Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница7/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Брой дела за разглеждане
Общия брой дела за разглеждане през 2014 г. е 144 дела, от които 91 граждански дела новопостъпили + 45 висящи и 7 частни граждански дела – 7 новопостъпили .

Свършени дела
Броят на свършените граждански и частни граждански дела първа инстанция за 2014 година са 116 дела. Броят на свършените граждански и частни граждански дела първа инстанция за 2013 година са 131 дела, а през 2012 година – 106 дела.година


2012


2013


2014


Свършени дела

106

131

116


Процент свършени дела в тримесечен срок

75%

75%

77 %

От всичко свършените 116 дела в срок до три месеца са свършени 89 дела или 77 %. През 2013 година от всичко свършените 131 дела, в срок до три месеца са свършени 98 дела или 75 %. През 2012 година от всичко свършените 106 дела, в срок до три месеца са свършени 80 дела или 75%. В разглеждания тригодишен период можем да говорим за подобрение на този показател. Констатираното увеличение на делата в тримесеен срок се дължи на подобравяне на този показател по отношение на гражданските дела първа инстанция, тъй като при частните граждански дела същият е запазен на 100 %.

Причините за разглеждане на делата над 3 месеца са предимно от обективен характер и не се дължат на пропуски в работата на съдиите – извършваната размяна на книжа, дела с голяма фактическа сложност и множество експертизи, отлагане на делото поради наличие на хипотезата по чл.142, ал.2 от ГПК, направени доказателствени искания в първото заседание по делото, оспорване на представени документи.Решени по същество дела
Броят на решените граждански и частни граждански дела по същество през 2014 година е 93 дела, през 2013 година са 106 дела. За 2012 година са били 85 дела.Брой / година


2012


2013


2014

Решени по същество дела

85

106

93

Наблюдава се устойчивост на решените дела по същество през последните три години. Това обстоятелство се дължи на запазения брой на прекратените през годините дела.

Прекратени дела
Прекратените първоинстанционни производства през 2014 година са 23, от които 23 граждански и няма частно гражданско дело. Прекратените първоинстанционни производства през 2013 година са 24 дела, от които 23 граждански и 1 дело частно гражданско. През 2012 година са били 19 граждански дела и 2 частни граждански дела.година


2012


2013


2014

Прекратени дела

21

24

23

Броя на прекратените дела през разглеждания тригодишен период е сравнително устойчив. Колебанията в броя е незначителен. В процентно изражение прекратените дела са 23,47 % спрямо делата за разглеждане.

Основните причини за прекратяването са три - оттегляне на иска от ищеца, неподсъдност на окръжния съд и недопустимост, поради изтекли преклузивни срокове.

През 2014 година за първи път от доста години има прекратени граждански дела поради постигната между страните спогодба – 2 дела. Но за поредна година няма дела приключили чрез Медиация, като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Несвършени в края на периода дела
Броя на висящите първоинстанционни граждански дела в края на периода е 27 дела. Броят на висящите първоинстанционни граждански дела в края на 2013 год. е 45 дела. В края на 2012 година са били 38 дела. Следва да се има предвид, че тази таблица отразява висящността само на гражданските дела първа инстанция - без частните граждански дела, тъй като те са с бърза ликвидност /произнасяне в рамките на ден -два/.


година

2012

2013

2014

Несвършени в края на периода дела

38

45

27

След тенденцията от последните няколко години, макар и на плавно, но увеличаващи се по брой несвършени дела, в края на 2014 година има значително намаляване. Увеличението натрупано от предходните години /с по около 10 дела спрямо всяка предходна/, заедно с постъпленията в края на годината, доведе до значителна висящност. Намалението през 2014 година е първо от няколко години и може да бъде коментирано по подробно след няколко отчетни периода, като се проследи дали не е епизодично.

Налице е увеличен брой несвършени дела в края на 2013 година /реск. в началота на 2014 година/ в сравнение с предходните две години. Основна причина за висящите граждански дела е в размяната на книжа, която значително удължава времето от образуването на делото до насрочването на първото заседание. Но това е обективна причина, която е съществували и през предходните години. Най честата причина през 2014 година е свързана с късно внасяне на депозити по допуснати експертизи, както и неизготвянето им, или непредставянето им в срок. Друга причина са направените от страните доказателствените искания и затрудненията при събиране на допуснатите доказателства – допуснати доказателства не се представят своевременно. Не са малко и делата образувани в края на отчетния период м. ноември – м. декември 2013 година, когато технически е невъзможно да бъдат разгледани до края на отчетната година. Новата организация на работа – разделянето на гражданско и търговско отделение, спомогна за преодоляване на част от проблемите, което е видно и от подобрените резултати.


През 2014 година не са постъпвали молби за определяне срок при бавност. През 2013 и 2012 години също, както и през 2011 г. не са постъпвали молби за определяне на срок при бавност.

2. Въззивни граждански дела
Брой несвършени дела
В началото на 2014 година е имало общо висящи 27 въззивни граждански дела, от които 23 дела въззивни и 4 частни въззивни граждански дела.

В началото на 2013 година е имало висящи общо 74 дела въззивни граждански, от които 61 дела въззивни и 13 дела частни.

В началото на 2012 година е имало 34 висящи въззивни граждански дела и 7 частни въззивни граждански дела.

Започналото увеличаване на висящността в последните години, като същато е особено съществено за 2013 година, през 2014 година е преодолано. Увеличението през 2013 година е почти двойно спрямо 2012 година. Но намалението през 2014 година е почти тройно спрямо 2013 година.
Брой несвършени дела/ година


2012


2013


2014

Гр.дела ІІ инст.


34

61

23

Частни жалби


7

13

4

В по-голямата си част висящността се дължи на обективни причини.


Постъпили дела
За 2014 година са новопостъпили 247 въззвни дела и 77 частни жалби, или общо 324 дела.

През 2013 година новопостъпилите въззивни граждански дела са 222 дела и 103 частни граждански дела или общо 325 дела.

През 2012 година новопостъпилите дела от този вид са 246 дела и 106 частни жалби или общо 352 дела.

Процентното съотношение между двата показателя - висящи дела в началото на периода и постъпили през съответната година е следното: за 2014 година – 9,31 % за въззивните и 5,92% за частните дела, за 2013 година – 27.47% при делата и 6.60 % при частните жалби. За 2012 година е 13.82% при делата и 9.23% при частните жалби. За 2011 г. е 18.14% при делата и 4.30% при частните жалби.
Постъпили дела/ година

2012

2013

2014

Гр.дела ІІ инст.


246

222

247

Частни жалби


106

103

77

Общия брой дела за разглеждане - постъпили през годината и висящи към 01.01.2014 г. въззивни дела и частни са били съответно 270 и 81 дела.Дела за разглеждане
За поредна година най-значителен брой въззивни дела са образувани по жалби срещу решения на Шуменския районен съд, следван от Новопазарския районен съд и от Великопреславския районен съд. От анализа на тези дела се достига до извода, че причината за това се дължи на по-голямата натовареност и обем дела на тези съдилища, а не на некачествената работа на съдиите. Най-честите основания за обжалване на решения на районните съдилища са нарушение на материалния и процесуалния закон, следвани от непълнота и не изясняване на фактическата обстановка. Следва да се отбележи добрата теоретична и практическа подготовка на по-голямата част от гражданските съдии от районните съдилища. Въпреки голямата им натовареност, повечето от изготвените от тях актове са задълбочени, с позоваване на съдебната практика и теоретични постановки, което придава на тези актове стойност и значимост.


Дела за разглеждане/ година


2012


2013


2014

Гр.дела ІІ инст.


280

283

270

Частни жалби


113

116

81Свършени дела
Свършените дела са както следва: За 2014 година - 243 въззивни дела и 79 частни жалби. През 2013 година - 260 въззивни дела и 112 въззивни частни дела. Броят на свършените дела за 2012 г. е 219 въззивни дела и 100 частни жалби.


Свършени дела / година


2012


2013


2014

Гр.дела ІІ инст.

219

260

243

Частни жалби

100

112

79

Процент свършени дела в 3 месечен срок
През 2014 год. в срок до три месеца от постъпването им са свършени 232 въззивни дела, което е 95 % и 79 въззивни частни граждански дела, което е 100%.

През 2013 год. в срок до три месеца от постъпването им са свършени 202 въззивни дела, което е 78% и 104 въззивни частни граждански дела, което е 93%.

През 2012 година в тримесечен срок са приключени 151 въззивни дела, което е 69% и 84 частни жалби, което е 84%.
Резултатите от 2012 година показват влошаване на показателя бързина по приключване на този вид дела в тримесечен срок. Налице е чувствително отстъпление особено за въззивните частни граждански дела. През 2013 година показателя за въззивните граждански дела бележи увеличение, като е увеличена бързината най вече при частните въззивни граждански дела. През 2014 година показателя е подобрен и при двата вида дела и е един от най високите през последните години за съда.


% свършени дела в 3 мес. срок/ година


2012


2013


2014

Гр.дела ІІ инст.

69%

78%

95%

Частни жалби

84%

93%

100%

Решените по същество второинстанционни граждански дела са:за 2014 година – 229 въззивни дела и 76 частни въззивни дела, за 2013 година - 242 въззивни дела и 104 частни жалби. През 2012 година - 205 дела и 100 частни жалби.Решени по същество


Решени по същество/ година

2012

2013

2014

Гр.дела ІІ инст.


205

242

229

Частни жалби


100

104

76

Решените по същество дела бележат устойчивост. Резликата в броя при тях, през различините години, е несъществен, а отнесени към броя на разгледаните и прекратени дела не бележи съществени промени.Прекратени дела
Броят на прекратените въззивни производства е както следва: През 2014 прекратените производства са 14 дела и 3 частни жалби. За 2013 година – 18 въззивни дела и 8 частни жалби. За 2012 година - 14 възивни дела и 13 частни жалби.


Прекратени дела/ година

2012

2013

2014

Гр.дела ІІ инст.


14

18

14

Частни жалби


13

8

3

Основания за прекратяване на производството са еднотипни в последните няколко години. Продължават да се срещат и неотстраняване в срок на посочените от съда нередовности, оттегляне на жалбата, просрочване на жалбата, самоотстраняване на всички съдии, което налага делото да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от друг равен по степен съд. Все още са налице и случаи за прекратяване на въззивното производство и връщане делото на районния съд поради ненадлежно администриране на жалбата, неизпълнение на процедурата по чл. 262 и чл. 275 от ГПК. Най честите основания за това през 2014 година са били поради връщане на първоинстанционния съд за изменение на решението за разноски, за администриране на жалбата или за допълване на решението.Висящи дела в края на периода
Останалите несвършени дела в края на 2014 година са 27 въззивни граждански дела и 2 частни въззивни дела или общо 29 дела.

Останалите несвършени дела в края на 2013 година са 23 въззивни граждански дела и 4 частни въззивни дела или общо 27 дела.

Висящите въззивни граждански и частни дела в края на 2012 година са 61 дела и 23 части жалби, или общо 74 дела.
Тенденцията към увеличаване на висящността за момента е спряна.Висящи дела в края на периода/ година


2012


2013


2014

Гр.дела ІІ инст.


61

23

27

Частни жалби


13

4

2


Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница