Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 г


Брой приключили в тримесечен срок деластраница2/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Брой приключили в тримесечен срок дела
По показателя приключени дела в тримесечен срок се забелязва тенденция на постоянство.година


2012


2013


2014


Свършени дела в тримесечен срок

1215


1211

1224

През 2012 година в тримесечен срок са приключени 1215 дела. В тримесечния срок от образуването им през 2013 година са свършени 1211 дела, а през 2014 година са приключени 1224 дела. Т.е. в разглеждания тригодишен отчетен период този показател бележи устойчивост.

Разтоварването на съда чрез намаляване на висящността и сравнителния стабилитет през последните три години в постъплението доведе до повишаване на процента на свършените дела от съдиите в тримесечен срок от постъпване на делата в съда.
Използуването на диференцирани процедури при наказателните дела и обособяването на търговско отделение също допринесоха за това. Погледнато статистически броя на делата решени в тримесечен срок е най висок през 2014 година от тригодишния период 2012 – 2014 година, макар и разликата през посочените години да е несъществена.
Истинският облик на работата се очертава при съпоставката на брой решени дела и брой решени дела в тримесечен срок. Това съотношение за 2012 година е 87 % /т.е. от всички решени през 2012 година дела 87 % са решени в тримесечен срок/. Съотношението за 2013 година е 85 %. А съотношението през 2014 година е 91 %.

Тази съпоставка сочи на запазваща се тенденция за висок процент решени дела в тримесечен срок от постъпването им в последните няколко години.Процент на свършените дела в тримесечен срок
Свършените в тримесечен срок дела през 2010 година са 92 %. През 2011 година свършените дела в тримесечен период са 88 %, а през 2012 година – 87 %. През 2013 година свършените дела са 85 %. През 2014 година са 91 %.Година


2012


2013


2014

Процент свършени дела в тримесечен срок

87 %

85 %

91 %

През 2013 година процента на решените дела в тримесечен срок спада спрямо 2012 година с два пункта, а спрямо 2010 година – със седем пункта. През 2014 година процента на решените дела в тримесечен срок бележи съществено завишение спрямо 2012 – с четири пунка, а спрямо 2013 година – с шест пункта. Т.е. процента на решените дела в тримесечен срок се изравнява с този през 2010 година, която година беше и пикова по отношение на постъпилите и решени дела, но година и през която щата на съда беше по голям. Забелязва се, че през последните три години процента на свършените дела в тримесечен срок се запазва относително висок, което сочи на устойчива тенденция към увеличване броя на срочно приключилите дела. Може да се отбележи преодоляване на допуснатите слабости свърани с подготовката на делата и срочното им изписване.
И през 2014 година продължиха да се използват програмните продукти за проследяването на делото от момента на постъпването му в регистратурата до архивирането му. Използва се и въведената практика за ежемесечно изготвяне на справки по спрените дела, причините за това и предприетите мерки за тяхното срочно приключване. Въведена е и практика за изготвяне на всяко тримесечие на справка за делата с неизготвени в срок актове по съдии. Освен това всеки магистрат може, чрез системата на съдебното деловодство, да получава информация за делата с изтичащи срокове, както и за тези, които вече са просрочени за всеки от съдиите. Това, наред със изготвената справка от съдебния администратор на делата с ненаписани съдебни актове по съдии, позволява да се контролира не само срочното приключване на делото, а и срочното му изписване, тъй като информацията е видима от всички магистрати. По указания на ВСС и Заповед на Административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна, на всяко шестмесечие се изготвя и подробна справка за забавените дела. Изискваната информация и създадената практика за наблюдаване на делото, дава възможност за своевременно вземане на мерки на етапа, на който има забавяне на движението му. Тази практика даде добър резултат и доведе до значително намаляване броя на забавените или спрени дела.

И през 2014 година продължи да се използува софтуерния продукт на ВСС за случайното разпределение на делата, като единия екземпляр от изготвените протоколи от случайния избор се отлага към делото, а другия се подрежда в нарочна книга.

Предприетите мерки и добрите практики повишиха бързината на правораздаването като краен резултат и способстваха за отстраняване на допуснатите пропуски. Доброто правораздаване е баланс от бързина и качество. Т.е. качеството не следва да бъде пренебрегвано в името на бързината. И през 2014 година на производство бяха дела с правна и фактическа сложност или такива, чието администриране и разглеждане обективно изискват повече време.

Резултатите на приключилите дела в тримесечен срок показват една добра дейност на съдиите в Окръжен съд гр. Шумен и положителна тенденция в последните години.
ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Кадрова обезпеченост.
И през 2014 година Наказателно отделение на Окръжен съд – Шумен е ръководено от съдия Мариана Георгиева – заместник на адм. ръководител. Промяна в щатната численост на отделението след края на 2013 година няма, когато с решение на Общото събрание на съдиите при ШОС съдия Свилен Станчев премина в търговско отделение. През годината в отделението са работили съдиите Нели Батанова, Мариана Георгиева, Светлин Стефанов, Димчо Луков, Румяна Райкова и София Радославова. Наказателните съдии са работили в два въззивни наказателни състава.

През година младши съдията Димитров, работи предимно в гражданско отделение. Същият участвува във въззивните наказателни състави при отводи на основните членове, както и по въззивни дела по мерки за неотклонение, въззивни частни наказателни дела, дела по признаване на решение по ЗПИИРКОРНФС /финансови санкции/ и ЗЕЗЗА /екстрадиции/.

Съдебният помощник към отделението е Стилиян Стилиянов.

Към отделението са работили на ротационен принцип осем секретар протоколисти.

Деловодната работа и през 2014 година се е обезпечавала от двама служители. Деловодната служба се обслужва от служителите Николинка Иванова и Нели Долапчиева. Иванова е и завеждащ регистратура по ЗККИ, като в нейно отсъствие се замества от Долапчиева. Архивните дела се обработват от архиваря Иванка Стоянова.

Няма промяна в организацията на работата на наказателната регистратура, в която се обработват постъпващите в отделението дела и книжа, както и се правят справки по тях. Нарушения на правилата, визирани с Правилника за администрацията в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища не са допускани.

Образуването и разпределението на делата се е извършвало своевременно от ръководителя на отделението чрез електронната програма LawChoice. Съдиите-докладчици са насрочвали делата в предвидените от закона срокове. За редките изключения при определянето на дата извън законовия двумесечен срок докладчиците са вземали разрешение от административния ръководител на съда. Отклонения от тримесечния срок за нова дата при отлагане на дела не е допускано.

При спазване на предвидените специални по-кратки срокове са били разглеждани производствата, за които процесуалният закон изисква това – предимно във връзка с упражнявания от Шуменския окръжен съд досъдебен контрол, произнасяне по внесени споразумения, разглеждане на дела по Закона за здравето и др.


Досъдебният контрол се е упражнявал от един дежурен съдия на седмица, по предварително изготвен месечен график от административния ръководител на съда, а в негово отсъствие от ръководителя на наказателно отделение. Изготвя се и месечен график на дежурните секретар протоколисти. Продължава въведената практика със Заповед на адм. ръководител дежурният съдия да разглежда всички постъпили искания за провеждане на разпити, одобрения на протоколи от извършени следствени действия и искания за вземане мярка за неотклонение. Всички тези действия се извършват от наказателни съдии, като единствено изключение се прави за разглеждането на въззивни мерки за неотклонение, при което в състава се включват и граждански съдии, но докладчици по делата и председателстващи съставите са съдии от наказателно отделение. С оглед обезпечаване на съдебен състав за последващо разглеждане на делото по същество, се практикува наказателния съдия - докладчик по мярка за неотклонение, да се произнася отново той и при последващо искане за изменение на тази мярка, дори и искането да не е постъпило в негово дежурство. Изключенията касаят само съдебната ваканция, когато се произнася дежурния наказателен съдия, с оглед срочността и незабавността на производството. За календарния месец се прави график на дежурните съдии от наказателно отделение, както и на дежурните съдебни секретар протоколисти. Такъв график се изготвя и за времето на съдебната ваканция. Окръжен съд Шумен е обезпечил напълно всички работни, почивни и празнични дни 24 часа през годината. За целта е обезпечен телефон на дежурния съдия, на който се осъществява денонощен контакт.
Така създадената организация на работа по дежурства има своите недостатъци, както и положителни страни. Положителна черта е, че съответния дежурен съдия предварително знае времето на дежурството си и може да планира служебните си и лични ангажименти. Като недостатък – получава се понякога значително неравномерно разпределение на този вид дела между съдиите. Явно този вид организация на работа е предпочитан в повечето от съдилищата, тъй като е залегнал и в правилата ВСС за изключенията от принципа на случайното разпределение на делата.
В табличен вид разпределението на делата по дежурство изглеждат по следния начин:


Съдия

Разпити и претърсвания

мерки

общо
2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Нели Батанова

45

27

95

3

3

0

48

30

95

Мариана Георгиева

51

36

32

3

7

5

54

43

37

Димчо Луков

5

0

37

0

0

12

5

0

49

Румяна Райкова

50

28

13

6

11

3

56

39

16

Светлин Стефанов

46

18

28

7

3

4

53

21

32

Свилен Станчев

39

17

0

0

1

0

39

18

0

София Радославова

6

2

41

2

0

6

8

2

47

Общо

242

128

246

21

25

30

263

153

276


2. Постъпление на наказателните дела

Останали несвършени дела в началото на периода


Година

нохд

чнд - І

чнд разпити

възз.н.д.

вчнд

чл.70 ЗАНН

2012

11

0

0

19

5

0

2013

9

1

1

17

6

0

2014

12

5

0

11

6

0

В началото на 2014 годдина са останали несвършени общо 34 наказателни дела, от които 12 дела наказателни първа инстанция, 5 дела ЧНД, 11 дела ВНД и 6 дела ВЧНД.

В началото на 2013 година са останали несвършени общо 34 наказателни дела, от които 9 дела НОХД, 1 дело ЧНД, 1 дело ЧНД – разпити, 17 дела ВНД, 6 дела ВЧНД. Няма висящи административно наказателни дела и дела по чл. 70 от ЗАНН.

В началото на 2012 година са останали несвършени общо 35 наказателни дела, от които: 11 дела НОХД, 19 възивни наказателни дела и 5 дела въззивни частни наказателни дела. Няма останали висящи ЧНД – І инстанция, разпити, дела по чл. 70 ЗАНН и АНХ дела.

За сравнение в началото на 2011 година са останали несвършени дела от предходната година 39 дела, от които 15 дела първа инстанция, 3 дела ЧНД – І инстанция, 20 дела въззивни наказателни и 1 дело ВЧНД.

В края на 2014 година са останали висящи 24 дела. В края на 2013 година са останали висящи 34 дела. В края на 2012 година са останали висящи 34 дела. Статистиката показва, че висящността на делата в края на 2014 година се е намаляла с 10 дела. Но тъй като има и намаление в постъплението на делата от общ характер може да се отбележи, че висящността на делата за тригодишния период бележи сравнителна устойчивост. Т.е. решените през годината дела е сравнително равен на постъпилите през годината дела.Постъпили дела през отчетния периодГодина

нохд

чнд - І

чнд разпити

възз.н.д.

вчнд

чл.70 ЗАНН

нахд

2012

75

167

98

88

135

0

26

2013

74

51

152

106

104

0

2

2014

48

192

143

87

66

0

2

Общо постъпилите за разглеждане дела през 2014 година са 538 дела. Общо постъпилите дела за разглеждане през 2013 година са 489 дела. Общо постъпилите дела за разглеждане през 2012 година са 589 дела, а за 2011 година са 712 дела. За отчетния период 2012 – 2014 година се забелязва сравнителна устойчивост, настъпила след резкия спад в постъплението в предходните години. След пикът за най голямо постъпление през 2010 година започна тенденция за намаляване, която тенденция за момента е преодоляна. През 2014 година спадът е най чувствителен при наказателните дела общ характер – първа инстанция. Спад има и въззивните частни наказателни дела, като най - значителен е спада при първоинстанционните административно наказателни дела /НАХД/ спрямо 2012 година. Въпреки, че формално там спада е с 20 дела за годината, то изразено в процентно съотношения спрямо предходната година спада е почти 13 пъти.Делата от общ характер /НОХД/ бележат значително намаление спрямо предходната година, като има увеличение при частните наказателни дела първа инстанция. При делата от досъдебното производство няма чувствително различие. Другите видове дела запазват сравнителна устойчивост.

Общо за разглеждане дела през отчетния период


Година

нохд

чнд - І

чнд разпити

възз.н.д.

вчнд

чл.70 ЗАНН

Нахд

2012

86

167

98

107

140

0

26

2013

83

52

153

123

110

0

2

2014

60

197

143

98

72

0

2

Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница