Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 годинаДата24.10.2018
Размер330 Kb.
#96003
ТипДоклад
годишен доклад

за дейността

на Шуменски административен съд

за 2008 година

Статистически данни

Сравнителен анализ

Перспективи


Измина още една година от създаването на Шуменския административен съд, през която продължи изграждането на институционалния капацитет на съда – както по отношение на кадровото му обезпечаване и материално - битово устройване, така и по отношение на качеството, бързината и прозрачността на неговата дейност, в унисон с поставените от гражданското общество, държавните и европейските институции завишени изисквания в контекста на европейската интеграция на Република България. Със своята работа през отчетния период Административен съд - Шумен затвърди становището, че създаването на административните съдилища не е неудачно законодателно решение, а адекватна реакция на нарастналите нужди на обществото от бърза и ефикасна защита на техните права и интереси в случай на незаконосъобразни актове и действия на административните органи. Този извод се потвърждава от резултатите от работата на съда, постигнати през изминалата година, намерили отражение в настоящото изложение.
І.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН.
1.бРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
През 2008г. са разгледани общо 623 броя дела, от тях 41 броя дела висящи от 2007 година и новообразувани през 2008 година- 582 броя дела. От образуваните през 2008 година 582 броя дела 349 броя са първоинстанционни административни дела и 233 броя касационни административнонаказателни /в това число 1 брой касационно – административно дело/. За сравнение в Шуменския административен съд през 2007 година постъплението на делата е общо 490 броя, от които административни – 381 броя и касационни административно – наказателни – 109 броя. Тенденцията в сравнение с предходната 2007 година е към увеличаване общия брой дела за разглеждане, като е налице значително нарастване постъпленията на второинстанционните наказателно - административни дела.

През първото полугодие постъпилите в ШАС дела са съответно 294 броя, а през второто полугодие на 2008 година - 288 броя, като постъплението на дела през първата и втората половина на 2008 година е сравнително равномерно, респективно такава е и натовареността на магистратите.Средният брой дела за разглеждане през 2008 година на един съдия по щат е 104 броя, за сравнение през 2007 година на един съдия по щат е 82 броя дела за разглеждане.
1.1. Първоинстанционни административни дела – разгледани и постъпили дела през 2008 година.

През годината са разгледани 384 първоинстанционни административни дела, в това число: • по АПК - искови и ЗОДОВ: 11 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 19 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 49 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 14 броя;

 • по КСО и ЗСП: 26 броя;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 2 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 16 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 186 броя;

 • Други административни дела: 61 броя, в това число:

 • по АПК – 38 броя;

 • по ЗБДС – 16 броя;

 • по ЗЗО – 7 броя.

През годината са постъпили 349 първоинстанционни административни дела, в това число: • по АПК - искови и ЗОДОВ: 7 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 19 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 38 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 13 броя;

 • по КСО и ЗСП: 19 броя;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 2 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 15 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 186 броя;

 • Други административни дела: 50 броя, в това число:

 • по АПК – 30 броя;

 • по ЗБДС – 15 броя;

 • по ЗЗО – 5 броя.

Средното постъпление на първоинстанционни административни дела на един съдия е 58 броя.


1.2.Второинстанционни наказателно - административни дела – анализ на разгледаните и постъпили през 2008 година.
През 2008 година са разгледани общо 239 броя касационни дела, от тях 6 броя дела висящи от 2007 година и новообразувани през 2008 година - 233 броя дела / в това число 13 частни касационно - наказателни дела и 1 брой касационно – административно дело/. Средно постъпили дела за отчетния период на един съдия е 39 броя /за сравнение през 2007 година постъпилите на един съдия е 18 броя/.

Прави впечатление значителното почти двойно увеличаване броя на второинстанционните административно-наказателни дела в сравнение с постъплението на такива през 2007 година – 109 броя. Дейността на съда по тези дела е функция от работата на районните съдилища, което говори за ускоряване разглеждането им като първа инстанция и подобряване на работата им по обработката и движението на делата.Сравнителен анализ на постъпилите дела

в Административен съд Шумен за 2007 година и 2008 година

2.БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА.
Общо през годината са свършени 565 дела от Административен съд - Шумен. Средната натовареност на един съдия е 94 свършени дела.

Съпоставката на средната натовареност при постъпилите /9 броя средна натовареност на един съдия за месец/ и свършените /8 броя средна натовареност на един съдия за месец/ дела показва, че съдиите са работили при добра интензивност и бързина като цяло, в резултат на което съотношението между свършените и останалите висящи дела е 91% към 9%. Общо към 31.12.2008г. останалите несвършени дела в съда са 58 броя, от които 31 първоинстанционни и 27 второинстанционни. Намаляването броя на несвършените дела в края на годината на фона на увеличеното общо постъпление на дела са обективен критерий за добрата работа на съдиите. По мнение на докладчика, едно от безспорните постижения за съда и през 2008 година е превръщането в тенденция на намаляване на броя на несвършените дела в края на отчетния период.

Прави впечатление обаче неприлагането института на споразумението пред съда, визиран в чл.178 от АПК, доколкото през обсъждания переиод в ШАС е внесено и потвърдено само едно споразумение, по силата на което страните са се споразумели досежно извършване частична промяна на план за застрояване. Действително, обсъжданият институт е нов за административния процес в България, но неговите безспорни предимства /бързина, икономичност на производството, възможност въпросите от оперативна самостоятелност на администрацията да се решават по оптимален за страните начин/ предполагат по-широкото му приложение в административния процес занапред.
2.1. Брой на решените дела по същество-анализ по видове.

2.1.1. Решени първоинстанционни административни дела.

През годината са свършени 353 първоинстанционни административни дела, а 81 % от тях са свършени до три месеца, от които по видове, както следва: • по АПК - искови и ЗОДОВ: свършени – 8 броя, висящи - 3 броя.

 • по ДОПК и ЗМ: свършени – 16 броя, висящи – 3 броя.

 • по ЗУТ и ЗКИР: свършени – 39 броя, висящи – 10 броя.

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: свършени – 8 броя, висящи – 6 броя.

 • по КСО и ЗСП: свършени – 25 броя, висящи – 1 брой.

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: свършени – 2 броя, висящи – няма.

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: свършени – 16 броя, висящи - няма.

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: свършени – 186 броя, висящи – няма.

 • Други административни: свършени – 53 броя, висящи – 8 броя.

Най-голям е броят на висящите или останалите несвършени дела по ЗУТ, ЗСПЗЗ и ЗМ което е обяснимо, предвид спецификата на тези дела и по-големия обем доказателствени искания, които ги съпровождат, в т.ч. и исканията за допускане и назначаване на съдебно - технически експертизи, които предпоставят осигуряването на разумен срок, в който експертите да подготвят своите становища по възложените им задачи. По-голямата част от тези дела са постъпили и образувани през периода на съдебната ваканция и насрочени за разглеждане най-рано през месец октомври 2008 година. Съществен проблем, обуславящ забавянето при разглеждане делата по ЗСПЗЗ е издирването, надлежното конституиране и призоваване на големия брой заинтересовани страни по делата по реда на чл.28б ал8 от ППЗСПЗЗ, поради наличието на непълноти и оскъдни данни за лицата в регистрите.

Средната натовареност на един съдия е 59 броя решени първоинстанционни административни дела през 2008г, което в сравнение с 2007 година - 58 броя, бележи запазване темпа на натовареност на съдиите.


2.1.2. Решени второинстанционни наказателни дела.

През годината са постъпили 232 второинстанционни административно - наказателни дела, в това число 13 броя частни наказателно - касационни дела. За сравнение през 2007 година са постъпили 109 второинстанционни административни дела, в това число 3 броя частни наказателно - касационни дела. Броят на постъпилите от първоинстанционните съдилища е както следва: • от Районен съд – Шумен – 211 броя – 91 % от постъпилите;

 • от Районен съд – Велики Преслав – 8 броя – 3 % от постъпилите;

 • от Районен съд – Нови пазар – 13 броя – 6 % от постъпилите.

От общо свършените от ШАС през 2008 година 211 броя касационно – наказателни дела, решените са 206 броя, а прекратените - 5 броя. В това число потвърдените съдебни актове на първоинстанционните съдилища за 2008 година са 147 броя, уважените частично – 3 броя, а отменените - 56 броя. Степента на уважаване на жалбите от Административен съд - Шумен е приблизително 29 % от общо решените касационно – наказателни дела.

Средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е 35 броя решени дела, а броя на проведените закрити и открити заседания средно е 39 броя. През 2007 година средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е значително по-малка - 17 броя решени дела, а броя на проведените закрити и открити заседания средно е 21 броя. Останалите несвършени дела в края на отчетния период дела са 27 броя, постъпили в съда през месец декември на 2008 година, поради което е било невъзможно разглеждането и приключването им в рамките на отчетния период.


2.2. Брой на прекратените дела.

2.2.1. Брой на прекратените първоинстанционни административни дела.

От общо свършените през отчетния период 353 първоинстанционни административни дела 296 дела са решени по същество, а 57 дела са прекратени, като това съотношение на решените към прекратените спрямо свършените дела е показателно за добрата предварителна подготовка на делата от съдиите в разпоредителни заседания.

През 2007 година броят на прекратените дела е по-голям - от общо свършените 346 броя първоинстанционни административни дела 247 дела са решени по същество, а 99 дела са прекратени.

Най-честите причини за прекратяване на делата са неизправяне в срок на допуснати нередовности по постъпили жалби /невнасяне своевременно на държавните такси съобразно Тарифа №1 към ЗДТ, неконкретизиране на административния акт, който се обжалва, липса на точен и ясен петитум/, прекратяване на производството поради оттегляне на депозираните жалби и липса на родова или местна подсъдност, недопустимост на оспорването поради просрочие или липса на правен интерес .

2.2.2. Брой на прекратените второинстанционни наказателно-административни дела.

От общо свършените дела за 2008 година, решените със съдебен акт по същество са 211 броя, а прекратените – 6 броя. За сравнение през 2007 година, решените със съдебен акт по същество са 102 броя, а прекратените – 1 брой.

Най-често делата са прекратявани поради просрочие на касационната жалба.Съотношение на решени към прекратени дела от общо

свършените за 2008 година и 2007 година в ШАС


Средна продължителност на разглеждане на дела – от постъпване до постановяване на съдебен акт
За бързината в администрирането и правораздаването в Административен съд - Шумен е много показателен факта, че при 86% от общо образуваните и висящи дела средната продължителност от постъпването на жалбата и протеста в съда и образуване на делата до решаването им и постановяване на крайния съдебен акт и вписването му в срочната книга е до 3 месеца, за което несъмнено допринасят както ефикасните разпоредби на Административно - процесуален кодекс, така и значителните положителни промени в разпоредбите на ГПК досежно процеса на призоваване, намиращи субсидиарно приложение в административното производство.

Средната продължителност на разглеждане на делата в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до приключването им със съдебен акт и вписване в срочната книга е отразена в таблица № 1.Таблица № 1


Видове дела

Продължителност

до 3 месеца

Продължителност

над 3 месеца

Адм. дела - І инст.

81 % от общия брой дела

19 % от общия брой дела

Адм-нак.дела- ІІ инст.

94 % от общия брой дела

6 % от общия брой дела

Средна продължителност

86 % от общия брой дела

14 % от общия брой дела

Средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни административни дела в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до вписването на крайния съдебен акт в срочната книга е отразена в таблица № 2.


Таблица № 2

Видове първоинстанционни административни дела

Продължителност до 3 месеца

Продължителност над 3 месеца

АПК – искови и ЗОДОВ

75% от общия брой дела

25% от общия брой дела

ДОПК и ЗМ

38% от общия брой дела

62% от общия брой дела

ЗУТ и ЗКИР

39% от общия брой дела

61% от общия брой дела

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

50% от общия брой дела

50% от общия брой дела

КСО и ЗСП

48% от общия брой дела

52% от общия брой дела

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС

100% от общия брой дела

-

ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и ЗАдм

88% от общия брой дела

12% от общия брой дела

Частни адм. дела

100% от общия брой дела

-

Други административни

79% от общия брой дела

21% от общия брой дела

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни

административни дела е в рамките на три месеца, като 63 % от тях са с продължителност до 1 месец и средна продължителност 81% процента в срок до 3 месеца.

Средната продължителност на разглеждане на наказателни второинстанционни дела е в рамките на три месеца, като 94 % процента от тях приключват в тримесечен срок.

Най - често делата са се отлагали по причини извън съда –необходимост от конституиране на нови страни, нередовно призоваване, несвоевременно комплектоване на административната преписка, молби за отлагане поради заболяване на страните, допълнителни искания за доказателства, проверка на експертни становища, оспорване на представени доказателства.

Ще следва занапред да се прецизира още повече предварителната подготовка на делата в разпоредителни заседания, на които преди датата на първото съдебно заседание да се разглеждат и обсъждат направените в жалбата, протеста и писмените възражения доказателствени искания, съобразно разпоредбата на чл.171 ал. 5 от АПК.

Значително по-рядко в сравнение с предходната 2007 година дела са се отлагали поради нередовно призоваване на страните, което от своя страна изисква засилване контрола над дейността по призоваване и изработване на механизми за защита на съдебните служители от необичайни проблеми с призованите лица - заплахи, откази, укриване.
3. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА.

Показателен за качествената работа на съда е сравнително малкият брой на обжалваните пред Върховния административен съд на Република България съдебни актове.


Общо обжалваните дела през 2008 година са 86 броя, съставляващи едва 24 % от общо решените за съда. От тях 70 дела са с потвърдени от ВАС решения, 10 - отменени и върнати за продължаване съдопроизводствените действия, по останалите 6-предстои произнасяне на ВАС. Най-често решения на Шуменския административен съд са отменяни като неправилни поради допуснати нарушения на материалния закон. По-малък е броят на отменените решения и върнати за ново гледане дела поради допуснати от съда съществени процесуални нарушения. Резултатите от касационния контрол върху актовете на Административен съд - Шумен бележат ръст от 90% одобрена правораздавателна дейност /при 70% за предходната 2007 година/ и много добро качество на постановените съдебни актове. Този резултат се дължи на обстоятелството, че в съда работят съдии с добра професионална подготовка и с амбиции за непрекъснато обогатяване на теоретичните си познания посредством участия в семинарни занимания и обучения.


4.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА.

4.1.Средна натовареност за съдебния район по видове дела.

През отчетната 2008 година най-голям е броят на делата, образувани по Закона за устройство на територията - 38 броя, по Данъчно - процесуалния кодекс и Закона за митниците - 19 броя, по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социално подпомагане – 19 броя, Закона за местното самоуправление и местната администрация и по Закона за администрацията - 15 броя, Закона за собствеността и ползването върху земеделски земи – 13 броя, по Закона за българските документи за самоличност – 15 броя, по чл.75 от Данъчно - процесуалния кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна информация - 173 броя и искове за обезщетения за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица по чл.203 от АПК - 7броя.4.2. Средна натовареност на съдиите.

От данните за натовареността на съдиите съобразно постъпилите и свършените дела може да се направи извод, че щатът за магистрати е оптимално оползотворен, предвид следното:Брой свършени дела за 2008 година от ШАС

565 дела – 7.00 натовареност по щат- 8.00 действителна натовареност

Брой разгледани дела за 2008 година в ШАС

- 623 дела – 8.00 натовареност по щат

- 9.00 действителна натовареност

Действителната натовареност на съдиите досежно разгледаните и свършени дела, варираща между 8.00-9.00 се е запазила в параметрите от предходната 2007 година.
Брой на проведените открити и закрити съдебни заседания през 2008г. - общо - 1285 заседания /при общо 1006 открити и закрити заседания през 2007 година/,от които както следва:

 • открити съдебни заседания - 547,

 • закрити съдебни заседания – 738,

или всеки един от шестте административни съдии през отчетния период е провел по 214 открити и закрити съдебни заседания при средна месечна натовареност – 18 заседания. Съотношението на откритите към закритите съдебни заседания е показателно за добрата предварителна подготовка на делата от съдиите, посредством адекватна на разпоредбите на АПК /вж.чл.158 чл.159 чл.163 чл.171 ал.5 от АПК/ предварителна проверка редовността и допустимостта на жалбата и протеста и правилна преценка пълнотата на доказателствата и основателността на направените от страните доказателствени искания преди провеждане на първото по делата съдебно заседание. Това несъмнено рефлектира и е предпоставка за намаляване броя на отложените дела и приключването им в най-кратки срокове.

Разпределението на делата между магистратите в ШАС, осъществявано на принципа на случайно разпределение на делата посредством въведената програма на ВСС е равностойно и справедливо, в съответствие с броя и вида на постъпилите през 2008 година дела за разглеждане. Показателни за това са данните от приложената по-долу таблица, от която е видно какъв е бил общият брой дела за разглеждане от всеки един магистрат през 2008 г.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ДЕЛА

СЪДИЯ

ДОПК И ЗМ

ЗУТ И ЗКИР

ЗСПЗЗ

КСО И ЗСП

ЗДСл,ЗМВР, ЗОВС И ЗСВ

ЗДС, ЗМСМА И ЗАдм.

Искове по АПК

Други адм. Дела

ЧАД

Касационни дела

ОБЩ

БРОЙ

К.Б.

2

5

1

2
2

1

3

17

23

56

Р.Ц.

3

7

3

3
4

1

10

39

41

111

Т.Д.

4

6

3

4
2
10

32

42

103

Х.Д.

3

7

3

3

1

3

2

10

33

43

108

С.Ч.

3

6

1

3
2

2

8

34

42

101

М.С.

4

7

2

4

1

2

1

9

31

42

103

ОБЩ БРОЙ

19

38

13

19

2

15

7

50

186

233

582

През отчетната 2008 година в Шуменския административен съд на са разглеждани дела от важен държавен и обществен интерес, в т.ч. и жалби против подзаконови нормативни актове на общинските съвети, за разлика от предходната 2007 година, когато са разгледани три такива жалби.
5. АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ.

5.1. Кадрово обезпечение.

През годината в Административен съд - Шумен работиха 6 съдии и 21 служители, разпределени в обща /7/ и специализирана /14/ съдебна администрация.  5.1.1.Брой на работещите в Административен съд съдии и младши съдия /незаета бройка /.

Съгласно утвърденото от ВСС щатно разписание на административните съдилища в страната, за АС - Шумен са предвидени общо 7 щатни бройки за съдии от които 6 - за административни съдии и 1 - за младши съдия. 

През годината в Административен съд – Шумен работиха шестима съдии.

Поради непровеждане на конкурс за младши съдии в административните съдилища, предвидената по щат 1 бройка остана незаета до края на отчетния период.

 

5.1.2. Брой на служителите.

Административно - техническият персонал по щат се състои от двадесет и трима съдебни служители, от които един съдебен администратор, един административен секретар, един главен счетоводител, един системен администратор, шест съдебни деловодителя, шест съдебни секретар - протоколисти, един архивар, двама призовкари, един шофьор, един пазач, работник по поддръжката, двама куриер - прислужника.

В периода от 01.01.2008 година до 31.12.2008 година са назначени “шофьор-снабдител” и “деловодител-регистратура” след трансформиране на предвидената по щат 1 бройка за “съдебен деловодител” в “деловодител-регистратура”. След проведения през месец ноември 2008 година конкурс е назначен на безсрочен трудов договор и “съдебен архивар”. Към 01.12.2008 година съставът на съдебната администрация в Шуменския административен съд е попълнен почти изцяло, съобразно утвърденото щатно разписание, изключая предвидената 1 щатна бройка за “секретар-протоколист” и 1 щатна бройка за “съдебен администратор”. За последния предстои провеждането на конкурс съобразно разпоредбите на ЗСВ.

С оглед създаване на по-ефективни условия за работа, се създадоха и функционират две деловодства - “административно” и “касационно – наказателно - административно”, специализирани в обслужването на граждани и ЮЛ съобразно видовете дела и организирани на принципа на екипност при работа със съдиите. Разпределението на служителите в деловодствата на различните отделения и на “секретар-протоколистите”, работещи в екип със съдиите на ротационен принцип е оптимално, като се има предвид общата задоволеност от кадри.


5.1.3.Конкретни предложения за промени в щата.

На този етап считам, че щатът на съдиите в Административен съд - Шумен е оптимален и не се налага промяна. Предвид спецификата на гледаните от административните съдилища дела и с оглед по-ограничените от тази гледна точка възможности за последваща реализация на младшите съдии в районните съдилища, както и с оглед нарастналия брой постъпления на дела през 2008 година в сравнение с предходната 2007 година, намирам за по-целесъобразно закриването на предвидената по щат 1 бройка за младши съдия и отпускането на 1 щатна бройка за съдия в АС, като по този начин ще се оптимизира и подпомогне дейността на съда посредством включването в състава му на магистрати с по - солиден юридически опит. Горното е наложително, поради и обстоятелството, че през 2009 година предстои ШАС да работи с намален съдийски състав от петима магистрати, поради излизане в отпуск по майчинство на съдия Снежина Чолакова.

Досежно необходимостта от увеличение щата за съдебните служители, на първо място, необходимо е отпускането на една щатна бройка за длъжността “Деловодител-регистратура”. Обезпечаването на Шуменския административен съд с гореупомената длъжност е наложително с оглед значителното нарастване броя на делата /623 броя дела през 2008 година при 490 броя дела за 2007 година/ и големия обем входяща и изходяща документация. Прецизното и правилно разпределение на същата по съответните служби и съдии и осигуряването на адекватна и точна информация за движението на кореспонденцията налагат съсредоточаването на този обем работа върху едно лице-регистратор, изрично натоварено с тези функции. По този начин ще се подобри процеса на работа в съда и ще се облегчи труда на адаминистративния секретар и на съдебните деловодители, ангажирани понастоящем с приема и движението на съдебните книжа и с изготвянето на многобройните статистически отчети и мониторинги.

С цел да бъдат спазени разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, разпределяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобрение, осчетоводяване и контрол е необходимо въвеждането на нова щатна бройка “касиер”. Така ще се гарантира спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства,както и за законосъобразното им разходване.

С оглед на изложените съображения, ще следва да се предприемат и конкретни действия за увеличаване на щата на съда с две бройки за съдебни служители.
5.2.Квалификация на магистрати и служители.

Съдиите от Административен съд - Шумен са високо квалифицирани юристи, с доказана успешна професионална реализация. Съдия Кремена Борисова е с придобит ранг “Съдия ВКС и ВАС”, а съдиите Росица Цветкова, Татяна Димитрова и Снежина Чолакова - с ранг “Съдия АС”.

През отчетния период обучението на съдии е извършвано както по програмите на Националния институт на правосъдието, така и във връзка с организираните от Асоциацията на българските административни съдии и от съдилищата семинари на регионален принцип. През 2008 година организирани семинари за повишаване на квалификацията си са посетили всички съдии. Най - важни от тях са участията на всички магистрати от Шуменския административен съд в проведените от НИП семинари на тема ”Съдебно сътрудничество по граждански дела”, ”Съдебна практика на Съда на ЕО и преюдициално заключение”, ”Основи на европейското право”, ”Лидерство и стратегическо планиране”, ”Партньори в борбата срещу дискриминацията”. Полезни и с по-тясна практическа насоченост са участията на магистрати от ШАС в организираните от Асоциацията на българските административни съдии семинари по спорни въпроси в прилагането на ЗУТ, нови моменти в АПК и субсидиарно приложение на новия ГПК в административния процес, социално и здравно осигуряване. През изминалата 2008 година Административен съд-Шумен, бе домакин на втория от поредицата регионални семинари на тема ”Обучение по новия ГПК и актуални проблеми по АПК и ЗУТ”. Съдии от АС се включиха в регионални семинари, организирани от административните съдилища в Разград, Русе и Силистра. Изключително ползотворно с оглед придобития опит е участието на Председателя на съда в едноседмичен семинар за обмяна на опит и обучение в Германия, организиран в рамките на двустранното сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество, по време на който ръководителят на съда придоби непосредствени впечатления и заимства полезни практики от работата на първоинстанционния и Апелативния съд в гр.Кобленц, в провинция Райланд-Пфалц, Германия, както и от работата на Съда на Европейските общности в Люксембург. Подобни хоспитации и сътрудничество в рамките на страните-членки на ЕС са изключително полезни и способстват за налагането на модел на работа в съответствие с добрите европейски практики.

Съществува необходимост от повече на брой и по-разнообразни обучения свързани с източниците на европейското право, съдебната практиката на Европейските общности и правото на Европейският съюз в сферата на административното правораздаване, както и по специфични теми от административното право /митническо и данъчно право, спорни въпроси и уеднаквяване практиката на съдилищата по ЗОДОВ, ЗМСМА и ЗА/.

През 2008 година обучението на съдебните служители е осъществено основно по програмите на Националния институт на правосъдието. Организирани семинари за повишаване на квалификацията си на теми - “Работа по административни дела”, “Защита на класифицираната информация в съдебната система”, “Процес на призоваване” и “Обслужване на граждани” посетиха по-голямата част от служителите в специализираната съдебна администрация на ШАС. Служителят по сигурността на информацията и служителят в регистратурата за класифицирана информация взеха участие в семинар в областта на класифицираната информация, организиран от Института за следдипломно обучение – гр. Стара Загора.

Съществува необходимост от повече на брой и по-разнообразни обучения за служителите от административните съдилища, предвид обстоятелството, че по-голямата част от тях са новоназначени /в процентно съотношение 50/50 преназначени/новопостъпили за съда/ и нямат необходимия опит и знания, свързани с изпълняваните от тях трудови функции. Семинарите следва да бъдат организирани, не само и единствено по инициатива на Националния институт на правосъдието, но и от Висш съдебен съвет. В тази връзка следва да се отбележи инициативата на административните съдилища да се организират регионални семинари. До този момент служители от Административен съд град Шумен участваха в такива, по следните теми – ”Ролята на Административния ръководител в условията на новия модел на вътрешен контрол в органите на съдебната власт” и ”Ролята и значението на вътрешния одит за подобряване дейността на органите на съдебната власт”, като същите са изключително полезни за подобряване дейността на съда. Като цяло предложените обучения и семинари не са достатъчни.

Отчитайки важността на езиковите умения в контекста на европейската интеграция на РБ, един от основните приоритети при квалификацията на работещите в ШАС е езиковото обучение. В тази връзка през изминалата 2008 година магистрати и служители от Административен съд – Шумен повишиха своите познания по английски език в организираните от съда курсове по чужзоезиково обучение в Училища за чужди езици “Европа”. Намеренията на ръководството на съда са тази тенденция да продължи и през следващата 2009 година.
5.3.Организационна дейност - предложения по съществуващи организационни и структурни проблеми.

Цялостната организация на работния процес в Административен съд-Шумен е насочена към постигане на желания резултат, а именно-осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на публичните средства и повишаване общественото доверие в съда, оформяне облика му на обективен и защитаващ правата на гражданите правораздавателен орган.

За целта, въведените и разработени през 2007 година правила и процедури се допълниха със следните елементи:

-процедури за спазване на работното време;

-медийна стратегия-определено е пресаташе на съда;

-правила за атестиране и повишаване в ранг;

-правила за реда и начина на събиране на държавните такси и осъществяване на контрола в тази връзка;

-процедура за докладване на Етичния кодекс на съдебните служители и предприемане на последващи действия.

Въведоха се и се изпълняват антикорупционни процедури и писмени правила за управлението на активите, информацията, използването на компютърното оборудване и дефиниране нивата на достъп до информация.

С цел подобряване ефективността на системите за финансово управление и контрол през следващата година предстои да се предприемат дейности по идентифициране, регистриране, оценяване и контролиране на рисковете и да се утвърди стратегия за обучение на магистрати и служители.

В края на отчетния период правораздавателната структура на Административен съд - Шумен включва, както следва:

- два постоянни тричленни касационни състава, ангажирани с разглеждането на касационни административно-наказателни дела, председателствани съответно от Председателя - Кремена Борисова и от Зам. председателя - Росица Цветкова.

- шест еднолични състава, ангажирани с разглеждането на първоинстанционни административни дела.

До момента са създадени и функционират две специализирани по материя деловодства - административно и касационно – наказателно, съобразно спецификата на работа. Организацията на работа на деловодители и съдебни секретар – протоколисти е на екипен принцип, което рефлектира благоприятно върху качеството на работа на съдебните служители и дава възможност за по - засилен контрол върху изпълнението задълженията на последните. Непрекъснатото работно време на деловодствата създава условия за улесняване на страните и ефективност в дейността и организацията на работния процес на съдебната администрация.

С цел оптимизиране сроковете за разглеждане на делата и намаляване броя на забавените такива, ръководството на съда ежемесечно контролира движението на делата и личната дейност на всеки магистрат. От началото на 2008 година е въведена система за месечен отчет-в табличен вид се обобщават от завеждащите служби данни от предходния месец за насрочените, отложени,

свършени и забавени дела, както и за неизготвени в срок съдебни актове. Достъпът на всеки от магистратите до тези таблици се осъществява посредством вътрешна компютърна мрежа. Данните от тях се подлагат на дискусия и коментар на ежемесечни общи събрания на съдиите. За ръководството тези данни са източник на статистическа информация, необходима при вземане на кадрови решения или предприемане на мерки при констатирани слабости и забавяния. Ежемесечно се контролират и ненасрочените дела /спрени и без движение/.

През следващия отчетен период усилията на Административен съд-Шумен следва да бъдат насочени към оптимизиране правораздавателната структура и подобряване показателите за движението на делата /снижаване на количеството отложени дела и сроковете на приключването им/.
5.4.Материална база-финансови и материални проблеми.

Неразрешен окончателно и до момента остава проблемът с трайното устройване на съда в подходяща за нуждите му административна сграда, в каквато посока понастоящем са насочени съвместните усилия на ръководството на съда и Министерство на правосъдието.

Експлоатираната понастоящем съгласно договор за наем от Административен съд-Шумен площ на четвърти етаж от административна сграда, находяща се на ул. ”Адам Мицкевич” №1 не предполага никакво разгръщане на щата, не предоставя възможност за осигуряване на надеждна охрана и обособяване на зони на достъп и сигурност. В сградата, в която се намира ползвания от съда етаж се помещават множество институции /РЦЗ и НАП - Шумен/, частни адвокатски кантори, офиси на фирми и партийни структури и е съсредоточен значителен по обем пътникопоток. Това препятства достъпа на граждани и институции до етажа, който е последен - четвърти и затруднява значително работата на съда.

Гопреизложените съображения за пореден път поставят на дневен ред бързото и успешно разрешаване на съществуващия проблем с обезпечаване на ръководената от мен институция с подходяща административна сграда.

С Писмо рег. № 11–00–1697/20.12.2007 година Министърът на отбраната - Г-н В. Близнаков уведоми Министъра на правосъдието, че поради съществуващи проблеми по обособяването на сграда № 3 от сградния фонд на войскови район с административен център - Шумен, предоставена понастоящем за управление на НВУ “В. Левски” - гр. Велико Търново, е възможно за нуждите на АС - Шумен да бъде предоставена друга сграда от фонда на МО – сграда № 8. В тази връзка, с докладни с изх. № 47 /31.01.2008 година и № 366 /16.07.2008 година е поискано от Министерство на правосъдието да предприеме незабавни действия по обособяване и предоставяне на сграда №8 на МП за нуждите на съда. Последвалият необоснован отказ на Министъра на отбраната-Н.Цонев да изпълни поетите от предшественика си ангажименти досежно безвъзмездно предоставяне на гореупоменатия военен имот наложиха търсенето на други алтернативи и инициирането с докладни на Председателя на ШАС с изх. № 497/28.10.2008 година и № 596/01.12.2008 година преговори между Министерство на правосъдието и „УниКредит Булбанк”АД-гр.София за закупуване за нуждите на Административен съд-Шумен на втори и трети етаж от административна сграда, находяща се на бул. ”Славянски” № 64 в гр. Шумен.
5.5. Ревизионна дейност през годината, резултати.

През изминалия период в Административен съд-Шумен не са извършвани одити и проверки от Инспектората към Висш съдебен съвет – град София и от Инспектората при Министерство на правосъдието. Осъществяването на такива досежно дейността на административните съдилища като новосформирани структури е необходимо с оглед своевременно очертаване слабостите и предприемане необходимите мерки за тяхното отстраняване.5.6. Дисциплинарна отговорност.

През изтеклата 2008 година не са констатирани извършени от магистрати или съдебни служители дисциплинарни нарушения, налагащи предприемането на дисциплинарни мерки.

Понастоящем съдебните служители от Административен съд- Шумен имат приет на Общо събрание Етичен кодекс. Председателят на съда утвърди Правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс и предприемане на последващи действия, както и назначи Комисия по етика.

6.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.

Важен аспект от реформата на българската правосъдна система е въвеждането на съвременни информационни технологии, които да ускорят процесите на завеждане и изписване на делата, да повишат ефективността при обслужването на гражданите и бързината в съдебната дейност.

След поставените през предходния отчетен период сериозни заявки относно техническото оборудване на Административен съд – Шумен, през настоящия се направи необходимото за набавянето му.

За изградената структурна кабелна мрежа, която включва всички работни места и осъществява връзка между деловодства, съдебни секретари и съдии Министерството на правосъдието ни предостави мрежов комутатор 3COM от най-висок клас.

За осигуряването на нормален работен процес и използване на всички възможности на внедрената деловодна програма на “Информационно обслужване“ - клон - Варна със собствени средства е закупен сървър. За процеса на завеждане и архивиране на делата са набавени скенер, копирна машина и факс.

След многократно заявяваната нужда от съвременна компютърна техника, през тази година получихме следното:

- от ВСС е извършена доставка на 2 броя компютри.

- от Министерство на правосъдието - сървър – 1 брой, компютри – 16 броя, 13 броя мрежови принтера, копирна машина от висок клас – 1 брой и звукозаписна техника.

Към настоящия момент съда разполага с общо 2 сървъра, 29 компютърни конфигурации, 13 броя мрежови принтери, 10 броя персонални принтера и 2 броя копирни машини. За всички компютърни конфигурации са закупени и UPS-и.

С продобитата през тази и минали години техника се осигури необходимия комфорт и сигурност за оптималната работа на служителите в Административен съд Шумен.

През 2008 година се постави началото в организирането на регионални семинари от Административен съд – Шумен и за целта е закупена съвременна презентационна техника (преносим компютър, мултимедиен проектор и прожекционно табло).

През отчетния период в съда са ползвани програмните продукти “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД – гр. Варна, правно - информационните програми “Апис” и “Сиела”, с достъп на всички съдии до тях, счетоводна програма “Бизнес навигатор” в счетоводство.

Досежно ползваните от съдилищата програми за управление на делата, считаме за най-удачен вариант за всички административни съдилища да се разработи единна информационна система, на базата на използваната деловодна програма във Върховния административен съд. Това би улеснило обмяната на дела по електронен път, както и уеднаквяването и обработването на статистиките на административните съдилища.

От тази година в съда вече е инсталирана и работи антивирусна програма NOD32 сървър, което гарантира сигурноста и защитеността на информацията в локалната мрежа.

В изпълнение решение на ВСС от началото на календарната година имаме Интернет достъп и функционира Интернет - страница на съда, на която се поместват постановените съдебни актове, ”календар” за насрочените и предстоящи за разглеждане съдебни дела, информация за организацията на работния процес и актуални новини от дейността на съда.

На 19.11.2008 година се проведе първия Ден на отворените врати в Административен съд-Шумен с мото ”Бъдещето е за нас”, в който зрелостници от елитни гимназии в града заеха местата на магистратите в съдебната зала и в присъствието на свои съученици, съграждани и представители на медиите проведоха симулативен съдебен процес. Организирането на дни на отворените врати съставлява само една малка част от водената от съда политика на прозрачност и отваряне на съда към по-широката аудитория и ангажирането му с образователна обществена функция, с цел повишаване доверието на българското общество и европейската общност в административното правосъдие.

Напредък в решаването на съществуващите технически проблеми е вече изградената сигнално - охранителна система, пожаро - известителна система и телефонна централа за нуждите на Административен съд - Шумен. По този начин ползваният от съда етаж от административна сграда се приведе в съответствие със сега действащите противопожарни изисквания и се осигуриха условия за нормално изпълнение на трудовите задължения. Всички магистрати и слижители вече разполагат със самостоятелни телефонни номера, което улеснява работата и ограничава разходите за комуникация.

През следващата година, при очакваното решаване на съществуващия проблем с трайно устройване на съда в самостоятелна административна сграда ще е необходимо набавянето на озвучителна техника за оборудване на втора съдебна зала, техническо оборудване за изграждане на Информационен център за улеснение гражданския достъп до съда и внедряване на система за видеонаблюдение.


ІІ. ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА.

Приемането на Административния процесуален кодекс безспорно е важна стъпка в българското законотворчество, доколкото с него се поставиха основите за създаването на отделна система на административното правосъдие. С АПК се въведоха нови постановки, реципирани от опита на други европейски държави, като същевременно се запазиха утвърдените въз основа на Закона за административното производство традиции в административното правосъдие и посредством по-подробна нормативна регламентация, в известна степен се преодоля възможността за създаване на противоречива съдебна практика.

От влизането в сила на Дял трети от АПК “Производства пред съд” до настоящия момент са констатирани следните проблеми по прилагането му, някои от които налагат законодателна промяна, а други могат да бъдат преодолени по реда на Глава шестнадесета от АПК (“Тълкувателни решения и тълкувателни постановления”):

На първо място, регламентираното в чл.9, ал.3 от АПК задължение на съда да указва на страните, че не сочат доказателства за някои обстоятелства от значение за делото, доразвито в чл.171, ал.4 от АПК, не е съобразено в достатъчна степен с прокламирания в чл.121, ал.1 от Конституцията на РБ принцип на състезателното начало. Това законодателно разрешение, освен че е в разрез с горепосочения принцип, води и до нарушаване на принципа на равенство на страните, доколкото при различно процесуално поведение на същите съдът със своите указания на практика подпомага само бездействащата страна.

Предвиденият в чл.163, ал.2 от АПК 14 дневен срок за представяне на писмен отговор и посочване на доказателства в производствата по оспорване пред съда на индивидуалните

административни актове се явява пречка за насрочване на делото в кратки срокове, респективно за приключването му, което е отстъпление от принципа за бързина, регламентиран в чл.11 от АПК. Соченият срок не допринася за стимулирането на страните да ангажират доказателства преди първото по делото заседание, като същевременно ограничава възможността за насрочване на делото в по-кратки срокове.

Сериозни затруднения възникват и при прилагане на разпоредбите, регламентиращи предварителното изпълнение на административни актове, респективно спирането на това изпълнение – чл.60, чл.90, чл.166, чл.190 от АПК. На първо място, законодателят е предоставил възможност на по-горестоящия административен орган да спира изпълнението на индивидуални административни актове както в случаите, когато същото е допуснато с разпореждане по чл.60 от АПК на административния орган, така и когато същото е допуснато по силата на закон (арг. от чл.90, ал.3 от АПК). В същото време съдът е оправомощен да спира предварителното изпълнение само в случаите, когато то е допуснато от органа с разпореждане по чл.60 от АПК, без да има такова право, когато предварителното изпълнение произтича от закон. Очевидно в случая се касае за пропуск на законодателя, който може да бъде преодолян чрез допълнение в чл.166, ал.2 от АПК.

На следвашо място, не е удачно разрешението по чл.166, ал.3 от АПК искането до съда за спиране на предварителното изпълнение на индивидуален административен акт да се разглежда в открито заседание, доколкото това е в противоречие с принципа за бързина (чл.11 от АПК) и на целите на самото спиране на изпълнението.

Следва да се обърне внимание и на разпоредбата на чл.190, ал.1 от АПК, съдържаща регламентация относно спирането на изпълнението на подзаконов нормативен акт. Същата е непрецизна, тъй като не указва реда, по който следва да се осъществи съдебното производство, като същевременно не препраща към правилата за спиране на индивидуалните или общите административни актове.

В разпоредбата на чл.159 от АПК неизчерпателно са изброени основанията за недопустимост на оспорването и прекратяване на съдебното производство в случаите на оспорване на индивидуален административен акт.

Не е удачно и решението на законодателя по чл.160, ал.2 от АПК при оспорване на акт по допустимостта на жалбата и протеста, същото да се разглежда в открито заседание в случаите по чл.159, т.4 и 5 от АПК. Това на практика води до неоправдано затормозяване на процеса, особено в хипотезата, когато прекратителният съдебен акт е постановен поради просрочие на оспорването.

Във връзка с данните за противоречива съдебна практика на административните съдилища по въпросите за присъждане на държавни такси и разноски по административно-наказателните дела следва да се отбележи, че наличието на противоречия в съдебната практика на административните съдилища по касационни дела от административен характер се дължи на липсата на подробна регламентация по обсъжданите въпроси в ЗАНН, както и на факта, че във въззивното производство по неуредените въпроси субсидиарно приложение намират правилата на НПК, а касационното производство се провежда по реда, предвиден в АПК. Ето защо е удачно да бъде инициирана законодателна промяна, която да регламентира изрично и изчерпателно въпросите за държавните такси и разноските, дължими в съдебните производства по обжалване на наказателни постановления, при съблюдаване спецификата на тези производства.

Във връзка с предоставения за запознаване през 2008 година Проект на класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, Инспектората към ВСС и на органите на съдебната власт считам, че Проектът за нов класификатор на длъжностите в предложения

вариант не е съобразен с разпоредбите на ЗСВ, регламентиращи статута на администрацията на съдебната власт (Глава осемнадесета, чл.340-360 от ЗСВ) и издадения на основание чл.342 от ЗСВ Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС). На първо място, чл.340, ал.3 от ЗСВ изрично посочва, че служителите в администрацията на ВСС, Инспектората към ВСС и органите на съдебната власт, са съдебни служители. С тази разпоредба законодателят ги обособява като самостоятелен вид персонал, което произтича от спецификата на техния статут и изпълняваните от тях функции, качествено различни от функциите и статута на държавните служители, към които се прави опит да бъдат приравнени с проекта за нов класификатор на длъжностите.

В проекта не са включени длъжностите „административен секретар”,„управител съдебни сгради” и „служител по сигурността на информацията”, които с оглед спецификата на функциите им и изискванията към заемащите ги лица, не могат да бъдат приравнени на нито една от длъжностите, посочени в проекта.

В него липсва и разграничение между т.нар. „обща” и „специализирана” администрация по смисъла на чл. 12 от ПАРОАВАС, доколкото не става ясно длъжностите от специализираната администрация към кои длъжности от новия класификатор следва да се отнасят.

С оглед всичко изложено, проектът за класификатор на длъжностите в предложения вариант ще доведе до сериозни трудности в прилагането му както по отношение на вече назначените съдебни служители, така и по отношение на тези, чието назначаване предстои, доколкото същият не обхваща всички длъжности в администрацията на органите на съдебната власт и не отчита спецификата на упражняваните от тях функции.

Сега действащият класификатор на длъжностите не създава проблеми при прилагането му и доколкото същият в по-пълна степен е съобразен с разпоредбите на ЗСВ и ПАРОАВАС, не съществува пречка да бъде прилаган и занапред.


Изложените в настоящия доклад статистически данни, факти и анализи налагат извода, че през отчетния период успешно е продължило както кадровото, така и организационното и функционално укрепване на Административен съд-град Шумен. Макар и най-младата съдебна институция, Шуменският административен съд зае достойно своето място сред другите структури на съдебната власт и се утвърди като стожер на законността в сферата на административното правосъдие. Ярък израз на това е нарастналото доверие в дейността му от страна на гражданите и организациите, потърсили съдебна защита, доказателство за което е факта, че през изтеклата година броят на инициираните съдебни производства се е увеличил спрямо предходния отчетен период. Разбира се, и 2008 година не премина без трудности и проблеми, произтичащи главно от липсата на достатъчен практически опит и на собствена сграда с отговарящ на нуждите на съда капацитет. Но със съвместните усилия на екипа от съдии и съдебни служители, благодарение на тяхната компетентност и отговорност, трудностите биваха преодолявани, а поставените пред тях задачи – своевременно и адекватно решавани. Постигнатите до момента успехи обаче завишават изискванията към предстоящата ни работа, не само с оглед запазването им, а и с оглед постигане на още по-добри резултати. Съвместните усилия на eкипа от съдии и съдебни служители в Шуменския административен съд през предстоящата 2009 година ще бъдат насочени към нарастване авторитета на съдебната власт, в частност в сферата на административното правосъдие, за увеличаване на доверието на българското общество и европейската общност в нейната компетентност, отговорност и безпристрастност.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Кремена Борисова/


Каталог: documents -> docladi
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2010 година
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница