осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборане на членове на Европейския парламент от Р.България и на изборите за 43-то Народно събрание – Бе осигурена пълна техническа, ресурсна и методическа обезпеченост при произвеждането и на двата вида избори, при много добро взаимодействие с ЦИК, РИК, Администрацията на Министерски съвет, общините и другите ангажирани с изборите структури на изпълнителната власт;

 6. Изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети – Одобрени и съгласувани план-прием в професионалните училища за 2014 / 2015 г., осъществени съвместни действия по реализация на НП „Сигурност”, предложени и одобрени 8 (осем) регионални програми за заетост за включване н НПДЗ 2015 г. и осигурени 53 работни места по НП „ОСПОЗ”.


Ежегодни цели за 2015 г.

 1. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на Социалните услуги в Област Разград за периода 2015 – 2020 г.;

 2. Разработване и приемане на Областен план за младежта на Област Разград за 2015 г.;

 3. Успешно приключване на проект „Мерки и иструменти в подкрепа на трансграничното сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево”по Програмата за грансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г.с водещ партньор Областна администрация Разград;

 4. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Област Разград;

 5. Изпълнение на дейности и задачи, свързани с осъществяване на организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове ;

 6. Съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети.


С уважение,

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Областен управителгр. Разград, бул.“Бели Лом” № 37А, тел. 084/616 201, факс: 084/662 114, 084/661 991, http://www.rz.government.bg

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница