Доклад за дейността на областна администрация разград за 2015 годинаДата15.01.2018
Размер309.87 Kb.
ТипДоклад
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я


ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2015 ГОДИНА

I. Структура и организация на работата на Областна администрация Разград

Областният управител, съгласно Закона за администрацията, е едноличен териториален орган на изпълнителната власт в областта, който се подпомага в работата от заместник-областни управители и областна администрация.

Числеността на Областна администрация е 29 души, от които трима – политически кабинет, главен секретар и 25 служители, организирани в две дирекции – „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) с 17 служители и „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) – 8 служители.

През отчетния период редовно беше пубикувана актуална информация в интернет страницата на Областната администрация, на която се публикуват актуални новини и събития в областта. На нея са представени различни планови и стратегически документи на администрацията като Областната стратегия за развитие 2014 – 2020 г., Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г., Областната стратегия по безопасност на движението по пътищата 2011 – 2012 г., Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., Областен план за младежта, информация за изпълнявани от администрацията проекти, спортен и културен календар на областта и др.

Публикуван е раздел „Антикорупция” с възможност за подаване на сигнали от граждани за корупция, които се разглеждат от създадената Комисия за борба с корупцията. В раздел „Търгове, обществени поръчки” се публикува актуална информация за предстоящите обществени поръчки на Областна администрация.

Обновена бе част и от офис техниката със закупуване на нови компютри и мултифункционлани устройства.

С цел оптимизиране на електронното деловодство и развитие на електроното управление през 2015 г. беше внедрена нова деловодна система тип „BRIA”.
ІI. Провеждане на държавната политика и взаимодействие с местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт

По силата на закона областните управители провеждат държавната политика и осигурява взаимодействие с местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт.

В гр. Разград и областта функционират 30 териториални звена на централната изпълнителна власт. Заедно със седемте общински администрации те представляват сложен механизъм за упражняване на държавната и местната власт.

В резултат на доброто взаимодействие на Областният управител с местните власти е постигнато: • Областният управител осъществи изнесени приемни с граждани във всички населени места в област Разград;

 • Областният управител взе участие в заседания на общински съвети в област Разград, за да разясни необходимостта от създаване на една ВиК асоциация в областта, на територията на която да има един ВиК оператор;

 • Областна администрация Разград беше координатор в област Разград при провеждане на Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН;

 • В периода 20 – 24 април междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областния управител, извърши проверки на язовирите – Бели Лом, Пчелина 1 и Пчелина 2, Балкански, Осенец, Липник, Звънарци, Кара Михал, Желязковец, Владимировци и Езерче 2. Обследвани бяха и речните корита на реките – Бели Лом, Каловска, Топчийска, Крапинец, Съзляка и Хлебаровска, както и Осенешко дере и Желязковско дере. Целта беше да се обследва състоянието на водни обекти, проводимостта на речните легла, състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги, на територията на област Разград. След проверките бяха изготвени констативни протоколи за състоянието на обектите, включващи констатираните нарушения и указания за отстраняването им, които бяха връчени на собствениците (ползвателите) и на представителите на общински администрации. Изготвен беше доклад за техническото и експлоатационно състояние на обследваните обекти;

 • През месец юли Областният управител организира работни срещи с участието на представители на отговорните институции за обсъждане на проблема с качеството на питейната вода в област Разград и за замърсяването с нитрати;

 • Координиране на работата по поддържането на пътищата в област Разград между ОПУ Разград и общините през есенно-зимния сезон на 2015/2016 г.;

 • Областният управител на Разград получи благодарствено писмо за сътрудничество от председателя на КНСБ – Разград.


IІІ. Областни съвети и комисии

В Областна администрация са изградени 16 областни съвети и комисии. Те имат активна роля за координиране усилията на териториалните звена на изпълнителната власт и общините и взаимодействието между тях при провеждане на държавната политика в областта. На тях се обсъждат информации и се набелязват конкретни мерки, съобразени със специфичните особености на областта в социалната сфера, регионалното развитие, икономиката, селското стопанство, защитата на населението при бедствия, техническата инфраструктура и много др.


Областни съвети и комисии:Областен съвет/

Комисия

Брой заседания

Брой решения

По-важни решенияОбластен съвет за регионално развитие

2

2

 1. Приет списък с проектни идеи от общините на територията на областта, които да бъдат включени в разработваната в момента Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони;

 2. Приета Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2016 – 2020 г.Областен съвет по условия на труд

1

3

 1. Отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа;

 2. Приемане отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Разград и основни приоритети в дейността и през 2015 г.;

 3. Участие при откриване на паметна плоча на загиналите при трудови злополуки работници от Област Разград.


Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

1

1

 1. Приет правилник, регалементиращ функциите и правомощията на Звено за мониторинг и оценка на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.;

 2. Приет състав на Звено за мониторинг и оценка на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

0

0

Поради липсата на сигнали, не се е налагало провеждане на заседания на съвета.Обществен съвет за тристранно сътрудничество


0

0

Не се е налагало свикване на съвета.Областен съвет за енергийна ефективност

0

0

Не се е налагало свикване на съвета.Постоянна областна епизоотична комисия

4

5

 1. Областният управител да изготви заповед до кметовете на общините на територията на област Разград, с която да бъдат предприети незебавни мерки за недопускане разпространение на болестта Инфлуенца (грип) – H5N1 на територията на областта;

 2. Освен инструкциите на личните лекари и вземането на проби от съмнителни случаи, да се засили и санитарно-хигиенният контрол над водоизточниците;

 3. Да се набележат конкретни мерки за ограничаване на случаите на транспортиране и придвижване на животни, в нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. При всяко установено нарушение по време на транспорт на животни, да се налагат административни мерки, на основание действащото европейско и национално законодателство;

 4. При всяко устовено нарушение по време на транспорт, кметовете на общиите Разград, Исперих и Кубрат да осигурят подходящи оградени и охраняеми терени на територията на поверената им община, за временно съхранение на животните, преди транспортирането им до лицезирана кланница, като община Разград да поеме такива от общините Лозница и Цар Калоян, община Исперих – от община Самуил, община Кубрат – от община Завет;

 5. Предприемане на мерки за борба с вредния дивеч и изпълнение на Програма за отстрел на същия.Областна комисия "Военни паметници"

1

1

Изготвено предложение до МФ и МО с финансов разчет за ремонт на военните паметници в с. Топчиr и с. Юпер.

9.

Областна комисия по заетост

2

3

 1. Решение за приемане и съгласуване на държавен план-прием през учебната 2015/2016г.;

 2. Решение за разкриване от Областна администрация на 60 работни места по Проект „Подкрепа за заетост”;

 3. Приета за сведение информация за схема “Младежка заетост” от ОП РЧР 2014 – 2020 г. и съдействие за нейното популяризиране.

10.

Областна комисия по транспорта


0

0

Не се е налагало свикване на комисията.

11.

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

4

1

Приет план за дейността на комисията през 2015 г.

12.

Областна комисия за развитие на младежта и спорта

1

1

Извършен избор на 10-те най-добри спортисти на област Разград, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател за 2015 г.

13.

Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите

5

13

Решения, взети по постъпили от граждани и организации жалби и сигнали, относно неправомерно ползване на земеделски земи, съществуване на нерегламентирано сметище в едно населено място и др.

14.

Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти-държавна собственост

10

23

 1. Решения, взети във връзка с целесъобразното управление на материалната база – предоставяне за управление, отдаване под наем;

 2. Утвържадаване и приемане на първоначални цени за провеждане на търгове (за наем, за продажба).

15.

Областен съвет за сигурност

0

0

Не се е налагало свикване на съвета.

16.

Щаб за координация на спасителни и неотложно  аварийно – възстановителни работи при бедствия и аварии

0

0

Не се е налагало свикване на щаба.


ІV. Взаимодействие с органите на централната законодателна и изпълнителна власт

Сътрудничеството и взаимодействието с представители на централната власт е едно от основните условия за постигане на поставените цели пред администрацията.Посещенията на министри и заместник-министри се превърнаха в добра практика за дискутиране на актуални въпроси за област Разград и ангажирането им за решаване на конкретни проблеми в областта.

 • На 17 януари Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси – г-жа Меглена Кунева посети град Разград. В рамките на визитата бе проведена работна среща с Областния управител на Област Разград, на която бяха обсъдени актуални въпроси относно социално-икономическото развитие на Област Разград, както и възможностите за по-ефективно взаимодействие между централната власт, териториалните структури на изпълнителната власт и Областна администрация Разград;

 • На 27 януари на посещение в Разград беше Министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. Основна цел на посещението беше решаване на един важен проблем за образованието в Разград – намиране на сграда за ПМГ”Акад. Никола Обрешков;

 • На 12 февруари в град Разград се проведе информационна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, съветника към МРРБ Десислава Йорданова и Областния управител на област Разград за разясняване на методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На събитието присъстваха над 150 жители  на област Разград;

 • На 10 май Вицепрезидентът на Република България г-жа Маргарита Попова посети гр. Разград по повод честванията на 130-годишнината на Разградската гимназия и 175 години от рождението на нейния патрон Екзарх Йосиф. По време на визитата тя се срещна с Областния управител. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със социално икономическите проблеми в региона и възможностите за решаването им. Засегната бе и темата за  инфраструктурата в областта, както и възможности за участие по нови проекти, бъдещи сътрудничества с чуждестранни общини и области. Вицепрезидентът посети град Разград и на 28 септември, като присъства на официалното откриване на „Часове по демокрация и право“ в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в рамките на съвместен проект на учебното заведение с Вицепрезидента и Германската фондация за международно правно сътрудничество;

 • На 21 май Областният управител проведе работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров, на която представи своя идея за разкриване на нови специалности в сферата на социалните дейности във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Разград и за релизиране на проекти за създаване на работни места;

 • Заместник областният управител на Разград Нурие Црънгалова се включи в организирано посещение в централата на Европейската комисия в Брюксел от 5 до 7 юли;

 • На 17 юли в Областна администрация Разград Областният управител проведе работна среща със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и с кметове и зам.-кметове на общините - Разград, Кубрат, Лозница, Исперих и Цар Калоян. Срещата бе свикана във връзка с реализацията на проект на Министерството на здравеопазването на стойност 85 милиона евро,  финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с който ще бъдат модернизирани сега действащи или ще бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях, ще бъдат закупени 400 линейки и апаратура. В област Разград изцяло нов Център за спешна медицинска помощ ще бъде изграден в Разград,  нови сгради за нуждите на филиалите ще се изградят в Цар Калоян и Лозница, а по предложение на Областния управител Петър Василев такива ще бъдат създадени и в общините Завет и Самуил. По време на срещата стана ясно, че базите, които заемат филиалите за спешна медицинска помощ в Кубрат и Исперих ще бъдат реконструирани и модернизирани, за да покрият стандартите;

 • На 31 юли Министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри второто издание на Национално изложение на малинопроизводителите и ягодопроизводителите в Лозница;

 • На 4 август в Областна администрация Разград се проведе работна среща на Министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин със служителите на структурите към министерството в област Разград – Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане.


V. Дейности на Областна администрация Разград

 • Организационно-техническа подготовка на изборите за кметове и общински съветници 2015 г.;

 • Организационно-техническа подготовка на Национален референдум 2015 г.;

 • Участие в петата по ред доброволческа екологична инициатива „Да изчистим България заедно!” през 2015 г. Служители от Областна администрация Разград почистиха участъци от поречието на река Пчелинска и местността „Пчелина” до гр. Разград;

 • Ученичка от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” и две възпитанички на ПГИ „Робер Шуман”  бяха мениджъри за един ден на 25 март в Областна администрация Разград. Събитието се  осъществи по инициативата „Мениджър за един ден 2015 г.” на организацията „Junior Achievement”;

 • По инициатива на Областна администрация Разград на 18 март се проведе семинар на тема „Структуриране на системи за финансово управление на климатичния риск”. Представители на „Ексто Мениджмънт” ООД, гр. Варна -  член на Експертния консултативен съвет по изменение на климата към Министерството на околната среда и водите презентираха  пред земеделски стопани и представители на строителни фирми  от област Разград свой иновативен продукт – система за финансово управление на климатичния риск;

 • Областният управител и заместниците му подариха 400 мартеници на деца, потребители на социални заведения в област Разград; 

 • Областна администрация Разград организира конкурс „Великден през моите очи”. Интересът към инициативата беше голям. Общо 439 рисунки на деца от цялата област се състезаваха за челните места в трите възрастови групи. Наградите на победителите бяха връчени от Областният управител на 9 април;

 • На 9 април  Областна администрация Разград се включи в  Седмицата на гората, която тази година премина под мотото „Гората – мост към бъдещето”. Служители от администрацията, заедно с областния управител и заместниците му, засадиха над 2500 фиданки от 3 дървесни широколистни вида – цер, зимен дъб и благун, в местността Паркова, село Градинар община Лозница;

 • През 2015 г. бяха отпуснати общо 5 000 лева от Министерството на отбраната за финансиране на ремонта на два военни паметника в селата Каменар и Пороище;

 • През месец юни 37 училища и 3682 ученици от област Разград се включиха в кампанията, подкрепена от Областна администрация Разград – „Осинови паметник”, свързана с Националното честване на Шипченските боеве;

 • Областна администрация Разград подкрепиха атлета Христиан Данаилов за участието му в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс – Лос Анджелис’ 2015 г., които се проведоха от 21 юли до 2 август, където спечели сребърен и бронзов медал. Състезатулят получи спицална награда от Областния управител;

 • На 23 октомври Областна администрация Разград беше домакин на информационен семинар за значението от мерките за защита от наводнения. По време на събитието бяха представени добрите практики и резултати от реализирания проект „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи” с водещ партньор Национална администрация по водите и мелиораците (АНИФ) – Румъния, осъществен съвместно със сдружение ЕКОЛИНКС – ГРУПРООС – Русе и Фондация за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш, Румъния. По време на срещата Георги Георгиев – началник група ПК и ПД в РД ПБЗН от Разград представи информация, свързана с наводненията в Област Разград през последните години. Анализирани бяха предпоставките за допускане на бедствия, дискутираха се и идеи за ограничаването им;

 • На официална церемония през месец декември 2015 г. Областният управител награди десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на област Разград за 2014 година. Със специални награди бяха отличени треньори с цялостен принос към развието на спорта в областта.
 1. Регионално развитие

 • На 31 юли в Областна администрация Разград се проведе работна среща на областните управители и зам.областни управители от  Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, и експерти и директори от Областните пътни управления от съответните райони. По време на инициираната от Областния управител на Разград среща беше взето решение на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район да бъде внесено предложение за целево финансиране за извършване на ремонти на по три приоритетни пътя от трети клас в петте области, включени в Северен централен район;

 • Областният управител участва активно в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. На проведеното на 8 септември в гр. Габрово заседание на РСР на СЦР, Областният управител на област Разград внесе предложение, което бе одобрено от Регионалния съвет, за предприемане на действия, които да доведат до подобряване на пътната инфраструктура в областите от Северен централен район.  Идеята е чрез целево финансиране от националния бюджет да бъде извършен спешен ремонт и рехабилитация на пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа III-ти клас на територията на петте области. Предложените 4 пътни отсечки от Област Разград, които Областният управител посочи в предложението си са: пътят в Разград около завод „Амилум България” ЕАД, с дължина 4, 607 км; пътят - Самуил-Хърсово-Богданци-Ножарово-Владимировци-Здравец – до Подайва, с обща дължина 37, 76 км; отсечката  – Побит камък-Завет – до село Веселец, с дължина 28, 76 км, а четвъртото предложение бе за отсечката от село Борисово-Юпер-Божурово-Бисерци до път II -49, като дължината на пътя в Област Разград е 15, 655 км.

 • Областният управител изпъляваше функциите на Председател на В и К Асоциация Разград и В и К Асоциация Исперих;

 • Разработени и приети стратегически документи за планиране на регионалното развитие в областта: Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2016 – 2020 г. и План за младежта в област Разград за 2015 г.;

 • Осъществен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи за планиране на регионалното развитие в областта и на Регионалния план за развитие на Северен централен район: Разработен и приет Доклад на анализ на ситеацията и потребностите от социални услуги през 2015 г.;

 • През месец юли Областният управител проведе съвместна работна среща в Областна администрация Разград с чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”,  на тема „Русенският университет-гарант за просперитет”;

 • На 28 август Областният управител проведе работна среща с ръководители „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за обсъждане на възможности за възползване на бизнеса от услугите на дружеството;

 • На 23 ноември Областният управител откри информационна среща, посветена на предстоящото либерализиране на електроенергийния пазар в България. Събитието е част от информационна кампания на Министерство на енергетиката, целяща запознаване на заинтересованите потребители на средно и ниско напрежение с най-важните промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия в страната, която трябва да се случи поетапно след 1 януари 2016 г.  Представители от Министерството на енергетиката, КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителното дружество Енерго-про, предоставиха информация и отговориха на въпросите на участниците в срещата – представители от държавни и общински институции в региона, представители от малкия и среден бизнес, журналисти и граждани;

 • Оказана е методическа подкрепа за разработване на проектни предложения за реставрация на 8 църковни храма от област Разград по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони;

 • Разработени са анализи за актуалното състояние в секторите икономика, образоване, водоснабдяване и канализация и др.;

 • Осъществено е активно сътрудничество и подкрепа на неправителствения сектор;

 • Експерти от администрацията участват редовно в заседанията на Съвместния направляващ комитет и на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България;
 1. Административен контрол

По закон Областният управител има правомощия да упражнява административен контрол върху решенията на общинските съвети и административните актове на кметовете на общини. По негова преценка, той може да върне отделни решения на общинските съвети за прегласуване, когато установи отклонения или нарушения на нормативната уредба.

През 2015 г. Областният управител е получил протоколи от Общинските съвети в областта с общо 1024 решения. Той е върнал със съответните мотиви за прегласуване 30 решения.
 1. Актуване, управление и разпореждане с имоти – държавна собственост

Областният управител е натоварен с отговорни функции по актуването, управлението, разпореждането, охраната и опазването на държавната собственост, съгласно Закона за държавната собственост. Той се подпомага в своята работа от дирекция „АКРРДС” на Областна администрация. Актовете за държавна собственост се съставят за всички недвижими имоти – държавна собственост или за учредени вещни права върху такива на територията на областта след като ведомствата, придобили правото на управление върху имоти, поискат от Областния управител тяхното съставяне. През 2015 г. са съставени 28 актове за публична и частна държавна собственост, на съответното законово основание.

 • Отписаните имоти от актовите книги на имотите - държавна собственост са 79. Това са имоти основанието за актуване, на които е отпаднало, поради извършени разпоредителни сделки. Най-голям е броя на отписаните земеделски имоти, продадени или заменени от Министерство на земеделието и храните;

 • Проведени са 5 (пет) търга за отдаване под наем, сключените договори за наем са 2 (два);

 • Извършена е проверка по актовите книги за държавна собственост на 1 094 (хиляда и деветдесет и четири) броя имоти, частна собственост и са издадени удостоверения на правоимащите за снабдяване с документ за собственост;

 • За 2015 г. на Областна администрация е утвърден план за продажба на излишни за държавата имоти – частна държавна собственост на стойност 150 хил. лв. Сключените договори за продажби са за 14 хил. лв.
 1. Административно обслужване

Административното обслужване на граждани и фирми е съществена и неразделна част от работата на администрацията. През отчетния период на управление в Областна администрация са постъпили 1224 искания за извършване на административни услуги и всички са изпълнени в регламентираните срокове. Не са регистрирани оплаквания от граждани и фирми за некачествени или неизпълнени административни услуги.

Два са начините за събиране на информация за удовлетвореността на клиентите на Областна администрация Разград – попълване на анкетни карти, които са на разположение на всички на гишето и on-line анкета на тема “Оценка на качеството на административното обслужване”, която е на интернет страницата на администрацията.VI. Привличане на инвестиции и подкрепа за бизнеса

Един от основните приоритети в работата на Областния управител е оказване на съдействие за устойчиво икономическо развитие на областта, чрез привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. • Актуализиран инвестиционен профил на област Разград;

 • Областната администрация събра и обобщи информация за свободните общински терени, сгради и инвестиционни проекти за публикуване на интернет страницата на Българската агенция за инвестиции, и за възможностите, с които разполага област Разград за развитие на бизнес;

 • Проведе се среща с пчеларите от област Разград, на която бяха набелязани мерки за защита на пчеларството чрез осигуряване на режим на пръскане на земеделските култури с цел прекратяване унищожаването на пчелите от химическите препарати. Областната дирекция по безопасност на храните в Разград се ангажира с даване на разрешение на времето, през което могат да се извършва пръскане;

 • На заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, Областният управител предложи до бъде извършен основен ремонт пътя в Разград около завод „Амилум България” ЕАД, с дължина 4, 607 км;


VІI. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Разград

Съгласно методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Областният управител изпълнява функции по изпълнението на Програмата.

Областна администрация Разград извършва мащабна разястнителна кампания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Експерти от областта изготвиха Практически наръчник за участие в Програмата с ясна и точна информация за конкретните стъпки, които трябва да предприемат гражданите, при желание да се включат в Програмата.

Екип от Областна администрация Разград, заедно с Областния управител посети всички допустими по Програмата за саниране жилищни сгради в гр. Разград и проведе разяснителни срещи.

В Областна администрация Разград е създадено звено, включващо и юрист, където гражданите често се обръщат с молба за съдействие при попълване на проектната документация.

Допълнителен тласък на изпълнението на Програмата в област Разград даде облекчаването на условията за кандидатстване през месец април 2015 г. с приемането на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Към момента в част от общините в област Разград се провеждат извършва техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, а в други вече обследванията вече са зъвршили, като следващият етап ще бъде извършване на строително-монтажни работи.

Продължава интересът на гражданите към Програмата, като в общинските администрации се подават нови заявления за финансиране.

Към 31.12.2015 г. напредъкът в изпълнението на Програмата в област Разград може да се със следната таблица:
Община

Брой регистрирани

сдружения на собствениците

Брой подадени в общинските администрации заявления за интерес и финансова помощ

Брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ

Брой сключени договори община – сдружение на собствениците

Брой сключени тристраннни договори община – Областен управител – Българска банка за развитие

Брой сгради със стартирали дейности (отмомента на стартиране изготвянето на ТО)

Завет

1

1

1

1

1

1

Исперих

5

5

4

4

4

2

Кубрат

5

4

4

4

4

4

Лозница

3

2

2

2

2

2

Разград

10

9

8

8

7

6

Самуил

 Н/П

 Н/П

 Н/П

 Н/П

 Н/П

 Н/П

Цар Калоян

Н/П 

Н/П 

Н/П 

Н/П 

Н/П 

Н/П 

Общо:

24

21

19

19

18

15


VІІI. Наука, образование и култура

 • Областният управител включи свой представител в създадения Обществено-консултативен съвет към Регионалния инспекторат по образование за обсъждане на проблеми в сферата на образованието в междуинституционален формат и с участието и на неправителствения сектор.

 • Изготвен е културен календар на област Разград за 2016 г., с цел осигуряване на финансиране на включените в него събития от Министерството на културата;

 • На 8 август Областна администрация Разград, със съдействието на Регионален, експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища” Разград организира регионалния етап на 50-то издание на Националния събор на българското народно творчество в Копривщица. Участие взеха общо 250 самодейци от областта. На Националния събор представителите на област Разград завоюваха 9 кадифени плакета – за цялостен принос на колективите, 2 дървени – за принос на институции и 16 грамоти;

 • На 16 и 17 октомври в гр. Разград се проведе традиционната двудневна международна научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев” – Филиал Разград,  под патронажа на Областния управител.

IХ. Социална политика, здравеопазване и заетост

 • Областната рамка и параметри за развитие на социалните услуги в областта за следващите години беше определена в разработената през 2015 г. Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград (2016 – 2020 г.). Стратегията е разработена и приета с прилагане на модел за включване на всички заинтересовани страни в процеса на стратегическо планиране. Стратегическият документ осигурава координация и съгласуваност на дейностите в сферата на социалните услуги в областта.

 • Разработена и предложена за одобрение от Министъра на здравеопазването Здравна карта на област Разград, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ;

 • Областният управител подкрепи искането на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) Разград за осигуряване на транспортни средства за обезпечаване на основни дейности на звеното като транспорт на кръв и кръвни продукти, недоносени деца, отзоваване при повикване при липса на свободен специализиран автомобил и др.Х. Проекти на Областна администрация

 • През 2015 г. успешно приключи изпълнението на проект за сътрудничество в икономическата сфера между област Разград и окръг Гюргево с водещ партньор Областна администрация Разград и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Проектът беше изпълнен в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/. Договорът беше на обща стойност 267 743,00 евро. По проекта бяха разработени Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево, Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния, Обща маркетингова стратегия и Обща икономическа стратегия на област Разград и окръг Гюргево; окрити бяха местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево; създадена беше интернет страница на проекта, подпомогнати бяха местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми;

 • Проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” – създадена беше заетост на общо 60 безработни, регистрирани в бюрата по труда в област Разград. В продължение на четири месеца назначените лица осъществяваха дейности по поддържане проводимостта на речните корита в 11 рискови обекта, разположени извън населените места, чрез извършване на набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциалния риск от наводнения в страната. В тази връзка бяха извършвани рутинни дейности по речните корита и дерета от наноси, дървесна и храстовидна растителност и от битови отпадъци;

 • Програма за летни студентски стажове в държавната администрация. След успешно преминат тест и интервю 3 студенти придобиха едномесечен стаж в Областна администрация Разград;

 • Разработено с Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград проектно предложение с наименование с наименование „Интелигентни решения за по-добър живот” по Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020 г. и партньори от Италия, Испания, Португалия, Нидерландия, Хърватска, Латвия и Румъния;

 • Разработено с Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград проектно предложение с наименование „Мрежа от центрове за интернационализация и иновации "Интелигентен дунавски регион” по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. и партньори от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Хърватска, Сърбия, Босна и Хецаговина и Молдова.


ХI. Международно сътрудничество

 • През отчетния период продължи и се засили участието на експерти от Областната администрация в инициативите за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в Асоциация “Еврорегион Данубиус”, заедно с Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, Румъния;

 • Реализиран един проект и разработени 2 проектни предложения за международно сътрудничество.


ХII. Сътрудничество с неправителствения сектор и религиозните общности

 • Проведени са работни срещи на Областния управител с ръководители на религиозните общности от област Разград;

 • Областният управител оказа съдействие за изготвяне и подаване на проектни предложения за реставрация на 9 църковни храма от област Разград по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони. Одобрените проекти са на стойност 2,75 млн. лв.;

 • Проведени бяха 2 работни срещи на Областния координационен механизъм по деинституционализация, създаден след подписан Меморандум с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, клон България. Благодарение на сътрудничеството с неправителствената организация бяха подкрепени редица деца, застрашени от изоставяне;

 • В рамките на споразумение на сътрудничество между Областна администрация Разград и СНЦ „Одисея”, представители на милосърдната организация „Света Филомена”- Германия се реализираха редица благотворителни инициативи в областта. Подпомогнати бяха над 100 социално слаби жители в община Самуил, а в края на месец януари бяха осигурени – три ролатора, две инвалидни колички и един комбиниран тоалетен стол-дарени на Съюза на инвалидите в Разград;

 • С подкрепата на Областна администрация Разград и РИО на МОН Разград, през месец февруари 2015 г. се проведе среща между представител на фондация „Четири лапи” с директори на основни училища, детски градини и неправителствени организации от област Разград. Целта на инициативата бе представяне на образователния проект „Децата се учат как да защитават животните”. 

 • Осъществено беше сътрудничество с Асоциация „Интегро”, гр. Разград във връзка с изпълнението на Стратегията за ингериране на ромите в област Разград. Проведено беше обучение на представителите на общинсктите администрации в област Разград за придобиване на компетентности за осъществяване на мониторинг на изпълнението на общинските планове за интерграция на уязвими общности;

 • На 8 април – Международния ден на ромите,  в Областна администрация – Разград се проведе кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока. По време на срещата бе представена и листовка изготвена от Областна администрация-Разград, съвместно със СНЦ „Амор” и СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат”, която представя историята и културата на ромите;

 • На 17 април  в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” в град Разград, под потронажа Областния управител, се проведе форум по дебатиране на тема „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство, за агресивността в училище?”. Събитието беше организирано от сдружение „Асоциация Интегро” в рамките на проект „Нашият живот – в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., като участие в дебатите взеха ученици от 3 училища от градовете  Сливо Поле, Завет и Лозница. На 30 септември Областна администрация беше домакин на заключителната пресконференция по проекта;

 • Областният управител подкрепи СНЦ „Асоциация за местно общностно равитие – АМОР” при изпълнението на проект „Активни местни общности” по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът беше успешно изпълнен като беше създаден механизъм за наблюдение на стратегически документи за интеграция с участието на представители на местни общности – Областната стратегия за интегриране на ромите в област Разград 2012 – 2020 г.XIII. Ежегодни цели

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.:

 1. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2016 – 2020 г. – Областният съвет на област Разград одобри Стратегията за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2016 – 2020 г., като са определени рамка и параметри за развитие на социалните услуги в областта с прилагане на модел за включване на всички заинтересовани страни, осигурена е координация и съгласуваност на дейностите в сферата на социалните услуги в областта;

 2. Разработване и приемане на Областен план за младежта на област Разград за 2015 г. – приет и одобрен Областен план за младежта на област Разград за 2015 г., като са определени рамка и параметри за развитие на младежта и е осигурена координация и съгласуваност между заинтересованите страни;

 3. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Разград – одобрени и сключени 18 броя тристранни договори: общини-Областен управител-Българска банка за развитие;

 4. Успешно изпълнение на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево” по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – успешно приключи изпълнението на проекта. Ативирано бе икономическо сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево, създадени бизнес контакти между фирми от двата региона, изградени офиси за трансгранично икономическо сътрудничество между двата региона, търговски изложения, интернет страница и др.;

 5. Изпълнение на дейности и задачи, свързани с осъществяването на организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове и Национален референдум – осигурена беше пълна техническа, ресурсна и методическа обезпеченост при произвеждането на изборите, при много добро взаимодействие с ЦИК, РИК, Администрацията на Министерски съвет, общините и другите ангажирани с изборите структури на изпълнителната власт;

 6. Съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети – одобрени и съгласувани план-прием в професионалните училища за 2014 / 2015 г., осъществени съвместни действия по реализация на НП „Сигурност”, предложени и одобрени 8 (осем) регионални програми за заетост за включване н НПДЗ 2015 г. и осигурени 53 работни места по НП „ОСПОЗ”.Ежегодни цели за 2016 г.

 1. Разработване и приемане на Областен план за младежта на област Разград за 2016 г.;

 2. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Разград;

 3. Изпълнение на дейности и задачи, свързани с осъществяване на организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на Република България;

 4. Съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети.


С уважение,

МАНОЛ КИВШАНОВ

Областен управител

гр. Разград, бул.“Бели Лом” № 37А, тел. 084/616 201, факс: 084/662 114, 084/661 991, http://www.rz.government.bg

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница