Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1Дата25.07.2016
Размер280.67 Kb.
#6390
ТипДоклад
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РАЙОНЕН СЪД –БЛАГОЕВГРАД
през 2010г.

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД–БЛАГОЕВГРАД СЪДИИ
Щатните длъжности за районни съдии в Районен съд –Благоевград за 2010г. и към настоящият момент са общо 12 броя. В съда работят също 2-ма съдии по вписванията и 2-ма съдии-изпълнители. През отчетната година поради ползуван отпуск по майчинство от 2-ма съдии и командироването на 1, реално и пълно за изминалата година бяха ангажирани с работата на съда 9 районни съдии по щат, като в този период са командировани за определени времеви отрязъци и съдии от РС-Разлог .

За по-голяма ефективност и оптимизиране работата на районните съдии, същите са разделени при разглеждането на делата по материя, а в края на годината с нарочна заповед за тази цел бяха обособени и отделения в съда /гражданско и наказателно/ с отделни съдебни състави във всяко от тези отделения, от които 5 наказателни и 6 граждански състава /в това число и за командировани от друг съд съдии/. Такова разпределение на делата и работа на съдиите по материя бе възприето и при полаганите от съдиите дни на дежурства, като за празничните и почивните дни се ангажираха за полагане на дежурство всички съдии.

Благодарение на така създадената организация в работата на районните съдии през изминалата година бяха разгледани и приключени повече съдебни дела в сравнение с миналата отчетна година въпреки намаленият по посочените по-горе причини съдийски състав.


2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН

СЪД –БЛАГОЕВГРАД СЛУЖИТЕЛИ
Броят на налични щатове за съдебни служители през 2010г. беше 34. Същите са разпределени в специализирана и обща администрация на съда.

В специализираната администрация са включени 11 щата за съдебни секретар–протоколисти, 9 щата за компютърни оператори с деловодни функции /от тях 7 в служба ”Деловодство”, 2-ма в служба ”Регистратура”/, 1 секретар СИС, 3 щата за “призовкари” на съда, 1 щат за служител в Бюро”Съдимост”, 1 щат за “съдебен администратор”, 1 щат за “административен секретар” и 2 щата за “архивари”.

В общата администрация на съда са включени 1 щат за “системен администратор”, 1 щат за “касиер”, 1 щат за “счетоводител” на съда и 2 щата за “хигиенисти”. От тези служители, реално ангажирани за цялата година с управлението и движението на делата бяха 19 служители /10 съдебни секретар–протоколисти, 7 компютърни оператори с деловодни функции и 2 архивари./ Поради ползуван отпуск заради майчинство и съответно пенсиониране, не участваха в работата на съда 4-ма служители по щат /съдебен-секретар протоколист, архивар и съответно компютърен оператор с деловодни функции/, като за част от периода техните функции се изпълняваха с други назначени по заместване служители.

С Решение по Протокол№47/20.12010г., ВСС разреши заемането на длъжността “компютърен оператор с деловодни функции” в служба “Деловодство” при условията на чл.67 от КТ, след пенсионирането на служител от тази служба, считано от 06.08.2010г. На тази позиция бе назначен след вътрешно преместване служител ангажиран да изпълнява длъжността “архивар” при условията на чл.68 т.3 от КТ, назначен на последната длъжност след проведен публичен конкурс. Със същото решение ВСС даде разрешение за заемане при условията на чл.68 т.3 от КТ и на позицията “съдебен секретар-протоколист”, след временното и освобождаване от служителя по щат, поради ползуване на отпуск по майчинство. Публичният конкурсът за заемането на тази позиция ще бъде проведен през 2011г.

Служителите, чиято дейност е пряко свързана с управлението и движението на делата и през отчетната година бяха разделени в отделни съдийски екипи /наказателен съдия-секретар-деловодител,респ. граждански съдия-секретар-деловодител/, която организация на работа от своя страна също улеснява и спомага за добрата работа, повишаване на квалификацията, максимална бързина и качество при управлението на делата. Даденото разрешение от ВСС за попълване на освободените постоянно и респ. временно позиции на служители в тази група, на практика обезпечи възможността за продължаване на въпросната ефективна организация на работа и през следващата 2011г.

Съотношението между съдии и всички съдебни служители през изминалата 2010г. в това число и общата администрация на съда е 1:2.3.3. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА
Районен съд –Благоевград е областният районен съд в обхвата на действие на Окръжен съд –Благоевград, което е предпоставка за най-високата му натовареност в сравнение с другите районни съдилища в региона за поредна година. В тази връзка за отчетната 2010г. в съда са постъпили общо 5725 дела, а заедно с висящите от предходен период дела, в съда са разгледани общо 6626 бр. дела. Тази статистика при сравнение с аналогична такава от предходни периоди онагледява значително завишение на новообразуваните и съответно разгледани дела за 2010г. /За 2009г. са постъпили общо 5024 бр. дела и са разгледани общо 5760 бр. дела, а за 2008г. са постъпили 3862 бр. дела и са разгледани общо 4774бр. дела./

От всички разгледани 6626 бр. дела за отчетната година са приключени 5794 бр. дела, което е над 87% приключени дела за отчетният период. В сравнение с предходната 2009г. /разгледани общо 5760 бр. дела, от тях а приключени 4859 бр. дела, което е 84% от всички дела/ и съответно в сравнение с 2008г./разгледани общо 4774бр. и приключени общо 4054 бр. дела, което е около 85% от всички разгледани дела/, се констатира и известно процентно увеличение на приключилите дела през отчетната година.

Наред с това, статистиката за 2010г. сочи, че от общият брой приключили за 2010г. граждански дела /4090 бр. дела/, приключени в 3-месечен срок са 3668 бр. дела, което е 90% от всички свършени дела за отчетната година. Аналогично, от свършените наказателни дела за изминалата година /1704 бр./, приключени в 3-месечен срок са 1125 бр.дела, което е близо 70% от делата. / Тези показатели несъмнено визуализират едно високо ниво на ефективност, разгледани и приключени в кратки срокове съдебни дела, като по-големият процент на приключилите в такива срокове граждански дела е свързан основно с естеството на разглежданите граждански дела, преимуществено от които са производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, с формална процедура в закрито производство при кратки процесуални срокове за произнасяне, докато наказателните дела преимуществено се разглеждат в публични съдебни заседания, с няколко участници в процеса и спазването на императивно заложена процедура по НПК, изискващи по-дълъг период за разглеждането им. Разбира се, следва да се отбележи и качествената работа на гражданските съдии, които при наличието на достатъчна времева възможност за разглеждане и постановяване на съдебните си актове за отчетната година, са постигнали и с работата си тези високи резултати. За да се обезпечи аналогична времева възможност и на наказателните съдии за по-висока срочност при разглеждането и приключването на делата е необходимо увеличаването на съдийските щатове със съдии в наказателното отделение на съда.

При тези обективни показатели действителната средна месечна натовареност на работещите съдии в БлРС за отчетната година и при заети реално 11 щата /в това число и с командироването на други съдии от региона на 1 бр.временно освободен щат за районен съдия/, при реално отработени 129 човекомесеца, е 51.36 бр. дела на съдия- спрямо разгледаните дела през годината, 44.38 бр. дела на съдия-спрямо новопостъпилите дела и 44.91 бр. дела на съдия-спрямо свършените дела през същата година.

Индивидуалната натовареност на съдиите в двете отделения на съда обаче бе различна през отчетната година, тъй като съдиите от наказателното отделение бяха ангажирани в разглеждането на граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК с цел обезпечаване тяхното своевременно произнасяне, предвид големият брой новообразувани такива дела за годината. В резултат на тази организация на работа в съда, средната действителна месечна натовареност на всеки от 5-мата наказателни съдии за 2010г. е била 54.48бр.дела на съдия –спрямо разгледани дела, 48.91 бр.дела на съдия-спрямо постъпили дела и съответно 48.72 бр.дела на съдия –спрямо свършени дела за годината. От своя страна средната месечна действителна натовареността на гражданските съдии се е изразила в 46,63 бр.дела –спрямо разгледани такива, 40,44 бр.дела на съдия- спрямо постъпили дела и съответно 41,61 бр.дела на съдия- спрямо свършени дела за годината.

Тази статистика показва завишение в натовареността на съда за изминалата година, в сравнение с предходната 2009г., когато средната месечна натовареност на съдия е била от порядъка на 44.65 бр. дела –спрямо разгледани дела и съответно 37.67 бр. дела- спрямо свършени дела. Тази разлика е обусловена главно от значителното завишение в новообразуваните граждански и н.а.х дела през отчетния период.

От друга, страна посочените статистически данни за 51.36 бр. средно месечно разгледани дела от съдия през 2010г по критериите на ВСС, материализирани в публикуван Доклад за определяне показателите за натовареност на магистратите в отделните нива на съдебната система от 03.05.2010г., покриват високо ниво на натовареност за районен съд в страната и позицията на “много натоварени съдии” за 2010г., което е отразено и в публикуваният сравнителен Доклад на ВСС за натовареност на съдилищата през първото полугодие на 2010г. Последното мотивира и направата на искане от страна на Председателя на съда, за увеличаване щатната численост на районните съдии в БлРС с още 2 съдийски щата, с което именно ще може да се обезпечи и по-голяма срочност при разглеждането и приключването на съдебните дела за следващия отчетен период, в каквато насока са както препоръките на визираният Доклад за определяне показателите за натовареност на магистратите в отделните нива на съдебната система, изготвен от ВСС през 2010г., така и препоръки на Инспектората при извършените в съда проверки .

За балансиране и обезпечаване по-голяма съразмерност в натовареността при разглеждането на дела на съдиите от двете отделения в съда, в началото на 2011г. с нарочна Заповед на председателя на съда, бе преустановено разглеждането на граждански дела от наказателните съдии.

През отчетната година в районен съд–Благоевград не са образувани и разглеждани дела с особен обществен интерес по критериите на ВСС. /Образувани бяха няколко дела с активен медиен интерес, които бяха разгледани и приключени през отчетната година в изискуемите се разумни срокове . /

В края на 2010г. в съда бяха въведени обективния измерители за натовареност и времева ангажираност на съдебните служители с помощни функции при управлението на делата, което обезпечи възможността за направата на периодична обективна преценка за индивидуалната натовареност на всеки служител за всяка седмица и въвеждането на вътрешна организация на работа за по-ефективно, съразмерно и обективно натоварване и уплътняване на работното време от служители.Бележка: Отразената информация в този Раздел е онагледена в приложените към доклада: Диаграма №1, Сравнителна таблица за наказателните дела, Сравнителна таблица за гражданските дела и Отчет за работата на Районен съд –Благоевград за 12 месеца през 2010г.


ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА


През изминалата 2010г. общият брой на постъпилите /новообразувани/ граждански дела в съда е 4074 бр. дела. А общият брой разгледани граждански дела за същата година е 4591бр. дела. / Най-голям дял от новопостъпилите дела са делата по чл. 410 и чл.417 от ГПК и по ЗКИ /2763 бр. дела/, дела с облигационни искове /407 бр./ и искове по СК /251 бр./.

Общият брой на свършените граждански дела за отчетната година е 4090 бр. дела, което представлява близо 90% от разгледаните дела. От тези свършени дела са приключили в 3-месечен срок 3668 бр. дела, което е близо 90% от всички свършени дела за отчетната година. В такъв срок по принцип приключват всички дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, делата по ЗКИ, обезпечителни производства, дела по ЗЗДН, вписване на откази от наследство, даване на разрешение за теглене на суми от детски влогове, дела по КТ, както и някои дела по СК.

При сравнителен анализ на постъпленията от граждански дела за предходен период се констатира съществено увеличение на новообразуваните граждански дела за 2010г., които са със 782 бр. дела в повече в сравнение с 2009г.-3292 бр. новообразувани дела и съответно в сравнение с 2008г.-2332 бр. постъпили дела. Независимо от това увеличение на новопостъпилите граждански дела се констатира завишаване на процента приключили дела в 3-месечен срок, тъй като за разглеждането на всички дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които са с най-голям процент постъпление за отчетната година, бяха ангажирани всички съдии в БлРС.

При направата на профил на вида постъпили граждански дела за изминалата година се констатира значително завишение на новообразуваните дела при сравнение с предходната 2009г. и по отношение на исковете по КТ/104 бр. за 2010г., при 85бр. за 2009г./, облигационните искове/ 407бр. за 2010 при 382бр. за 2009г./, като и за образуваните дела по Закона за закрила на детето /114бр./Бележка: Отразената информация по тази точка е онагледена в приложените към доклада: диаграма №2 и Отчет по гражданските дела на районен съд –Благоевград за 12 месеца през 2010г.

2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През изминалата 2010г. общият брой на постъпилите /новообразувани/ наказателни дела в РС е 1651, в това число и новообразувани н.ах.д. /722бр./ Общият брой разгледани наказателни дела, в това число и н.а.х.д. за изминалата 2010г. е 2035бр. дела.

Общият брой на свършените наказателни дела за отчетната година е 1704 дела, което е около 84% от разгледаните за периода дела. От тези свършени дела, 1125 бр. са приключени в 3 месечен срок, което е около 66% . В такъв срок по принцип приключват всички дела, които се разглеждат в производството по чл.382 от НПК, делата по чл.78а от НК, делата със съкратено съдебно следствие, БП, производствата по чл.25 вр.с чл.23 от НК, делата за разпити пред съдия , делата с някои общоопасни престъпления /343б, 343в от НК/, както и н.а.х.дела, които не са свързани със събирането на повече доказателства и назначаване, респ. изслушване на съдебни експертизи.

При сравнителен анализ на постъпленията по наказателните дела за предходен период се констатира увеличение в сравнение с 2008г. и известно намаление в новообразуваните наказателни дела при сравнение с 2009г., които обаче са разглеждани в намален през отчетната година съдийски състав, след преместването на съдия от наказателното в гражданското отделение. В тази връзка за 2008г. новообразуваните наказателни дела са били 1530 бр., а за 2009г.-1732бр., в който период съдийският състав разглеждащ този вид по материя дела са били 6 съдии, докато през отчетната година наказателни дела в съда са разглеждани от 5 съдии. Това редуциране на съдиите разглеждащи наказателни дела несъмнено рефлектира и върху възможността за разглеждане на повече наказателни дела в 3-месечни срокове.

При направата на профил на новообразуваните за 2010г. наказателни дела, се констатира значително увеличение в сравнение с предходната година на образуваните н.ах.д./722 бр., от които по ЗДвП-284 бр./, като значителен брой новообразувани дела са по обвинение за общоопасни престъпления /152 бр./, за престъпления по транспорта /140 бр. дела/, престъпления против собствеността/135 бр./ и дела за комулации /70 бр./ .

За отчетната година значително е намалял броя на делата за провеждане на разпит пред съдия, които за 2010г. са били 155 бр. дела, докато за 2009г. са били 452 бр., а последното , ведно с високият процент на осъдени лица за предходната година с наложени за ефективно изпълнение наказания “Лишаване от свобода”, са и основните причини за по-малкото постъпление на наказателни дела от общ характер за изминалата 2010г.


Бележка: Отразената информация по тази точка е онагледена в приложените към доклада: диаграма №3 и Отчет по наказателни дела на районен съд –Благоевград за 12 месеца през 2010г., Сравнителен отчет за дейността на Районен съд –Благоевград за периода:2008г.2010г.


3.ВЪЗЗИВЕН КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
През изминалата 2010г. общият брой на обжалвани съдебни дела е 662 дела. От тях обжалваните наказателни дела са 323 бр., а обжалваните граждански-339бр. дела. При сравнение с предходният период се наблюдава увеличение в броя на обжалвани дела, които за 2009г. са били общо 607бр. дела, като този резултат несъмнено е последица и от значително увеличеният брой на приключени дела през отчетната година.

За анализираният период, въззивната инстанция се е произнесла по 262 гр. дела и съответно по 304 наказателни дела. Потвърдените съдебни актове по граждански дела са 169, отменени 45бр. изменени- 44 бр. и приключили с прекратяване на делата-4 бр. Съответно , потвърдените съдебни актове по наказателни дела са 204 бр. дела, отменени са 65 бр. дела, изменени са 22 бр. дела, 7 бр. дела са приключили с прекратяване от въззивната инстанция, а 1 бр. дело-поради амнистия. Наред с това 5 бр. дела са върнати от въззивна инстанция на прокуратурата.

Изложената статистика показва едно сравнително високо качество на постановените съдебни актове в РС-Благоевград за изминалата година, след като при въззивен контрол близо 70% от обжалваните съдебни актове са потвърдените такива по наказателни дела и съответно близо 65% са потвърдените съдебни актове от обжалваните граждански дела.

При анализ на причините за отменените съдебни актове по граждански дела се формират няколко основни такива, а именно: представяне на нови доказателства във въззивната инстанция, отказ или оттегляне на иска, постигане на спогодба между страните, като в редки случаи делата са отменени и заради допуснато съществено процесуално нарушение в производството пред районен съд.

При анализ на причините за отмяна на съдебните актове по наказателни дела се констатира, че преимуществено съдебните актове са отменяни заради нови доказателства и ангажирането на разширени или допълнителни експертизи пред въззивната инстанция, поради допуснати процесуални нарушение в съдебната фаза пред районен съд, за каквито според някои състави на въззивният съд се приема накърнени права на подсъдимият и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства въпреки постановена оправдателна присъда за тази страна в процеса, както и липсата на еднаква практика при различните наказателни въззивни състави относно конкретни нормативно регламентирани процедури, допускане и разглеждане на граждански искове в наказателното производство и респ. критериите относно определяне на наказанието .

За повишаване качеството на постановените съдебни актове от съдиите в БлРС се прави периодично информиране и размяна на практика от съдебни актове на Окръжен съд по видове дела в съответното отделение. Наред с това съдиите участват ежемесечно в организирани от Окръжен съд –Благоевград тематични семинари за уеднаквяване практиката на съдилищата в региона, като всеки от районните съдии е направил и изрични заявки за участие в НИП в рамките на обучения, които по негова преценка ще обезпечат повишаване на квалификацията и знанията му в материята на разглежданите от него дела.


Бележка: Отразената информация по тази точка е онагледена в приложените към доклада диаграма №4 и 5


4.РАБОТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ И СЪДИИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ
А.СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ
По своята същност вписването запази характера на съдебно охранително производство. Службата по вписванията обслужва район от две общини – Благоевград и Симитли и работи с голям брой търговски фирми и банки. В тази служба работят двама съдии по вписванията.

През 2010 година в службата по вписванията са извършени общо 4806 бр. вписвания на актове, от които 1893 бр. образувани канцеларски дела и 2873 бр. нотариални дела, а издадените удостоверения за вещноправно са 2741 броя. Тази статистика онагледява известен спад в анализираната дейност по визираните показатели, което се мотивира с редуциране на търговският оборот и свиване на пазара за недвижими имоти в страната ни през изминалата година.


Б.СЪДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ
През изминалата година в Съдебно-изпълнителната служба на съда бляха ангажирани 2-ма съдии-изпълнители и 1 служител в “Деловоство-СИС”.

Според статистиката за 2010г. са образувани 338 нови съдебно-изпълнителни дела, което е съществено завишение в сравнение с предходната 2009г.-173 бр. дела и респ. за 2008г.-161 бр. новообразувани дела. Общият брой на разглежданите дела за отчетният период, в това число и с висящите такива от предходни години е 1728 бр. дела, а общо събраната суми по тези дела е 392 120.00лв.

За улеснение на съдиите-изпълнители през изминалата година бе активирана възможност за публикуване на обявите за търгове по делата и в Интернет сайта на съда, ведно с подробна информация за тръжните условия и снимков материал онагледяващ продаваните вещи.
Бележка: Отразената информация по тази точка е онагледена в приложения към доклада Отчет за дейността на държавните изпълнители в районните съдилища през 2010г.


ІІІ. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2010 г. са постъпили за разглеждане по 357 дела с обвинителни актове, а са разгледани общо 453 бр. дела от общ характер . Съдените лица през 2010 г. в съда са 370, от тях осъдени са 349 лица, а оправдани 18/ в 10 бр.дела/, в това число са осъдени и 9 непълнолетни лица. Влезлите в сила присъди и предадени за изпълнение на Районна прокуратура–Благоевград осъдителни съдебни актове са 355 присъди и споразумения.

Основните причини за постановените оправдателни присъди са свързани с недоказаност на обвинението, което в някои случаи е последица от преследването на кратки срокове за приключване на делото в досъдебната му фаза, за сметка на разкриване на обективната истина на база събиране на всички възможни, допустими и относими към съответният случай доказателства по НПК. Този начин на работа налага удължаване на времето за разглеждане на такива дела в съдебната им фаза, поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства за разкриване на обективната истина. Наред с това, причини за постановяване на оправдателни присъди през отчетната година са били некоректно повдигнати обвинения като обективна страна и \или като правна квалификация на вмененото престъпление с обвинителният акт .

По видове престъпления от общ характер са осъдени, както следва: 24 лица за престъпления против личността, 13 за престъпления против брака, семейството и младежта, 142 лица за престъпления против собствеността, 3 за престъпление против стопанството, 8 за престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации, 17 лица за документни престъпления, 3 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие и 139 лица за общоопасни престъпления.

Наложените наказания на осъдените лица са както следва: с “Лишаване от свобода” до 3 години-146 лица, от тях с условно изтърпяване на наказанието-97, с “Лишаване от свобода” от 3 до 15 години- 15 лица , с “Пробация”- 159 лица, с “Глоба”- 20 лица и с други наказания -9 осъдени лица.

По внесените от прокуратурата дела по чл.78а НК са наказани 51 лица и 7 лица са оправдани, като на всички административно наказани лица е наложена административната санкция “Глоба”.

По Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е осъдено 1 лице за отчетната година.

По наказателните от частен характер дела са съдени 76 лица, а са оправдани 12 лица. Осъдените по тъжби лица са 14, от тях на 12 е наложено наказание “Глоба”, а на двама –“Пробация”. Причината за постановените оправдателни присъди е недоказаност на обвинението и извършителя на вмененото с тъжбата престъпление.

През 2010г. на РП-Благоевград са върнати от съда общо 30 бр. наказателни дела от общ характер, както и 7 бр. дела по 78 а от НК. Според нарочен Доклад на ОП-Благоевград от 2010г., връщането на тези дела е било основателно и е имало своята нормативна обосновка .

През отчетната година в Бюро “Съдимост” на БлРС са издадени 7684 бр. свидетелства за съдимост и 2310 бр. справки за съдимост . За максимална коректност на отразяваната в тези справки и бюлетини информация, в съда е въведена организация и ежедневна преценка при издаване на справките и свидетелствата за съдимост на настъпила реабилитация по право по съдебните бюлетини на осъдените лица, което се извършва от дежурният за деня наказателен съдия. От своя страна служителят в Бюро “Съдимост” е обучен да работи със специален софтуер , включително и с национална база данни и регистър на информация в тази насока, което максимално улеснява дейността в службата.


ІV.МАТЕРИАЛНА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1.МАТЕРИАЛНА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ
Районният съд –Благоевград няма самостоятелна сграда и се помещава в част от сградата на Окръжен съд –Благоевград, където ползува 8 бр. кабинети от 2-рия етаж, 7бр.-кабинети на партерния етаж и 2бр. помещения в приземен етаж.

Предвид ограниченият бюджет и финансова възможност, с реализираните средства от икономии в края на годината, през м.декември бяха закупени 2 броя цифрови рекордери, с които бяха оборудвани 2 съдебни зали на Районен съд–Благоевград за запис на съдебните заседания. Други дейности, в това число ремонт и закупуване на компютърно оборудване не са извършвани поради липсата на финансови средства.

С решение на ВСС през 2010 г. на Районен съд –Благоевград беше предоставен лек автомобил с марка “Волво С 40”, предаден от Върховен касационен съд, за ползуването на който автомобил беше извършен технически преглед, заплатена застраховка “Гражданска отговорност” и винетна такса. За момента в съда няма длъжност “шофьор”, който да се ангажира с управлението на автомобила при служебна необходимост, в каквато насока следва да се направи предложение за нов щат.

За облекчаване на работата и съкращаване на сроковете за обработка на документи, през 2010 година се сключиха договори с “Информационно обслужване” АД–Благоевград за издаване на електрони сертификати на 6-ма съдебни служители. Тези електронни сертификати улесниха и обезпечиха възможността за електронно подаване на данни към НАП по КТ , както и направата на онлайн справки за страни по делата от страницата на ЕСГРАОН.


С оглед подобряване организацията на работа и намаляване на телефоните разходи, през 2010 година се сключи нов договор за ползване на мобилна услуга с “Виваком” при подходящи и икономични условия, в следствие на което телефонните разходи на съда са снижени значително, а работата на служителите от служба деловодство, съдебни-секретари и призовкари при комуникацията им с вещи лица и други участници по делата, бе облекчена съществено.

В края на 2010 година бе изготвена докладна записка до ВСС с искане за подмяна на съществуващата дограма в Районен съд, като енергоспестяваща мярка . Така поисканите средства бяха одобрени от ВСС и след провеждане на публична конкурсна процедура, до края на м. февруари през 2011г. предстои подмяна на дограмата, което ще доведе до намаляване на разходите и за електрическа енергия през следващата отчетна година.

Към момента в районен съд–Благоевград е обезпечено едно добро ниво на техническо оборудване като всички работни места на районните съдии и служителите са снабдени с компютърна техника и принтери. Съда е снабден също с 4 бр. копирни машини, които се ползуват в службите “Архив”, “Съдебно изпълнение” и “Бюро съдимост”. Необходима е обаче подмяната на копирната машина в Бюро “Съдимост”, която предвид големият брой ежедневно издавани справки и свидетелства за съдимост е доста амортизирана и прави често дефекти при копирането.

С отделен компютър е снабдена и всяка от 5-те заседателни съдебни зали, като в 4 от тях са поставени монитори и рекордерни устройства за контрол и коректност при изготвяне на съдебните протоколи. В служба “Регистратура” на съда се поддържа 1 бр. компютър и работно място за справки на страните и адвокатите по делата по АСУД. Поради липса на материални средства обаче, тази техника не е подменяна през отчетната година.

С Решение на ВСС през м.12 .2010г. единствено бе одобрено финансирането и извършено закупуване на 2 броя скенери Canon Document Scanner 2580C, с които започна сканирането на всички постъпващи в регистратурата на съда документи, с цел създаване на пълна електрона папка на делата.
2.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖА
Доброто техническо оборудване на съда създава възможност и условия за продължаване успешното ползуване на внедреният със съдействието и помощта на ПРСС в РС програмен софтуер за управление на делата /АСУД/, който изключително улеснява организацията и работата на съдиите, съдебните служители и обработването на документите в съдопроизводството. Чрез този програмен продукт всички съдии и съдебни служители са включени в една обща вътрешна мрежа, чрез която се постига бърз документооборот и документообработка между отделните работни места и служби и се подпомага административната дейност на ръководителя на съда, съдебният администратор, административният секретар, статистиката и счетоводството на съда.

Чрез АСУД автоматично се извършва и направата на бюлетините за съдимост по делата, с което изключително се подпомага дейността и поддържаната база данни за осъдените лица в “Бюро съдимост”. Този програмен продукт осигурява и автоматично изработване на справките за съдимост на лицата.

Създаденият нарочен Модул към АСУД за случайно разпределение на делата, утвърден с Решение на ВСС, обуславя прозрачност и възможност за осигуряване на съразмерна натовареност на съдиите при разпределението на делата по материя, включително и с въвеждането на шифри за сложност за всяко постъпило дело, какви шифри бяха разработени от районните съдии по отделения, съобразно Доклад от 2009г. и Проект с участието на представители на ВКС, ВСС и експерти, като предстои тяхното въвеждане до края на м.февруари 2011г. Действието на тези шифри ще обезпечи обективната преценка за качеството и срочността на съдийската работа, за което за момента няма достатъчно обективни измерители в практиката

От своя страна ползуваната програма “Lotus notes” в съда , обезпечава възможността за поддържането на мрежова и електронна връзка с РП-Благоевград и ОС-Благоевград, което улеснява организацията по образуването и провеждането на наказателни дела, чрез генерирането на информация с унаследяване на същата от обвинителните и другите прокурорски актове, в съдебните книжа, респ. създава възможност за ползуване на практика от въззивната инстанция и подпомага уеднаквяване практиката по делата в РС.

С Решение на ВСС от м. Декември 2010г. бе одобрено финансирането и закупен нов Програмен продукт –“ABBYY FineReader 10 Corporate Edition”. С помощта на тази програма се конвертират PDF файлове и изображения в редактируем формат на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerРoint, което позволява използването на сканирания текст по делата при последваща обработка на документите.

В края на 2010г. изцяло бе променен Интерфейса на Интернет страницата на Районен съд –Благоевград, чрез която се осигурява достъп до съдебната информация и съдебните административни услуги , предоставяни от съда. Чрез тази страница се обезпечи възможност за публикуване на обяви на съдиите-изпълнители по техни тръжни процедури, както и новини, свързани с работата на съда, в това число и информация по дела с медиен интерес. Направи се актуализиране на предоставяните образци от бланки на съдебни документи, като перманентно се предоставя информация за функциите и структурата на съдилищата в страната и възможността за получаване на правна помощ по съдебните дела.

За улесняване работата на съдиите в Районен съд –Благоевград се поддържа чрез абонаментен договор нормативната база и съдебната практика на “Апис”, които периодично се актуализират.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ

Въпреки доброто компютърно оборудване на съда през отчетната година, доколкото се касае до специфична техника, която има бързо морално изхабяване, се налага периодична подмяна на най-дългосрочно ползуваната техника, за което обаче през 2010г. нямаше финансова възможност. Актуализирането на тази техника ще гарантира и през следващата отчетна година улесняване и срочност в работата на съдиите и съдебните служители

Необходимо е също така закупуването на още 1 бр. цифров рекордер за записване на съдебни протоколи, с който да се оборудва и последната 5 зала, за да се улесни бързото и коректно изготвяне на съдебните протоколи при провеждани съдебни заседания и в тази съдебна зала.

За улесняване на информацията по делата и по-ефективната времева организация на провежданите публични заседания, през следващата година е необходимо да се поставят електронни информационни табла за съдебните зали, в каквато насока следва да се направи искане за допълнително финансиране и съдействие от ВСС.

Завишеното постъпление на делата в Районен съд –Благоевград през отчетната година доведе до недостиг на помещения и мебели за съхранение на висящите дела, както и за архивиране на приключилите такива. Нормативно предвидените срокове за съхранение на архивирани дела затрудняват възможността за ползуване на съществуващите до момента архивни помещения в съда, като аналогичен е проблем възниква и с архива на служба “Счетоводство” в съда, което налага намирането на адекватни организационни решения и осигуряването на нови помещения, в каквато насока следва да се поиска съдействие от Председателя на Окръжен съд–Благоевград, на който съд е предоставено стопанисването на Съдебната палата, където понастоящем се помещава и Районен съд –Благоевград.

Големият обем от граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК налага обособяването на самостоятелно деловодство за тези заповедни производства със специализирани деловодители по делата, за да се обезпечи максимално срочността и движението по тези дела, обикновено свързани с обработката на доста документи по обявяване на съдебни актове и търсене на адреси на длъжници. За да се реализира това обаче е необходимо самостоятелно помещение, с каквото за момента РС-Благоевград не разполага. Ето защо и в тази насока следва да се изиска съдействие от Ръководството на Окръжен съд-Благоевград при възникването на възможност за по-оптимално използуване на Съдебната палата от съдилищата в нея.

В хода на работата, изключително неудобство представлява позиционирането на съдиите в двойни съдийски кабинети, което възпрепятства произнасянето, обсъждането и обезпечаването на тайна на съвещанието със съдебни състави при разглеждането на наказателни дела. Последното налага намиране на по-адекватни организационни решения за такова произнасяне в съдебните зали, където следва да се подсигури ползуването на нормативната база и базата със съдебна практика, поддържани от “Апис”.

V.ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
През отчетната година съдиите в гражданското отделение нямаха съществени проблеми при приложението на нормативните актове, в това число и по отношение на новият ГПК.Становището им относно въведените с този кодекс нови процедури е положително и същите считат, че въведената последна процесуална организация за управлението и разглеждането на гражданските дела, действително обезпечава по-бързо съдопроизводство и приключване на делата.

При разглеждането на наказателни дела обаче през отчетната година имаше обективни пречки за своевременно и по-срочно приключване на делата, свързани освен с редуцирането на наказателното отделение и с приложението на някои нормативни процедури и актове.


1.Закона за правната помощ
В някои случаи обстоятелствата, мотивиращи назначаването на служебен защитник по ЗПП в рамките на наказателните дела се констатират едва в съдебна зала, при непроявена добросъвестност на подсъдимият и несвоевременно направено искане за такъв защитник, преди датата на заседанието. При такова искане, доказана липса на материална възможност за упълномощаване на защитник и възможност за приключване на делото в деня на заседанието, често пъти съдията –докладчик допуска и назначава служебен защитник, като прави искане за определяне на адвокат, който да предостави правна помощ на подсъдимия за деня на заседанието . Материализираната в закона на този етап процедура по определяне на такъв адвокат обаче е доста тромава /чрез АС на съответната колегия, който орган не е в състояние да заседава ежедневно по такива въпроси/, а това възпрепятства възможността за бързо определяне на защитник. Последното налага отлагане на делото само за да се определи служебният защитник, което не рядко е свързано и със заплащането на съдебни разноски за явилите се за непровереното съдебно заседание участници в процеса, ненужно натоварващо съдебният бюджет и забавящо приключването на наказателните дела. За преодоляването на този процедурен проблем, през отчетната година са проведени две работни срещи с представителите на АС-Благоевград, като в скоро време очакваме организационно решение в тази насока от ръководните органи на АК-Благоевград.

За кардинално разрешаване на този проблем обаче, е наложителна законодателна промяна, като изрично в Закона за правната помощ се регламентират и такива по-бързи случаи на необходимост от определяне на адвокати за предоставяне на правна помощ по наказателните дела, включително и с разширяване приложното поле на института на така нар.”дежурни адвокати”, чийто функции са императивно посочени и твърде ограничени на този етап от закона.


2. Определянето на вещи лица
В много от случаите основната причина за отлагане и не приключване на делата е липсата на специалисти от търсената специалност , които да са и вещи лица по утвърдения Списък към съда. Отделно от това, със сега съществуващата нормативна уредба за определяне на експерти, не може да се обезпечи в достатъчна степен дисциплината и отговорността на определените вещи лица за изпълнение на възложените им експертни задачи. Не са редки случаите и на категорични откази на определените експерти да изпълнват възложената им експертиза /най-често това са лекари/, при липсата на обективна причина за това и без да има каквато и да било нормативна възможност за тяхното ангажиране или за искане на съдействие в тази насока от ръководителят на съответната МБАЛ, към която експертите –лекари работят. В тази връзка считаме, че по-удачна, ползотворна и ефективна е била предходната нормативната организация за определяне на вещи лица, чрез създадените по места към съдилищата Бюра “Съдебни експертизи”, където ръководител на тази служба е извършвал организацията и определянето на експертите със съответна специалност за делата от предварително одобрен и публикуван списък на експерти, афиширали по този начин желанието си да изпълняват съдебни експертизи.

3.Като проблем при приложението на нормативните актове за изминалата година се сочи от съдиите-изпълнители и съществуваща неяснота в ЗМВР при изпълнението на Запори по ГПК, като форма на обезпечение на бъдещи искове, в това число и такива на КУППД. Когато въпросният запор касае леки автомобили и тяхното спиране от движение, което по ЗМВР и ПАМ, налагана в конкретно посочени нормативни хипотези, между които не е и такава форма обезпечение по ГПК, компетентните органи на МВР, отказват съдействие и изпълнение на исканият от съдиите-изпълнители запор. Последното може да бъде преодоляно с изменение на ЗМВР и допълване на възможността за изпълнение на исканите запори спрямо леки автомобили и по реда на ГПК, като форма на обезпечение в хода на изпълнителните производства.


VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се отбележи, че през отчетната 2010г. , въпреки високата натовареност на съдиите и служителите в Районен съд –Благоевград, същите са проявили в достатъчна степен отговорност и активност в изпълнението на своята работа, с което са допринесли и за постигнатите много добри показатели за срочност и качество на тази работа, онагледени в приложените статистически документи към настоящият Доклад.

За оптимизиране на работата през следващата година е необходимо от една страна попълване на съдийският състав с поне две нови щатни бройки за съдии, актуализиране на част от използваната техника, която е морално остаряла, както и създаването на организация в съда за популяризирането и използуването на повече алтернативни способи за разрешаване на съдебните спорове, какъвто подходящ и ефективен способ може да бъде медиацията по делата.

Настоящият Доклад следва да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители, а в изпълнение на Решение по протокол №8/2007г. на ВСС, следва да се публикува на Интернет страницата на Районен съд -Благоевград.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Екатерина Николова/

10.02.2011г.

Благоевград
ПРИЛОЖЕНИЕ:


ДИАГРАМА №1ДИАГРАМА №2


ДИАГРАМА №3


ДИАГРАМА №4
ДИАГРАМА №5
Каталог: courts
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
courts -> Районен съд – град мадан
courts -> І. речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата с наказателни дела


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница