Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница5/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4. Въззивни наказателни дела
Брой дела за разглеждане
Новообразувани възззивни наказателни дела са 87, които с останалите несвършени в началото на годината 11 дела са формирали делата за разглеждане 98 на брой.

В началото на отчетния период е имало 6 несвършени частни наказателни дела ІІ инстанция. Постъпили са 66 дела. Всичко за разглеждане са били 72 дела.

Всичко за разглеждане дела въззивна инстанция са 170 на брой.

Процентното съотношение на висящите дела спрямо делата за разглеждане е 10 %, през 2013 година - 9,87% /, а през 2012 година е бил 9,70% . Разликата в съотношението е незначителна и се дължи на по малко образуваните дела, тъй като висящността в началото на периода е непроменен.
Вид дело

Висящи

Постъпили новообразувани

Общо за разглеждане

Въззивни нак. дела

11

87

98

Частни нак. дела ІІ

6

66

72

КНАХД

0

0

0

Общо

17

153

170

През последните година има намаление на постъпленията на въззивните наказателни дела. Това се дължи на обстоятелството, че голяма част от първоинстанционните дела в районните съдилища приключват със споразумение, който съдебен акт не подлежи на въззивна проверка и е окончателен. Намалял е и броят на разглежданите първоинстанционни дела в районните съдилища, което също се отразява на броя на въззивното постъпление. Но постъпилите въззивни наказателни дела през 2014 година е като през 2013 година. Намаление бележат въззивните частни наказателни дела. През 2011 година повишението е минимално, през 2012 година същото е с около 50 дела, а през 2013 година има лек спад. За сметка на това през 2014 година спада е чувствителен – с около една трета. С известни колебания през годините можем да говорим за сравнителна устойчивост.

При касационните дела: през 2011 година са постъпили 4 касационни дела и 4 дела са разгледани. През 2012 година не е имало висящи и постъпили дела за разглеждане. През 2013 година не е имало висящи и постъпили дела и дела за разглеждане. През 2014 година не е имало висящи и постъпили дела и дела за разглеждане.


За тригодишния отчетен период въззивните наказателни дела за разглеждане изглеждат в следния табличен вид:


Година

Висящи

постъпили

За разглеждане

2012

19

88

107

2013

17

106

123

2014

11

87

98

За тригодишния отчетен период частните наказателни дела ІІ инстанция за разглеждане изглеждат следния табличен вид:
Година

Висящи

постъпили

За разглеждане

2012

5

135

140

2013

6

104

110

2014

6

66

72


Брой свършени дела /решени/ дела
Свършените дела са както следва: въззивни наказателни дела - 93 бр., от които в тримесечен срок 76 – 82%, въззивни частни наказателни дела – 68 дела. От тях в тримесечен срок са свършени 68 - 100 %. Общо свършените дела са 161 на брой. В процентно отношение висящите в началото на отчетния период спрямо решените – 10,55, през 2013 година - 10,60 %, а през 2012 година - 10,70 % .

Продължава да се прилага създадената през годините практика за внасяне на делата преди разглеждане в разпоредително заседание, в което съдът се е произнася по направените доказателствените искания от страните. Ведно с насрочване на делото се призовават и участвалите в първата инстанция служебни защитници за дата на съдебното заседание. При направени за първи път в жалбата искания за служебен защитник и искани по доказателствата, съдът се произнася в закрито заседание още с насрочване на делото. По този начин е сведено до минимум отлагането на делата.

Причините за забава при разглеждане на въззивните дела не са по различни от анализираните и в предходните отчетни периоди. Свързани са предимно с организиране правото на защита пред въззивната инстанция по дела, по които в първоинстанционното производство не е имало назначен служебен защитник, такова искане не е било направено и в жалбата. Често във въззивната жалба не се посочват всички искания за събиране на доказателства. Това е особено характерно, когато въззивните жалби се депозират лично от подсъдимия. Същите правят искания в първото съдебно заседание, както и в последващи такива. Епизодични са случаите забавянето на делата да се дължи на неизготвени своевременно експертизи. В по голямата си част причините, които водят до забавяне на първоинстанционните дела са съотносими и за въззивните. Особено когато въззивното производство е по първоинстанционно дело, което представлява фактическа и правна сложност.

Независимо от това усреднения общ процент за въззивните и частните въззивни производства е 91 % /през 2013 година - 88 %/ от свършените дела са приключили в тримесечен срок, което показва, че докладчиците своевременно са се произнасяли по направените искания и са вземали възможните мерки за да се предотврати безпричинното отлагане на делата.


В табличен вид за тригодишния отчетен период статистиката е следната:

Въззивни наказателни дела:
Година__Дела_за_решаване__Решени__В_тримесечен_срок'>Година

Дела за решаване

Решени

В тримесечен срок


2012

107

90

82 - 91%

2013

123

112

90 – 80 %

2014

98

93

76 – 82 %

Частни наказателни дела – ІІ
Година

Дела за решаване

Решени

В тримесечен срок


2012

140

134

132 – 99%

2013

110

104

100 – 96 %

2014

72

68

68 – 100 %

Касационни дела през 2014 година не е имало висящи, не са постъпвали и не са разглеждани.Брой решени въззивни дела по същество.
През 2014 година са постановени съдебни актове по 89 въззивни наказателни дела и по ВЧНД - 66 бр. Общо постановени актове по същество са по 155 дела.


Година

Общо дела за решаване

По същество


2012

247

216

2013

233

197

2014

170

155

Прекратените въззивни дела са 6 броя. По видове са както следва: въззивни наказателни дела – 4 броя и 2 броя частни наказателни дела – ІІ инстанция.


Прекратени въззивни дела


Година

2012

2013

2014

Прекратени дела

8

19

6

През 2014 година са прекратени 6 дела, като три от тях са прекратени поради недопустимост на жалбата /обжалване на съдебни актове неподлежащи на обжалване/. Две дела са прекратени поради оттегляне на протеста и едно дело е прекратено поради отвод и изпращането му на ВКС за определяне друг равен по степен съд.

През 2013 година най много дела са прекратени поради отгеляне на жалба или протест, следвани от прекратени дела поради недопустимост на жалбата. Едно дело е било прекратено поради смърт на подсъдимия, а 1 дело поради отвеждане на съдиите и невъзможност за формиране на състав. 4 броя дела са били прекратени поради други причини – неправилно образувано делото като наказателно, просрочие на жалба, депозиране пред ненадлежен орган, неотговаряща на изискванията на закона тъжба.Брой върнати за разглеждане дела


Година

2012

2013

2014

Отменени общо

20

21

15

Върнати за ново

разглеждане

13

13

12

Постановени нови

присъди

7

8

3

През 2014 година при разглеждане на въззивните производства са отменени изцяло постановените присъди и решения по 15 броя въззивни наказателни дела, като по 3 от тях са постановени нови съдебни актове, а 12 дела са върнати за ново разглеждане на прокурора или на друг състав на първоинстанционния съд. Едно дело е с отменена отчасти присъда или решение и връщане за ново разглеждане.

През 2013 година при разглеждане на въззивните производства са отменени изцяло постановените присъди и решения по 21 броя въззивни наказателни дела, като по 8 от тях са постановени нови съдебни актове, а 13 дела са върнати за ново разглеждане на прокурора или на друг състав на първоинстанционния съд. Няма дела с отменена отчасти присъда или решение и връщане за ново разглеждане.

През 2012 година при разглеждане на въззивните производства са отменени изцяло постановените присъди и решения по 20 броя въззивни наказателни производства, като по 7 от тях са постановени нови съдебни актове, а 13 дела са върнати за ново разглеждане на прокурора или на друг състав на районните съдилища.

Т.е. в разглеждания тригодишен отчетен период се забелязва една устойчивост в броя на отменените и върнати за ново разглеждане съдебни актове, и намаление при тези с ново произнасяне.

Причините за отмяна на постановените съдебни актове са идентични с тези от предходните отчетни периоди. Същите могат да бъдат обобщени в две категории: Първата - съществени пропуски в досъдебното производство. Най често срещаната причина за отмяна на постановения съдебен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при изготвяне на обвинителния акт. Обвинителният акт не отговаря на изискванията на НПК. В обстоятелствената и/или заключителната част на обвинителния акт липсват съставомерни елементи от фактическия състав на престъплението, за което се ангажира наказателната отговорност на подсъдимия. Допуска се и несъответствие между фактическото обвинение и правната му квалификация. Срещат се обвинителни актове, при които в обстоятелствената част липсва изложение на престъпната деятелност на отделен подсъдим или за отделно деяние, а за това пък има обвинение в диспозитива, както и обратното. Втората най често срещана причина са пропуски в досъдебното производство свързани с правото на защита на обвиняемия. Коректността изисква да се отбележи, че повечето от посочените пропуски са констатирани по обвинителни актове изготвени от прокурори от други съдебни райони, изпратени за разлеждане на съдилищата от Шуменския съдебен окръг.

Втората група е свързана с допуснати нарушение във фазата на съдебното производство при разглеждане на делото от районния съд. Преодоляването на проблемите тук се извършва по пътя на въззивната проверка на постановените актове. Приорететна причина за отмяната е лепса на мотиви. Най често допуснатите нарушения са свързани с липса на приета фактическа обстановка, анализ на доказателствения материал, особено при противоречия в него, на обсъждане на съставомерните елементи, както от обективна, така и от субективната страна на престъплението, както и липса на отговор на направени възражения по обвинението. Допускат се неясноти и противоречия при изготвяне на мотивите. Продължава използването на бланкетни фрази и изречения без конкретно съдържание, както и на безмислено анализиране на думи.

Отменените присъди изцяло и върнати дела за ново разглеждане са както следва:

За 2014 година: ВПРС – 3 дела, НПРС – 3 дела и ШРС – 6 дела.

За 2013 година: ВПРС – 1 дело, НПРС – 7 дела и ШРС – 4 дела. Има 1 дело и на РС Омуртаг.

За 2012 година: ВПРС – 2 дела, НПРС – 4 дела и ШРС – 6 дела.


Или статистиката показва, че през 2014 година има намаление на върнатите дела при НПРС, като има леко увеличение при върнатите дела за ново разглеждане по отношение на ВПРС и ШРС.

Постановени съдебни актове от въззивната инстанция при проверка наказателните дела на районните съдилища.Вид дело

Приключени

Потвърдени

Отменени

Частично отменени

Изменени

Прекратени

Върнати за ново разглеждане

ВНОХД

61

41
-

9

2

9

ВНЧХД

25

13

-

1

5

2

4

ВНАХД

7

4

1

1

-

-

1

ВНЧД

68

49

8

-

6

2

3

Общо

161

107

9

2

20

6

17

През 2014 година са разгледани и приключили ВНОХД - 61 бр., ВНАХД – 7 бр. и ВЧНД - 68 бр. и ВЧХД – 25 бр. При проверката им са потвърдени - 107 бр., отменени са 9 бр., частично отменени - 2 бр., изменени са 20 бр. и 6 бр. са прекратени и 17 дела върнати за ново разглеждане.


При въззивните наказателни дела присъдата е изцяло потвърдена при над 50 % от делата. Това говори за добро качество на постановените съдебни актове, както и за правилното приложение на материалние и процесуален закон от магистратите в районните съдилища. Незначителен е броя на делата по които присъдите са отменени и са постановени нови присъди.

По съдилища и по резултати статистиката за 2014 година е следната:
Районни съдилища

Общо свършени дела


Присъдата потвърдена

Условно осъждане

Наказание намалено

Наказание увеличено или др.промени в наказанието

Промени

в

гражданската част

Връщане

за ново разглеждане

С нова присъда

Делото прекратено

Омуртаг

1


1
0В. Преслав

16

63

1

3

2

1

Н. Пазар

24

17
1

2

1

3

0

1

Шумен

52

35
1

5

1

6

1

2

Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница