Доклад за дейността на районна прокуратура гр. Казанлък за 2015гстраница1/4
Дата31.05.2017
Размер0.9 Mb.
#22486
ТипДоклад
  1   2   3   4
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАЗАНЛЪК

ул. “Отец Паисий” №16, тел: 0431 / 62737, факс: 0431 / 62728

E-mail: rp_kazanlak@sz.prb.bg

ДОКЛАД

ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
гр. КАЗАНЛЪК
ЗА 2015г.


РАЗДЕЛ I

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността.

През 2015г. дейността на прокурорите от Районна прокуратура –Казанлък е била насочена към все по-ефективно изпълнение на функциите им, като наблюдаващи прокурори в досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство.

Районна прокуратура - Казанлък обслужва територията на общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево, Гурково. Според данни от ЕСГРАОН към 15.12.2015г. общият брой на населението е 124 338 души. Районна прокуратура – Казанлък обслужва територия от 1929 кв. км. През района преминават главни пътища от международно и републиканско значение. Разположени са големи промишлени обекти и обекти от отбранителната промишленост. Наблюдава се засилваща се демографска криза, водеща до намаляване на трудоспособното население в млада възраст, а от друга страна се концентрират райони със смесено население, където влияят различни фактори довеждат до увеличаване на престъпността. През отчетната 2015г. състоянието на престъпността в района е отражение на тези специфики в териториално-географското разположение и демографското, социалното, икономическото състояние и структурата на заетост на човешкия трудов ресурс.

Тези обстоятелства обуславят спецификата и концентрацията на престъпността в района, и следва да бъдат взети предвид при оценка на резултатите от противодействието, оказвано от правоохранителните и правораздавателни органи. Запазват се негативните тенденции, състоянието на икономиката пряко да рефлектира върху устойчивостта и активността на груповата, рецидивната и младежката престъпност.


Регистрирани и разкрити престъпление по данни на МВР.
По данни на Интегрираната полицейска система, предоставена от Областната дирекция на вътрешните работи за района на Районна прокуратура-Казанлък са регистрирани 1311 престъпления.Интензивността на престъпността на територията на Районна прокуратура-Казанлък е намален спрямо предходните две години. Разкриваемостта на престъпленията е 503 бр. спрямо регистрираните.Същевременно се разкрива слаба разкриваемост – 18.36% при извършените кражби и като цяло при престъпленията против собствеността.


Година

Регистрирани престъпления

Разкрити престъпления

Общ брой лица по внесените в съда прокурорски актове

Осъдени лица с влязла в сила присъда

Реално работили разследващи полицаи

2013 г.

1933

536

660

697

16

2014 г.

1686

472

550

563

17

2015г.

1311

503

480

452

18
Дейността на прокурорите е пряко свързана с резултатността от работата но полицейските органи и особено с ефективността на разследващите полицаи, тъй като разследването по досъдебни производства в района на Районна прокуратура-Казанлък се осъществява предимно от разследващи полицаи.

През 2015г. прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък са наблюдавали общо 2054 наказателни производства, в сравнение с предходни години - 3204 за 2013г. и 2092 за 2014г.

Приключени са общо 1631 производства, от които 163 бързи, 36 незабавни и 1432 досъдебни производства разследвани по общия ред.

От приключените производства 1252 са новообразуваните. Запазва се тенденцията за наблюдение и приключване на около 200 броя за година на бързи и незабавни производства, което сочи за активно използване на ускорените форми на разследване.

През 2015г. е налице намаление на броя на внесените в съда прокурорски актове, спрямо 2014г. и 2013г., като в процентно изражение е налице намаление с 11.5 % и с 27.4 %.

Налице е леко повишаване на броя на внесените в съда обвинителни актове спрямо 2014г. с 14.5 % и понижаване спрямо 2013г. с 19.2 %

Налице е намаляване на броя на внесените в съда споразумения, сравнение с предходните периоди с 48.7 %.

Налице е и тенденция към понижаване на броя на внесените в съда предложения по чл.78а от НК- с 5.8 % спрямо 2013г. и с 11.8 % , спрямо 2014г.

Общо решени от съда наказателни дела за отчетния период са 417, при 527 за 2014г. и 580 за 2013г.

Относителният дял на внесените в съд досъдебни производства спрямо наблюдаваните е 21.1 %.Относителният дял на внесените в съд досъдебни производства спрямо решени досъдебни производства е 25.4 %.


Показатели за Районна прокуратура Казанлък

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Наблюдавани досъдебни производства вкл. с давността

3204

2092

2054

Наблюдавани досъдебни производства без давността

2095

1931

1981

Наблюдавани ДП по ОР

1945

1761

1814

Наблюдавани БП

175

169

164

Наблюдавани НП

26

36

36

Наблюдавани ДП по ОР разследвани от разследващ полицай

1884

1707

1765

Наблюдавани ДП по ОР разследвани от следовател

60

51

47

Наблюдавани ДП по ОР разследвани от митнически служител към Агенция Митници

1

0

0

Наблюдавани ДП по ОР разследвани от разследващ агент от ДАНС

0

3

2

Новообразувани досъдебни производства

1637

1465

1590

Новообразувани БП

169

164

163

Новообразувани НП

26

36

36

Новообразувани ДП по ОР

1442

1265

1391

Новообразувани ДП по ОР, разследвани от разследващ полицай

1421

1259

1383

Новообразувани ДП по ОР от следовател

20

3

7

Новообразувани ДП по ОР от ДАНС

0

3

1

Неприключени ДП

301

249

296

Приключени

1845

1601

1631

Решени ДП

2858

1809

1705

При прокурор за решаване

45

34

53

Съотношение на общо решени към наблюдавани досъдебни производства

89.2 %

86.5 %

83 %

Съотношение на нерешени към наблюдавани досъдебни производства

1.4 %

1.6 %

2.6 %

Съотношение на неприключени ДП към общо наблюдавани

9.4 %

11.9 %

14.4 %

Ниският относителен дял на внесените в съд ДП, спрямо наблюдаваните и решени ДП се дължи на няколко причини. Регистрираната престъпност в региона, който обслужва Районна прокуратура – Казанлък бележи намаление спрямо предходните периоди. Законовоуредените решения по чл.218б от НК /административна отговорност/, по 343 ал.2 от НК /прекратяване ако пострадалият поиска това/, чл.61 от НК /налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН/, чл.32 от НК /наказателна неотговорност на малолетния извършител/, чл.183 ал.3 от НК /привилегирован текст/ водят до приключване на производството чрез прекратяване или по друг ред .

Видно е, че основният дял на внесените от прокурори обвинителни актове в съда се отнасят за престъпления по чл.343б от НК, по чл.343в от НК и по чл.354а от НК. Разкриването на извършителите на тези престъпления е непосредствено при или след извършване на престъплението, което от своя страна води до приключване на разследването в най-кратки срокове. Необходимо е да се изведе като приоритет ръководенето на разследването при престъпните деяния с висока степен на обществена опасност, а именно рецидивната престъпност, продължаваните престъпления и широко разпространените в района престъпления против собствеността.

Личният състав на Районна прокуратура-Казанлък е с щатна обезпеченост от 12 прокурора, като през 2015г. реално са работили 10/9 прокурора. Прокурорите се справиха с нарасналата натовареност и полагат усилия за ефективно осъществяване на функцията на наблюдаващия прокурор по разследването и за намаляване на сроковете за приключването му, макар и да се увеличи значително ролята на наблюдаващия прокурор по ръководство и надзор. Считам, че незаетите щатове следва своевременно да бъдат попълвани по механизмите на ЗСВ с оглед постигане на качество и срочност в прокурорската дейност.

Дейността на прокурорите продължава да е в центъра на общественото внимание. Самата организация на работа е насочена към постигане на баланс между възможностите, които дава наказателното производство и очакванията на обществото, основан на законовите правомощия на прокурорите и нормативно определените задължения за защита на правата, и интересите на гражданите.
РАЗДЕЛ II.
Досъдебна фаза
1.1. Преписки по следствения надзорПоказатели за Районна прокуратура Казанлък

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Наблюдавани преписки

2366

2899

2532

Новообразувани преписки

2230

2383

2365

Решени преписки

2275

2770

2436

Нерешени преписки

91

129

96

Съотношение на общо решени към наблюдавани преписки

96. 1 %

95.6 %

96.2 %

Съотношение на нерешени към наблюдавани преписки

3.8 %

4.4 %

3.8 %


Представените в таблицата абсолютни стойности на наблюдаваните, новообразуваните и решените преписки от прокурорите, поотделно за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., както и относителният дял на общо решените преписки, спрямо наблюдаваните, налагат няколко основни изводи:

За отчетната 2015г. е нараснал броят на наблюдаваните преписки- 2532, в сравнение с 2013г. и е намалял в сравнение с 2014г. (2366, 2899), което в процентно отношение е както следва с 7 % е по-висок в сравнение с 2013г. и с 14.5 % е понижен в сравнение с 2014г.Тази тенденция важи и за новообразуваните, които за отчетния период са с 6.1 % повече от 2013г. и с 0.8 % по-малко от 2014г.По отношение на решените преписки, спрямо наблюдаваните, процентът се запазва значително устойчив за тригодишния период на сравнение, а той е сравнително висок - 96.2 % за 2015г.,( 96.1 %, 95.6 %).

В края на отчетната 2015 г. нерешените преписки са 3.8 % от наблюдаваните през периода, при 4.4 % за 2014г. и 3.8 % - 2013 г.

Решени с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство (ДП) през 2015г. са 1594 ДП, като броят им е нараснал, спрямо 2013 г. с 32.06 % и е намалял спрямо 2014 г. с 21.1 % .

Относителният дял на постановените откази, през 2015г.- спрямо общия брой решени преписки е 65.4 % , в сравнение с предходен 2 годишен период (53.1 %, 69.7 %)

С постановление за образуване на ДП от прокурор са решени 735 (710, 738) от преписките.

При съпоставката на постановленията за образуване на ДП по чл.212 ал.1 от НПК- към общия брой на решените преписки в Районна прокуратура-Казанлък, се установява понижаване на този показател в следните параметри – за 2015г. относителният дял е 30.2 % от общо всички решени преписки (докато през 2013 г., той е 31.2 % и 26.6 % за 2014 г.).

Изпратени по компетентност на други прокуратури са 40 бр. преписки (37, 36).

През отчетния период не са наблюдавани преписки на специален надзор.

Преписки и наказателни производства, образувани след самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС. Постановени присъди.

През отчетния период на 2015г. Районна прокуратура - Казанлък е наблюдавала 7 бр. преписки, образувани след самосезиране - 6 от които са решени с отказ да се образува досъдебно производство и 1 бр. с образуване на досъдебно производство, прекратено през текущия период. През 2014г. РП – Казанлък е наблюдавала 3 бр. преписки, образувани след самосезиране, а 1 преписка е била наблюдавана през 2013г..

В Районна прокуратура - Казанлък не са образувани преписки по сигнали на контролните органи и по материали на ДАНС. Наблюдавани са 2 бр.ДП образувани по материали на ДАНС, решени с постановление за прекратяване на наказателното производство.

Видно от представените данни се разширява приложението на самосезирането от страна на прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък, като считам, че следва тази законова възможност да се развие и прилага по-често.Срочност при произнасяне от прокурор по решените преписки

През 2015г. – всичките 2436 бр.преписки са решени в едномесечния срок.2. Следствен надзор

2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно систематиката на НК, вкл. по отношение пострадалите лица и на ощетените юридически лица от престъпления.

През периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък са наблюдавали общо 2054 наказателни производства, от които:

36 незабавни производства,

164 бързи производства

1814 досъдебни производства разследвани по общия ред /с прекратените по давност/.

От наблюдаваните производства, новообразувани през отчетния период са общо 1590 производства - 163 бързи, 36 незабавни и 1391 досъдебни производства, разследвани по общия ред.

Приключени са общо 1631 производства, от които 163 бързи, 36 незабавни и 1432 досъдебни производства разследвани по общия ред.

Неприключени са останали общо 296 досъдебни производства, разследвани по общия ред.

Показатели на РП-Казанлък

2013г.

2014г.

2015г.

1.Общо наблюдавани ДП

3204

2092

2054

ДПРОР

3003

1887

1814

Бързи производства

175

169

164

Незабавни производства

26

36

36

2.Приключени производства общо

2903

1601

1631

3.Неприключени наказателни производства

301

249

296

Относителен дял на приключените производства към общо наблюдаваните

90.6 %

76.5 %

79.4 %

Относителен дял на неприключените производства към общо наблюдаваните

9.4 %

11.9 %

14.4 %

Структура на новообразувани досъдебни производства, наблюдавани от Районна прокуратура - Казанлък за 2015 год. и пострадали лица по тях

глава от НК

брой новообразувани ДП през 2015г.

брой пострадали физически лица

брой пострадали юридически лица

втора глава от НК

139

146
трета глава от НК

8

2

5

четвърта глава от НК

81

83
пета глава от НК

694

715

20

шеста глава от НК

201

2

189

осма глава от НК

7

1

1

девета глава от НК

38

15

1

десета глава от НК

53

21
единадесета глава от НК

369

132

15

Новообразуваните ДП през 2015г. са 1590 (при 1637 -новообразувани за 2013г., и 1465 за 2014г.). Спрямо предходната 2014 година е налице ръст с 8.5 %, а в сравнение с 2013г. се отчита понижаване на този показател с 3 %.

Най-висок е делът на образуваните ДП за престъпления против собствеността (43.6%), общоопасни престъпления (23.2 %), престъпления против стопанството – 12.6 %, тези за престъпления против личността – 8.7 %, следвани от актовете за престъпления против брака и семейството – 5.1 %, документни престъпления -2.4 % и др.


Диаграма: Структура на Новообразуваните

досъдебни производства за 2015г. по текстове от НК
Новообразуваните ДП през 2015г. съставляват 80.3 % от разследваните дела /1981 наблюдавани без давността/, при 50.1 % за 2013 г. и 75.9 % през 2014г. Отчита се повишение с 30.2 % , спрямо 2013г. и 4.4 % , спрямо 2014г., което показва, че на дневен ред е разследване на текущите дела в бързи срокове.

По отношение на общо наблюдаваните дела без прекратените по давност, в сравнение с предходната 2013 г. се отчита понижаване на този показател– с 5.8 %, а при сравнение с 2014г. се oтчита повишение с 2.6 %.

С оглед на новите правомощия на служители на Агенцията „Митници" като разследващи органи, считано от 01.01.2012 г., през 2013г. от разследващи митнически инспектори е разследвано 1 ДП, докато през 2014г. и 2015 г . нямаме такива дела.

Броят на възложените дела на следовател през 2015 г., поради фактическа и правна сложност от окръжен прокурор са 17 (20, 17)Каталог: media -> cms page media
cms page media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
cms page media -> До окръжния прокурор гр. Кюстендил м о л б а
cms page media -> По искане на Районна прокуратура-Казанлък съдът взе мярка „задържане под стража“ на Ю. Ангелов
cms page media -> О б р а з е ц до районна прокуратура гр. Перник м о л б а
cms page media -> Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
cms page media -> Шеста Съдебна власт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница