Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница8/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

През 2012 година е отчетено значително увеличаване на висящността на въззивните дела за разглеждания тогава тригодишен отчетен период /като общ брой дела/. През 2013 година има намаление по този показател. Основната причина за влошаване на показателя бързина на приключване на въззивните дела и увеличаване висящността при тях за 2012 година бяха проблеми в работата на тогавашния на мл. съдия Ст. Шипковенска, като проблема продължи и през 2013 година. През 2013 година почти не й се разпределяха нови дела, за да успее да предаде вече възложените и от предходната година. Така създадения проблем и комулирано натрупване на дела беше преодоляно с постъпването на работа на настоящия мл. съдия – Д. Димитров, като резултатите през 2014 година в тази насока не закъсняха.


През 2014 година не са постъпвали жалби за определяне скрок при балност. През 2013 година постъпиха 3 жалби за определяне срок при бавност. И трите жалби са по въззивни граждански дела с докладчик мл. съдия Стела Шипковенска – Вгр. д. № 405/2012 год., Вгр.д. № 453/2012 год. и Вгр.д. № 543/2012 год. Молбите са били уважени от по горните инстанции.  1. Качество на съдебните актове.


Резултати от върнати обжалвани граждански дела

През 2014 г. са били обжалвани пред АС и ВКС общо 156 съдебни акта, които са били както гражданска първа инстанция, така и въззивни граждански и частни граждански дела. Върнати с резулта са 127 дела. / броя на обжалваните съдебни акта не отговаря на броя по делата, тъй като по едно дело може да са обжалвани повече от един съдебен акт./

Апелативен съд Варна е потвърдил изцяло решенията по 11 дела, 4 решения на Окръжния съд са били изменени, по 1 дело решението е отменено и са постановени нови, като няма отменени решения с връщане на делото за ново разглеждане. Апелативния съд е потвърдил и 20 определения и 1 разпореждане на Окръжен съд Шумен, 8 определения и 1 разпореждане е изменил и 5 определения изцяло са отменени. Общо 51 дела.

Върховния касационен съд е потвърдил 54 решения, 6 решения е изменил, и по 3 дела има ново произнасяне с отмяна на акта, като 1 дело е отменено и върнато за ново разглеждане. Потвърдени са от ВКС и 12 определения и 5 разпореждания, 1 определение е изменено и няма нови постановени или отменени с връщане за ново произнасяне. Общо 81 дела.

Анализът на резултатите от обжалването на съдебните актове показва, че процентът на потвърдените решения и определения от по-горните инстанции значително превишава броя на отменените и изменени актове. Най-честата причина за отмяна са нарушения на материалния закон; непълнота на доказателствата; неправилна преценка на фактическата обстановка по делото и съвкупен анализ на събраните доказателства. Налице са и случаи на отмяна на решението поради представяне на нови доказателства или оттегляне на жалбата.

Следва да се посочи, че често има различия в практиката на отделните състави на ВКС, която води в едни случай до потвърждаване, а в други до отмяна на идентични решения. Това доведе и до активна дейност на ВКС за уеднаквяване практиката по приложението на материалния закон – постановяване на тълкувателни решения. Последната година бяха приети значителна брой тълкувателни решения, а предстои и постановяване на нови, в каквато връзка има и спрени дела.

Малкият брой отменени съдебни актове е доказателство за високото качество на работа на съдиите от гражданското отделение на съда. То е резултат от задълбоченото проучване на делата, точното прилагане на материалния и процесуалния закон и големия им професионализъм. Следва да се подчертае, че тези изключително добри резултати са постигнати, въпреки намаления личен състав, без специализация на съдиите, които разглеждат както граждански, така и търговски дела и при усложняване на правните спорове, предмет на гражданските и на търговските дела.

Същото може да се каже и по отношение качеството на първоинстанционните актове постановени от районните съдилища, които са преминали на въззивна проверка пред Окръжен съд гр. Шумен, без дела против действия на частен съдия изпълнители. От общо за разглеждане 283 въззивни дела, 280 дела са свършени. От тях по 151 решението е потвърдено, по 67 дела решението е изменено отчасти, по 39 дела решението е отменено изцяло и има 13 прекратени. Прави впечатление, че повече от половината от решенията и на трите районни съдилища са оставени изцяло в сила, като процента на обезсилените и изцяло отменените актове са минимални.Натовареност на гражданските съдииСредна годишна натовареност на един съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

4.95

5.68

5.86

Свършени дела

3.01

4.66

6.09

През 2011 година гражданското отделение е работило със щат от седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /542 дела/ e 5.02 дела, а спрямо свършените дела / 474 дела/ е 4.39 дела.

През 2012 година гражданското отделение е работило също със щат от седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /534 дела/ е 4.95, а спрямо свършените дела /325 дела/ е 3.01 дела.

През 2013 година гражданското отделение е работило също със щат от седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /613 дела/ е 5.68, а спрямо свършените дела / 503 дела/ е 4.66 дела.

През 2014 година гражданското отделение е работило със щат от пет съдии и един мл.съдии или общо 6 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /422 дела/ е 5.86, а спрямо свършените дела / 439 дела/ е 6.09 дела.

По голямата натовареност се дължи на намалелия брой съдии, разглеждащи граждански дела, а по отношение на свършените – и на по големия брой свършени дела спрямо постъпилите дела, в резултат на което има намаление във висящността.Следва изрично да се отбележи, че данните в посочената таблица не отговаря на действителната натовареност, тъй като съдиите разглеждащи граждански дела разглеждат и фирмени дела, като предходните години са разглеждали и търговски дела. В случая посочената статистика е само за нуждите на отчетния доклад.

V. ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  1. Кадрова обезпеченост

От 01.11.2013 година, въз основа на Решение на Общото събрание на съдиите и Заповед на административния ръководител, беше създадено търговско отделение. Същото разглежда всички търговски дела – първоинстанционни и въззивни, както и делата за несъстоятелност. В състава му са съдиите Константин Моллов, Свилен Станчев и Йордан Димов.

С търговското отделение работят и двамата съдебни помощници – Галина Христова и Румяна Маринова, тъй като същите работят не с конкретен вид дела, а с конкретно разпределени им със Заповед на административния ръководител съдии. Съдиите от търговското оделение работят с деловодителите от гражданското отделение – Лилия Кънчева, Жулиета Серафимова и Недялка Петрова до пенсионирането и в краяна 2014 година. Съдебния архивар – Иванка Стоянова е един за всички архивни дела без фирмените. Търговско отделение работи и с осемте секретар протоколисти на ротационен принцип.

През последните две години се забелязва увеличение в постъплението на търговските дела и то най вече при търговските дела първа инстанция. Бележат увеличение и делата с фактическа и правна сложност. Основните причини за повдигане на търговски спорове са задлъжнялостта между търговските дружества, продължаващите затруднения у търговците и гражданите за обслужване на задълженията си към банките и други търговски субекти, междуличностни проблеми в търговските дружества, а също увеличеният брой откази, постановени от Търговски регистър.

Постъпилите през годината дела за несъстоятелност, касаят дейноста на големи търговски дружества, свързани са със значителни финасови интереси и засягат голям човешки ресурс.

Тъй като отделението като самостоятелно такова е формирано в края на 2013 годдина, като дотогава търговските дела са разглеждани от всички граждански съдии, анализа на движението на делата и съпоставаката му в тригодишния отчетен доклад касае и магистратите разглеждащи граждански дела.1. Първоинстанционни търговски дела

Брой несвършени дела
През 2014 год. останалите несвършени дела са 4 дела, няма частни търговски дела.

През 2013 година са останали несвършени общо 42 дела, от които 41 дела търговски първа инстанция и 1 частно дело - жалба по чл. 25 от ЗТР.

През 2012 година останалите несвършени търговски дела от миналия период 49 на брой, от които 2 частни търговски дела.


година


2012


2013


2014

Брой несвършени дела

търговски дела

49

42

49


Основната причина за останалите несвършени търговски дела от минал период е продължителността на производството по тях, свързана с двойната размяна на книжата. Образуваните след 01.09.2013 год. търговски дела технологично не могат да приключат до 31.12.2013 г., поради което са останали висящи в началото на 2014 година. Освен тях през 2014 г. има спрени на различни основания търговски дела, които не са били възобновени. На производство са били и дела по несъстоятелност, които също не са били приключили. Делата по несъстоятелност са с голяма продължителност, освен с усложнена фактическа и правна сложност, и често продължават с години. През 2014 година е продължило разглеждането по такива 2 дела.

Висящността, в сравнение с предходната година е леко увеличено, но в същото време е изравнено с това през 2012 година. Поради което може да се говори за устойчивост.


Постъпили дела
Постъпилите през 2014 година търговски дела са 103 дела, от които 97 дела новообразувани и 6 дела по подсъдност. От тях 90 дела търговска първа инстанция, 14 дела по чл. 25 от ЗТР и 10 дела частни търговски – обезпечения и 3 др. частни търговски.

Постъпилите през 2013 година търговски дела са 156 дела, от които 140 дела новообразувани и 16 дела по подсъдност. От тях 88 дела търговска първа инстанция, 39 дела по чл. 25 от ЗТР и 29 дела частни търговски – обезпечения.

През 2012 година са постъпили 148 броя (от които търговски дела 65 бр., по чл. 25 от Закона за търговския регистър – 52 бр. и частни търговски дела – 31 бр. През за 2011 г. са постъпили 118 дела.
Процентното отношение на несвършилите към постъпилите дела за 2014 година е 47.57%, за 2013 година - 26.93 %, за 2012 година е 33.11%, а за 2011 г. е 60.17%. Спрямо предходните две години е налице значително увеличение на това съотношение.


година

2012

2013

2014

постъпили търговски дела

148

156

103

От постъпилите най-много са с облигационен характер – 25 дела, за непозволено увреждане – 7, несъстоятелност – 14 дела /спрямо 17 дела за 2013 и 11 дела за 2012 година/ и останалите са други исковете по ТЗ.

В отчетния период са били образувани и разгледани 14 дела по жалби по чл. 25 от Закона за търговския регистър, спрямо 39 за 2013 год и 52 дела за 2012 година.

През 2014 година са постъпили и 10 молби за обзпечаване на бъдещ иск, спрямо 29 дела за 2013 год - чл.390 от ГПК, колкото са били и през 2012 година. В повечето случаи по молбите съдът се е произнесъл още в деня на подаването им, а по изключение на следващия ден. Причина за произнасянето на следващия ден е практиката да се подават молбите в края на работния ден, което обективно възпрепятства администрирането им и произнасянето по тях да стане в деня на подаването и то става в следващия работен ден. Все още се срещат и молби с нередовности, което е наложило съдът да поиска допълнително от молителите тяхното отстраняване.

Търговските дела в Окръжен съд Шумен се водят в отделни деловодни книги като обособено търговско отделение е формирано в края на 2013 год, а до тогава състава на търговско отделение се е формирало от състава на гражданско отделение.Брой дела за разглеждане
Общо делата за разглеждане през 2014 година са 151 дела, през 2013 година са 198 дела, през 2012 г. са били 197 дела.


Брой дела за разглеждане / година


2012


2013


2014


Търговски дела

197

198

151

Броя на разглежданите дела е леко е намалял, но то се дължи на по малкото постъпление, тъй като няма съществена разлика във висящността, за разлика от предходни отчетни периоди. През 2013 год. постъплението е намаляло, като висящността се е запазила.
От тези 151 дела през 2014 г. са свършени 104 дела. От тях в тримесечен срок - 65 дела или 62.50%.

През 2013 година са свършени 149 дела, от които в тримесечен срок са свършени 112 дела или 75.17%.

През 2012 г. са решени 155 дела. От тях в тримесечен срок 118 дела или 76.13% от общо свършените.

Прави впечатление, че през 2014 година в тримесечен срок са решени по малко дела, отколкото през 2013 и 2012 година, когато този процент е бил над 70% от делата. Процентното съотношение за 2013 и 2012 година не бележи съществена разлика. Независимо, че няма увеличение в постъплението на търговските дела през 2014 година, съдът е не е успял да реши по голям брой дела в тримесечен срок от предходната 2012 – 2013 години. Независимо от това този показател за в бъдеще надали ще бележи увеличение, тъй постъпващите дела са все повече с усложнена фактическа обстановка, налагаща събиране на допълнителни доказателства, включително назачаване на допълнителни и нови експертизи.Брой свършени търговски дела
През 2014 година от общо свършените 104 търговски първа инстанция дела - 84 дела са решени по същество и 20 дела са прекратени, като 3 от тях са прекратени по спогодба.

През 2013 година от общо свършените 149 търговски първа инстанция дела 115 дела са решени по същество и 34 дела са прекратени, като 4 от тях са прекратени по спогодба.

През 2012 година от 155 общо свършени търговски дела - 124 дела са решени по същество и 32 дела са прекратени, като 1 дело е било прекратено по спогодба.


Брой търговски дела / година


2012


2013


2014

Свършени

дела

155

149

104


Свършени дела в трим. срок

118

112

65


% свършени дела в трим. срок

76.13%


75.17%

62.50%

Прави впечатление, че за сравнителния период от три години се запазва съотношението на решените по същество дела към прекратените.

За разлика от гражданските дела при търговските дела има повече дела приключили със спогодба. За 2014 год. са 3 дела, за 2013 год – 4 дела, а 2012 год – 1 дело. За 2013 година са четири пъти повече от 2012 година и два пъти повече в сравнение с 2011 година. Независимо от това те са незначителен брой на фона на постъпилите и решени търговски дела. Приключването на част от делата със спогодба доведе до връчане на част от внесените от страните държавни такси. Това се отрази на формираните самостоятелни приходи, тъй като бяха по дела със значителен имуществен интерес.
И тази година основни причини за прекратяване на делата е неподсъдност на окръжния съд и недопустимост, поради изтекли преклузивни срокове и оттегляне на иска от ищеца. И през 20214 година, както и през 2013 и 2012 години няма дела приключили чрез Медиация като от способ за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Брой несвършени търговски дела


Брой / година

2012

2013

2014

Несвършени в края на периода дела

42

49

48

Несвършените в края на отчетния период търговски дела са 48, през 2013 година - 49 дела, през 2012 - 42 дела и през 2011 година – 49 дела.

Забелязва се устойчивост.

За разлика от предходните години останалите несвършени дела не са дела по несъстоятелност. През 2014 година са новообразувани 14 дела по несъстоятелност и 14 дела /т.е. всички/ са решени през отчетния период. Останалите дела по несъстояателност са такива образувани в предходни години и най вероятно няма както не са приключили през текущата 2014 година, няма да преключат и през следващата, поради специфика и особености на самото производство. Някои от останалите несвършени дела са образувани през м.ноември и м. декември 2014 година.

2. Въззивни търговски дела
Брой несвършени дела
В началото на 2014 година е имало 14 висящи въззивни търговски и частни дела, от които 10 въззивни търговски и 4 въззивни частни дела.

В началото на 2013 година е имало 39 висящи въззивни търговски и частни дела, от които 29 въззивни търговски и 10 въззивни частни дела.

През 2012 година е имало 23 висящи въззивни дела, от които 16 въззивни търговски и 7 частни въззивни търговски дела. През 2011 година висящите дела са били 25 дела, от коита 23 въззивни търговски и 2 дела въззивни частни търговски дела.


Брой несвършени дела/ година


2012


2013


2014


Търг.дела ІІ инст.

16

29

10Частни жалби

7

10

4Постъпили дела
През 2014 година са постъпили 84 въззивни търговски дела и 72 частни въззивни търговски дела. Общо 156 дела.

През 2013 година са постъпили 86 въззивни търговски дела и 42 въззивни частни търговски дела. Общо 128 дела.

През 2012 год. новопостъпилите дела са 105 въззивни търговски и 89 въззивни частни търговски дела. Общо 194 дела.Постъпили дела/ година

2012

2013

2014

Търг.дела ІІ инст.


105

86

84

Частни жалби


89

42

72

Процентното съотношение между тези два показателя - висящи дела в началото на периода и постъпили през съответната година е следното: за 2014 година е 11.90% за делата и 5.55% за частните дела, за 2013 година е 33.72% при делата и 23.81 % при частните жалби. За 2012 година е 14.81% при делата и 9.23% при частните жалби. За 2011 г. е 20,25% при делата и 5,37% при частните жалби.


При този вид дела след констатираното увеличаване на висящността за сметка на постъплението, през 2014 година висящността е намалена наполовина, при увеличено постъпление.

Дела за разглеждане
Най-значителен брой въззивни търговски дела са образувани по жалби срещу решения на Шуменския районен съд – 67бр. и по частни жалби – 48 бр., следван от Новопазарския районен съд съответно 11 бр. въззивни жалби и 11 частни жалби. За Великопреславскя районен съд – 6 въззивни дела и 13 частни жалби.


Дела за разглеждане/ година


2012


2013


2014

Търг.дела ІІ инст.

121

115

94


Частни жалби

96

52

76

Забелязва се увеличение на частните търговски дела за сметка на търговските. Най - честите основания за обжалване на решенията на районните съдилища са нарушение на материалния и процесуалния закон, следвани от непълнота и не изясняване на фактическата обстановка. Следва да се отбележи добрата теоретична и практическа подготовка на гражданските съдии от районните съдилища. Изготвените от тях актове са задълбочени, с позоваване на съдебната практика и теоретични постановки, което придава на тези актове стойност и значимост. На това сочи и обстоятелството, че в по голямата част постановените от тях съдебни актове се потвърждават изцяло.


Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница