Доклад за дейността на районен съд горна оряховица през 2017 година карта на област Велико Търновостраница1/5
Дата13.11.2018
Размер1.04 Mb.
#104712
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Карта на област Велико Търново

Съдебен район на

Районен съд - Горна Оряховица


СЪДЪРЖАНИЕ
І. Кадрова обезпеченост ……………………………………………….. 3

І. 1. Магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията…………………………………………………………………….3

І. 2. Съдебни служители…………………………………………………5

ІІ. Движение на делата……………………………………………….......6

ІІ. 1. Постъпление на дела в съда……………………………………. …6

ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за последните три години……………………………………………………. …..8

ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за последните три години……………………………………………………..... 11

ІІ. 2. Свършени дела…………………………………………………....14

ІІ. 2. 1. Свършени граждански дела..………………………………….15

ІІ. 2. 2. Свършени наказателни дела..…………………………………17

ІІ. 2. 2. 1. Решени наказателни дела с акт по същество……………...19

ІІ. 2. 2. 2. Прекратени наказателни дела………………………………19

ІІ. 2. 2. 3. Структура на осъдената престъпност……………………...20

ІІ. 2. 2. 4. Причини за оправдателните присъди……………………...23

ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период………………………..23

ІІ. 3. 1. Висящи граждански дела……………………………………...24

ІІ. 3. 2. Висящи наказателни дела…………………………………......25

ІІ. 4. Обжалвани и протестирани съдебни актове………………. …..26

ІІ. 4. 1. Обжалвани съдебни актове по граждански дела. Причини………………………………………………………………………..27

ІІ. 4. 2. Обжалвани съдебни актове по наказателни дела. Причини………………………………………………………………………..28

ІІ. 4. 3. Обжалвани съдебни актове по административни дела. Причини………………………………………………………………………..28

ІІІ. Анализ по натовареност…………………………………………...29

ІІІ. 1. Средномесечно постъпление на един съдия на база отработените месеци.…………………………………………………………29

ІІІ. 2. Натовареност на съдиите спрямо общия брой дела за разглеждане и спрямо общия брой свършени дела – по щат и действителна…………………………………………………………………..30

ІV. Оценка за дейността на съда и съдиите…………………………..33

V. Съдебно изпълнение……………………………………………......37

VІ. Съдии по вписванията…………………………………………......39

VІІ. Бюро „Съдимост”……………………………………………... …41

VІІІ. Взети мерки от административния ръководител, отнасящи се до работата на съда………………………………………………………………42

ІХ. Изпълнение на Комуникационната стратегия…………………...54

Х. Сграден фонд и техническа обезпеченост………………………..61

о т ч е т е н Д О К Л А Дза дейността на Районен съд - Горна Оряховица

през 2017 година

Районен съд – Горна Оряховица през 2017 година е осъществявал правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България на територията на три общини – Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, с население от около 67550 души и площ от около 1003 кв. км., на която са разположени 4 града и 38 села.

Дейността на Районен съд – Горна Оряховица през отчетния период бе насочена към изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Стратегически план за дейността на съда в периода 2016 – 2020 година, а именно: 1/ Осигуряване на справедливо, бързо и ефективно правораздаване. 2/ Оптимизиране управлението на съда – гаранция за постигане на ефективно и качествено правораздаване. 3/ Повишаване на интегритета и мотивацията за работа на магистратите и съдебните служители. 4/ Повишаване на общественото доверие в работата на съда. 5/ Борба с корупцията и противодействие на конфликта на интереси.

През отчетния период магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и служителите от Районен съд – Горна Оряховица се справиха безупречно със задълженията си, ръководейки се от принципите на законност, независимост, безпристрастност, прозрачност, етичност, контрол и отчетност, и съдът постигна основната си цел, като отговори достойно на очакванията на обществото за гарантиране съществуването на върховенството на закона, достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система.


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
І. 1. МАГИСТРАТИ, ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.
Съгласно длъжностното разписание на Районен съд – Горна Оряховица към 01.01.2017 г. щатната численост е 44 броя. Щатните бройки за магистрати са 9, като от тях 1 председател, 2 заместник – председатели и 6 районни съдии; щатните бройки за държавни съдебни изпълнители бяха 2; за съдии по вписванията - 2, а щатните бройки за служители - 31. Заетите бройки в рамките на щатната численост са също 44. До края на годината няма промяна в щатната численост на съда.

Административното ръководство на съда се осъществяваше от Административен ръководител - Председател Павлина Тонева, двама Заместници на административния ръководител - Заместник - председатели: Еманоел Вардаров и Пламен Станчев и Съдебен администратор - Марийка Стефанова.

От началото на 2017 година до 29.11.2017 г. съдия Цветелина Цонева ползваше отпуск поради бременност и раждане, а от 30.11.2017 г. – отпуск по чл.164 от КТ за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Поради това няма отработени човекомесеци през 2017 година.

Целогодишно работиха останалите 8 магистрати - Павлина Тонева, Еманоел Вардаров, Пламен Станчев, Златина Личева, Красимира Николова, Милена Карагьозова, Христо Попов и Трифон Славков, като всеки един има отработени по 12 месеца.

Отработените човекомесеци на магистратите през 2017 година са 96 /при възможен максимум от 108 човекомесеца/.

Съдиите в Районен съд – Горна Оряховица имат съдийски стаж /по чл.164 от ЗСВ/ към 31.12.2017 г. и, както следва:


Таблица 1

1.

Павлина Тонева Борисова

21г.05м.11д.

„съдия във ВКС и ВАС”

2.

Еманоел Василев Вардаров

18г.08м.20д.

„съдия във ВКС и ВАС”

3.

Цветелина Свиленова Цонева

09г.03м.29д.

без ранг

4.

Пламен Ангелов Станчев

19г.02м.05д.

„съдия във ВКС и ВАС”

5.

Златина Пламенова Личева

18г.02м.05д.

„съдия във ВКС и ВАС”

6.

Красимира Иванова Николова

21г.02м.09д.

„съдия във ВКС и ВАС”

7.

Милена Асенова Карагьозова

18г.10м.08д.

„съдия във ВКС и ВАС”

8.

Трифон Пенчев Славков

10г.11м.27д.

без ранг

9.

Христо Петров Попов

19г.09м.15д.

„съдия в АС”

През 2017 година бяха заети двете щатни бройки за държавен съдебен изпълнител от ДСИ – ръководител Ваня Тодорова и ДСИ Милена Алексиева, които работиха през цялата година.

Двете щатни бройки за съдии по вписванията бяха заети от съдия по вписванията – ръководител Мария Стаменова и съдия по вписванията Иван Спасов, като всеки един има отработени по 12 месеца.

Магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията допринесоха изключително много за съда чрез проявената срочност, бързина и качество по отношение изпълнението на служебните си задължения, инициативност и поемане на допълнителна работа по отношение на възникнали проблемни ситуации, сътрудничество и работа в екип, и през отчетния период постигнаха изключително добри резултати.

През 2017 година на магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията не са налагани дисциплинарни наказания.

Досежно кадрова обезпеченост намирам, че ако няма премествания, командироване или продължителни отсъствия на съдии, налагащи извършване работата на отсъстващия съдия или преразпределение на вече възложени дела, е постигната оптимална численост с оглед района, който обслужва Районен съд – Горна Оряховица.


І. 2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.
Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд – Горна Оряховица щатните бройки за съдебни служители към 01.01.2017 г. са 31. Всички щатни бройки са заети. До края на годината няма промяна в щатната численост на съдебните служители.

Във връзка с Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, Със Заповед № 25/10.01.2017 г. и след решение на Общото събрание на съдиите по протокол № 1/09.01.2017 г. Павлинка Иванова е преназначена от длъжността „старши специалист счетоводител – касиер” на длъжността „счетоводител – касиер”.

Със Заповед № 125/05.04.2017 г. на основание чл.343, ал.2 от ЗСВ и решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/28.03.2017 г. длъжността „административен секретар” е трансформирана в длъжност „съдебен администратор”, считано от 03.04.2017 г. Считано от тази дата административният секретар Марийка Стефанова е преназначена на длъжността „съдебен администратор”.

Считано от 18.08.2017 г. съдебен секретар Анита Личева се завърна на работа след ползвания отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Съотношението на съдебните служители към магистратите е 31:9, т.е. 3,44 /при средно за всички съдилища в страната 2,53/, а съотношението на съдебните служители към магистратите, съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители е 31:13, т.е. 2,38 /при средно за всички съдилища в страната 2,07/.

Съдебните служители положиха усилия за срочното и качествено изпълнение на служебните си задължения през 2017 година. Справиха се безупречно с възложените им задачи.

Съдебните служители спазваха правилата за професионална етика, бяха лоялни към магистратите и гражданите, и не създаваха конфликтни ситуации. Оказваха си помощ и заместваха отсъстващите колеги. Много от съдебните служители проявиха изключителна инициативност и желание за самостоятелна работа. През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители.

Ако всички щатни бройки са заети и се използва възможността за възлагане на служителите на съда на други трудови функции, считам, че на този етап кадрово като щатни бройки за съдебни служители Районен съд – Горна Оряховица е изцяло обезпечен.


ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
ІІ. 1. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА В СЪДА.

През 2017 година в Районен съд – Горна Оряховица се запази добрата традиция за своевременно образуване на делата. През цялата година наказателните дела се разпределяха от заместник – председателя Пламен Станчев, а гражданските дела се разпределяха от заместник - председателя Еманоел Вардаров, в деня на постъпването им или най – късно на другия ден, съгласно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. Със заповед на председателя на съда е определено кой разпределя отделните видове дела, в случай на отсъствие на съответния заместник – председател.

Делата се разпределяха чрез Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш съдебен съвет, при спазване на принципа на случайния подбор, въведен в чл.9 от Закона за съдебната власт и утвърдените на 19.02.2015 г.актуализирани Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Горна Оряховица.

През 2017 година новообразуваните дела в Районен съд – Горна Оряховица са общо 3923, от които граждански са 2767 дела /71% от общо новообразуваните дела/ и наказателни са 1156 дела /29% от общо новообразуваните дела/. През 2016 година новообразуваните дела са общо 3417, от които граждански са 2336 дела и наказателни са 1081 дела, а през 2015 година новообразуваните дела са общо 3194, от които граждански са 2181 дела и наказателни са 1013 дела.


Диаграма 1


Данните сочат, че през 2017 година новообразуваните в съда дела са с 506 броя повече спрямо образуваните през 2016 година и със 729 броя повече спрямо образуваните през 2015 година.

През 2017 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2767 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 255 дела от предходни години, общо на производство са били 3022 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1156 наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 125 наказателни дела, общо на производство са били 1281 наказателни дела. Общият брой на делата за разглеждане е 4303. Разглежданите граждански дела са 70% от общия брой на делата за разглеждане в съда през 2016 година, а разглежданите наказателни дела са 30% от общия брой на делата за разглеждане.


Диаграма 2


Диаграма 3


През 2016 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2336 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 219 дела от предходни години, общо на производство са били 2555 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1081 наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 133 наказателни дела, общо на производство са били 1214 наказателни дела. Общият брой на делата за разглеждане е 3769.

През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2181 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 269 дела от предходни години, общо на производство са били 2450 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1013 наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 87 наказателни дела, общо на производство са били 1100 наказателни дела. Общият брой на делата за разглеждане е 3550.

Данните сочат, че през 2017 година се е увеличил броят на разглежданите дела спрямо предходните две години, поради увеличаване броя на новопостъпилите дела спрямо предходните години.

ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за последните три години.
През 2017 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2767 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 255 дела от предходни години, общо на производство са били 3022 граждански дела. Новопостъпилите гражданските дела са 92% от разглежданите през годината 3022 граждански дела, а останалите несвършени от предходен период са 8% от разглежданите през 2017 година граждански дела.
Диаграма 4


През 2016 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2336 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 219 дела от предходни години, общо на производство са били 2555 граждански дела.

През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2181 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 269 дела от предходни години, общо на производство са били 2450 граждански дела.

През 2017 година новообразуваните в съда граждански дела са с 431 броя повече, спрямо образуваните през 2016 година и с 586 броя повече, спрямо образуваните през 2015 година. Данните сочат, че през 2016 година се е увеличил броят на новообразуваните граждански дела почти по всички видове граждански дела.

Постъплението на граждански дела по видове за последните три години е както следва:

- През 2017 година са образувани 641 граждански дела по общия ред, спрямо 619 граждански дела по общия ред през 2016 година и 452 граждански дела по общия ред през 2015 година;

- Образувани са 65 производства по чл. 310 от ГПК през 2017 година, спрямо 101 през 2016 година и спрямо 65 през 2015 година;

- През 2017 година са образувани 3 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, спрямо 15 през 2016 година и 4 през 2015 година;

- Образувани са 286 частни граждански дела през 2017 година, спрямо 260 през 2016 година и 211 през 2015 година;

- През 2017 година са образувани 1770 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, спрямо 1324 дела през 2016 година и 1244 дела през 2015 година;

- Образувани са 2 други граждански дела през 2017 година, спрямо 17 дела през 2016 година и 205 дела за 2015 година.

Анализът на постъплението на граждански дела по шифри за последните три години сочи, че е налице устойчивост на постъпилите дела за развод. През 2017 година в сда са постъпили 110 дела за развод, спрямо 109 дела за развод през 2016 и 110 дела през 2015 година.

Налице е намаление на постъпилите през 2017 година дела за определяне на издръжка или промяна размера на вече определена издръжка, спрямо предходната година. През 2017 година са постъпили 52 такива дела, срещу 63 дела през 2016 година и 51 дела през 2015 година. и 59 дела за 2014 година.

Налице е устойчивост на новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие, спрямо образуваните през 2016 година. През 2017 и 2016 година са образувани по 39 дела по този закон, спрямо 50 дела за 2015 година.

Налице е минимално намаление на броя на постъпилите облигационни искове спрямо предходната година. През 2017 година в съда са образувани 123 такива дела, спрямо 126 дела през 2016 година и 175 дела през 2015 година.

Забелязва се увеличение на новообразуваните дела по вещни искове спрямо предходната година. През 2017 година новообразуваните дела по вещни искове са 24 броя, спрямо 19 броя през 2016 година и 44 броя през 2015 година.

Налице е значително намаление на новообразуваните дела за делба спрямо предходните две години. През 2017 година новообразуваните дела за делба и искове по Закона за наследството са 14 броя, като останали несвършени от предходен отчетен период са 30 броя. През 2016 година новообразуваните дела за делба са 26 броя, а през 2015 година новообразуваните дела за делба са 20 броя.

Налице е значително увеличение на образуваните дела по установителни искове спрямо предходната година. През 2017 година са образувани 74 броя дела по установителни искове спрямо 51 броя дела през 2016 година.

Налице е значително намаление на новопостъпили трудови спорове спрямо предходните години. Образувани са 45 граждански дела, от които 13 дела по искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”. През 2016 година са образувани 106 граждански дела, от които 37 дела по искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”. През 2015 година са образувани 65 граждански дела, от които 14 дела за отмяна на уволнение. Основните трудови спорове, с които е сезиран съда са за неизплатени трудови възнаграждения.

През 2017 година са образувани 3 административни производства, спрямо 15 производства през 2016 година и 4 производства през 2015 година.

Налице е значително увеличение на образуваните частни граждански дела с правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходните две години. През 2017 година са образувани 1770 заповедни производства, спрямо 1324 заповедни производства през 2016 година и 1244 заповедни производства през 2015 година. Новообразуваните заповедни производства са 57% от общо образуваните през 2016 година граждански дела.

През 2017 година са образувани 15 дела за обезпечение, 286 частни производства от шифър 1000-1, 27 частни производства – Регламенти и 2 броя други граждански дела.

През 2017 година общо на производство /включително и останалите от предходна година висящи дела/ са били 3022 граждански дела, срещу 2555 граждански дела през 2016 година и 2450 граждански дела през 2015 година.

Гражданските дела, които са били на производство през 2016 година са както следва:

- 865 граждански дела по общия ред спрямо 794 дела през 2016 година и 664 дела през 2015 година;

- 82 производства по чл. 310 от ГПК, спрямо 119 производства през 2016 година и 85 производства през 2015 година;

- 3 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, спрямо 17 дела за 2016 година и 12 дела за 2015 година.

- 292 частни граждански дела, спрямо 264 дела през 2016 година и 215 дела през 2015 година.

- 1777 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, спрямо 1324 дела през 2016 година и 1247 дела през 2015 година.

- 3 други граждански дела, спрямо 37 дела през 2016 година и 227 дела през 2015 година.

През 2017 година са проведени 2825 заседания по граждански дела, през 2016 година - 2832, а през 2015 година – 2277.

Броят на насрочванията на граждански дела през 2017 година в открито съдебно заседание е 987, през 2016 година - 984, а през 2015 година – 1030.
ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за последните три години.
През отчетната 2017 година наказателните дела бележат увеличение спрямо предходните две години.

Новопостъпили за отчетния период са 1156 наказателни дела, срещу 1081 наказателни дела през 2016 година и 1013 наказателни дела за 2015 година. С останалите несвършени от предходен период 125 наказателни дела, общо на производство през 2017 година са били 1281 наказателни дела. Новопостъпилите наказателни дела са 90% от разглежданите през годината 1281 наказателни дела, а останалите несвършени от предходен период са 10% от разглежданите през 2015 година наказателни дела.


Диаграма 5


Новообразуваните наказателни дела през 2017 година са се увеличили със 75 броя спрямо новообразуваните наказателни дела през 2016 година и със 143 дела спрямо новообразуваните наказателни дела през 2015 година, което се дължи на значителното увеличение на новообразуваните административно наказателен характер дела.

През 2017 година е увеличев броят на образуваните наказателни дела от общ характер спрямо предходните две години. През 2015 година те са 213 дела от общ характер, през 2016 година - 176 дела, а пред 2017 година – 223 дела. Образуваните през 2017 година НОХД са с 47 повече от образуваните през 2016 година и с 10 повече от образуваните през 2015 година.

От образуваните през 2017 година 223 броя НОХД, 153 броя са по внесен обвинителен акт, а 70 броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК. От образуваните през 2016 година 176 броя НОХД, 98 броя са по внесен обвинителен акт, а 78 броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК. От образуваните през 2015 година 213 броя НОХД, 139 броя са по внесен обвинителен акт, а 74 броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл. 382 от НПК.

И през отчетната година, както през 2015 и 2014 година, най - голям относителен дял в така образуваните дела имат тези по Глава единадесета от Особената част на НК – Общоопасни престъпления – общо 129 дела. През 2016 година за престъпления по тази глава са образувани 106 наказателни дела, спрямо 121 наказателни дела през 2015 година. През 2017 година са образувани 2 дела по чл.346 от НК, 3 наказателни дела за причиняване на телесни повреди и щети в транспорта, 2 дела за причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи, 17 дела по състави на придобиване и държане на наркотични вещества – чл.354а, ал.3, 4 и 5 от НК, 2 дела по основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества – чл.354в, ал.1 от НК и 103 дела по чл.343б от НК и чл.343в от НК.

На второ място се нареждат делата по Глава пета от Особената част на НК – Престъпления против собствеността. През 2017 година са образувани 35 такива дела, спрямо 40 дела през 2016 година и 51 дела през 2015 година. През отчетния период са образувани 27 дела за кражба, 1 дело за грабеж, 1 дело за длъжностно присвояване, 1 дело за обсебване и 5 дела за измама. Не са образувани дела за документна измама и за изнудване.

Увеличен е броят на образуваните дела за престъпления по Глава втора от Особената част на НК – Престъпления против личността – телесни повреди и други престъпления против личността, спрямо предходната година. През 2017 година са образувани 8 дела, спрямо 3 дела през 2016 година и 8 дела през 2015 година.

През 2017 и 2016 година няма образувани дела за престъпления против правата на гражданите, а през 2015 година е образувано 1 дело по тази глава.

През 2017 година са образувани 6 дела за престъпления против брака, семейството и младежта, а през 2016 и 2015 година са образувани по 5 дела от тази глава.

Сравнително устойчив е броят на образуваните дела за престъпления против стопанството през последните три години. През 2017 година са образувани 12 дела, спрямо 9 дела за 2016 година и 16 дела през 2015 година.

Увеличен е броят на образуваните дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, спрямо предходните две години. През 2017 година са образувани 6 дела, спрямо 2 дела през 2016 година и 3 дела през 2015 година.

През 2015, 2016 и 2017 година няма образувани дела Глава осма „а” от Особената част на НК – Престъпления против спорта.

Значително е увеличен броят на образуваните дела за документни престъпления спрямо предходните две години. През отчетния период са образувани 12 дела за документни престъпления, спрямо 4 дела за 2016 година и 6 дела за 2015 година.

Значително е увеличен броят на образуваните дела за престъпления против реда и общественото спокойствие. През 2017 година са образувани 9 дела за престъпления по Глава десета от Особената част на НК, спрямо 3 дела за 2016 година и 2 дела за 2015 година.

През 2015, 2016 и 2017 година няма образувани наказателни производства по внесен от прокуратурата акт със значим обществен интерес.

През 2017 година са образувани 7 НЧХД, спрямо 13 НЧХД през 2016 година и 10 НЧХД през 2015 година.

Значително е увеличен броят на образуваните дела по чл.78а от НК през отчетния период спрямо предходните две години. През 2017 година са образувани 86 дела, спрямо 66 дела през 2016 година и 75 дела през 2015 година.


Диаграма 6


Намален е броят на образуваните през отчетния период частни наказателни дела спрямо предходната година. През 2017 година са образувани 85 ЧНД – съдебно производство и 438 ЧНД от досъдебното производство, като от последните 92 са ЧНД – разпити. През 2016 година са образувани 84 ЧНД – съдебно производство и 476 ЧНД от досъдебното производство, като от последните 99 са ЧНД – разпити. Общо образуваните през 2016 година ЧНД са 560 броя. През 2015 година са образувани общо 479 ЧНД /от които ЧНД – разпити – 107/.

Значително е увеличен броят на образуваните АНД през 2017 година спрямо предходните две години. През 2015 година са образувани 236 АНД, а през 2016 година - 266 АНД, през 2017 година 317 - АНД.

През 2017 година в Районен съд – Горна Оряховица общо на производство /включително и останалите от предходна година висящи дела/ са били 1281 наказателни дела, срещу 1214 наказателни дела през 2016 година и 1100 наказателни дела през 2015 година.

Наказателните дела, които са били на производство през 2017 година са както следва:

- 245 НОХД, спрямо 208 НОХД през 2016 година и 242 НОХД през 2015 година;

- 17 НЧХД, спрямо 22 НЧХД през 2016 година и 17 НЧХД през 2015 година;

- 98 дела по чл.78а от НК, спрямо 80 дела през 2016 година и 81 дела през 2015 година;

- 438 ЧНД, спрямо 471 ЧНД през 2016 година и 378 ЧНД през 2015 година;

- 92 ЧНД – разпити, спрямо 99 ЧНД – разпити през 2016 година и 107 ЧНД – разпити през 2015 година;

- 391 административно - наказателен характер дела, спрямо 334 дела през 2016 година и 275 дела за 2015 година.

От общо разглежданите през 2017 година 530 ЧНД, 91 броя са ЧНД – съдебно производство /в т.ч. 26 кумулации, 10 реабилитации, 6 производства попредложение за принудителни медицински мерки по чл.89 от НК и 4 производства по ЗБППМН/ и 439 броя ЧНД от досъдебното производство.

През 2017 година са проведени 1024 заседания по наказателни дела / в т.ч. и закрити заседания/, спрямо 1530 заседания по наказателни дела през 2016 година и 1342 заседания по наказателни дела през 2015 година.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница