Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 г



страница3/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

През 2014 година общия брой на разглеждани дела е 572 дела. През 2013 година общият брой на разглеждани дела е 523 дела. През 2012 година общият брой на разглеждани дела е 624 дела. Намалението на общия брой дела за разглеждане се дължи на намалената висящност и най вече на намаленото постъпление. През последните години пикът на разгледаните дела е бил през 2010 година, когато е било и най голямото постъпление на дела. През 2010 година общия брой на разглежданите дела е 939 броя.

Процент свършени дела в 3 месечен срок
През 2014 година са свършени общо 548 дела, от които 509 дела са свършени в тримесечен срок, което е 93 % от делата. През 2013 година са свършени общо 489 дела, от които 454 дела са свършени в тримесечен срок, което е 93 %. От всичко свършените през 2012 година 590 наказателни дела 569 от тях са свършени в тримесечен срок от образуването им, което е 96%. За сравнение през 2011 година в тримесечен срок са свършени 93 % дела, а през 2010 година от всичко свършените 900 наказателни дела в срок до три месеца от постъпването им са свършени 862 от тези дела, което е 96 %.
Забелязва се тенденция на запазване на показателя бързина на приключване на този вид дела, който е по-висок от средният такъв за съда – 91%, което е било характерно и за предходната година. Т.е. в петгодишен период 2010 – 2014 година общо приключилите наказателни дела се движат в диапазона 93-96% от общо свършение.


% свършени дела в 3 мес. срок/ година


2012


2013


2014

нохд

86 %

89 %

63 %

чнд - І

100 %

98 %

98 %

чнд разпити

100 %

100 %

100 %

възз.н.д

91 %

80 %

82 %

вчнд

99 %

96 %

100 %

чл.70 ЗАНН

0 %

0 %

0 %

нахд

100 %

100 %

100 %

Общо наказателни

96 %

93 %

93 %

Прави впечатление, че се е понижил процента на решените в тримесечен срок НОХД – дела и то чувствително – с 26 пункта. Това се дължи на обстоятелството, че малка част от тях са внесени за приключване на делото със споразумение или такова е било постигнато след внесен обвинителен акт. Значителна част от делата са се развили по общия ред, като по тях е имало назначени експертизи с външни експерти /с експерти от други съдебни райони/, което е забавило разглеждането на делата.

Общия процент на приключените дела в тримесечен срок от образуването им търпи устойчивост. В последните няколко години процента на приключените в тримесечен срок дела се движи в границите на 93-96 %. Това се дължи на добрата организация на работа, както и на добрата подготовка на докладчиците по делата преди внасянето им в съдебна зала. Освен това не е без значение, че има и дела с по бърза ликвидност, т.е. дела които по своята същност и процедура се решават в кратки срокове. Наказателните дела общ характер бележат спад в срочността, след няколкогодишно развитие в положителна насока.

3. Първоинстанционни наказателни дела
Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД
През 2014 година са постъпили за раглеждане 48 новообразувани дела от общ характер. През 2013 година са постъпили за разглеждане 74 новообразувани дела от общ характер. През 2012 година са постъпили 75 нови дела за разглеждане, а през за 2011 година - 104 дела. Последните 2 години новопостъпилите дела от общ характер варират около 70-80 броя годишно. Най голямо постъпление бележи 2011 година когато са образувани 104 нови дела. Най малко през 2014 година – 48 дела. Т.е намалението спрямо 2011 година е двойно. Поради което не може да се говори за устойчивост при новообразуваните дела, а по скоро за динамика при разглежданите дела, с оглед и на различния брой останали несвършени.


Година

Висящи в началото

Постъпили нови

Общо за разглеждане

2012

11

75

86

2013

9

74

83

2014

12

48

60

Разгледаните наказателни дела общ характер са както следва: за 2012 година – 86 дела, за 2013 година – 83 дела, а за 2014 година – 60 дела. Прави впечатление, че ако в началото на 2012 година висящността не е била намалена, то почти еднакъв брой дела биха били за разглеждане през 2010 и 2012 година. Същото може да се отбележи и за 2013 година, тъй като разликата за двете години в новопостъпилите дела е само едно. За 2014 година висящността в началото и в края на отчетния период е една и съща – 12 дела. За тригодишния отчетен период 2012-2014 год. е характерно, че няма съществена разлика на висящност в началото и края на годината. Разликата в броя на разгледаните дела се дължи единствено на постъплението.



Брой свършени /решени /дела.
През 2014 година са свършени общо наказателни дела от общ характер – 48 дела и ЧНД – 194 дела. От тях в тримесечен срок са приключени 30 дела от общ характер или 63 % и 190 дела – частни – 98 %. В края на годината са останали несвършени 12 дела общ характер и 3 дела ЧНД.

През 2013 година са свършени общо наказателни дела от общ характер – 71 дела и ЧНД – 200 дела. От тях в тримесечен срок са приключени 63 НОХД или 89% и ЧНД – 199 дела или 99%. След 31.12.2013 година са останали несвършени 12 дела наказателни общ характер и 5 дела ЧНД.

През 2012 година са свършени общо наказателни дела общ характер – 77бр. и ЧНД - 263 бр. От тях в тримесечен срок са приключени НОХД – 66 бр. или 86 % и ЧНД - 263 или 100 %. След 31.12.2012г. са останали несвършени само 9 НОХД дела и 2 несвършени ЧНД.


Вид дела

Дела за разглеждане

Свършени дела

Свършени в тримесечен срок

Останали висящи

НОХД

60

48

30

12

ЧНД

197

194

190

3

Към края на 2014 година са останали несвършени 12 първоинстанционни дела общ характер, както следва: Четири от останалите несвършени дела за отчетния период са образувани през края на година – м. ноевмври - м. декември 2014 год. и за тях липсва технологична възможност да бъдат образувани, разгледани и приключени до края на годината. Образуваните тогава дела са НОХД № 503/2014 образувано на 28.11.2014 год. – докладчик Стефанов, НОХД № 511/2014 образувано на 15.12.2013 год. – докладчик Радославова, НОХД № 512/2014 год. – образувано на 15.12.2013 год – докладчик Батанова и НОХД № 515/2014 год. – образувано на 15.12.2013 год. докладчик Луков.

Три дела от несвършените в края на отчетния период са приключили до средата на м. януари 2015 година – НОХД № 158/2014, НОХД № 238/2014 г. и НОХД № 250/2014 год. НОХД № 158/2014 – докладчик Георгиева е пренасрочвано многократно поради неявяване на подсъдимия и неизготвяне на съдебно медицинска експертиза. НОХ№ 238/2014 – докладчик Луков - пренасрочвано поради неявяване на подсъдимия и неизготвяне на съдебно автотехническа експертиза. НОХД № 250/2014 год – Георгиева - пренасрочвано и отлагано многократно поради невъзможност за призоваване на подсъдимия, неявяване на подсъдимия и неговия адвокат, по доказателства.
Останалите 5 на брой дела, останали висящи в края на годината са отлагани както следва:

НОХД № 4/2014 г. образувано на 07.01.2014 г. след отменена оправдателна присъда – докладчик съдия Георгиева, е отлагано многократно, включително и пренасрочвано поради депозирани молби за невъзможност за явяване от подсъдимия, за разпит на свидетели и направени доказателствени исканияза изготвяне на експертиза – тройна и петорна. Насрочено за поредно заседание през м. февруари 2015 год.

НОХД № 130/2014 г. образувано на 11.04.2014 г. след отменена присъда и връщане на прокурора от АС Варна – докладчик Батанова, е с фактическа и правна сложност – едно от делата с обществен интерес. Отлагано е многократно за разпит на свидетели, както и за изслушване на експерти. Насрочено за 26.02.2015 година.

НОХД 234/2014 е образувано на 04.06.2014 година – съдия Стефанов, отлагано поради непризоваване на подсъдимия, неявяване на свидетели, както и събиране на доказателства. Насрочено за 04.03.2015 година.

НОХД № 320/2014 година образувано на 13.08.2014 година – докладчик Георгиева. Пренасрочвано многократно поради представени болничини на подсъдимите и адвокатите. Отлагано е за разпит на свидетели. Насрочено е за 18.02.2014 година.

НОХД № 437/2014 година образувано на 29.09.2014 година – докладчик Батанова. Отлагано за доказателства. Делото е приключило с присъда на 13.01.2015 год.


Прави впечатление, че най забавеното останало висящо дело в края на 2014 година е образувано на 07.01.2014 година – НОХД № 4/2014 год. Т.е. делото е образувано през годината, през която е било разглеждано и в която е останоло висящо. Проблема по делото е в неявяването на подсъдимия поради здравословни причини и изслушването на експертиза, която е от много експерти от друг съдебен район.

Издадени разрешения за ползване на СРС.
Най големия брой искания за използване на СРС е през 2010 година. От тогава се забелязва тенденция към намаляване на исканите, респк. дадените разрешение за използуване на СРС. През 2011 година исканията /респк. дадените разрешения/ са намалели почти двойно спрямо 2010 година, като продължават да бележат рязък спад и през 2012 година. През 2013 година исканията отново намяляват, дори и спрямо 2012 година. През 2014 година са дадени 60 разрешения, което е и най ниския брой дадени разрешения от както се води статистиката.

Година

Общо СРС

Общо ВДС


2009

97

15

2010

387

62

2011

197

49

2012

97

36

2013

64

14

2014

60

18

През 2014 година няма постановени откази за издаване на разрешения за използване на СРС. Следва да се отбележи и обстоятелството, че броя на дадените разрешения не отговаря на броя на лицата по отношение, на които се използва, тъй като разрешенията се издават за всеки отделен комуникатор. Освен това исканията за даване на разрешение за продължаване на срока на експлоатация също се завеждат в регистъра с нов номер. Поради което в общият брой на издадени разрешения за ползване на СРС се включват както първоначално дадените разрешения, така и разрешения по искане за удължаване на срок, или по отношение на едно и също лице в рамките на дадено разрешение, но при смяна на комуникатора. През 2014 година бяха въведени и нови, унифицирани регистри за исканите и давани разрешения за експлоатация на СРС.

През 2010 година на производство в досъдебната фаза бяха няколко тежки дела, с повече от едно лице, което обяснява и по голямото използване на СРС. След тяхното приключване и внасяне в съда, намаля и приложението на СРС. За намаления брой искания допринесоха и някои структурни промени в органите, които могат да искат и прилагат СРС. Необходимото им технологично време за преструктуриране и сработване обективно се отрази и върху броя на депозираните искания. Другата причина за намалелият брой от искания се дължи и на по голямото прецизиране от органите на необходимостта за използване на специалните разузнавателни средства, както и на затишието на тежка престъпност в региона. Исканията за даване на разрешения са депозирани от надлежните органи и по предвидения в закона ред.
През 2014 година по искане на прокуратурата са дадени 23 разрешения за ползване на СРС. От тях по искане на Окръжна прокуратура – 11 първоначални разрешения, по 4 ДП и 1 по международна правна помощ, общо по отношение на 11 лица. По искане на Районна прокуратура – 12 разрешения, от които 7 по първоначално искане и 5 по искане за продължаване на срок, по 5 ДП и по отношение на 8 лица. Останалите разрешения за ползване на СРС са дадени по искане на други компетентни органи.
През 2013 година по искане на прокуратурата са дадени 12 броя разрешения за ползване на СРС – 6 бр. на Окръжна прокуратура и 6 бр. на Районна прокуратура. От 6 те броя дадени разрешение на Окръжна прокуратура – 3 броя са искания за първоначално използване на СРС и 3 бр. искания за продължаване. На Районна прокуратура са искания за първоначално използване. От тях 5 броя са по чл. 17 ЗСРС, а 1 бр. по чл. 12, ал.1, т.4 от ЗСРС. Разрешенията са дадени по 5 досъдебни производства и 1 по международна правна помощ. Разрешенията са дадени по отношение на 12 лица. Останалите разрешения за ползване на СРС са дадени по искане на други компетентни органи.

През 2012 година по искане на ШОП са дадени общо 23 разрешения за ползване на СРС, от които 21 бр. по първоначални искания и 2 бр. по искания за продължение на срока. Разрешенията са дадени по 9 на брой досъдебни производства, по отношение на 21 лица. Останалите разрешения за ползуване на СРС са дадени по искане на други компетентни органи.

Общо през 2014 година са разгледани 12 наказателни производства, по които е имало приложени ВДС от използвани СРС. От тях четири броя са внесени и приключени със споразумение, три с обвинителен акт / НОХД № 131/2013, НОХД № 130/2014 е НОХД № 503/2014/ и по 5 броя са образувани дела по мярка за неотклонение.

Общо през 2013 година са разгледани 15 броя първоинстанционни дела по които има внесени ВДС от използване на СРС-та. От тях са приключени 13 на брой дела. По всички приключени дела е постановена осъдителна присъда. От образуваните 15 първоинстанционни наказателни дела 9 на брой са били по внесено споразумение за прекратяване на наказателното производство. Останалите 6 НОХД са по внесен обвинителен акт.

За сравнение през 2012 година са разгледани 14 първоинстанционни дела, по които има внесени ВДС от използувани СРС-та. От тях са приключени 14 с осъдителни присъди като 7 броя от образуваните първоинстанционни дела са били по внесен обвинителен акт и 7 броя по споразумение за приключване на наказателното производство.

През 2014 година няма образувани въззивни наказателни дела, по които да има приложени ВДС.



Дела с обществен интерес.
През 2014 година са били висящи 2 дела с обществен интерес:

НОХД № 131/2013 год. е образувано на 18.03.2013 година – с докладчик съдия Станчев /т. нар. “топлофикация”/. Делото е образувано след отменена осъдителна присъда от Апелативен съд Варна и връщането му за доразследване на прокурора. Първоначалното производство е било спрямо едно предадено на съд лице. След доразследването е внесен обвинителен акт по отношение на две лица. По делото се съдържат данни с класифицирана информация, поради което и същото е с ограничен достъп. Делото е приключило с оправдателни присъди и по отношение на двамата подсъдими. Висящо е пред Апелативен съд Варна.

НОХД № 130/2014 година – съдия Батанова. Образувано на 11.04.2014 година. Образувано е след отменена осъдителна присъда от АС Варна и връщането му за доразследване на прокурора. Отлагано многократно за разпит на свидетели, изслушване на експертизи, изготвяне на допълнителни и нови експертизи. Поредното заседание е насрочено за 26.02.2015 год.

И двете дела са с фактическа и правна сложност и с усложнена престъпна деятелност. С голям обем на различни по своя характер и стойност доказателства, чието събиране, проверка и анализ е невъзможно да бъдат извършени в едно или две съдебни заседания. По повечето дела с обществен интерес, най често се налага и събиране на други доказателства или назначаване на допълнителни, повторни или нови експертизи. Налага се ангажиране и на вещи лица от други съдебни райони. Повечето от подсъдимите имат упълномощени повече от един защитници, което налага съобразяване и с техните ангажименти, с оглед ненакърняване правото на защита на предадените на съд лица.



Анализ на Причините за отлагане на делата и мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на процеса.
1/- Причини за отлагане на делата
През 2014 г. в срок до три месеца са приключили 30 дела, което прави 63% от всички свършени първоинстанционни наказателни общ характер дела. Прави впечатление, че този процент спрямо предходната 2013 година е намалял. Това са дължи от една страна на обстоятелството, че повечето първоинстанционни дела са образувани по внесен обвинителен акт, а не за решаването им чрез института на споразумението. В почти всички случаи делото се насрочва за предварително изслушване на страните, като им се предоставя възможност да дадат становище относно необходимостта от разпит на част от свидетелите и експертите и да направят доказателствени искания. Независимо от това през 2014 година твърде малко страни са се възползвали от тази възможност на разглеждане на делото по съкратените процедури. Това доведе до разглеждане на делата в по - продължителни срокове, като не се спестиха разходи и време за призоваване на свидетели и експерти. Отделно от това някои дела са с по продължителен период за разглеждане и поради тяхната фактическа и правна сложност. По някои от тях има и обективни причини.
Някои от делата с по продължително разглеждане и причините за това:

НОХД № 4/2014 г. образувано на 07.01.2014 г. след отменена оправдателна присъда – докладчик съдия Георгиева. Отлагано многократно, включително и пренасрочвано поради депозирани молби за невъзможност за явяване от подсъдимия, за разпит на свидетели и направени доказателствени исканияза изготвяне на експертиза – тройна и петорна. Това е и най забавеното дело. Насрочено за поредно заседание през м. февруари 2015 год.

НОХД № 130/2014 г. образувано на 11.04.2014 г. след отменена присъда и връщане на прокурора от АС Варна – докладчик Батанова, е с фактическа и правна сложност – едно от делата с обществен интерес. Отлагано е многократно за разпит на свидетели, както и за изслушване на експерти. Делото е с фактическа и правна сложност, съдържа и документи с класифицирана информация. Насрочено за 26.02.2015 година.

НОХД 234/2014 е образувано на 04.06.2014 година – съдия Стефанов, отлагано поради непризоваване на подсъдимия, неявяване на свидетели, както и събиране на доказателства. Насрочено за 04.03.2015 година.

НОХД № 320/2014 година образувано на 13.08.2014 година – докладчик Георгиева. Пренасрочвано многократно поради представени болничини на подсъдимите и адвокатите. Отлагано е за разпит на свидетели. Насрочено е за 18.02.2014 година.
Независимо от отлаганията повечето от делата са разгледани, ако не в инструктивния тримесечен срок, то в разумни срокове. Единици са делата продължили повече от шест месеца до една година. Най често причините за отлагане на делата са обективни и основателни.

През 2014 година основна причина за отлагане на делата са неявяването на свидетели. При свидетелите, в повечето случаи, се констатира нежелание или неразбиране на необходимостта от съдействие при провеждане на наказателните производства. С оглед географската специфика на региона, най често през зимните месеци, свидетелите не могат за се явят и по метеорологични причини – влошени пътни условия и затворени пътища. Икономическите причини също допринасят за това – не малка част от свидетелите не разполагат със средства за поемане на транспортните разходи, независимо, че при явяване те им се възстановяват от съда. Не без значение е и обстоятелството, че не винаги имат удобен и навременен транспорт, в зависимост от часа на съдебното заседание. Друга причина е увеличената мобилност на хората, възможността им за свободно придвижване в страната и извън нея, краткотрайно или дълготрайно пребиваване извън граница, липса на отчетност за лицата напуснали страната. Особени затруднения има по дела, които се разглеждат в отсъствието на подсъдимия. Там защитника не може да даде съгласие за преминаване към диференцираните процедури, а също и за приемане на експертизите без изслушването на вещите лица.

Като честа причина за отлагане на делата се очертават и исканията за събиране на нови или допълнителни доказателства, което в някои случаи не се дължи на липсата на предварителна подготовка и организация на защита на подсъдимия или на прийом за отлагане на делата. Не са малко случаите, при които досъдебното производство е проведено непълно. Не рядко исканията за събиране на доказателства са правени и пред разследващите органи, но те са ги неглежирали поради различни причини /понякога и поради финансови – неназначаване на експертизи/. Това налага съдът в съдебна фаза да събира допълнително доказателства. Това обстоятелство е констатирано и от проверяващите от Апелативен съд Варна при извършената ревизионна дейност за 2014 година.

През 2014 година зачестиха и случаите за отлагане на дела поради здравословното състояние на защитника или подсъдимия. Независимо, че заседанията се насрочват непосредствено след изтичащия болничен лист, тази мярка по някои от делата не даде резултат. Проблема, е че се касае за дела, при които явяването на подсъдимия или неговия защитник е задължително.

Продължават да се срещат /макар и епизодично/ случаи на неявяване най-вече на упълномощения защитник на подсъдимия. Представят се молби, правят се искания за отлагане поради различни причини и при наличието на няколко подсъдими с по няколко защитника на всеки, процеса може да бъде блокиран. Налаганите в тези случаи глоби от съда дисциплинират страните, макар да не преустановяват опитите за забавяне хода на делото.

Забавяне при някои от делата възникнаха и от трудно намиране на необходимите специалисти или отказ за изготвяне на възложени им експертизи поради различни причини. Проблема е още по голям при намиране на вещи лица от по рядко срещани специалности – напр. за изготвяне на фоноскопски експертиза, експертизи свързани с безопасността и охраната на труда, за техническа експертиза за анализ на телефонни разпечатки на проведени разговори и определяне на местонахождението на техните абонати при провеждане на тези разговори и др. Това доведе до отлагане да делата поради неизготвяне на назначените експертизи. Често се назначават за експерти лица от други съдебни райони, което като последица води и до невъзможност експертите да се явят в съдебно заседание за защита на експертното си заключение.


Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница