Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 г


Средна натовареност при разглеждане на въззивните деластраница6/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Средна натовареност при разглеждане на въззивните дела.
Започналия спад в постъплението на въззивните дела се запазва и през 2014 година. Въпреки, че при въззивните дела постъплението е като през 2012 год., и леко намалено спрямо 2013 година, то за въззивните частни наказателни дела спада е с около една трета спрямо прадходните години. В голямата си част това се дължи на обстоятелството, че значителния брой НОХД са разглеждат от районните съдилища по реда на Глава 27 и 29 от НПК – съкратени съдебни следствия. Одобреното споразумение не подлежи на въззивна проверка, което обяснява намаляващия брой ВНОХ дела. На въззивен контрол подлежат само делата по глава 27 от НПК. Тези актове най често се обжалват с оплакване свързано с правната квалификация или наложеното наказание.
В началото на 2014 година са останали несвършени 11 дела. Постъпили ли са 87 дела или делата за разглеждане са били 98 дела. От тях са свършени 93 дела и в края на 2014 година са останали висящи /т.е. несвършени/ - 5 дела.

В началото на 2013 година са останали несвършени 17 дела. Постъпили ли са 106 дела или делата за разглеждане са били 123 дела. От тях са свършени 112 дела и в края на 2013 година са останали висящи /т.е. несвършени/ - 11 дела.

Към 01.01.2012г. са останали несвършени 19 въззивни наказателни дела и са постъпили 88 бр. дела. Разгледани са 107 въззивни наказателни дела, като са свършени 90 бр.

Към 01.01.2011 година висящите въззивни наказателни дела са били 20, като са постъпили новообразувани 101 дела. Общо за 2011 година за разглеждане са били на производство 121 дела, от които свършени 102 въззивни наказателни дела.


В табличен вид статистиката има следния вид:


ВНД

Останали несвършени в началото на периода


Постъпили дела


Дела за разглеждане


Свършени дела

Останали несвършени в края на периода

2012

19

88

107

90

17

2013

17

106

123

112

11

2014

11

87

98

93

5

В началото на 2012 година е имало 5 висящи дела, постъпили са 135 дела. От 140 дела за разглеждане са решени 134 дела, като в края на годината са останали несвършени 6 дела. 99% от свършените дела са решени в тримесечен срок.

В началото на 2013 година е имало 6 висящи частно наказателни дела ІІ инстанция. Постъпили са през годината 104 дела. Всичко за разглеждане – 110 дела. Свършени са 104 дела, като в края на 2013 година са останали пак 6 висящи дела. Делата свършени в тримесечен срок от постъпването им са 96 %.

В началото на 2014 година е имало 6 висящи частно наказателни дела ІІ инстанция. Постъпили са през годината 66 дела. Всичко за разглеждане – 72 дела. Свършени са 68 дела, като в края на 2014 година са останали 4 висящи дела. Делата свършени в тримесечен срок от постъпването им са 100 %.

ВЧНД

Останали несвършени в началото на периода


Постъпили

дела


Дела за разглеждане


Свършени дела

Останали несвършени в края на периода

2012

5

135

140

134

6

2013

6

104

110

104

6

2014

6

66

72

68

4

В началото на отчетния сравнителен тригодишен период, след сравнителна устойчивост при въззивните частни наказателни производства, през 2014 година настъпва намаление спрямо предходните години. Останалите несвършени дела в началото и края на отчетния период се запазват с малки колебания. Запазва се дела на делата образувани по жалба или протест срещу актове на районните съдилища, с които са се произнесли по реда на чл. 243 от НПК5. Качество на съдебните актове
Брой, конкретизация и причини за нови присъди.
През 2014 година са постановени съдебни актове по 87 въззивни наказателни дела. От тях са потвърдени 58 присъди, отменени общо 15 присъди, постановени по първоинстанционни актове на районните съдилища. Има само едно дело, по което присъдата е отменена отчасти с връщане за ново разглеждане, по 12 дела съдебните актове са отменени с връщане за ново разглеждане и 3 дела са приключили с произнасяне на нова присъда.

През 2013 година са постановени съдебни актове по 112 въззивни наказателни дела. От тях са потвърдени 59 присъди, отменени общо 21 присъди, постановени по първоинстанционни актове на районните съдилища. Няма дела по които присъдата да е отменена отчасти с връщане за ново разглеждане, по 13 дела съдебните актове са отменени с връщане за ново разглеждане и 8 дела са приключили с произнасяне на нова присъда.

През 2012 година са постановени съдебни актове по 90 въззивни наказателни дела. От тях са потвърдени 46 присъди, отменени общо 20 присъди, постановени по първоинстанционни актове на районните съдилища. Няма дела по които присъдата да е отменена отчасти с връщане за ново разглеждане, по 13 дела съдебните актове са отменени с връщане за ново разглеждане и 7 дела са приключили с произнасяне на нова присъда.
И през тази отчетна година основната причина за новите присъди на въззивния съд – Окръжен съд Шумен, са неправилно приложение на материалния закон при правилно установена фактическа обстановка от районния съд или неправилни правни изводи.

Брой обжалвани дела, резултати от въззивната и касационна проверка по дела на Окръжен съд.
През 2014 година от приключените 48 наказателни дела от общ характер са обжалвани или протестирани 18 бр., а от приключени 194 ЧНД – І инстанция са обжалвани 36 дела. От приключилите 2 бр. НАХД едно дело е обжалвано или протестирано дела. От обжалваните присъди и решения 9 са потвърдени, 3 дела са изменени в гражданската или наказателната част и 4 дела са върнати за ново разглеждане на съда или на прокурора. Върнатите първоинстанционни дела за ново разглеждане са три, а върнатите въззивни – едно. От обжалваните определения на окръжния съд 29 са потвърдени, 6 са изменени и 5 са отменени.
През 2013 година при въззивната и касационна проверка на постановените актове от Окръжен съд Шумен резултата е следния: при наказателните дела от общ характер / НОХД / - обжалвани са 33 дела, от тях потвърдени 12 бр., присъдите са отменени и делото върнато за ново разглеждане по 2 дела, от които и 2-те на съда, а по 2 бр. дела присъдите са изменени в наказателната част и 1 изменено в гражданската част. Останалите са висящи. Няма обжалвани и протестирани НАХД дела. От обжалваните 26 частни наказателни дела са потвърдени 20 съдебни акта, 1 е изменено, 4 са отменени и 1 с ново произнасяне.

Постановените съдебни актове от Окръжен съд Шумен като въззивна инстанция не подлежат на касационна проверка, с изключение на тези при постановяване на нова присъда по реда на чл. 336 от НПК, както и по реда за възобновяване на наказателното производство. На касационна проверка подлежат и решенията или определенията на окръжния съд постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътя на наказателното производство.

От постановените въззивни актове на Окръжен съд Шумен са обжалвани пред ВКС както следва:

По реда на редовния способ са атакувани актовете по 2 въззивни дела, от които по 1 дело жалбата и протестът са оставени без разглеждане и 1 дело още е висящо.

Едно дело на Окръжен съд Шумен е било изпратено на ВКС по молби на осъдените лица или предложение на прокурора с искане за възобновяване. Делото е възобновено. След възобновяването делото е подновено под № 19/2014 год. и е приключило със определение за одобряване на споразумение.


Касационни производства
След преминаването на делата подлежащи на касационна проверка като компетентност от Окръжните съдилища на Административните съдилища Шуменския окръжен съд не е разглеждал касационни дела.

През 2010 година в Окръжен съд гр. Шумен са разгледани 3 дела по реда на касационната проверка по реда на чл. 70 ЗАНН. Делата са разгледани и съдебните актове са постановени в тримесечния период от образуването им – поради което и същите са приключили 100 % в срока на образуването им.

През 2011 година по реда на касационната проверка са разгледани 4 броя дела. Всички са разгледани в тримесечния срок от образуването им, т.е. същите са приключили 100 % в тримесечния срок.

През 2012 година няма постъпили и разгледани дела по този ред.

През 2013 година няма постъпили и разгледани по този ред дела.

През 2014 година няма постъпили и разгледани по този ред дела.
Натовареност на наказателните съдии
През 2011 година постъпилите общо наказателни дела за щат от седем наказателни съдии е по 8,94 дела.

През 2012 година постъпилите наказателни дела на съдия е 7,43 дела. В последните години се забелязва тенденция към намаление на натовареността. Същото се дължи на по малкото постъпление на дела.

През 2013 година постъпилите наказателни дела на съдия е 7,26 дела от делата за разглеждане. Натовареността спрямо свършените дела е 6,79 дела. Тенденцията към намаление, макар и плавно се запазва.

През 2014 година постъпилите наказателни дела на съдия е 7,94 дела от делата за разглеждане. Натовареността спрямо свършените дела е 7,61 дела. Тенденцията към намаление е преустановена.


Намалението, което е от предходните две години е несъществено. За сметка на по ниското постъпление са се увеличили делата с усложнена престъпна деятелност, като и тези с фактическа и правна сложност. Запазва се тенденцията на постъпление на дела с голям обем /както първоинстанционни, така и въззивни /. Освен това при значителна част от делата се налага разпит на голям брой свидетели и на експерти, с многобройни ангажименти в страната и чужбина. С преминаването на съдия Станчев в новосъздаденото търговско отделение се постигна равномерна натовареност при съдиите от всички отделения.
Приключените наказателни дела средномесечно от един съдия са както следва:

През 2011 година са приключени общо 716 дела или по 8,59 дела на съдия при зает щат от 7 наказателни дела.

През 2012 година приключените наказателни дела са 590 при щат 7 съдии или по 7,02 дела на съдия.

През 2013 година приключени дела общо 489 или 6,79 дела на съдия.

През 2014 година, при 6 съдии, приключени дела общо 548 или 7,61 дела на съдия.
Постъплението на един съдия средно месечно е било 7,94 дела, а свършените дела на един съдия за месец са средно 7,61 на база 12 месеца.


Средна годишна натовареност на един наказателен съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

7,43

7,26

7,94

Свършени дела

7,02

6,79

7,61


ІV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Кадрова обезпеченост

Ръководител на отделението през 2014 година е бил съдия Константин Моллов, който е и заместник на административния ръководител.

През отчетния период на 2014 година в гражданско отделение на Шуменския окръжен съд са работили общо 6 съдии, в т.ч. и един младши съдия – Лидия Томова, Азадухи Карагьозян, Ралица Хаджииванова, Теодора Димитрова, Мирослав Маринов, и мл.съдия Димитър Димитров, разпределени в два въззивни състава.

Всичките съдии– без младшия, са разглеждали първоинстанционни граждански дела. Второинстанционните дела са разглеждани от два състава, които заседават в открити заседания по утвърден график и в постоянен състав.

През отчетния период на младши съдията са разпределяни въззивни, частни въззивни дела и дела по жалби срещу действия на съдебен изпълнител. Наред с това са изготвяни по изготвен график младши съдията е участвал във въззивен състав като редовен член с оглед обезпечаване два състава и натрупването на практически опит чрез участието в открити съдебни заседания и въззивни решения. Освен това същия е заседавал и в съдебни заседания и във въззивните състави, където е има отсъстващ постоянен член.

В гражданско отделение през 2014г. са полагали труд и двама съдебни помощници: Галина Христова и Румяна Маринова. Съдебните помощници сработят с конкретно определини им съдии със Заповед на административния ръководител. С посочената заповед са конкретизирани задълженията им, които са свързани с извършване на проверка по редовността и допустимостта на касационните жалби и частните жалби, изготвяне на проекти за съответно разпореждане; изготвяне на проект на определение по чл. 140 от ГПК по делата по чл. 5 от ЗЛС; запознаване и проверка на делата по ЗОИППД /с настоящо наименование на закона - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество/; изследване практиката на посочената от съдията-докладчик материалноправна или процесуалноправна норма по конкретно дело; обобщаване практиката на ВКС и Апелативен съд-Варна.

През отчетния период е запазена създадената организационна структура на съдебните служители в това отделение. Работили са трима деловодители, обслужващи различните видове несвършени дела – Недялка Петрова, Лилия Кънчева и Жулиета Серафимова. След пенсионирането на служителя Н.Петрова в края на 2014 година предстои преструктуриране на деловодството. Свършилите и архивирани дела се обслужват от архиваря Иванка Стоянова.

Гражданско отделение на ротационен принцип е работил с 8 съдебни секретари.2. Първоинстанционни граждански дела
Останали несвършени дела в началото на периодаБрой / година


2012


2013


2014

Останали несвършени дела в началото на периода

28

38

45


В началото на 2014 година са останали несвършени 45 граждански първоинстанционни дела. В началото на 2013 година са останали несвършени 38 граждански първа инстанция дела. В началото на 2012 година са останали несвършени 28 граждански дела първа инстанция /посочената статистика е без частните граждански дела І инстанция/. Забелязва се в последните три години тенденция към увeличаване броя на висящите несвършени дела в началото на годината в сравнение с предходни отчетни периоди. Макар и незначително като увеличение през годините /с по около по 7-10 дела/, същото с натрупванията, става осезаемо. Следва да се отбележи, че тази тенденция е осъществена при едновременно намаление на броя на постъпилите дела.
Постъпили дела през отчетния период
Постъпилите през 2014 година първоинстанционни граждански дела е 91 дела и 7 частни граждански дела или общо 98 дела.

Постъпилите през 2013 година граждански дела е 124 дела и 14 частни граждански дела или общо 138 дела.

Постъпилите през 2012 годината граждански дела са 103 броя граждански дела първа инстанция и частни граждански – първа – 13 броя. Или общо 116 броя.

Цифрата на новопостъпилите дела показва, че през последната 2014 година има намаление в постъплението спрямо 2013 година когато са били 138 дела и спрямо 2012г., когато са били 103 дела.

Брой / година


2012


2013


2014

Постъпили дела през отчетния период

116

138

98
Постъпления по видове
През 2014 година са постъпили общо 15 дела, касаещи облигационни отношения, в т.ч. и 5 дела касаещи непозволено увреждане.

През 2013 година са постъпили 19 дела касаещи облигационни отношения, в т.ч. и 2 дела за непозволено увреждане.

През 2012 г. са постъпили 27 бр. дела (през 2011 г. са постъпили 40 бр. дела) касаещи облигационни отношения, от които 20 бр. (през 2011 г. – 22 бр.) са имали за предмет спорове между физически лица или юридически лица, респективно между физическо и юридическо лице, произтичащо от облигационно отношение с договорен и извъндоговорен характер и 7 бр. дела (през 2011 г. – 18 бр.) се отнасят за претенции на физически лица, произтичащи от непозволено увреждане. Забелязва се спад в постъплението на този вид дела. По отношение делата, чийто предмет са облигационни отношения спрямо 2013 година, е налице намаление, както и по отношение на 2012 година.

През 2014 година са постъпили 5 дела по искове на физически лица към държавата или общините за вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – ЗОДВПГ. През 2013 година са постъпили 6 дела по искове на физически лица към държавата или общините за вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – ЗОДВПГ. През 2012 г. са образувани 6 бр. дела по искове на физически лица към държавата или общините за вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2011 г. не са били образувани дела по ЗОДОВ. Тенденция на устойчивост в последните три години.

Броя на постъпилите през 2014 година първоинстанционни граждански дела с предмет семейни отношения е 50 дела, а през 2013 година е 64 броя. През 2012 г. първоинстанционни граждански дела са били 46 бр., а през 2011 г. – 53 бр. От тях отново най-много са делата, свързани с осиновяванията – 35 дела, през 2013 година – 33 дела, през 2012 г. - 27 бр., а през 2011 г. – 24 бр., следвани от установяването на произход – 14 дела, за 2013 година - 25 дела, за 2012 год. -18 бр., а за 2011 г. – 15 бр.

Образуваните дела за поставяне под запрещение са 15, а през 2013 година - 22 дела, през 2012 година са били 16 дела, а през 2011 г. - 14 бр. Забелязва се устойчивост на този тип дела.

Няма забавяне при разглеждането на делата за поставяне под запрещение и осиновяване, като по вторите произнасянето е в съдебно заседание. Следва да се отбележи, че по част от делата за произход, както и през 2013 г., страните не са искали и не са назначавани ДНК експертизи, което допринася за по-бързото разглеждане и решаване на делата. Причините са комплексни. В повечето случаи и двете страни са заинтересовани да уредят отношенията си и да се установи действителното положение, поради което отпада необходимостта от назначаване на експертиза. Не без значение и обстоятелството, че експертизите се извършват само в специализирани лаборатории извън град Шумен и са на значителна стойност. В болшинството от случаите искът се предявява от майката от свое име и / или в качеството й на законен представител на детето.

След излизане на статистиката за 2014 година може да се говори за устойчивост при делата за поставяне под запрещение, след започналото увеличение спрямо 2012 година, като и спрямо 2011 година. В повечето случаи молбите се подават от близки на лицата и по рядко от страна на Окръжна прокуратурата.

И през 2014 година, както и през предходните три години – 2013г., 2012 г. и 2011 година, няма подадени молби от социални домове за поставяне под запрещение. Основната причина социалните домове да не подават молби е свързана с необходимостта да се заплащат държавни такси и съдебни разноски, а в бюджетите им няма предвидени средства за това. Поради което социалните работници сезират прокуратурата и исковете се депозират от Окръжна прокуратура.

При делата за осиновяване е налице макар и плавно, но трайно, увеличение на броя делата, в сравнение с предходните години, като молбите се подават преимуществено чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане град Шумен. През 2014 година осиновяванията са 35, през 20123 година – 33 дела, а през 2012 година – 27 дела.

В отчетния период има само едно образувано дело, имащо за предмет спорове свързани с вещни права. През 2013 година са били 5 дела. През 2012 година са били 2 дела, а през 2011 г. са били 6 бр.

През 2014 са образувани 3 дела по реда на Закона за отнемане в полза на държавата. През 2013 са образувани 5 дела по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. И петте образувани дела са били спрени, като четири от тях са били спрени до произнасяне с тълкувателно решение по тълк.дело № 7/2013 година на ВКС, а едно е спряно за произнасяне по друго дело от ВКС. През 2012 година няма образувани дела с този предмет. През 2011 година е имало 1 образувано дело.


През 2014 година са постъпили 7 частни граждански дела. От тях 5 броя дела са били по молби за обезпечения. Няма образувани и разгледани дела по регламент 2201/2003, но има 2 дела за събиране на доказателства по международна поръчка.

През 2013 година са постъпили 14 частни граждански дела. От тях 11 броя дела са били по молби за обезпечения. Образувани и разгледани са и 2 броя дела по регламент 2201/2003, както и 1 дело за събиране на доказателства по международна поръчка.

През 2012 година са постъпили и са разгледани 13 бр. частни граждански дела. Две от тях са по молби за допускане на изпълнението на съдебно решение или друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз. Останалите 11 дела са по молби за обезпечаване на бъдещ иск по граждански дела – чл. 390 от ГПК ( През 2011 г. - 6 бр.).

В постъплението на частните граждански дела се забелязва намаление, след постигнатата устойчивост, като най голямото постъпление е при делата свързани с обезпечаване на бъдещите искови производства. Намалението е почти двойно. Дължи се на намалените искове за обезпечение, което обезпечение все по често не се прави с отделна молба, а едновременно с основната искова претенция.

В повечето случаи съдът се е произнасял веднага. Изключението да се произнесе на другия ден е свързано с практиката на адвокатите да подават молбите в края на работния ден, което обективно възпрепятства администрирането им и произнасянето по тях да стане в деня на подаването.
Процентното отношение на несвършилите към постъпилите дела през 2014 година е 45,92 %. /останали висящи – общо 45 дела към постъпили общо 98 дела/. Процентното отношение на несвършилите към постъпилите дела през 2013 година е 28,78 %. /останали висящи – общо 38 дела към постъпили общо 132 дела/. Съотношението през 2012 год. е 24.14 %., а за 2011 год. е 33.96%. Прави впечатление, че висящността е значително увеличена, като е надминала нивата и на по натоварените с дела години. Основната причина за увеличения брой несвършени дела в началото на периода е по голямото постъпление в края на 2013 година на първоинстанционни дела. Поради изискването за размяната на книжа и възможността на ответника да подаде отговор на исковата молба в едномесечен срок от получаването й са направили невъзможно администрирането и решаването им до края на календарната година. А увеличения процент на висящност се отразява неблагоприятно е на съотношението – висящи към новопостъпили дела.


Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница