Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница1/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ОТЧЕТЕН ДОКЛАД


         

за дейността

на Окръжен съд гр. Шумен

и съдилищата от Шуменски

съдебен окръг

за 2014 г.
Отчетният доклад на Окръжен съд Шумен е изготвен на основание чл.86, ал.1, т.3, б ”а” от Закона за съдебната власт и в съответствие с Указанията на Висшия съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади за прилагането на Закона и дейността на съдилищата.

В годишния доклад за 2014 година в аналитичен вид са представени данни, изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за дейността на съда. Анализите са съпоставени с данните от 2012 и 2013 години. Представени и анализирани са данните от дейността на районните съдилища в съдебен район Шумен - РС Шумен, РС Нови пазар и РС Велики Преслав.


Докладът съдържа:
І. Обща част:

1. Политики на планиране

2. Управление на съда

3. Развитие на човешките и материални ресурси

4. Съдебни процедури

5. Достъп до правосъдие и повишаване доверието в работата на съда


ІІ. Движение на делата в Окръжен съд

1. Брой постъпили дела

2. Брой дела за разглеждане

3. Брой на решените дела


ІІІ. Наказателно отделение:

 1. Кадрова обезпеченост

 2. Постъпление на наказателните дела

 3. Първоинстанционни наказателни дела

 4. Въззивни наказателни дела

 5. Качество на съдебните актове


ІV. Гражданско отделение:

 1. Кадрова обезпеченост

 2. Първоинстанционни граждански дела

 3. Въззивни граждански дела

 4. Качество на съдебните актове


V. Търговско отделение:

1. Кадрова обезпеченост 1. Първоинстанционни търговски дела

 2. Въззивни търговски дела

 3. Качество на съдебните актове


VІ. Административни дела

VІІ. Фирмени дела
VІІІ. Кадрово обезпечение

 1. Брой на работещите магистрати

 2. Натовареност

 3. Резултати от проверки на Инспектората към ВСС, МП и Апелативен съд Варна


ІХ. Съдебна администрация

Х. Квалификация
ХІ. Материална и финансова обезпеченост

 1. Сграден фонд.

 2. Финансова обезпеченост

 3. Информационно и техническо осигуряванеХІІ. Обобщен доклад за работата на районните съдилища от съдебен район Шумен

ХІІІ. Заключителни изводи
Приложения: статистически отчети, отчетни доклади за дейността на районните съдилища Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, доклади от проверки за дейността на съдилищата.


І. ОБЩА ЧАСТ

Съдебния район на Окръжен съд Шумен се покрива с определената административната територия на областта. Под юристдикцията на Окръжен съд гр. Шумен са обособени 3 районни съдилища в гр. Шумен, гр.Нови пазар и гр.Велики Преслав, а под юрисдикцията на районните съдилища са следните общини:

Към края на 2013 г. населението на област Шумен е 178 061 души, като за една година е намаляло със 753 души. Шумен е намалял с 433 души за година и вече жителите му са 79 710. Въпреки спада, градът запазва десетото си място в страната. По население градът е след Добрич - 88 807, и малко преди Перник - 77 382 души. Най-малкият град в Шуменска област е Плиска. В старата столица живеят 887 граждани. Най-малките села в областта са Беджене (с 10 жители), Омарчево (с 28) и Становец с 29 души население.  

Териториалното разпределение на населението в нашата област е неравномерно. В пет от общините - Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово и Хитрино е под 10 000 души. В останалите пет общини са съсредоточени 81.1 % от населението. Най-малка е община Никола Козлево (6 093 души), а най-голяма - Шумен (92 171 души). Населените места в областта са 151, градовете са 8, а селата - 143. Напълно обезлюдени селища няма. Близо 45 % или 79 710 човека от населението на областта живее в град Шумен. Сред останалите седем града в областта единственият с население над 10 хил. души е град Нови пазар (11 875). 

Съдът спазва принципите на отговорност, честност и прозрачност, като се стреми да бъде гарант за високо обществено доверие. Първостепенна задача е постоянното повишаване нивото на професионалната подготовка на всеки съдия и като цяло организацията на работата на съда за постигане на визираните в Конституцията на Република България и от Закона за съдебната власт цели на правораздаването – достъпно, бързо и качествено правораздаване, в защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

През годините съдът последователно прилага стандартите за ефективно администриране, като се е стремил към подобряване процеса на правораздаване. В тази насока внедрява модерно и високотехнологично оборудване за обезпечаване на достъпа до делата, включително и чрез отдалечения достъп. Получената информация е използувана за прилагане принципите на публичност, безпристрастност и предвидимост.

През цялата 2014 година магистратите и съдебните служители от Шуменския окръжен съд са продължили да работят в няколко насоки за развитие на съдебната система. Разработения план съдържа конкретни цели и стъпки, всяка една от тях целяща да подобри основни сфери от:

- Политиките на планиране

- Управлението на съда

- Развитието на човешките и материални ресурси

- Съдебните процедури

- Достъпът до правосъдие

- Повишаване на доверието в работата на съда
Утвърждаването на принципите на прозрачност и безпристрастност в работата на Окръжен съд Шумен, подобряване на административната дейност на съда и повишаване на общественото доверие в институцията са част от целите планирани като приоритет.
1. Политики на планиране
Окръжен съд Шумен има утвърден Стратегически план за периода 2012 – 2016 година и Оперативен план за 2014 година, които изпълнява последователно. Чрез тях, планираните дейности и тяхното изпълнение, допринасят за повишаване способността на съда за ефективно правораздаване. Чрез анализиране и изпълнение на отделните дейности са постигнати конкретни резултати за издигане авторитета на съдебната система. Сътрудничеството и взаимодействието на Окръжен съд Шумен с други институции, ведомства и неправителствени организации, участието в конкретни проекти, спомагат за подобряват образа на съдебната власт пред обществото и разширяват широката социална база на взаимодействие на съда с обществеността.
2. Управление на съда
Окръжен съд Шумен прилага принципа за случайно разпределение на делата, като по отношение на спазването му се провежда стриктен контрол. На интернет страницата на ШОС са публикувани Правилата за публикуване на съдебните актове и Вътрешните правила за случайното разпределение на съдебните дела. По всяко образувано дело се отлага копие от протокола за случайното разпределение и избора на докладчик, като екземпляр от него се подрежда и в нарочна папка при заместниците на административния ръководител.

Периодично се извършва преглед и анализ на неприключилите дела, както и на делата с ненаписани съдебни актове. Продължи да се прилага Плана за недопускане забавянето на съдопроизводството. Предприемат се мерки по приключването им в най-кратки срокове. Провеждат се периодични работни срещи по отделения. Дискутират се текущи проблеми свързани с организацията на работата и движението на делата по отделения. Ежемесечни са и срещите със съдебния администратор, административния секретар, гл.счетоводител, системния администратор, гл.специалист стопанисване на съдебно имущество, на които се обсъждат статистически данни, състоянието на информационните технологии, социалната политика, финансовите ресурси и организацията на работа на съдебните служители. Провеждат се и срещи със съдиите от всички отделения. Коментират се проблеми, възникнали в отделенията, законодателна практика, изготвята се препоръки за решаване на текущите проблеми.

Усъвършенстването на управлението на съда е гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие.
3. Развитие на човешките и материални ресурси
Съдът има утвърдени Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси. Прилага се и плана за обучение на съдии и съдебни служители за подобряване професионалната им квалификация. През 2014 година съдиите и служителите от ОС Шумен са взели участие в обучения организирани от НИП на различни теми. Участвали са и в обучения организирани от други институти и организации в областта на правораздаването. При подбора на кадри за администрацията са използвани стандартите за наемане на персонал. При провеждане на конкурсите са спазвани правилата за подбор и наемане на служители. Бяха направени анализ на кадровия потенциал, както и проучване на потребностите от определяне на приоритеттие за обучение и квалификация. Въведените промени в организацията на работа по отделения доведе до по-добра ефективност на процесите и максимално използване на човешките ресурси. Своевременното предприемане на адектватни дисциплинарни мерки при констатиране на нарушения цели постигането на дисциплиниращ ефект.
4. Съдебни процедури
В Окръжен съд Шумен има изградена система за управление и контрол на делата. Провеждат се работни срещи в отделенията на съда, чрез които се следи изпълнението на мерките за преодоляване на забавянето на делата и спазване на установените срокове и стандарти. В Окръжен съд Шумен при разпределение на делата се използва софтуерния програмен продукт разработен от ВСС за случайното разпределение LawChoice, като всяка нова версия се въвежда своевременно. Ежедневно се публикуват постановените съдебни актове на интернет страницата на ШОС, както и трансферирането им до Централния интерфейс. Ежемесечно се изготвя и справка за спрените дела и предприетите мерки по тях. Обновената интернет страница съдържа полезна информация за гражданите. Периодичното й обновяване, и непрекъснатия и безплатен достъп до нея дава възможност за бъзи справки и съдебни услуги.

Въведените технологии за управление на информацията и електронна система за управление на делата все повече доказва своята ефективност в работата на съдиите и служителите. Отдалеченият достъп до дела на съдилища от съдебния район като един от новите стандарти за достъп до информация се използва активно от съдиите и улеснява работата им.


5. Достъп до правосъдие

и повишаване на доверието в рабтата на съда
Съдът предоставя преки информационни услуги на гражданите чрез:

- унифицирани информационни табла;

- указателни табели;

- материали, брошури, плакати

- чрез Интернет страницата на съда.
Съдът има разработена и утвърдена Медийна политика. Същата е обявена и на интернет станицата на съда. Тя е насочена към утвърждаване усилията на съдиите и служителите за утвърждаване образа на съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция. Насочена е и към гражданите - за повишаване на правната им култура, към медиите – за пълно и обективно отразяване дейността на институцията, към органите на местната и държавна власт – за взаимодействието при решаването на актуални въпроси, както и към НПО – за реализирането на проекти, които водят до подобряване работата на съда.

Внедрения софтуер за незрящи „Speechlab 2.0” позволява на незрящи граждани да правят справки и да се запознават лично с документите по делата си, да четат протоколи, решения и други постъпили в съда материали, чрез работеща звукова карта, свързана със слушалки. Обучените служители са в помощ на незрящите при използване на продукта.

Периодично се актуализират внедрените програмни продукти. Съдът провежда и ден на отворените врати, като дава възможност за запознаване отблизо с работата му, ползваните продукти и технологии, предоставяните услуги. Стреми се към повишаване на общественото доверие и популяризиране на съдебната дейност.

Окръжен съд Шумен поддържа политика на активно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации, институции и учреждения и го прави чрез конкретни проекти, които подобряват образа на съдебната власт пред обществото и разширяват широката социална база на взаимодействие на съда с обществеността.


 
ІІ. Д В И Ж Е Н И Е Н А Д Е Л А Т А

1. Брой постъпили дела
ГодинаНак. дела


Гр. дела


Адм. дела


Търг. дела


Фирмени дела


Общо дела

2012

589

467

0

342

40

1438

2013

489

502

1

245

123

1360

2014

538

422

0

259

113

1332

През 2014 година са постъпили общо 1332 дела за разглеждане. Забелязаната тенденция от предходните две години на плавно, макар и незначително, намаление на общия брой постъпили дела за разглеждане започва да се преодолява постепенно.

През 2013 година в Окръжен съд гр. Шумен са постъпили общо 1360 броя дела за разглеждане.

През 2012 година в Окръжен съд гр. Шумен са постъпили общо 1438 дела. През 2011 година в Окръжния съд са постъпили общо 1570 дела.

Изненадващо, намаление има само при гражданските дела, докато при търговските и наказателните има леко увеличение. Независимо, че не можем да говорим за достигане на нивата от предходни години, то се забелязва, че започналото лавинообразно намаление се преодолява. При административните дела няма движение, но това се дължи на работата на Административния съд, пред който са подсъдни тези дела и на обстоятелството, висящите през 2013 година дела, през 2014 година са решени напълно. При фирмените дела ниския брой на делата се дължи на работата на Търговския регистър, пред когото са подсъдни по голяма част от тях. Независимо от това последните две години бележат сталбилитет.

Т.е. докато до 2010 година се отчиташе макар и бавна, но постоянна тенденция за увеличаване общия брой на постъпилите за разглеждане дела, то от 2011 година насам се забелязва макар и незначителен спад в постъплението на делата, спад който с годините доведе до значително намаление като обща констатация. За първи път след това намаление се отчита запазване на достигнатото ниво и леко увеличение.

Това, което е валидно за всички видове дела е, че само можем да отчитаме тяхното постъпление без реално да влияем на техния брой. Т.е. съдът разглежда толкова дела, колкото обективно са постъпили за разглеждане през годината.

За периода 2011-2013 година има намаление на новопостъпилите дела, но размера на събраните такси през тези години е относително постоянен – средно около 370 000 лева на година, като за 2013 година е 434 996 лева. Това навежда на извода, че правния интерес по делата се е увеличил за сметка на техния брой. През 2014 година, когато спада на делата е преустановен се забелязва занижаване в постъпленията на държавните такси. Техния размер е 231 460 лева. Т.е. почти наполовина. Това навежда на извода, че е увеличен броя на делата с по нисък икономически и финансов интерес, за сметка на тяхната фактическа и правна сложност. И другото, което е специфично за 2014 год. – от така събраните 231 460 лв. такси за дела, почти половината – 100 327 лева са върнати на страните, поради постигнати и одобрени спогодби от съда.
2. Брой дела за разглеждане
Несвършени дела в началото на периода
В последните няколко години се наблюдава непоследоватилност по отношение на броя на висящите дела. Висящите дела в началото на 2010 година са 219 броя. Следва незначително увеличение на висящите дела /с 8 на брой/ в началото на 2011 година когато са 227 дела. 2012 година започва с 185 висящи дела, а 2013 година – с 228 броя висящи дела. В началото на 2014 година висящите дела са намаляли на 169 дела. Запазва се тенденцията, най вече при първоинстанционните наказателни дела да има постъпление в края на отчетния период, което не позволява приключването им в календарната година. Това обстоятелство, наред с някои допуснати слабости в работата доведе до увеличението на висящите дела през 2013 година спрямо 2012 година – с 43 дела. Пропуските в това отношение бяха преодолени в края на 2013 година, което доведе и до намаляване на висящността в началото на 2014 година.Брой / година


2012


2013


2014


несвършени дела

185


228

169

По отношение на висящността на делата на един съдийски щат може да се говори условно за тенденция на постоянство. В последните шест-седем години на 1 съдия за една година се падат между 12 и 15 висящи дела. Т.е. резликата през годините е около 2-3 дела на магистрат. Най висока е била през 2013 година 15,22 дела и най – ниска през 2014 година – 11,27 дела.

Ако се сравнят броя висящи дела на съдия съобразно щата статистиката е следната:

В началото на 2009 год. висящите дала при щат 17 съдии е 13,52 дела.

В началото на 2010 г. висящите дела са били по 12,88 дела на съдия.

В началото на 2011 год. висящите дела на щат 17 съдии са 13,35 дела.

В началото на 2012 год. висящите дела на щат 15 съдии е 12,33 дела.

В началото на 2013 година висящите дела са 15,22 дела.

В началото на 2014 година висящите дела са 11,27 дела.


година

2009

2010

2011

2012

2013

2014

висящи на един

съдия

13,52

12,88

13,35

12,33

15,22

11,27

В последните три години започналото разко намаление на делата е преустановено. Постъплението в тригодишния период вече е сравнително постоянно с незначителни колебания в броя на новопостъпилите дела. В последните години се забелязва също устойчивост и по показателя висящност на делата на един магистрат.Общо дела за разглежданегодина


2012


2013


2014

Общо дела за разглеждане

1623

1588

1501

Започналата тенденция към намаляване на общия брой дела за разглеждане се запазва. През периода 2012–2014 година се забелязва плавно намаляване на общия брой дела за разглеждане. Това се дължи най-вече на незначителното намаление на броя постъпили дела за разглеждане, а не на останалите висящи от предходен период. През 2014 година намалението е най чувствително при частните граждански дела І инстанция и наказателните дела общ характер.

Съотношение между висящи и постъпили през периода дела
Процентното съотношение между висящите и постъпили дела изглежда по следният начин:

Процентното съотношение през 2011 година е 14,45 %.

През 2012 година – 12,87%.

През 2013 година – 16,76%.

Съотношението за 2014 година е 12,69 %.Година


2012


2013


2014

Съотношение между висящи и новопостъпили дела %

12,87

16,76

12,69

След период на устойчивост в процентното съотношение през 2012 година има намаление с почти два пункта. През 2013 година съотношението на висящност е увеличено. Т.е. независимо от намалялото постъпление на дела през 2013 година, тъй като висящността на делата в началото на годината е било увеличено спрямо предходната, това е довело и до увеличаване на тяхното съотношение. През 2013 година увеличената висящност е довела до увеличаване и на посоченото съотношение, като основна причина за това беше пропуски в организацията на работа тогавашния младши съдията. С назначаването на новия младши съдия този проблем беше преодолян.

През 2014 година процентното съотношение на висящи към новопостъпили дела е най ниското в отчетния тригодишен период.3. Брой на решените дела
Брой свършени дела
От 2010 година броя на свършените дела ежегодно намалява.година


2012


2013


2014


Свършени дела

1395

1419

1349

Броят на свършените дела през 2010 година е 1904 дела, а през 2011 година броя на свършените дела е 1612 броя. През 2012 година – 1395 дела, а през 2013 година са свършени общо 1419 дела. През 2014 година са свършени 1349 дела.

Независимо, че се полагат усилия за приключване на по - голям брой дела през разглеждания тригодишен период за 2014 година има най - малък брой на приключени дела. Приключените през 2013 година дела са повече от тези през 2012 година. Разликата в броя на приключените дела не е особено съществена – между 2013 и 2012 год – 24 дела, а между 2013 – 2014 година - 70 дела. По големия брой свършени дела през 2013 год. се дължи на обстоятелството, че доста забавени дела от съдия Шипковенска бяха приключени от новопостъпилия съдия Димитров. Ако не съществуваше този проблем може да се говори за сравнителна устойчивост в този показател. Това сочи на добра работа на съдиите като цяло, като се има предвид, че обичайно голяма част от делата постъпват в край на отчетния период - месеците ноември и декември, което прави невъзможно тяхното свовременно приключване до края на годината.Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница