Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница9/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Свършени дела
През 2014 година са свършени 79 въззивни търговски дела и 67 въззивни частни търговски дела

Броят на свършените дела за 2013 г. е 105 въззивни търговски дела и 48 броя въззивни частни търговски дела.

През 2012 година са свършени 92 въззивни търговски дела и 86 въззивни частни търговски дела.


Свършени дела / година


2012


2013


2014

Търг.дела ІІ инст.

92

105

79

Частни жалби

86

48

67

Процент свършени дела в 3 месечен срок
През 2014 година в тримесечен срок са свършени 71 въззивни търговски дела – 89 % и 66 въззивни частни търговски дела – 98 %.

През 2013 година в срок до три месеца от постъпването им са свършени 79 дела - 75% от въззивните търговски дела и 39 дела - 81% от въззивните частни търговски дела.

През 2012 година в тримесечен срок са свършени 70 дела въззивни търговски – 76.07 % и 76 частни въззивни дела – 88.37 %.

Резултатите от 2013 година показват влошаване на показателя бързина на приключване на този вид дела в тримесечен срок. Налице е чувствително отстъпление особено за въззивните частни търговски дела.
% свършени дела в 3 мес. срок/ година


2012


2013


2014

Търг.дела ІІ инст.

76 %

75 %

89%

Частни жалби

88 %

81 %

98%

Решените по същество второинстанционни търговски дела са: за 2014 година – 76 дела и 64 частни дела, за 2013 година - 103 дела и 47 частни жалби за 2013 г. През 2012 година са били 91въззивни търговски дела и 83 частни жалби.Решени по същество
Забелязва се устойчивост на общия брой решени дела по същество – търговски дела ІІ инстанция и частни жалби. Това показва и следващата таблица за прекратените дела, които формално са увеличили броя се с по едно дело, но съпоставени спрямо решените дела по същество запазват устойчивост.


Решени по същество/ година


2012


2013


2014

Търг.дела ІІ инст.

91

103

76


Частни жалби

83

47

64
Прекратени дела
Броят на прекратените въззивни производства през 2014 година е 3 въззивни търговски дела и 3 възз. частни.

През 2013 e 2 въззивни търговски дела и 1 частни жалби.

През 2012 прекратените производства са 1 дело и 3 частни жалби.


Прекратени дела/ година


2012


2013


2014

Търг.дела ІІ инст.

1

2

3


Частни жалби

3

1

3

Основания за прекратяване на производството традиционните и от предходните години: неотстраняване в срок на посочените от съда нередовности, оттегляне на жалбата, просрочване на жалбата, самоотстраняване на всички съдии, което налага делото да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от друг равен по степен съд.

Висящи дела в края на периода
Висящите въззивни граждански и търговски дела в края на 2014 година са 15 въззивни търговски дела и 9 въззивни частни дела.

В края на 2013 година са 10 въззивни търговски дела и 4 частни въззивни дела.

За 2012 година са 29 дела и 10 части жалби.


Висящи дела в края на периода/ година

2012

2013

2014

Търг. дела ІІ инст.


29

10

15

Частни жалби


10

4

9

Забелязва устойчивост на висящността на въззивните дела за 2014 година. Последните три години има разлика във висящите дела, но тя не е значителна – в рамките на няколко дела за различните видове. Безспрно е, че колкото е да се намалява броя на висящите дела, на практика няма как де се постигне 100 ефект. Най малкото поради обстоятелството, че постъплението не е ритмично и не може да се предотврати постъпление в края на годината.4. Качество на съдебните актове
Резултати от върнати обжалвани търговски дела

През 2014 година са обжалвани 100 съдебни акта по търговски дела – търговски, частни търговски, въззивни търговски и частни въззивни търговски дела. Общо върнати от обжалваните с резултат са 72 дела.

През 2014 година са се върнали от Апелативен съд Варна 2 определения, които са потвърдени и едно отменено с ново произнасяне. Няма върнати решения. Общо 3 броя дела. Останалите са висящи.

От ВКС са върнати общо 22 дела. Решенията по 1 е изменен, а 12 са потвърдени. Потвърдени са 5 определения, 1 определение е изменено и 3 определения са отменени с ново произнасяне. Останалите са все още висящи.

Обстоятелството, че минимален брой постановени съдебни актове са били обжалвани говори сам по себе си и за тяхното качество. Анализът на резултатите от обжалването на съдебните актове показва, че процентът на потвърдените решения и определения от по-горните инстанции значително превишава броя на отменените и изменени актове. Най-честата причина за отмяна са нарушения на материалния закон; непълнота на доказателствата; неправилна преценка на фактическата обстановка по делото и съвкупния анализ на събраните доказателства.

Следва да се посочи, че както и при гражданските дела, така и тук често има различия в практиката на отделните състави на ВКС, която води в едни случай до потвърждаване, а в други до отмяна на идентични решения. В последните години, чрез тълкувателни решения ВКС се опитва да изчисти спорните моменти и да уеднакви практиката, но все още различията не са преодолени в пълен обем.

Независимо от това, малкият брой отменени съдебни актове е доказателство за високото качество на работа на съдиите и търговското отделение на съда. То е резултат от задълбоченото проучване на делата, точното прилагане на материалния и процесуалния закон и големия им професионализъм. Следва да се подчертае, че тези изключително добри резултати са постигнати, въпреки намаления личен състав, без специализация на съдиите до 2014 година, които са разглеждали както граждански, така и търговски дела и при усложняване на правните спорове, предмет на гражданските и на търговските дела.

По отношение на съдебния контрол на актовете на районните съдилища, които са преминали на въззивна проверка пред Окръжен съд гр. Шумен, и тяхното качество може да се отбележи същото.

От общо за разглеждане 156 въззивни търговски дела, 145 дела са свършени. От тях по 86 решението е потвърдено, по 30 дела решението е изменено отчасти, по 23 дела решението е отменено изцяло и 6 са прекратени. Прави впечатление, че почти 50% от решенията и на трите районни съдилища са оставени изцяло в сила, като процента на изцяло отменените актове са минимални.

Натовареност на търговските съдии
Следва изрично да се отбележи, че данните в посочената таблица не отговаря на действителната натовареност, тъй като съдиите разглеждащи търговски дела са разглеждали и фирмените дела. А през 2012 и 2013 година са разглеждали и граждански дела. Поради което и изчисленията за натовареност не са съвсем коректни като данни. В случая посочената статистика е само за нуждите на отчетния доклад. В официалните статистически отчети натовареността е обща за гражданските и търговските дела.


Средна годишна натовареност на един съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

4.95

5.68

7.19

Свършени дела

3.01

4.66

6.94

През 2011 година търговски дела са разглеждали по щат седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /389 дела/ e 3.61 дела, а спрямо свършените дела / 317 дела/ е 2.94 дела.

През 2012 година търговски дела са разглеждали също по щат от седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /414 дела/ е 3.83, а спрямо свършените дела /333 дела/ е 3.08 дела.

През 2013 година търговските дела са разглеждани щат от седем съдии и двама мл.съдии или общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е / 365 дела/ е 3.38, а спрямо свършените дела / 302 дела/ е 2.80 дела.

През 2014 година търговските дела са разглеждани щат от трима съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /259 дела/ е 7.19 дела, а спрямо свършените дела /250 дела/ е 6.94 дела.

И натовареността такава каквато е зададена по утвърдените статистически форми.


Обща натовареност на съдиите разглеждащи граждански и търговски дела:
През 2011 година - при 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /931 дела/ e 8.62 дела, а спрямо свършените дела /791 дела/ е 7.32 дела.

През 2012 година - общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /948 дела/ е 8.78, а спрямо свършените дела /658 дела/ е 6.09 дела.

През 2013 година - общо 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /978 дела/ е 9.05, а спрямо свършените дела /805 дела/ е 7.45 дела.

През 2014 година - при 9 съдии. Натовареността по отношение на разглежданите дела е /929 дела/ e 8.60 дела, а спрямо свършените дела /801 дела/ е 7.42 дела.
Средна годишна натовареност на един съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

8.78

9.05

8.60

Свършени дела

6.09

7.45

7.42


VІ. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През 2014 година няма разгледани административни дела, нито останали несвършени от предходен период, нито новопостъпили. Обжалвани са 2 дела, решени в предходен отчетен период, като няма резултат по тях.
Брой адм. дела/ година

2012


2013

2014

Останали несвършени в началото на периода

2

1

0

Постъпили през годината

0

1

0

Общо дела за разглеждане

2

2

0

Общо свършени

1Свършени по същество

1

2

0

Прекратени

0

0

0

Свършени в тримесечен срок

0

0

0

Останали несвършени в края на периода

1

0

0

Общо свършените дела през 2013 год. са 2 дела /едното образувано по ЗВСВНОИ/, като същото е свършено по същество и искът е отхвърлен и едно дело по ЗАП, където искът е уважен изцяло. И двете дела са обжалвани. В края на 2013 година няма останали несвършени административни дела. През 2014 год. няма постъпили, разгледани и несвършени дела.VІІ. ФИРМЕНИ ДЕЛА
През 2014 във фирменото отделение са постъпили 26 броя заявления за първоначална регистрация, от които най-много са сдруженията с нестопанска цел - 25 на брой и 1 бр. от фондация, 83 броя заявления за вписване на промени и 4 бр. заявление за вписване на прекратяване. Или общо постъпилите фирмени дела са 113 на брой. Предвид изменението на законодателството и регистрирането на повечето видове фирми в Търговския регистър от 2009 година насам значително е намалял броя на разгледаните фирмени дела в съда. Липсва динамика и можем да говорим за устойчивост както при заявленията за първоначална регистрация, така и в заявленията за вписване на промени.


Година__2011___2012__2013__2014'>Година

2011


2012

2013

2014

Първоначална

регистрация32

40

32

26

Вписване на промени

68

98

91

87

За сравнение: През 2011 година са постъпили 32 дела за първоначална регистрация и 68 дела за промени. През 2012 година – 40 новопостъпили и 98 дела за вписване на промени. През 2013 година – 32 заявления за първоначална регистрация и 91 за вписване на промени.


След преминаване на по голяма част от делата към Агенцията по вписванията при Търговския регистър се забелязва трайна тенденция за намаление на депозираните заявления.
Във връзка с пререгистрацията в Търговския регистър на регистрираните до 2008 година фирми от Окръжен съд Шумен са издавани удостоверения за пререгистрация. От 2012 година няма издадени удостоверения за пререгистрация. Това се обяснява с изтеклия срок за пререгистрация. Поради тази причина и през 2014 година също няма издадени удостоверения за пререгистрация.
През 2014 година фирмено отделение е издало 13 броя удостоверение за ликвидация. През 2013 година е издало 6 броя удостоверения за ликвидация спрямо 18 броя за 2012 година и 24 броя удостоверения за ликвидация за 2011 година.


Година

Удостоверение по $ 5 от ПЗР на ЗТР

Удостоверение за

актуално състояние

Удостоверение за ликвидация

2012

0

50

18

2013

57

67

6

2014

21

57

13

Постъпилите през 2014 година заявления и издадени удостоверения за пререгистрация се разпределят както следва:
ФИРМЕНИ ДЕЛА

вписани

прекратени

Изменени решения

Издадени у-ния за пререгистрация

Еднолични търговци и клонове

0

0

0
Събирателни дружества и клонове

0

0

0
ООД и техните клонове

0

0

0
Акционерни дружества и клонове

0

0

0
В т. ч. преобразувани държавни фирми в еднолично АД

0

0

0
Сдружения с нестопанска цел

25

4

82
Фондации

1

0

0
Кооперации

0

0

0
Адвокатски дружества

0

0

0
Политически партии

0

0

0
Откази за регистрация

0

0

0
Вероизповедания

0
1
ОБЩО ФИРМЕНИ ДЕЛА

26

4

83

0

Тенденцията за намаляване на издаваните удостоверения се запазва. Нещо повече, през 2012 и 2013 година няма издадени удостоверения за пререгистрация. Нормално е от 2012 година нататък да не се издават удостоверения за пререгистрация тъй като тригодишният период, удължен впоследствие, за пререгистрация на фирмите изтече. Поради което и този показател вече не се отчита. Спадът в издаваните удостоверения за актуално състояние и ликвидация се дължи на факта, че тези удостоверения се издават преимуществено от Агенцията по вписванията към Търговския регистър, към която фирмите са се пререгистрирали. Тези удостоверения се издават от съда инцидентно, по изрично искане на фирмите /най често заради участие в търг или теглене на кредит/, тъй като съдържат информация само до пререгистрирането на фирмата. Така, че този вид удостоверения ще бъде и за в бъдеще винаги много малък и е възможно да бележи още по голям спад.

От 2012 година фирмено отделение започна да издава и удостоверения, които до този момент не са издавани – това са удостоверенията по § 5 от Търговския закон, а именно удостоверения за заличени еднолични фирми и търговци, които не са се пререгистрирали. Същите по силата на посочения тест се заличават служебно по силата на закона. Такива през 2013 година са издадени 57 броя, а през 2014 година – 21 броя. Издават се при поискване.

В началото на 2012 година са останали непререгистирани 10 800 еднолични фирми и търговци /ЕФ и ЕТ/. Служебно през 2012 година фирмено отделение е успяло за заличи едва 2303 фирми и търговци /ЕФ и ЕТ/, чиито дела са и архивирани. През следващата година предстои това да се случи и по отношение на оставащите почти 7 500 търговци. През 2013 година са архивирани и заличени 9 150 броя еднолични търговци. През 2014 година всички 9 978 еднолични търговци са прекратени и заличени. Предстои само обработката им по архивирането.

В началото на 2012 година са останали непререгистрирани и 2545 бр. търговски дружества, в т.ч. и 230 бр. кооперации. През 2013 година вече няма и практическа възможност същите да бъдат пререгистрирани. През 2012 година по отношение на нито едно от непререгистрираните дружества не е започнала процедура по прекратяването му. През 2013 година са постъпили за служебна пререгистрация 5 бр. дружества по искане на Агенцията за вписване към търговския регистър. През 2014 година се забелязва известно раздвижване в служебната пререгистрация. Най често служебната пререгистрация се дължи на поискване от заинтересована страна за отпочване процедура по ликвидация, която не може да се стартира от Агенцията по вписването без да се извърши преди това служебна пререгистрация. Ако няма законодателна промяна, голямата динамика в дружествата ще предстои през 2017 година, когато съдът ще следва служебно за започене процедура по прекратяване и заличаването им.


Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница