Доклад за дейността на софарма ад 2007гстраница1/2
Дата22.07.2016
Размер403.23 Kb.
#618
ТипДоклад
  1   2


ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФАРМА АД

2007г.

І. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СОФАРМА АД ПРЕЗ 2007г.1.Обща информация за дружеството

„Софарма” АД е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиенско шосе” №16.

„Софарма” АД води началото си от 1933г. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991г., решение №1/1991г. на Софийски градски съд. „Софарма” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„Софарма” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н Огнян Донев - председател и членове Весела Стоева, Александър Тодоров, Андрей Брешков и „Унифарм” АД, чрез представителя си Огнян Палавеев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

„Софарма” АД е разположено върху 6 локации – 4 с производствено предназначение и 2 с логистично, няма клонове.

Към 31.12.2007г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:%

Донев инвестмънтс холдинг АД

25,64

Телсо АД

23,77

Телекомплект АД

20,42

Gramercy Emerging Markets Fund

17,08

Други юридически лица

10,26

Физически лица

2,83

„Софарма” АД е основна структурна единица в групата предприятия „Sopharma Pharmaceuticals”.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства. „Софарма” АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност. В приложение 4 от счетоводния отчет са посочени дейностите, които се включват в приходите от услуги.

„Софарма” АД е основен участник на българския фармацевтичен пазар и достоен конкурент на чуждестранните фармацевтични пазари. Клиенти на дружеството са лицензирени по ЗЛАХМ търговци на едро, както НЗОК и МЗ по ЗОП.

„Софарма” АД има GMP сертификат на Европейска регулаторна агенция (Латвия), който е валиден за страни членки на ЕС. Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.
Промени към 31.12.2007 г.

„Софарма” АД придоби на 22.10.2007г. нови 1835 броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София. Към 31.12.2007 г. участието на „Софарма” АД достигна 9,82 % в капитала на Холдинга.

„Софарма” АД увеличи дела си в „Лавена” АД, производител на етерични масла, парфюмерийни, козметични и фармацевтични продукти, на 5,18% (пряко и чрез свързани лица).

„Софарма” АД участва в учредяването на „Софарма Билдингс” АДСИЦ с 10%.

„Софарма” АД придоби на 22.10.2007г. 5000 броя акции от капитала на „Арома” АД, гр. София. Към 31.12.2007г. дружеството притежава само 243 броя.

Ръководството на „Софарма” АД взе решение за листване емисия акции на фондовата борса във Варшава, Полша.

„Софарма”АД учреди съвместно дружество с полската фирма „Натур Продукт Здровит” ООД. Делът на „Софарма” АД в новоучреденото дружество „Софарма Здровит” АД е 50,01% от капитала.

„Софарма” АД успя да запише 108 500 акции при първично публично предлагане на акции на латвийската компания „Олайнфарма”, което представлява 0,77%. Акциите са с номинал 1 латвийски лат. „Олайнфарма” е една от трите най-големи компании на Прибалтика за производство на медикаменти. „Олайнфарма” се листва на Балтийската фондова борса.

„Софарма” АД закупи недвижим имот, находящ се на бул. „Цар Борис ІІІ”, с площ от 960 кв.м., заедно с построената търговска сграда – аптечен център на три етажа със застроена площ от 453 кв.м.

„Софарма” АД сключи договор за покупка на украинския фармацевтичен завод ОАО „Витамини” и едноименното търговско дружество. Фармацевтичният завод, с 5,3 милиона щатски долара реализирана продукция през изминалата година, е на 13то място в рейтинга на фармацевтичните предприятия в Украйна. Продуктовото портфолио на компанията включва 64 продукта. На 15.12.2007г. Комисията по конкуренция на Украйна издаде разрешение на “Софарма” АД да закупи повече от 50% от капитала на дружеството.

„Софарма” АД придоби на 29.11.2007г. нови 10 000 броя акции от капитала на „Момина крепост” АД, гр. Велико Търново. Участието на дружеството пряко в капитала на „Момина крепост” АД достигна 44,77 %.

Дружеството регистрира на 30.10.2007г. първия оригинален български продукт на пазара на Република Сърбия. Регистрацията е издадена за продукта Tabex® - препарат от растителен произход, предназначен за лечение на никотизма. „Софарма” АД направи и първата си продуктова регистрация на турския пазар.

На 20.11.2007г. Съветът на директорите на “Софарма”АД взе решение за покупка на фармацевтични предприятия в Република Румъния и Република Сърбия.

В края на полугодието на 2007г. стартира основна реконструкция на завода за ампулни форми, която завърши в края на годината. Като резултат от нея ще бъде удвоен капацитетът му.

Продължава процесът на проектиране на нов таблетен цех и започна строежа на нов логистичен склад.
2.Преглед на дейността на дружеството през 2007г.

Стопанска среда и влиянието й върху дейността на дружеството

„Софарма” АД работи и се развива в условията на стопанската среда на Република България, с присъщите й за анализирания период макро и микроикономически условия, оказващи своето влияние върху дейността на дружеството.

Макрорамката на стопанската среда формира една относително стабилна политическа обстановка съпътствана със сравнително адекватна нормативна уредба, касаеща общото данъчно законодателство. През последните три години дружеството работи в условия на задоволителни или добри темпове на развитие на БВП, равнище на инфлацията, лихвени проценти, валутен курс и безработица (приложение – годишен финансов отчет). Тези обстоятелства предизвикаха засилен интерес, както от чуждестранни, така и от български инвеститори, включително и чрез Българка фондова борса, което се отрази благоприятно на почти всички отрасли на българската икономика.

Микрорамката на стопанската среда се предопределя от позицията на отрасъла в държавната политика, както и от провежданата от Държавата политика на здравеопазване, социално и пенсионно осигуряване на населението, което е и потребител на лекарствени продукти.

Въпреки „приоритетността” на държавната политика за отрасъл фармацевтична промишленаст, гласувана от предходното правителство, все още средствата отделяни от Държавния бюджет за здравеопазване значително изостават в относителна (4,2% от БВП) и абсолютна стойност в сравнение със страните членки на ЕС (около 8,7-8,8% от БВП) и Държавата оперира в състояние на постоянен бюджетен дефицит по разходите за здравеопазване и субсидиране на лекарства. Тези средства са крайно недостатъчни за провеждане на стабилна здравна политика и затрудняват извършването на здравната реформа в страната.

Специфичното за фармацевтичния отрасъл законодателство все още е в процес на хармонизация с европейското. От съществено значение за средата е спецификата на фармацевтичния отрасъл, отличаващ се от останалите с: • изключително висока капиталоемкост;

 • интензивно променящо се високотехнологичното производство;

 • обслужва се от висококвалифициран труд;

 • за навлизане на фармацевтичния пазар е необходимо преодоляването на сериозни бариери.

Значимостта на потребителната стойност на продукта на този отрасъл предопределя относително сигурни възможности за пазарна реализация. В същото време фармацевтичния пазар се характеризира с висока степен на конкуренция между участниците, като непрекъснато се увеличава броя на чуждестранните компании. В последните години се наблюдава тенденция за намаление дела на българските фармацевтични производители, като „Софарма”АД запазва своя дял на българския фармацевтичен пазар. По данни на ИАЛ делът на българските производители намалява от 29% през 2004г. на 18% през 2006г.

Продължава да съществува нелоялна конкуренция между производителите, породена от нарушения на закона и свързана с производството, продажбата и износа на фалшиви лекарствени продукти, имитиращи водещи търговски марки на български производители.

Смятаме, че изложените условия на стопанската среда, въпреки някои неудачи, влияят градивно върху конкурентноспособността на „Софарма” АД, от където произтичат и изключително добрите резултати на предприятието и не представляват риск за дейността му (приложение – годишния финансовия отчет).
Производство и продажби

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления: • Производство на субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);

 • Готови лекарствени форми:

 • Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;

 • Галенични - супозитории, капки, сиропи, унгвенти;

 • Парентерални - инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции;

В структурата на произведената продукция относителният дял за износ е 60% при 65% за 2006г. Натоварването на производствените мощности е оптимално (от 80% до 100%).Приходите от продажби на продукция възлизат на 158 063 хил.лв., което е с 16% повече в сравнение с приходите от продажби на продукция през 2006г. (136 724 хил.лв.). В структурата на приходите по основни категории продукти с най-голям дял са таблетните и ампулните форми – 86%. Структурата и динамиката на приходите е показана в следващата таблица:

„Софарма” АД запазва пазарните си позиции на българския фармацевтичен пазар. Вътрешният пазар заема 42% от приходите от продажби на продукция за 2007г. Чрез „Софарма трейдинг” АД дружеството продава своите лекарства на над 30 фирми дистрибутори на лекарства, като Хигия, Либра, Стинг и др. Клиенти на фирмата са също Националната здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването.

Върху приходите от продажби за вътрешен пазар през 2007г. оказват влияние следните фактори: • Покупателната способност на потребителите.

 • Поява на нови аналози в пазарната ниша на продуктите на дружеството.

 • Разширяване присъствието на медикаменти на дружеството на болничен пазар.

Доброто познаване на българския пазар и потребностите на потребителите, както и активната рекламно-промоционна дейност, уникалното ампулно производство, ниските цени на препаратите и използваната широка дистрибуторска мрежа са някои от предимствата на фирмата.

През отчетния период слаба страна на „Софарма” АД спрямо конкурентите беше все още малкия дял лекарствата, които се отпускат без рецепта и относително слабото участие на продукти на дружеството в позитивния списък на МЗ и реимбурсния списък на НЗОК.
Обемът на реализирания износ през 2007г. е над 64 828 хил.щ.долара, което е с 41% повече от постигнатото за 2006г. Относителният му дял в приходите е 58% (при 52% за 2006г.). Продукцията на дружеството е изнасяна в 30 страни. От показаната диаграма е видно, че 89% от обема е реализиран в Русия, Украйна, Полша, Казахстан и Беларус, като най-голям е делът на износа за Русия.

„Софарма” АД е с най–голям дял от българските фармацевтични производители на руския пазар. Делът на изнесената продукция за Украйна се увеличава с 5,20% спрямо 2006г., а се запазва за Кавказкия регион и Прибалтийските републики.

„Софарма” АД работи с над 75 клиенти на международните пазари. На външните пазари, особено в Централна и Източна Европа, лекарствата с марка „Софарма” са добре познати и имат атрактивни цени, което ги прави конкурентноспособни. Получаването на лиценз за производство валиден за страните членки на Европейския съюз е задължително условие за излизането на този пазар. Основно преимущество на компанията пред останалите български фармацевтични производители е притежаването на GMP сертификат на Европейска регулаторна агенция.


Маркетингова дейност

В края на годината „Софарма” АД разполага с 40 медицински представители, разделени на 3 бизнес екипа (ОТС, астма и гастроентерология, кардиология и неврология), координирани от 4 регионални мениджъри и 17 души маркетингов и поддържащ състав.

„Софарма” АД има трайно присъствие на българския лекарствен пазар и водеща роля в подпомагането на медицинската общност при организирането на конгреси, конференции и семинари, както и по отношение на Продължаващото медицинско образование за общопрактикуващи лекари (в сътрудничество с Българския лекарски съюз).

През 2007г. дружеството беше генерален спонсор на 8 конгреса на медицинската общност, вкл. 2 Европейски срещи, 60 национални срещи и конференции и 36 собствени продуктови работни срещи. Във връзка с продължаващото обучение на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и фармацевти в България, бяха организирани четири специализирани обучителни модули с над 100 участника, шест научни срещи с над 1 000 фармацевти в София, Варна, Бургас и Пловдив, летен университет на ОПЛ с над 350 участници. „Софарма” АД подкрепи няколко общественополезни здравни инициативи, като Международната среща на Асоциацията на боледуващите от астма, дни на отворени врати в Университетската клиника по Дерматовенерология и УБ „Майчин дом”, скрининингова програма за астма, подкрепа на кабинет за лечение на никотинизъм («Табекс помага») в 28 ДКЦ.

Продължи активното сътрудничество с утвърдени международни фармацевтични компании – GlaxoSmithKline, Novartis, Janssen-Cilag.

Задълбочиха се партньорските взаимоотношения с GlaxoSmithKline, като освен съвместната промоция и производство на Paroxat и Flixotide® , „Софарма” АД притежава и лиценза (разрешение за употреба) и за двата продукта на територията на страната.

През май започна маркетирането на широка и съвременна гама хранителни добавки, произведени по лиценз на Holotropic (ЮАР).

В началото на юни 2007г. дебютира и новият антимикотичен крем Ternafin, съвременен и ефективен препарат за лечение на кожни гъбични заболявания. Много успешно дебютира новият продукт Vicetin 10 mg (vinpocetine), предназачен за профилактика и лечение на болни с мозъчно-съдова болест. Предстои реализация на цяла гама нови препарати, собствена разработка на компанията.


Ресурсно осигуряване

Използваните суровини и материали са над 3500бр. с динамична структура и разнообразен произход (синтетични, растителни, животински), и агрегатно състояние (течни, твърди, газообразни). С най-голям относителен дял от разхода за основни материали са субстанциите - около 57%, следвани от опаковъчните материали – 29%, стабилизиращи и спойващи материали – 11%, билки – 3%. По – важните номенклатурни имена са: основни субстанции - Аналгин, Ранитидин, Бусколизин, Цинаризин, Амикацин, Гентамицин, Метилпреднизолон и др.; опаковъчни материали - ампули, флакони, алуминиево фолио, картон и др.; пълнежи – сорбит, еудражит, колидон, лактоза, нишесте, захар и др.; билки – бабини зъби, жълт мак и др.; мазут, спирт и др.

Основният дял (над 80%) от суровините и материалите са от внос от предварително валидирани доставчици, което значително намалява риска от доставката на неодобрени и некачествени суровини, рефлектиращи върху качеството и себестойността на произвежданите лекарства. „Софарма” АД работи с над 70 български и чуждестранни доставчици, като подбора им се извършва съгласно разработена вътрешно-фирмена процедура. Договорните условия, с които работи фирмата са: доставка на суровини с постоянно качество и конкурентни цени, атрактивни условия за плащане, ритмични и навременни доставки, непозволяващи натрупването на големи материални запаси и същевременно нормално обезпечаване на производствения процес с необходимите суровини и материали.

Суровинното обезпечаване на фирменото производство през 2007г. се осъществи с основна тенденция за ритмични доставки и оптимално съчетаване на качество, цени и условия на доставка. Реализирани са над 4 900 броя доставки на местни и вносни субстанции, химикали, амбалаж, реактиви, билки и др. на база на производствената програма; план за износ; конкретни поръчки за износ и заявки за извъннормативни материали и консумативи от всички цехове, отдели, лаборатории и служби. След присъединяване на страната към ЕС размерът на икономиите от мита е 49 800 лв. и за стоки, внесени под митнически режим активно усъвършенстване - 2 840 лв. за 2007г.


Интелектуална собственост

„Софарма” АД е фирма с огромна индустриална собственост, включваща едновременно и регистрирани права - марки, патенти, дизайни, и нерегистрирани обекти (технологично, производствено, ноу-хау).

В края на 2007г. „Софарма” АД е притежател на повече от 350 търговски марки и над 60 патента, повече от които с множество регистрации за териториите на различни страни от Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

Дейността на Дирекция интелектуална собственост е насочена, освен към закрилата на създаваните в дружеството интелектуални продукти, и към упражняването на изключителните права върху тях. Дружеството разчита на тези дейности в борбата с нелоялната конкуренция и нарушителите. Работата в тази посока цели осигуряването на сигурност и спокойствие за търговията с продукти на „Софарма” АД на избраните пазари, а така също и минимизиране на възможните щети за дружеството от действия на нарушители.

Като част от една наукоемка индустрия, „Софарма АД” е дружество, което уважава интелектуалния и изобретателския труд и отделя ежегодно средства за изплащане на авторски възнаграждения за специалистите – създатели на интелектуалния продукт, защитен с патенти или ноу-хау на „Софарма” АД. За тази цел дружеството има специално разработени Вътрешни правила, регламентиращи реда, условията и отношенията, възникващи при създаването на обекти на интелектуална собственост, имащи служебен характер.

За поредна година, дружеството оказа активно съдействие в дейността на организации, работещи в областта на Интелектуалната собственост, в някои от които и членува – Национална група на AIPPI за България, Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията /АИСОФХБ/.

„Софарма” АД отбеляза пет участия в национални и международни конгреси, конференции и семинари на теми свързани с марковото и патентно законодателства на България и ЕС, както и на специализирани теми от международното право на интелектуална собственост.
Екология и опазване на околната среда

„Софарма” АД следва политиката си на екологосъобразно икономическо развитие и продължава да отстоява поетите ангажименти за поетапно привеждане на производствената дейност в съответствие с националното законодателство в областта на опазване на околната среда. Компанията е предприела мерки за: • намаляване на вредното въздействие върху околната среда на всеки етап от производствената дейност в частност ограничаване на емисиите от Летливи органични съединения чрез въвеждане на водно филмиране.

 • Прилагане на разделно събиране на отпадъците, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производствените и битовите отпадъци.

 • Осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.

 • Отговорно изпълнява императивните изисквания на ПМС 137 на МС и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

Като част от нашата социална отговорност ние приемаме прилагането и утвърждаването на производствена практика, ориентирана към опазване на околната среда. Усилията и инвестициите ни в тази насока са част и от цялостната концепция за бъдещото развитие и дейност на компанията. Компанията е член и акционер на ЕКОБУЛПАК – Национална Организация по оползотворяване на опаковки, чрез която изпълнява своите задължения по спазване на изискванията на ПМС № 137 на МС и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).
Персонал

Средносписъчния брой на персонала за 2007г. е 1 825 души, а за 2006г. е бил 1 899 души. Към 31.12.2007г. списъчния състав на персонала е 1 843 души (при 1 834 души на 31.12.2006г.). През 2007г. са постъпили 285 души, а са напуснали 376 души, като 94,3% от напусналите са по естествени причини.

През 2007г. средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери.
Постижения

Изпълнителният директор на Софарма АД - д.и.н. Огнян Донев, бе избран за председател на Българския национален комитет на МТК – България, който от своя страна бе приет за пълноправен член на международната търговска камара (ICC). За първи път България получава място и един глас в най-важния орган на МТК. Тя е най-престижната организация в областта на международната търговия и международните икономически отношения.

„Софарма” АД получи сертификат първи клас за инвестиция на стойност 37,65 млн.евро за изграждането на нов високотехнологичен таблетен завод за производство на твърди лекарствени форми.

За пореден път дружеството получи награда Фармацевтичен Оскар – „Еньо” при участието си в „Алея на здравето” - есен 2007”.

Изпълнителният директор на Софарма АД - д.и.н. Огнян Донев получи наградата за индустриално управление от фондация „Атанас Буров”.
Бизнес риск

Бизнес риска, наречен още стопански риск се дефинира като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Основен компонент на стопанския риск е пазарният риск, който се дефинира като вероятност от намаляване обема на продажбите поради неблагоприятно въздействие на пазарните фактори – свиване на потреблението, появата на конкуренти, появата на стоки-заместители и други причини от пазарен характер. Промените в обема на продажбите оказват силно влияние върху размера на приходите и финансовия резултат, поради което най-често се използват като индикатор за степента на стопанския риск. Външните за фирмата фактори, влияещи върху обема на продажбите и вариацията на финансовия резултат, имат различно естество. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, типовете конкуренция и др. България се намира в преходен период на развитие с установена вече пазарна икономика във фаза на развитие на основните структуроопределящи икономиката отрасли. Това предопределя и покупателен потребителски потенциал от решаващо значение за анализа на пазарния риск. От голямо значение при този анализ е спецификата на фармацевтичния отрасъл, който е коментиран в настоящата точка.


Статистически метод за анализ на бизнес риска

Метода се състои в изчисляване на коефициента /процента/ на вариация на приходите или финансовия резултат от основната дейност (V%). В случая анализираме приходите от продажби, като процента на вариация представя стандартното отклонение на приходите като относителна величина. Счита се, че колкото по-голяма е вариацията на приходите, толкова по-голяма е несигурността по отношение на продажбите. Изчисленията, направени за четиригодишен период 2003г. – 2007г., показват стойност на процента на вариация на приходите 10,28%. Коментара на тази стойност може да се направи в няколко аспекта:

1.1. самият метод се основава на изчисления на вариация на приходите, което теоретически предполага отклонение и в двете посоки от средният размер на приходите в периода. В нашият случай е важен факта, че хронологичния ред от числата на приходите от продажби е само възходящ и е в диапазона 8.45% до 25.13%. Това обстоятелство се обуславя от няколко допълнителни фактора:

1.1.1. „Софарма” АД бе приватизирана през втората половина на 2000г. и към момента на приватизация не бяха направени необходимите инвестиции за съотвествие с предстоящите европейски норми за условия на фармацевтичното производство. В същото време дружеството разполагаше с необходимия технологичен, трудов и потенциал на интелектуална собственост, за да посрещне предизвикателствата на предстоящия за развитие български фармацевтичен пазар. Производствената листа включваше около 400 лекарствени форми. Попадайки в ръцете на компетентен мениджмънт, след две – три годишен технологичен период на преустройство, през който бяха вложени значителни инвестиции, дружеството се превърна в конкурентноспособен партньор на пазара на лекарства.

В този смисъл позициите на приходите от продажби, от които „Софарма” АД стартира през годината на законовия краен срок за съответствие с европейските норми за производство /2003г./ можем да кажем, че са минималните нива за новите възможности на дружеството и това се прояви на практика с коментираните стойности на продажби.

1.1.2. по-горе вече отбелязахме, че фармацевтичния пазар се характеризира с непрекъснато увеличаващ се брой на силноконкурентноспособни чуждестранни компании. „Софарма” АД е в състояние на равностойно партньорство, притежавайки следните допълнителни преимущества:

1.1.2.1. дружеството актуализира и доразви съобразно потребностите на пазара многоасортиментната си продуктова листа, с което придоби необходимата гъвкавост за реакция;

1.1.2.2. дружеството оптимизира разходите си и произвежда своите лекарства с по-ниски производствени разходи. Това позволява на „Софарма” АД да предлага на пазара продуктите си на конкурентни цени в сравнение с чуждестранните производители .

1.2. Цитираната персонална за „Софарма” АД стойност на процента на вариация на приходите би следвало да се третира като нормална за този пазар, ако се вземе предвид факта, че ръста на българския фармацевтичен пазар за последните няколко години варира между 10 и 18%. Според IMS Health /основен международен източник на статистическа информация в сектора/ през 2003г. - 2007г. е реализиран ръст от 8% в световен мащаб, постигнат при силна конкуренция и при липса на незаети пазарни ниши в страните с най-голям разар – САЩ, ЕС и Япония. Средногодишният ръст в страната изпреварва ръста в оборота на фармацевтичните продажби в световен мащаб. Според анализаторите, това се дължи на: неразработени и нефинансирани пазарни ниши; късното либерализиране на българския пазар; старта на здравната реформа; високата заболеваемост на населението.

1.3. Фактът, че износът на „Софарма” АД за последните години бележи ръст 29% в доларово изражение (23% в левова равностойност), дава основание да се смята, че комплекса от фактори, които въздействат върху формирането и развитието на фармацевтичните пазари в страните, където дружеството изнася продукцията си, е благоприятен за развитието им. В този смисъл рисковите фактори, влияещи върху фармацевтичния пазар в държавите, в които „Софарма” АД изнася, за момента са минимални.

1.4. Всеобщото мнение на анализатори на фармацевтичния пазар е, че употребата на лекарства в световен мащаб, Европейския съюз и на национално ниво нараства. Нарастването е повлияно от няколко основни фактора:

1.4.1. увеличаване на заболеваемостта в резултат на допълнително появяващи се причини, касаещи начина на живот, замърсяване на околната среда, военната индустрия и др.;

1.4.2. в резултат на научно-техническия прогрес се откриват нови препарати за лечение на нелечими до момента или непознати заболявания;

1.4.3. практиката за лечение чрез превантивен контрол на много масови заболявания.

Посочените фактори, увеличеното потребление и лекарствена номенклатура доказват, че потреблението изпреварва предлагането и това е трайна тенденция, имайки превид специфичния характер на потребителската стойност на лекарството – човешкото здраве.

1.5. Предвид гореизложените аргументи, смятаме, че 10,28% вариация на приходите на „Софарма” АД за периода 2003-2007г., формирана в резултат само на възходящ тренд на приходите от продажби определя ниска степен на пазарен риск.

Дружеството има изградена система за мониторинг на бизнес риска, включваща комплекс от показатели, посредством които текущо се следи статуса на дружеството и в този аспект на стопанската му дейност. Паралелно с това е създадена и система за адекватна реакция при еветуална промяна в неблагоприятна посока на някои показатели. За тази цел системата разполага с необходимия инструментариум от оперативни лостове за намеса в приходните и разходните елементи от стопанската дейност на дружеството във всеки момент и на всички нива от структурата му.
3.Анализ на резултатите от дейността

Резултати от дейността

„Софарма” АД приключи 2007г. с нетна печалба в размер на 30 630 хил. лв., което е с 39% повече в сравнение с 2006г.(22 034 хил.лв).

Факторите, оказващи влияние върху печалбата са измененията в приходите, разходите за дейността, данъците и нетните финансови разходи.

Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция. Те заемат 99% от приходите през 2007., като увеличението им спрямо 2006. е с 16% (21 339 хил.лв), което се дължи основно на нарастване на продажбите за износ (с 29%).

Другите доходи от дейността се увеличават с 598 хил.лв. като определящо влияние имат приходите от предоставяне на услуги, които се увеличават с 1 135 хил.лв. Положително влияние имат лихви по разплащателни сметки (с 289 хил.лв.), други доходи (със 132 хил.лв.), печалбата от продажба на дълготрайни активи (с 92 хил.лв.), печалба от продажба на стоки (с 54 хил.лв.). Увеличение (с 313 хил.лв.) бележи загубата от курсови разлики. Намаление спрямо 2006г. има печалбата от продажба на материали (със 147 хил.лв.), отписани задължения (с 589 хил.лв.), излишъци от активи (с 32 хил.лв.), получени обезщетения (с 26 хил.лв).

Разходите за дейността през 2007г. се увеличават с 9% спрямо 2006г., като в повечето елементи се наблюдава намаление. С най-голям дял от разходите за дейността са разходите за външни услуги (38%), които се увеличават с 11 715 хил.лв. главно в частта на разходите за изработка, реклама, транспорт, граждански договори, логистични услуги, наеми, абонаментни такси и застраховки. Следват разходите за материали (с дял 32%), които се намаляват с 4 182 хил.лв. Разходите за персонала имат относителен дял от 18% и нарастват с 2 784 хил.лв. (или с 14%). Разходите за амортизации (с дял 6%) се увеличават със 550 хил.лв. Други разходи за дейността (с дял 4%) имат намаление с 3 495 хил.лв. по-основно в частта на отписани вземания (с 1 373 хил.лв.), брак и липси на готова продукция (с 1 476 хил.лв). Обезценка на активи (с дял 1%) намалява с 3 403 хил.лв. Изменението на наличностите от продукция и незавършено производство са в посока на намаление с 6 425 хил.лв.

Изменението на данъците в посока на намаление със 782 хил.лв. спрямо 2006г. е свързано с намалението на данъчната ставка.

Изменението на нетните финансови разходи в посока на увеличение с 3 729 хил.лв. са в резултат от измененията в приходно-разходните операции от курсови разлики и лихвите от банкови заеми.

Тенденциите и рисковете, които са имали и ще имат въздействие върху приходите на дружеството са факторите влияещи на приходите от вътрешен пазар(стр.7) и изменението на курса на долара във връзка с доларовите ни позиции на руския пазар. Към настоящия момент не са известни фактори, които биха довели до промени в отношението между приходи и разходи. Евентуално влияние върху разходите за материали може да окажат: драстичното изменение на международните цени, тъй като основните суровини, с които работи дружеството са предимно от внос.

Нарастването с 16% на приходите от продажба на продукция се дължи на следните фактори: • от увеличение на количеството продадена продукция (вкл.структура) – 4%;

 • от намаление на валутния курс – (-8%);

 • от увеличение на цените (вкл.инфлацията) – 20%;

Влиянието на инфлацията върху приходите на дружеството през отчетния период се компенсира от увеличението на цените на лекарствата.
Капиталови ресурси

Относителният дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 62%.

Изменението на собствения капитал е в посока на увеличение с 17% през 2007г. в сравнение с 2006г.

Изменения има и в задълженията на дружеството. В частта им:

* нетекущите задължения се увеличават с 23 708 хил.лв., главно в частта на банкови заеми.

* текущите задължения се увеличават с 30 190 хил.лв.

„Софарма” АД има договори за кредит с „Райфайзенбанк”АД „Българска Пощенска Банка”АД и EFG Люксембург, „Банка ДСК”АД, „Пиреос банк”, „ Юнионбанк” АД, „ Уникредит Булбанк” АД, „Ситибанк” АД.

През 2007г. Активите на дружеството се увеличават с 84 515 хил.лв. От общите активи 52% се падат на нетекущи активи, които се увеличават с 52 056 хил.лв. От тях с най-голям дял са имоти, машини и оборудване - 55%, които се увеличават с 18 979 хил.лв. С най-голям дял от тях са земя и сгради – 45%, които се увеличават с 3 986 хил.лв. Увеличение имат разходите за придобиване и ликвидация на ДМА с 13 965 хил.лв. и други материални активи - с 1 152 хил.лв. Увеличение имат инвестициите в дъщерни дружества със 7 246 хил.лв., инвестиции в асоциирани дружества – с 6 150 хил.лв., инвестиции на разположение и за продажба – с 26 320 хил.лв. Предоставените заеми на свързани предприятия намаляват с 5 569 хил.лв

Текущите активи се увеличават в абсолютна стойност с 32 459 хил.лв. и относителена с 23%. Най-голям дял от 37% заемат вземанията от свързани предприятия, които се увеличават с 6 745 хил.лв. Търговските вземания имат относителен дял 20% и се увеличават с 623 хил.лв. в частта на предоставени търговски заеми (с 5 244 хил.лв.) и предоставени аванси на доставчици (с 1 016 хил.лв.). Вземанията от клиенти намаляват с 5 637 хил.лв. Материалните запаси заемат 21% от текущите активи и се увеличават със 138 хил.лв основно в частта на материалите (с 3 608 хил.лв.). Намаление имат готовата продукция (с 2 575 хил.лв.), незавършеното производство (с 525 хил.лв), стоките и полуфабрикати (с 370 хил.лв). Паричните средства и еквиваленти заемат 18% от текущите активи като се увеличават с 22 055 хил.лв. (над 2 пъти). Другите вземания и предплатени разходи се увеличават с 2 898 хил.лв.

Финансови коефициенти

1. Коефициенти на рентабилностРентабилност на приходите - изразявайки отношението между нетната печалба и приходите, за 2007. този показател е 0,19, а за базисния период е бил 0,16.

Възвращаемост на собствения капитал – като отношение между нетната печалба и собствения капитал за отчетния период е 0,14 при 0,12 за базисния.

Възвращаемост на активите - представлява отношението на нетната печалба към Активите, като за 2007г. коефициентът е 0,083 при 0,078 за 2006г.

2. Коефициенти на ефективностКоефициент на ефективност на разходите - изразява отношението между приходите и сумата на разходите (вкл. разходи за данъци). За 2007г. показателят е 1,24, а за 2006г. е бил 1,19.

Обръщаемост на общите активи - изразява отношението между приходите и Активите. За 2007г. показателят е 0.44, а за 2006г е бил 0.49.

3. Ликвидност. Коефициенти на ликвидност

Коефициент на текуща ликвидност - отношение между текущите активи и текущите задължения. Коефициентът е 1,89 за отчетния период, а за базисния е бил 2,29.

Коефициент на бърза ликвидност – изчислява се като отношение на краткосрочните вземания, паричните средства и еквиваленти към текущите задължения. За 2007г. той е 1,49, а за 2006г. е бил 1,69.

Коефициент на парична ликвидност – изчислява се като отношение на паричните средства и еквиваленти към текущите задължения. За отчетния период той е 0,33, а за базисния е бил 0,14.

Коефициент на задлъжнялост - е отношението на пасивите към собствения капитал. Този показател за отчетния период е 0,71 а за базисния – 0,54.

Времетраене на 1 оборот на материалните запаси в дни. За 2007г. времетраенето на един оборот на средства, вложени в материални запаси е 90 дни при 111 за 2006г.

Броят на оборотите на материалните запаси през отчетния период е 3,99, а през базисния – 3,24.

Заетостта на материалните запаси в лева представлява отношение между средната наличност на материалните запаси и приходите. За 2007г. този показател е 0,25 лв. а за 2006г. е бил е 0,31 лв.

Период на събиране на вземанията от продажби в дни – показателят има намаление с 44 дни.

Период на плащане на задължения към доставчици в дни. За отчетния период е 32 дни, а за базисния е бил 50 дни.

Средната наличност от материални запаси, вземанията и задълженията е получена като средна хронологична величина на база наличностите през различните месеци.

ІІ. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Към 07,02,2008г. участието на „Софарма” АД пряко и чрез свързани лица в „Медика” АД достигна 90%.

Към 21,02,2008г. участието на „Софарма” АД пряко и чрез свързани лица в „Момина крепост” АД достигна 48,27%.

Към 07,03,2008г. „Софарма” АД увеличи дела си пряко и чрез свързани лица в „Доверие Обединен Холдинг” АД до 23,44%.

Към 12,03,2008г. участието на „Софарма” АД пряко и чрез свързани лица в „Марицатекс” АД. достигна 5,01%

Към 19,03,2008г. комисията за защита на конкуренцията на Сърбия издаде разрешение на „Софарма” АД да придобие контролно участие във фармацевтичната компания „Иванчич и синове” ООД, гр.Белград.

На 26 март 2008г. в Белград, Република Сърбия, изпълнителният директор на „Софарма” АД д.и.н. Огнян Донев сключи договор за покупка на 51% от капитала на белградската компания „Иванчич и синове” ООД. Предвижда се редом със съществуващото производство на 21 продукта да се изгради нов завод за твърди лекарствени форми до 2009г. Инвестицията ще бъде на стойност около 8 милиона евро. С построяването на новия завод ще се разкрият 120 работни места.
ІІІ. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Направления:

1. „Софарма” АД ще продължи да се развива като компания, произвеждаща висококачествени лекарства, отговарящи на международните стандарти.

2. Чрез окрупняване на мащабите, агресивна маркетингова политика и по-ниски цени дружеството цели да увеличи пазарния дял на продуктите си на територията на страната.

3. На чуждестранните пазари усилията са насочени към запазване и увеличаване на дела на фирмата на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и разширяване на пазарни позиции в други страни (например САЩ, страните от средна и източна Европа и Кавказкия регион).

4. Разширяване на регионалното присъствие на дружеството чрез стратегически партньорства на територията на Балканския полуостров.

5. Продължаване на политиката на активно партньорство с утвърдени международни фармацевтични компании, с нови компании, както и разширяване на продуктовата гама на вече създадените сътрудничества.

6. Планираните инвестиции за двегодишен период са във връзка с ново строителство, иновационна дейност и маркетинг:

2008г. – 55 млн.лв.(28 млн.евро),

2009г. – 62 млн.лв.(32 млн.евро).

7. Предвижда се разходите за дирекция „Медицински и регулаторни дейности” да нараснат с 50 % във връзка с новите регулаторни такси (в сила от 14.12.2007г.)

Изпълнявайки поставените цели, съобразявайки се с пазарната конюнктура, при условията на сегашното ниво на курс на долара, както и с останалите макроикономически показатели, прогнозата ни за 2008г. е около 10-12% ръст на приходите от продажби и около 20-25% ръст на печалбата преди данъци.
ІV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2007г. „Софарма” АД продължи политиката на поддържане и обновяване на продуктовата си листа, следвайки световните тенденции в производството на генерични лекарствени продукти. Основните критерии за избора на новите продукти са: водещо място в съвременната фармакотерапия, качество, ефективност и безопасност, отговарящи на международните стандарти.В научната и развойна дейност усилията са насочени в разработването на готови лекарствени форми и фитопродукти, обхващащи около 20 терапевтични групи, като: сърдечно - аналгетици и противовъзпалителни, антидепресанти и седативни, противоязвени, антиалергични, бронхолитици и експекторанти, хепатопротективни, антидиабетни, антихолинестеразни, фитопродукти и др.

През 2007г. Дирекция „Наука и Развитие” работи по 148 задачи, от които 80 нови лекарствени продукти През годината са подобрени технологии или са разрешени производствени проблеми за 17 броя продукти. Внедрени са 5 нови за фирмата продукти. В зависимост от сроковете, в които ще бъдат разрешени подадените нови продукти в ИАЛ, през 2008г. се очаква да бъдат внедрени в редовно производство около 10 бр. нови продукти.

Фирмената политика по качеството се основава на принципите на Добрата производствена практика (GMP) на Европейската общност и Българските законови разпоредби. Чрез изграждането на система, работеща по Стандартни оперативни процедури (SOP) и инструкции, с висококвалифициран персонал дружеството доказва, че лекарствата се произвеждат и контролират постоянно в съответствие със стандартите за качество, утвърдени в регистрационната документация. Чрез програмите за самоинспектиране и обучение се ангажират всички фирмени структури за поддържане на високотехнологичното ниво на производството.

През 2007г. продължава политиката на текущо привеждане на фирмената регистрационнна, технологична и стандартизационна документация в съотвествие с последни фармакопейни изисквания. През изминалата година дирекция „Медицински и регулаторни дейности” подаде документация за подновяване на регистрация в България на 56 лекарствени продукти. Подадените за нови регистрации продукти в страни извън България е приблизително 43 броя. До края на 2007 г. са получени 44 разрешения за подновяване на регистрацията. Подадена е документация за 224 промени. Получени са разрешения за употреба на 6 нови продукта на компанията. През 2008 г. ще бъдат подадени за подновяване на регистрация в България на 25 лекарствени продукти. Предвижда се подаване на документация за регистрация на 3 нови продукти на фирмата.
ІVа Допълнителна информация (по Наредба 2)

т.1. Информация за приходите по основни категории продукти са показани на стр.6 от настощия доклад.

т.2. Информация за приходите по пазари е показана на стр.7, 8 от настоящия доклад.

2.1. Основни клиенти на дружеството с относителен дял над 10% в приходите от продажби са „Софарма трейдинг” АД с относителен дял 42% и „Делта Сейлс” – 30%.

„Софарма трейдинг” АД е със седалище в гр. София, район Надежда, бул. „Рожен” № 16, с основна дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали. „Софарма трейдинг” АД е дъщерно дружество на „Софарма” АД, изпълняващо функциите на „pre-wholesaler” в процеса на реализация на продукцията му. В този смисъл основни клиенти на дружеството са Хигия, Либра, Стинг и др.

„Делта Сейлс корпорейшън” е с адрес в София на ул. „Златен рог” 20-22 с основна дейност търговия с лекарства в чужбина. Отношенията са регламентирани с договор за покупко продажба.

2.2. Информация за източниците за снабдяване с материали са посочени на стр.10. Доставчик, чиито относителен дял надхвърля 10% от стойността на доставките за 2007г. е фирма „Донев инвестмънтс холдинг” АД с дял 16%, с адрес в гр.София, район Възраждане, ул.Позитано 12. Фирмата доставя основно опаковки и фолио. „Донев инвестмънтс холдинг” АД е собственик на 25,64% (виж стр.1) от капитала на „Софарма” АД.

т.3. За отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

т.4. Сделките между дружеството и свързани лица през отчетния период са посочени в приложение към годишния финансов отчет „Сделки със свързани лица”. Дружеството няма сделки извън обичайната му дейност и такива, които се отклоняват от пазарните условия.

т.5. През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер.

т.6. Информация за сделки, водени извънбалансово са посочени в годишния финансов отчет в приложение към годишния финансов отчет „Условни задължения и ангажименти”

т.7. Информация за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина на дружеството е посочена в приложенията към годишния финансов отчет - „Инвестиции в дъщерни длужества”, „Инвестиции в асоциирани дружества”, „Инвестиции на разположение и за продажба”.

т.8. Информация за сключените от дружеството договори за заем като заемополучател. Получените търговски заеми са следните:


т.9. Информация за сключените от дружеството договори за заем като заемодател.

Предоставени заеми на свързани предприятия:

Предоставени търговски заеми:

Предоставени търговски заеми на свързани предприятия:
т.10. През отчетния период не е извършена нова емисия ценни книжа.

т.11. Приходите от продажби бележат ръст от 16% , което е с 23% повече спрямо публикуваните прогнози. Печалбата преди данъци бележи ръст от 30% , което е в рамките на прогнозирания за 2007г. ръст.

т.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси са посочени в приложение към годишния финансов отчет - „ Управление на финансовия риск”.Финансови инструменти и управление на финансовия риск.

Финансов риск

Финансовият риск представлява възможните колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на различни фактори, в зависимост от които той се класифицира в конкретни видове, основните от които са изложени към приложенията на финансовия отчет, както и политиката по управлението им.Финансов лост /ливъридж/

Финансовият риск е свързан с вероятността от неплатежоспособност, а степента на тази категория определя финансовото състояние на предприятието към определен момент.

Един от важните показатели за оценка на финансовия риск е нивото на финансовия лост, което изразява степента на зависимост на чистата печалба на една акция от промените в размера на печалбата преди лихви и данъци. Освен основното си предназначение, тази зависимост отразява косвено и степента на ефективност от инвестиране на заемния капитал.

Стойността на този показател за „Софарма” АД през 2007г. е 1,18, което означава, че при всеки процент промяна в печалбата преди лихви и данъци, при равни други условия, печалбата на една акция ще се променя с 1,18 %. За обективен анализ на този показател е необходима съпоставка на стойностите със средните стойности на представителна група предприятия от същия бранш, но към момента не разполагаме с такава информация за коментар. Имайки предвид високата капиталоемкост на този подотрасъл и особено в условията на преходен период за тази индустрия в България, предвид новите европейски изисквания за адаптация, смятаме, че стойността на показателя не изразява висока степен на риск дори в случай на изменение на печалбата преди данъци в негативна посока.


т.13. Инвестиционните намерения, както и средствата, които дружеството възнамерява да вложи в двугодишен период са посочени в т.ІІІ от настоящия доклад. Финансирането на инвестиционните проекти ще се извършва чрез заемни средства. За целта се водят преговори с няколко финансови институции.

т.14. През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група.

т.15. Основните характеристики на системата на вътрешен контрол и управление на рискове са посочени в приложение към годишния финансов отчет - „ Управление на финансовия риск”.

т.16. През отчетната финансова година няма промени в управителните органи на дружеството.

т.17. Възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите на „Софарма” АД са посочени в т.VІ. от настоящия доклад. За отчетния период дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на Съвета на директорите.

т.18. Информация за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции на дружеството е посочена в т.VІ. от настоящия доклад.

т.19. Няма договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

т.20. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер на най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

т.21. Данни за директора за връзки с инвеститора:


Каталог: DOCS -> docs -> 2007
docs -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “
2007 -> Доклад за дейността на група софарма за 2007г


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница