Доклад за дейността на софийски районен съд през 2011 ГДата29.03.2017
Размер351.58 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2011 Г.
За Софийския районен съд изминалата 2011 г. беше поредната динамична и тежка година, която беше белязана от продължаващото устойчиво увеличаване броя на новопостъпващите дела, при което през годината материалните и битови условия на работа останаха непроменени, а незначителното актуализиране на броя на съдебните състави и на щатното разписание за съдебни служители не беше в състояние да компенсира ръста на постъпленията. По-долу следва изложение относно предприетите пред годината мерки, насочени към общото организационно и административно укрепване на съда, както и конкретен отчет за работата на всяко от четирите отделения- наказателно, първо, второ и трето гражданско отделение.

Към 31.12.2011 г. в СРС са работили по щат 139 съдии /броят е останал непроменен спрямо 2010 г./, 32 държавни съдебни изпълнители, 21 съдии по вписванията и 475 съдебни служители. Същевременно броят на съдебните състави към 31.12.2011 г. е бил 124. Структурата на съда е била непроменена спрямо предходните години- съдиите са били разпределени в едно наказателно и четири граждански отделения. През 2011 г. съдът получи 15 нови щатни бройки за призовкари. През годината беше постигнато известно, макар и крайно незначително увеличаване броя на съдебните състави: в наказателно отделение- 2 нови състава, в първо и второ гражданско гражданско отделение- по 2 нови състава. Същевременно през годината 22 съдии от СРС са били командировани в СГС, 1 – като постоянен преподавател в НИП, 11 съдии са били в отпуск по майчинство и 2 са били в дългосрочен неплатен отпуск. Броят на командированите от други районни съдилища съдии в СРС е 32. Независимо от изключителните затруднения, които стояха пред административното ръководство във връзка с кадровата обезпеченост на съда, през 2011 г. нямаше продължително вакантни съдебни състави, а заместването беше само по изключение.

През 2011 год. са постъпили и са образувани общо 25 502 нови наказателни дела (спрямо 22 181 за 2010 г.) или с 3 321 повече в сравнение с предходната 2010 г. Това означава, че през 2011 г. един наказателен съдия е получил средно по 531 нови дела /при 482 бр. за 2010 г./. В трите граждански отделения през годината са постъпили общо 84 258 нови дела /при 80 246 за 2010 г. или с 4 012 повече/, разпределени, както следва: първо гражданско отделение- 31 306 дела, второ гражданско отделение- 31 782 дела и трето гражданско отделение- 21 170 дела. Това означава, че през годината един граждански съдия е получил средно по 1 109 нови дела /при 1 146 за 2010 г./. За първи път се регистрира известно, макар и незначително намаляване броя на получените от отделен съдия нови дела, което се дължи на разкритите нови съдебни състави. От друга страна, увеличен е броят на исковите производства /28 440 бр. или средно по 374 бр. на един съдия/, или с 2 020 повече спрямо 2010 г.

През 2011 г. един наказателен съдия е приключил средно 503 дела /при 433 за 2010 г./, а един граждански съдия- средно 246 искови дела /при 219 за 2010 г./. През годината се запази отбелязаната и през 2009- 2010 г. тенденция на намаляване броя на прекратените и върнати от СРС на СРП дела- за 2011 г. броят им е 1 088 бр. /през 2010 г. – 1278 бр./, което сочи на значителен спад, още повече като се има предвид увеличения брой новопостъпили наказателни дела. Това означава, че е подобрено качеството на внесените в съда обвинителни актове, както и преодоляване на формализма при преценка на тяхната редовност.Само за 4 години /2008- 2011 г./ общият брой на новопостъпилите наказателни дела в СРС се е увеличил с 6 681 бр., а на гражданските дела- с 31 344 бр.

През 2011 г. Софийският районен съд беше сезиран с 6 918 бр. искания по чл.250а, ал.1 ЗЕС, от които по 831 са били постановени откази. Огромният брой искания, с които беше сезиран СРС, се обяснява с обстоятелството, че на практика почти всички държавни органи, които разполагат с възможността да отправят такива искания, са със седалище в гр.София. Произнасянето по тези искания, както и през 2010 г., беше осъществявано от председателя на съда и от съдиите Анелия Щерева, Таня Маринова и Петко Петков.

През 2011 г. съдиите по вписванията при СРС са извършили общо 72 379 бр. вписвания и са издали 50 523 бр. удостоверения.

Държавните съдебни изпълнители при СРС са получили общо 1 186 нови изпълнителни дела и са събрали 4 276 506 лв.

През 2011 г. службите по призоваване на СРС са връчили общо 563 339 бр. призовки /при 485 857 за 2010 г. или със 77 482 бр. повече/, от които 38 618 бр. са получени за връчване от районни съдилища в страната.

При изключителната си натовареност и липса на адекватни материални условия на работа съдиите от СРС са работили като цяло качествено, в разумни срокове и при показатели, сочещи повишаване на ефективността спрямо предходните години независимо от увеличения брой дела. Анализът на работата на отделните отделения разкрива повишаване на броя както на разгледаните, така и на приключените дела, намаляване броя на върнатите на СРП за доразследване дела, висок процент на потвърдените съдебни актове.Предприети мерки за подобряване функционирането на съда:
1. Във връзка с решаване на сградния проблем на съда.

През 2011 г. Министерство на правосъдието проведе обществена поръчка за изработване на проект и преустройство на сградата на бул.”Цар Борис ІІІ” № 54, като предстои подписване на договора и започване на ремонтните дейности в сградата. След приключване на ремонта, следва преместване на всички граждански съдии и държавни съдебни изпълнители, които по този начин ще получат чувствително по-добри условия на работа. Преместването ще позволи и значително увеличаване броя на гражданските съдебни състави.

През 2011 г. в сградата на бул.”Драган Цанков” № 6 бяха осъществени вътрешни преустройства, които позволиха обособяване на още 2 съдийски кабинета с 5 работни места, както и изграждане на допълнително архивохранилище в подземния етаж. Тези дейности бяха извършени изцяло с ресурс на съда, без нужда от допълнително финансиране.

През годината беше подменена част от предоставената на съдиите и служителите техника: 23 компютъра за съдии и 50 -за служители, 11 принтера за съдии, 7 принтера- за служители, 2 скенера за съдии и 4- за служители.2. Организационни мерки

- В изпълнение на чл.107 ПАРОАВАС бяха проведени 2 годишни инвентаризации за наличността на делата в служба “Деловодство”.

- Бяха проведени 2 конкурса за назначаване на деловодители, секретари, компютърни оператори с деловодни функции и призовкари. Провеждането на конкурсите ангажира много време и усилия от страна на съдиите Юлия Тодорова, Анелия Щерева, Валерия Братоева, Петко Петков, Биляна Балинова, Стоян Михов и Чавдар Костов.

- Проведени бяха първоначални обучения за всички новоназначени служители от специализираната администрация.

- Беше изработена и въведена СУСД в наказателно отделение, което е важна стъпка за подобряване на деловодната работа, отчетността, изпращането на призовки и съобщения.

- Беше открит нов интернет-сайт на СРС и информационен център, които осигуриха възможност за дистанционно извършване на справки относно статута и движението на делата, получаване на указания за някои най-типични производства на подсъдност на районен съд, справки за отделните звена в съда и тяхното разположение, ползване на образци за молби и помощ при тяхното попълване. За създаване на помощните материали, които се ползват в информационния център, заслужава да се отбележат усилията на съдиите Лора Митанкина, Николай Василев, Стилияна Григорова, Райна Мартинова, Калина Анастасова, Цвета Желязкова. Непосредствено предстои публикуване на интернет-страницата на съда и информация за движението на заповедните дела, което ще позволи на страните извършване на дистанционни справки и ще облекчи работата на заповедното деловодство.

- Беше проведена пълна реорганизация на деловодството в първо гражданско отделение, при която беше извършено ново подреждане на делата и преразпределение на деловодителите по съдебни състави, с цел подобряване организацията на деловодната работа.

- По инициатива на ръководителя на наказателно отделение съдия Методи Лалов беше променена организацията на работа по т.нар. „класиране” на делата с влезли в сила съдебни актове. Тази дейност вече не се осъществява от нарочен служител /което водеше до голямо забавяне на класирането предвид огромния брой дела/, а от служителите по състави, както следва: от съдебните секретари /по делата, за които се издават бюлетини за съдимост/, респ. от съдебните деловодители- за всички останали дела. В резултат дейността по класиране на наказателните дела регистрира значително ускоряване.

- В резултат на създадена съвместна организация със СРП, от 2011 г. голяма част от внесените в съда обвинителни актове вече са достъпни за съдиите на електронни файлове, което улеснява изготвянето на съдебните актове.

- През 2010 г. с Университета по библиотекознание и информационни технологии беше подписан меморандум за сътрудничество в областта на практическото обучение, като в изпълнение на този меморандум, студентите от УНИБИТ започнаха практически стаж в различните звена на специализираната администрация на СРС, при който подпомагат служителите при изпълнение на функциите им. През 2011 г. идеята претърпя развитие с откриването на новата бакалавърска специалност „Информационни технологии в съдебната администрация”, в рамките на която вече започна обучението на първите студенти в редовна и задочна форма на обучение, които имат задължителни практически занятия в администрацията на СРС. Освен това, съдът се включи в разработването и на учебните програми и обезпечи с лектори част от учебните дисциплини, което е заслуга на съдиите Методи Лалов, Петко Петков, Татяна Костадинова, Десислава Зисова, Биляна Балинова и съдебния администратор Габриела Бакалова. По този начин беше създадено първото в България предварително специализирано обучение за нуждите на съдебната администрация, което е от важно значение за ефективността и професионалния капацитет на съдебната власт.

3. Мерки за подобряване на дейността по връчване на призовки и съдебни книжа

- През 2011 г. успешно функционира създадената от 01.12.2010 г. административна служба “Куриерска служба и спешни призовки”, на която се възложи връчването на призовки и съобщения на големите адресати, чието призоваване по правило е безпроблемно /държавни учреждения, Столична община и поделенията й, банки, застрахователи и др./, както и спешни призовки и съобщения /по дела за изпълнение на международни поръчки, бързи производства по граждански дела, наказателни дела с мярка за неотклонение “задържане под стража”, делата по Закона за здравето/. За годината службата е връчила 171 513 бр. призовки и съобщения.

- С цел оптимизиране дейността по връчване на призовки и книжа и облекчаване на натовареността на служителите по призоваването, продължиха усилията за организиране на призоваването посредством други способи. Така и през 2011 г. всички призовки и съобщения до поделенията и служителите на МВР се изпращаха по факса, продължи изпращането на електронни съобщения до някои от големите заявители по чл.410 и чл.417 ГПК /Ти Би Ай Кредит, Алфа банк, ОББ, Париба- София, Париба- Пловдив/, като през 2011 г. електронни съобщения се изпращаха и до Агенцията за социално подпомагане и нейните поделения.

- От началото на 2011 г. беше създадена и нова организация за призоваване на вещите лица- от нарочен служител по телефона, като информацията за датата на съдебното заседание, номер на дело и съдебен състав се изпраща и чрез sms. По този начин през годината са изпратени 22 937 бр. съобщения, т.е. спестено е изпращането и връчването на съответния брой призовки по общия ред.

- Софийският районен съд е първият в страната, който създаде нарочна организация за прилагане на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на достъп на органите на съдебната власт до НБД “Население”. За 2011 г. броят на извършените служебни справки е 33 794 /с 4 541 повече спрямо 2010 г./, което означава 33 794 бр. спестени съобщения, съдебни удостоверения за снабдяване с адресни справки и освобождаване на страните от необходимостта да заплащат такси за съдебни удостоверения и адресни справки.

- През 2011 г. беше създадена актуализирана база данни с адресите в гр.София по призовкарски райони, което позволява генериране на район и проверка на верността на адреса /на този етап- само за призовките и съобщенията от страната/. Същевременно новите СУСД в наказателно отделение и за заповедните дела позволяват генериране на призовкарски район и за всички призовки и съобщения по тези дела.

- За призовките и съобщенията от страната беше създадена система на контрол, позволяваща тяхната регистрация и проследяване на движението, като резултатът от връчването се публикува на интернет-страницата на съда.

- С цел подобряване дейността по връчване специално на призовките за съдебни заседания е създадена организация, при която всеки първи работен ден от седмицата на председателя на съда се докладват чрез завеждащ служба „Съдебни секретари” всички случаи, при които през предходната седмица призовка за съдебно заседание не е била върната или не е била оформена надлежно. През последните седмици броят на тези призовки е незначителен.

- През 2011 г. ВСС предостави на СРС 15 щатни бройки за призовкари, което позволи извършване на ново райониране и преразпределение на работата в служба „ВПСК”. Същевременно, с цел да се концентрира дейността на службата в зоните, генериращи най-голям брой призовки и съобщения, беше променен района на действие на службата, който включва вече само гр.София, гр.Банкя и с.Панчарево. В останалата част от съдебния район /гр.Нови Искър, гр.Бухово и 33 села/ призовките по наказателни дела се връчват от кметовете, а по граждански дела- от служителите на „Български пощи” ЕАД на основание сключен договор със СРС, като за целта бяха изработени нарочни правила за връчване на съдебни книжа, които да се ползват от пощенските служители. Ефективността на връчването чрез пощенски служители предстои да бъде проверена.


4. Мерки за повишаване квалификацията на съдиите
- през 2011 г. бяха проведени 2 семинара /за граждански и наказателни съдии/ в базата на ВКС в с.Лозенец.

- през м.ноември съдиите от трето гражданско отделение взеха участие в семинар, посветен на медиацията в семейното право.

- През м.декември 2011 г. беше проведено обучение на съдиите от първо гражданско отделение по проблемите на делата, образувани по жалби срещу индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
5. Мерки за осигуряване на еднаква натовареност на съдиите от трите граждански отделения
С цел осигуряване относително еднакво натоварване на гражданските съдии в СРС, Със Заповед № АС-111 от 01.06.2011 г. облигационните спорове между търговци, разглеждани по общия исков ред, бяха възложени за разглеждане на второ гражданско отделение, а тези, разглеждани по реда на бързото производство– на първо гражданско, което пое и всички жалби срещу административни актове по ЗСПЗЗ. Постъпващите през три от месеците във всяка календарна година– март, юли и ноември искови производства за установяване на вземания по Закона за енергетиката, бяха възложени за разглеждане на трето гражданско отделение.
6. Мерки за подобряване на дисциплината
През годината периодично бяха извършвани проверки за неизготвени съдебни актове и ненасрочени дела, като в резултат на тях бяха определяни срокове и съответните забавени процесуални действия биваха извършвани. В редките случаи, при които тези мерки не даваха резултат, на съответните съдии се обръщаше внимание по реда на чл.327 ЗСВ /за 2011 г. такива заповеди бяха издадени по отношение на трима съдии/. Дисциплинарни наказания на съдии не са налагани и не са искани от ВСС.

През годината дисциплинарно наказани бяха 13 служители, от които 4 /3 призовкари и 1 деловодител/ с дисциплинарно уволнение, 6 /4 призовкари, 1 секретар и 1 деловодител- с предупреждение за уволнение/ и 3 деловодители- със забележка.


7. Мерки за ускоряване движението на делата и за подобряване обслужването на страните
С цел подобряване обслужването на страните на граждански дела, със Заповед № АС-254 от 07.12.2011 г. беше въведено дневно дежурство в междинна архива за произнасяния по молби за издаване на преписи от книжа, връщане на оригинални документи, издаване на съдебни удостоверения, изпращане на дела на други институции и издаване на изпълнителни листове, без делата да бъдат изнасяни от мястото на съхранение, което препятства книжа от тях да бъдат изгубени и осигурява разглеждане и произнасяне по искането в деня на постъпването му.

В съзвучие със същата идея, със Заповед № АС-21 от 07.02.2012 г. са предприети мерки и по неприключили дела произнасянето по посочените въпроси да се извършва поне два пъти седмично от съдията, и то на място в исковите деловодства, което да спести натрупването на значителни по обем доклади и да ускори произнасянето на тези искания.8. Инициативи, предприети извън преките правораздавателни задължения на съдиите, насочени към повишаване авторитета на съда и укрепване на общественото доверие

През 2011 г. продължи успешната дейност на Центъра за спогодби и медиация към СРС, създаден през 2010 г. благодарение на инициативата и изключителните усилия на съдия Евгени Георгиев и група съдии съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България. Само по делата с материален интерес, препратени на Центъра, медиацията е приложена като способ за доброволно уреждане на спора в случаи с общ интерес 540 000 лв. През м.септември 2011 г. тези забележителни успехи на Центъра бяха специално отбелязани в резолюция на Европейския парламент, посветена на приложението на Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.


Друга инициатива, заслужаваща специално отбелязване, е създадената /отново по изключителна заслуга на съдия Евгени Георгиев/ стажантска програма, в рамките на която студенти по право от ІV и V курс преминават през практическо обучение при съдии от СРС. За 2010- 2011 г. в програмата са участвали 31 съдии и 34 стажанти, а през настоящата 2011- 2012 г.- 36 съдии и 33 стажанти. За втора поредна година програмата излъчи стажант, който спечели стипендия за обучение в САЩ по линия на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”. Усилията на съдия Георгиев за организиране на тази дейност през 2010- 2011 г. бяха успешно продължени от съдиите Любка Голакова и Станимира Иванова, а понастоящем- от съдиите Петя Стоянова и Борис Динев.
Следват отчети на работата на всяко от четирите отделения на съда, на съдиите по вписванията и на държавните съдебни изпълнители, изготвени от съответните заместник-председатели и ръководители на отделения, респ. ръководители на съдиите по вписванията и на държавните съдебни изпълнители.

Дейност на наказателното отделение за 2011 година
През 2011 г. съставите в НО на СРС са увеличени с два /и понастоящем са 48/. Предвид запазилата се тенденция към устойчиво увеличаване на броя на новопостъпващите дела, незначителното нарастване на съдийския състав следва да се отчете като успех, предвид непроменените изключително тежки материални и битови условия и съществуващите в съдебната система кадрови проблеми, но не може да компенсира дори частично прекомерната натовареност на съдиите и съдебните служители от отделението. Точно обратното – същата продължава да нараства. Цифрите в тази насока са красноречиви – през 2011 г. са постъпили и са били образувани общо 25502 нови наказателни дела /през 2010 г. – 22181 бр.; 2009 г. – 19999 бр./, т.е. с 3321 повече в сравнение с предходната 2010 г. Това означава, че през 2011 г. един наказателен съдия е получил средно по 531 бр. нови дела /през 2010 г. – 482 бр./.

При НДОХ, НДЧХ и АНД по 78а от НК се наблюдава запазване на броя на постъпленията и сложността на делата в сравнение с предходната година, при наличие на несъществени разлики, от които не могат се правят изводи за значима промяна относно натовареността на съдиите, както и в условията, които се явяват социални и юридически предпоставки за тяхното образуване: НДОХ – 7717 бр. /през 2010 г. – 7728/, НДЧХ – 401 бр. /през 2010 г. – 427 бр./ и АНД по 78а НК – 1156 бр. /през 2010 г. – 1247 бр./. Единствено при последния вид дела следва да се вземе предвид ограничаването на приложеното поле на чл. 78а от НК, с оглед законодателната промяна, извършена с ДВ, бр. 26/06.04.2010 г., при която се завишиха наказанията за някои престъпления, което от своя страна ограничи приложното поле на чл. 78а от НК, чийто ефект, с оглед чл. 2, ал. 2 от НК – за приложение на по-благоприятния закон, се наблюдава с известно закъснение и се прояви през 2011 г., а ще намира проявление и в следващите години.

Значително е обаче повишаването на броя на постъпилите АНД – 9408 бр. /през 2010 г. – 7051 бр./, където увеличението е с 2357 бр. и ЧНД – 6820 бр. /през 2010 г. – 5728 бр./ – увеличение с 1092 бр. При първия вид дела увеличението може да се обясни с няколко фактора – внасяне в съда на преписки, които са образувани и приключени в предходни години от контролните органи, увеличаване на административните нарушения от страна на гражданите в условията на икономическа и социална криза, активизиране на работата на административнонаказателните органи. Точен анализ обаче не може да бъде извършен от съда, който и не дължи такъв с оглед специфичната му функция. Що се отнася до ЧНД, извеждането на извод относно причините за увеличаването им е непосилно, тъй като се касае за дела с различен предмет – по ЗЗдр, групиране на наказания, прилагане на принудителни медицински мерки, реабилитации, по ЗИНЗС и др., но предвид важащото за всички дела от посочената катагория разглеждане в кратки срокове следва изводът, че увеличеният им брой е довел и до увеличаване на професионалния натиск върху съдебния и административен състав от НО.

Запазва се и тенденцията за увеличаване на броя на приключените дела в сравнение с предходната година – общо 24164 бр. дела /през 2010 г. – 19925 бр./, от които с акт по същество – 20251 бр. /през 2010 г. – 16703 бр./, а прекратени – 3913 бр. /през 2010 г. – 3222 бр./. Прекратените дела са повече с 691, но това се дължи основно на предвидените в някои закони /ЗДвП, ЗУТ, КТ и др./ необжалваеми минимуми на административни санкции. При прекратените и върнати на СРП дела /НДОХ и АНД по чл. 78а от НК/ отново, както и през предишния отчетен период, е налице намаление – общо 1088 бр. /през 2010 г. – 1278 бр./. Тук е мястото да се подчертае, че разглеждането на прекратяването на делата от съда като отказ от правосъдие е израз на едностранчива и незадълбочена оценка на това негово правомощие. В мнозинството от случаите прекратяването на делото е единствената предвидена в закона възможност за съда – когато въпросът, с който е сезиран, не подлежи на съдебно разглеждане. В други случаи прекратяването на съдебното производство и връщането на делото на прокуратурата е израз на правомощието на съда да следи за спазване в хода на несъстезателното досъдебно производство на правото на защита на обвиняемия, пострадалия и/или процесуалните права на защитниците като гаранция за бъдещо осигуряване на справедлив съдебен процес.

Общо приключени със споразумение са 4065 бр. дела /през 2010 г. – 3596 бр./, т.е. налице е увеличение с 469 бр. на приключилите по реда на глава 29 от НПК дела, като е запазена тенденцията за увеличаване на сключените и одобрени в съдебната фаза споразумения – 2685 бр. /през 2010 г. – 2397 бр./ и намаляване на тези от досъдебната фаза – 1071 бр. /през 2010 г. – 1199 бр./. Обяснението на общото увеличаване на броя на сключените и одобрени споразумения може да се търси в безспорните качества /оценени обективно без политически и натоварени с конкретиката на отделни дела емоции на засегнатите или съдебни пропуски/, които притежава института на споразумението – процесуална икономия и бързина /със следващите от това ефекти/, елиминиране на процесуалния риск за прокуратурата вследствие на процесуални неблагополучия (от различно естество) да се достигне до неангажиране на наказателната отговорност на извършителя на престъплението и др. В тази насока неминуемо следва да се отчете и извършената промяна в чл. 58а от НК /ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./, която доведе до налагането на по-тежки наказания за престъпления, за които е проведено съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК /с признаване на описаните в обвинителния акт факти/ в сравнение с предишната правна уредба. Законодателната промяна в съкратеното съдебно следствие създаде и по-голяма свобода за прокуратурата при формиране на вътрешното й убеждение относно наказанията при сключване на споразумения. Докато преди промяната, при почти идентичен начин на определяне на наказанието при съкратеното съдебно следствие и споразумението, за обвиняемия беше по-изгодно да признае фактите и да бъде съден по съкратената процедура, която не изисква да бъдат възстановени причинените с престъплението имуществени вреди, за разлика от споразумението, прокуратурата беше изправена пред дилемата дали да сключи споразумение с по-ниско наказание, но да си осигури осъдителен окончателен съдебен акт, или да откаже споразумение, при което положение обвиняемият може да получи в най-лошия за него случай същото наказание, но за обвинението съществува процесуален риск от постановяване на оправдателна присъда.

През 2011 г. не се наблюдава особена промяна в сроковете на разглеждане на делата. До 3 месеца са приключени 2586 бр. НДОХ /през 2010 г. – 2685 бр./, т.е. увеличена е продължителността на разглеждане на делата – с 99 бр. дела в сравнение с 2010 г. Причините могат да бъдат много и най-различни – видът и сложността на делата, процесуалното поведение на страните, действията на съда и др., но безспорно следва да се вземе предвид, че една от обективните причини, на които се дължи макар и минималното увеличаване на броя на делата, които са приключени над 3-месечен срок, е увеличеният брой на общо постъпилите дела /повече с 3321 бр./, което при непроменените битови и материални условия налага отлагането на делата през по-продължителни периоди от време, респ. обективно забавя приключването им.

По искане на различни институции участие в различни мероприятия взеха немалък брой от съдиите в отделението, което дава възможност на съдиите да придобиват знания и опит, който впоследствие да предават на колегите си, относно различни аспекти на производствата, по които се произнася съдът. От своя страна това сътрудничество е от полза и за несъдебните институции.
Дейност на Първо гражданско отделение за 2011 г.
Отчетната 2011 г. е белязана от продължаващата тенденция на нарастващ брой дела, незначително увеличаване на съдебните състави и липса на промяна в битово-материалните условия. При тези характеристики постигнатите резултати от магистратите, работещи в първо гражданско отделение, следва да бъдат счетени за сериозен успех.

През 2011 год. І-во ГО осъществява правораздавателна дейност дейност при налични 29 съдебни състава, като са създадени 2 нови състава – 120 и 124 състав, което е положителна стъпка, но не решава проблема с изключително високата натовареност на всеки от съдебните състави. В рамките на годината не е имало вакантни състави в период от време, налагащ заместване от съдиите в отделението.

Провеждани са и събрания на съдиите от отделението за анализиране на проблеми, свързани с прилагането на ГПК (назначаване на особени представители в изпълнителното производство), за обсъждане на текущи въпроси във връзка с работата и с оглед обсъждане на възможности за уеднаквяване на практиката.
През 2011 год. е запазена организацията за разпределение на делата – равномерно по вид, брой и сложност, за което се използва програмата LawChoice3, разработена от администрацията на ВСС.

В началото на годината е извършено нулиране на броя на разпределените дела за минал период за І-во ГО при СРС.

За определен период от време два от съставите в отделението - 46 състав и 50 състав са спирани от разпределение.

Продължена е практиката при разпределяне на дела, изискващи незабавно произнасяне, отсъстващият съдия да се изключва от избор в програмата, съответно при продължително отсъствие са изготвяни графици за дежурства в изпълнение на Заповед № АС-87 от 30.03.2009 г..

През 2011 год. също е проявена сложилата се тенденция към нарастване броя на постъпилите нови дела, но общо за трите граждански отделения на СРС. Действително, през 2011 постъпили са 31 306 дела, което е незначително по-малко от броя постъпили през 2010 г. - 32 328 дела, но при отчитане на факта, че през два от календарните месеци – юли и ноември, делата с предмет установителни искове, предявени от „Топлофикация София” ЕАД, са разпределяни на ІІІ ГО, което означава увеличен брой на общо постъпващите в СРС нови граждански дела. Необходимо е да се отбележи увеличаването на исковите производства в сравнение с 2010 г., когато броят им е бил 9340, а през 2011 г. - 11276 броя – с 1936 броя повече, което е обяснимо с увеличаване броя на депозираните възражения срещу издадени заповеди за изпълнение, което води до предявяване на установителни искове за оспорените вземания, съответно и с настъпилата икономическа криза, която предпоставя увеличаване на задлъжнялостта на физическите и юридически лица, съответно мотивира кредиторите да търсят съдебно реализиране на правота си.

При това значително постъпление нови дела, броят на решените дела за 2011 г. - 31010 е съизмерим с тези, приключени през 2010 г. - 31 355 граждански дела, от които в срок до 3 месеца са приключени 27 090 дела, като несвършени са останали 9126 дела, което сочи на увеличаване на този показател и е атестат за добра работа на съдиите, въпреки условията.

Незначително е намалял броят постъпили дела, образувани по заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и по заявления за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК. Общо на съставите от отделението са образувани нови 20030 дела, като за 2010 г. броят им е бил 21 794.

Запазва се броя на постъпващите за разглеждане облигационни дела /включително и тези, образувани по искове за непозволено увреждане/. Има тенденция към слабо намаляване на броя на постъпващите за разглеждане вещни дела – 703 дела образувани през 2011 г., докато през 2010 г. броят им е бил 717. Намалението е резултат на тенденцията на увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти, които обуславят подсъдност на споровете на окръжен съд, в случая – СГС, с оглед увеличената цена на исковете.

По статистически данни през 2011 г. са образувани 64 бързи производства, докато през 2010 год. са били 100. С оглед разширения кръг производства по ЗСПЗЗ, възложени на І ГО, като делата по ЗСПЗЗ са 211, което е увеличение в сравнение с 2010 г. с 21 броя.
Произнасянето на молби за обезпечаване на бъдещи искове се извършва от 3 дежурни съдии седмичен график. Молбите се разпределят в деня на постъпването им, при спазване на принципа на случайния подбор. И през 2011 год. осигуряването на производствата по молбите за обезпечаване на бъдещи искове продължава да се осъществява от един деловодител, като тези дела се съхраняват отделно и е ограничен достъпа до тях на други съдебните служители. Запазена е и практиката делата да се докладват с други такива, образувани по идентични молби за обезпечаване на бъдещи искове, за да бъде осигурена възможност на съдиите да извършат дължимата преценка за съществуването на обезпечителна нужда и за да бъде избегнато повторното допускане на обезпечение.

Няма констатирани случаи на разглеждане на молби за допускане на обезпечения в нарушение на родовата подсъдност.

През 2011 год. между дежурните съдии в І-во ГО са разпределени общо 1915 молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск. За сравнение, разгледаните молби за обезпечение на бъдещ иск през 2010 г. са били 2 087. Незначителното намаляване обаче се компенсира от увеличаващия се брой постъпващи искови молби, съдържащи искане за обезпечение по масовите дела на длъжници, отричащи задълженията си спрямо „Топлофикация София” ЕАД. Продължаваща е тенденцията на правните субекти да депозират молбите за обезпечение на бъдещи искове непосредствено пред края на работното време на съда, което прави практически невъзможно произнасянето по същите да се извършва в деня на постъпването им.
Средната степен на годишна натовареност на съдиите в отделението е около 1 050 дела /новопостъпили през 2011 год./, която е незначително по-ниска от тази през 2010 год. /около 1 240 дела/, което намаление се дължи на разкритите 2 нови състава при увеличено постъпление на искови дела. Решените през отчетния период дела от всеки съдебен състав възлизат на около 1 030.

При обжалвани 1665 съдебни акта, потвърдени в цялост са 1032 броя (63%), отменени изцяло поради виновно поведение на съдията - 160, което е под 10%, а частично изменени в този случай са 319, което е под 20%.

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените процесуални срокове за произнасяне по постъпващите искови молби, писмени отговори и допълнителни молби на страните, въпреки големия брой дела, образувани и разгледани в І-во ГО. Обявените за решаване дела в повечето случаи са приключени в разумни срокове, предвид техния изключително голям обем.

В началото на 2012 г. е въведена нова деловодна система за заповедните производства, която позволява автоматично генериране на заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.417 ГПК, вкл. изпълнителни листове, както и съобщения за издадените такива, при въведени основни данни, която система е в процес на доусъвършенстване, но и на този ранен етап следва да бъдат отчетени предимствата й за спестяване на време при произнасяне на магистратите.


Дейност на Второ гражданско отделение през 2011 г.

През отчетния период в отделението бяха открити два нови състава-119-през м. март 2011г. и 123-през м. август 2011г., и така отделението включва 30 съдебни състава. За период от три месеца, 53 състав беше без титуляр, поради което на същия временно бе преустановено разпределянето само на нови заповедни дела, но не и на искови дела, като произнасяне по текущия доклад на състава, бе поето на доброволни начала от колеги в отделението.

Средната степен на натовареност на съдия в отделението за 2011г. е около 1047 нови дела.
През изминалия период постъпилите нови дела, които се разглеждат от съдебни състави на Второ гражданско отделение е 30 357 граждански дела, от които 10 257 - искови производства и 20 100- заповедни производства. За сравнение, по статистически данни през 2010г. за разглеждане в отделението са образувани общо 31 782 граждански дела или образуваните през 2011г. дела са с 1 425 по-малко.

През отчетния период се наблюдава увеличение на броя на постъпилите дела по реда на глава ХІІІ ГПК - „Основно производство”, респ. намаляване броя на делата по реда на глава „Заповедно производство”. През 2011г. на съставите от отделението са образувани 10 257 дела по общия ред, а за 2010 г. са образувани 9 691 дела по този ред или с 566 броя повече. Увеличеният брой на исковите производства е в резултат на направеното през м.юли 2011г. преразпределение на видовете дела, разглеждани от трите граждански отделения, съгласно което облигационните спорове между търговци, подлежащи на разглеждане по общия исков ред, се разглеждат от Второ гражданско отделение.

Общо на съставите от отделението през 2011г. са образувани нови 20 100 дела по реда на чл.410 и чл.417 ГПК, докато през 2010г. броят им е бил 22 091 дела , т.е. с 1 991 броя по-малко.Статистиката сочи, че и най-големият брой приключили дела от съставите на отделението са от споменатата категория. През 2011г. са били приключени общо 19 732 броя дела от този вид, т.е. останали несвършени са 368 дела, докато през 2010г. броят на несвършените дела е бил 434.

През отчетния период са постъпили нови 2 052 дела с предмет трудови спорове, т.е. налице е слаба тенденция към намаляване на този вид дела в сравнение с предходния период - през 2010г. броят им е бил 2347.

Новообразуваните дела за разрешаване на търговски спорове са 4 182 броя, т.е. с 1 147 броя повече от постъпилите дела от тази категория за 2010г. общо 3 035 броя. Това увеличение се дължи както на извършеното преразпределение на материята между Първо и Второ гражданско отделение, така и на факта, че за разлика от 2010г., предпочитаният способ за защита по тези дела не е по реда на гл. ХХХVІІ ГПК, а директно чрез исков процес.

Броят на образуваните през 2011г. дела по искови молби за делба бележи слаба тенденция към увеличение – 435 броя, докато постъпилите през 2010г. са общо 422 броя.

Запазва се броят на образуваните дела за изпълнение на съдебни поръчки.За периода на 2011г. статистиката отчита общо 393 граждански дела, образувани по искания за изпълнение на съдебни поръчки, а през 2010г. са били 397 броя.

Въпреки изключителната натовареност на съдебните състави, в края на периода 2011г. са отчетени общо 29 380 приключени граждански дела. През предходния период, броят на приключилите граждански дела е бил 30 274.
Дейност на Трето гражданско отделение през 2011 г.
В началото на 2011 г. в отделението е имало 15 състава, като всеки от съставите е имал титуляр. Временно, за периода януари – февруари 2011 г. 88 състав е спрян от разпределение на дела, поради продължителното отсъствие на съдия Галя Вълкова. От март 2011 г. титуляр на 88 състав е съдия Цветанка Бенина, а за времето от март до юли съдия Вълкова председателстваше 117 състав. След излизането й в отпуск по майчинство титуляр на 117 състав е съдия Йорданка Ваклева. През 2011 г. още четири състава промениха председателите си. 81 състав се зае от съдия Росица Велкова, командирована от РС – Горна Оряховица; 82 състав – от съдия Райна Стефанова, командирована от РС – Петрич; 83 състав – от съдия Христо Крачунов, командирован от РС – Видин; 87 състав – от съдия Михаил Малчев. Предходните титуляри на тези състави са преместени в други отделения на СРС. Няма вакантни и закрити състави.

Делата се разпределят чрез системата за разпределението им на случаен принцип. Отлагане на дела не се налага, тъй като дежурните съдии заместват колеги, отсъстващи по уважителни причини в насрочените открити съдебни заседания. Дежурните съдии се произнасят и по молбите, постъпили по дела, разглеждани по бързи производства – издръжки и ЗЗДН, които са на доклад на отсъстващи колеги.

От юни 2011 г. в отделението се разглеждат заявленията по чл. 410 от ГПК, подадени от „Софийска вода” АД за просрочени вземания от ползване на вода. Продължава произнасяне от съдиите в отделението по заявления, подадени от „Топлофикация София” АД, „ЧЕЗ Електро” АД и „С.Г. Груп” ООД.

Почти всички съдии в отделението са участвали в семинари, като най-голям интерес беше проявен към семинара за медиацията в семейното право, проведен през ноември 2011 г.

Съдии от отделението вземат участие в работни групи по изготвяне на нов Закон за закрила на детето.
През 2011 г. в ІІІ-то ГО общо са постъпили 21 170 нови граждански дела, от които 14 263 са заповедните производства, а останалите са 6 907 дела. За сравнение през предходната отчетна 2010 г. общо са постъпили 16 136 дела, като по подадени заявления са образувани 10 285 дела, а по други молби – 5 851. Налага се изводът за относително запазване на броя на новопостъпилите дела, които се разглеждат по исков ред. Значително е увеличението на заявленията – с 4 000 дела повече от 2010 г. Увеличеният брой постъпления по чл. 410 от ГПК се дължи основно на новите дела със заявител „Софийска вода” АД.

На състав новопостъпилите за 2011 г. дела са около 1 486, докато през 2010 г. тази бройка е 1 137. Свършените дела през 2011 г. са 20 794 (17 232 за 2010 г. и 15801 за 2009 г.), от които прекратени са 1 621 (1 778 за 2010 г. и 1 444 дела за 2009 г.), а решените – 19 173 (15 454 за 2010 г. и 14 357 за 2009 г.). През 2011 г. е драстично увеличението в броя на решените от всеки съдия в отделението дела – 1 447.57, докато за 2010 г. всеки съдия е решил около 1 220 дела, а през 2009 г. - 1 200 дела за 2009 г.

От видовете дела най – голям е броят на постъпленията на разводите по взаимно съгласие – 1 465, което е със 150 дела повече от тези през 2010 г. (1 314 дела). Следват разводите по исков ред – 1 067 дела, което съответства на постъплението през 2010 г. - 1 049 дела. За втора поредна година броят на разводите по взаимно съгласие надвишава делата, които започват по подадена от единия от съпрузите искова молба. През 2009 г. разводите по исков ред бяха 1 335 дела, а по взаимно съгласие – 1186. Новообразуваните през годината дела за родителски права, включително заместване на съгласието за пътуване в чужбина, ограничаване и лишаване от родителски права и изменение на мерките относно родителските права са 430, което представлява значително увеличение спрямо предходните две години - 368 дела за 2010 г. и 367 дела за 2009 г. Повече са и решените дела от този вид - 463 дела (408 за 2010 г. и 393 дела за 2009 г.).

Значително са увеличени делата за издръжка – 441 дела.

Молбите за защита от домашно насилие също бележи трайно увеличение спрямо предходните две години - 525 за 2009 г. и 473 за 2008 г. През 2010 г. и 2011 г. делата от този вид са около 600. През 2011 г. са приключени 634 дела по ЗЗДН, (659 през 2010 г., 477 през 2009 г. и 438 през 2008 г.).

Както и през 2010 г., продължава да расте броят на решените дела за настаняванията и прекратяване на настаняването на деца по ЗЗДт. Решените през 2011 г. дела са 364 (през 2010 г. са 343), при сравнително еднакъв брой на постъпленията през годината.

Относително същият е броят на новите дела за даване на разрешения за извършване на разпоредителни сделки с имущество на ненавършили пълнолетие деца и поставени под запрещение – 965 дела. През 2010 г. тези дела са били 809, а през 2009 г. - 1 032.

От юли 2011 г. в отделението се разглеждат исковите производства по чл. 422 ГПК, образувани за установяване вземания на кредитори по Закона за енергетиката. За юли постъпилите дела са 312, като се отчете неравномерно разпределение между съставите, тъй като исковото производство се разглеждаше от съдията, постановил заповедта. По тази причина постъпилите през ноември 2011 г. 239 дела по чл. 422 от ГПК се разпределяха между всички състави при пълно спазване на принципа за случайно разпределение на делата. За 2011 г. общият брой на исковите дела по чл. 422 от ГПК е 551, или по около 40 дела на състав.

Забавянето на делата се дължи основно на неправилно оформяне на призовките и съобщенията за връчване на съдебни книжа и по-малко - на пропуски в работата на Служба „Деловодство”.

Около 70% от обжалваните решения са потвърдени изцяло. Повече от 50% е намалял броя на отменените решения поради неправилно прилагане на закона – 9.11% срещу 24% за 2010 г. 12.64% от обжалваните решения са отменени поради нови доказателства, ангажирани във въззивната инстанция, обусловили отмяната. Тези показатели показват сравнително уеднаквена практика на първоинстанционния и въззивния съд по делата.

Натовареността на съдиите в отделението произтича не само от нарастващия брой на новопостъпилите дела, но и от това, че голяма част от тях се разглеждат по реда на бързото производство, което налага незабавно администриране.
От юни 2011 г. в отделението се разглеждат нов вид заявления по чл. 410 от ГПК, подадени от „Софийска вода” АД, като заповедите се връчват на длъжниците по реда на чл. 42, ал. 2 от ГПК - от частен съдебен изпълнител. По този начин се връчват и съобщенията до длъжниците на „С.Г. Груп” ООД. По този начин ангажиране на Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” по заповедни производства в отделението се налага единствено при връчване на съобщения до длъжниците на „Топлофикация София” АД и „Чез Електро България” АД.

От октомври стартира и подготовката на нова деловодна система, въведена от началото на януари 2012 г., която дава възможност за създаване на електронно дело по заявленията на кредиторите по чл. 410 и 417 от ГПК. Предимството на тази система е, че преодолява недостатъкът на СУСД, която не позволяваше проследяване движението на делото след неговото образуване.Дейност на съдиите по вписвания при СРС за 2011 г.

Към настоящия момент в Служба по вписванията (СВ) състава на съдиите по вписванията е пълен – при щатна бройка 21 – заетите места са 21.

Една най-обща представа за дейността на СВ за периода 01.01.2011 – 31.12.2011г. може да се добие от следните факти:

Вписвания – 72 379 бр ;

Завещания – 126 бр.;

Откази – 800 бр., от които обжалвани са 12 / 6- потвърдени и 6- отменени/.

Тенденцията за намален брой сделки като резултат от икономическата криза се запазва и през 2011г. Работата на съдиите по вписванията не е по-малко и поради поддържания увеличен брой искания за изготвяне на удостоверения за тежести. През 2011г. те са 50 523.

Статистиката за вписванията през 2010г. е 63 674 с постановени 650 откази. За 2009г. вписванията са 63 035 с постановени 668 откази. Аналогично за 2008г. вписванията са 100 130, а постановените откази – 198.

Реда и организацията на работа на съдиите по вписванията при СРС е регламентиран със Заповеди на Председателя на СРС. През 2011г. така действащия ред разпредели сравнително по равномерен начин обема на работа между съдиите по вписванията.

Въведените подходи в организацията на работа на съдиите по вписванията постигнаха:

- По-справедливо разпределение на работното натоварване чрез принципа на случайно разпределяне на входираните документи, подлежащи на вписване, отбелязване или заличаване;

- Ежемесечни дежурства по график за вписвания на искови молби, съдебни решения, обезпечителни заповеди и апорти. Целта на предварителното разглеждане от дежурния съдия по вписванията е даване на указания при наличие на констатирани недостатъци и с оглед избягване на откази от вписване при този вид документи.

- Ежемесечен график на съдиите по вписванията за равномерно разпределение броя на дежурствата по разглеждане на заявления за удостоверения за тежести;

- Ограничен достъп на граждани до съдийските кабинети до необходимата степен. Така се намалява излишната натовареност на съдиите, неоснователните спорове и пререкания със съдиите от страна на гражданите и едновременно с това се създава по-спокойна работна обстановка за ефективно изпълнение на служебните задължения.
Със Заповед № АС-69 от 23.03.2010г. на Председателя на СРС е възложено на съдия по вписванията Надежда Коцева да приеме под опис архива на нотариус Борис Цветанов Янков, като извършването на нотариалните действия по него ще става от съдиите по вписванията по график, направен от Ръководителя съгласно Заповед № АС-5 от 10.01.2011г.

Все още причина за създаване на колебание и напрежение в работата на съдиите е липсата на ясна и категорична законова регламентация в материята (напр. при определянето на таксата за частично заличаване на договорни ипотеки, различно прилагане на чл.7, ал.4 от Тарифата на АВ при определяне такса за УВТ, различно тълкуване на чл.6, ал.3 от ПВ за прилагане копие от кадастрална карта, ако за съответната територия има влязла в сила кадастрална карта). Липсва съдебна практика и поради причината, че малка част от отказите на съдиите по вписванията се обжалват. Като резултат от различната практика между съдиите по вписванията са и пораждащите се спорове с граждани по време на дежурствата.

Във връзка с въвеждането на имотния регистър и подобряване на подготовката и произтичащата от това качествена работа на съдиите по вписванията, е наложително да се създадат реални възможности за организиране на семинари за повишаване на квалификацията им. Такова обучение, осъществявано от Националния институт по правосъдие, изрично е предвидено в разпоредбата на чл.249(1)т.2 от ЗСВ.

Един конкретен ефект от такива семинари би се изразил в уеднаквяване на практиката на съдиите по вписвания.

Съгласно параграф 48 от ЗИДЗКИР се предвижда архива, който обхваща и всички прехвърляния от 1900-1989г., и находящ се в сградата на Съдебната палата да се предаде на АВ. Така целият архив ще бъде събран на едно място.

Съгласно Заповед № АС-20 от 03.02.2011г е регламентиран ред, съобразно изискването на чл.51(2) от ПВ, с която е определен съдия по вписванията Илияна Тодорова да удостоверява с подписа си заверените преписи от нотариални актове, съхранявани в СГС и СРС.


Дейност на държавните съдебни изпълнители при СРС за 2011 г.

През годината държавните съдебни изпълнители при СРС са 34. Постъпващите в Държавен съдебен изпълнител молби за образуване на изпълнителни дела се разпределят чрез разработена от Висшия съдебен съвет компютърна програма за разпределение на делата на принципа на случайния подбор от 09.02.2009г. /Заповед №АС-33/03.02.2009г. на Председателя на Софийски районен съд/.

За годината е събрана сума, както следва:

-І-во ОТДЕЛЕНИЕ – 684492.00лв.

-ІІ-ро ОТДЕЛЕНИЕ – 749405.00лв.

-ІІІ-то ОТДЕЛЕНИЕ – 1108144.00лв.

-ІV-то ОТДЕЛЕНИЕ – 1734465.00лв. или ОБЩО: 4 276 506.00 лв.

За годината са приспаднати за стари години, перемция, СК, ДОПК и други ОБЩО: 58619196.00 лв., от която сума по изпълнителни дела на І-во отделение – 29073106.00лв., по изпълнителни дела на ІІ-ро отделение – 3222423.00 лв., по изпълнителни дела на ІІІ-то отделение – 14114391.00 лв. и по изпълнителни дела на ІV-то отделение – 12209276.00лв.

Приспаднатите суми за изпратени изп. дела по ЗЧСИ са, както следва: І-во отделение – 201165.00лв., ІІ-ро отделение - 157760.00лв., ІІІ-то отделение - 1900642.00лв., ІV-то отделение - 1108452.00лв. или общо - 3368019.00лв.

Към 31.12.2011г. ВИСЯЩИ изпълнителни дела, както следва:

-І-во отделение - 6643 броя изп. дела, за – 227247123.00 лв.

-ІІ-ро отделение – 8657 броя изп. дела, за – 177956932.00 лв.

- ІІІ-то отделение – 9763 броя изп. дела, за - 119921532.00 лв.

-ІV-то отделение - 9834 броя изп. дела, за - 150851495.00лв.

ИЛИ ОБЩО: 34897 броя изп. дела, за – 675977082 .00 лв.

През 2011 г. са постъпили изпълнителни дела, както следва:

- І-во отделение – 241 броя изп. д., за – 15010638.00 лв.

- ІІ-ро отделение – 304 броя изп. д., за – 2139235.00 лв.

- ІІІ-то отделение – 321 броя изп. д., за - 1701676.00 лв.

- ІV-то отделение – 320 броя изп. дела, за - 2319109 .00лв.

ИЛИ ОБЩО: 1186 броя изп. д., за – 21170658.00 лв.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ:

2009г.


І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ - 377 броя изп. дела

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ - 394 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 513 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 514 броя изп. дела

2010г.

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ - 555 броя изп. делаІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ - 619 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 738 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 739 броя изп. дела

2011г.


І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ - 241 броя изп. дела

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ - 304 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 321 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 320 броя изп. дела

ИЛИ ОБЩО ЗА:

2009 година – 1798 броя изп. дела

2010 година – 2651 броя изп. дела

2011 година - 1186 броя изп. дела

ИЛИ В СРАВНЕНИЕ С 2010г. ПОСТЪПЛЕНИЯТА СА СЕ НАМАЛИЛИ С 1465 БРОЯ ИЗП. ДЕЛА.

Следва да се има предвид, че от месец април 2006 г. започнаха да работят и частни съдебни изпълнители, бе извършена съществена реформа на съдебното изпълнение. Взискателите избират съдебния изпълнител – държавен или частен, който да осъществи принудително събиране на присъденото им вземане. Държавните съдебни изпълнители работят и по изпълнителните дела с предмет събиране на по-малки по размер парични вземания също така усърдно и законосъобразно, както и по другите дела.

По §3 от ПЗР на ЗЧСИ във връзка с чл.427 ГПК по подадени молби на взискатели за възлагане на висящи изпълнителни дела за продължаване на изпълнителното производство от частен съдебен изпълнител през 2011 г. са предадени, както следва:

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ – 23 броя изп. д.

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ – 83 броя изп. д.

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 8 броя изп. д.

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 90 броя изп. д. ИЛИ ОБЩО 204 броя изп. дела.

Следва да се отрази и обратната тенденция, че изпълнителни дела с предмет принудително събиране на вземания за издръжка и вземания, произтичащи от трудови правоотношения се предават от частни съдебни изпълнители за продължаване на изпълнителното производство от държавните съдебни изпълнители при СРС.

СВЪРШЕНИТЕ И ПРЕКРАТЕНИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2011г., са както следва:


  • І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ – 2171 броя изп. д.

  • ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ – 1569 броя изп. д.

  • ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ - 3790 броя изп. д

  • ІV- ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 2902 броя изп. д.

ИЛИ ОБЩО – 10432 броя изп. дела.
КАСОВА СЛУЖБА ПРИ ДСИС ИЗРАБОТИ ПРЕЗ 2011г. СЛЕДНОТО:
- ПРЕВОДИ - 38528 броя пл. нареждания

- ОТМЕТКИ - 116584 броя

- ПАПКА 17 - 36 броя

- ПАПКА 17 А - 39 броя

- ОСЧЕТОВОДЕНИ ПРИХОДНИ ДОКУМЕНТИ – 23429 броя.

-ПРЕВЕДЕНИ ОТ ДСИ НА СРС ДТ ПО ЧЛ. 53 ОТ ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГПК ОБЩО - 247360.70 лв.

-ПРЕВЕДЕНИ ОТ ДСИ НА С Р С ДТ ОБЩО – 72366.92 лв.

-ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ ДСИ НА НАП ПРЕЗ 2011г. ОБЩО 277347.73лв.

-ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ СИС НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ПРЕЗ 2011г. ОБЩО – 1009467.47лв.

-ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ СИС НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРЕЗ 2011 г. ОБЩО – 142618.48 лв.
УДОСТОВЕРЕНИЯ – 1647 броя издадени през 2011г. за липса, респ. наличие на изпълнителни дела ДТ, за които е общо в размер на 8235.00лв.

НАСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ПРОДАЖБИ /движими и недвижими вещи/ през 2011 година – 23 броя. За служба „Държавен съдебен изпълнител” в официалната Интернет страница на Софийски районен съд се отразяват всички публични продажби.

От 2008г. СИС има и електронен достъп до регистъра на трудовите договори и осигурените лица на Националния осигурителен институт относно длъжниците по изпълнителните дела, а от 2009г. и за данните, касаещи пенсионери - длъжници, което осигурява по – голяма бързина на изпълнението.

От 2009г. за нуждите на изпълнителното производство държавните съдебни изпълнители при СРС имат осигурен електронен достъп чрез Интернет до Имотния регистър и до информационната система на кадастъра чрез услугата „Отдалечен достъп”.

От 04.02.2010г. СИС има и електронен достъп до Национална база данни „Население”, получаването на информация относно длъжниците по делата въз основа на разпореждания на държавните съдебни изпълнители води до осъществяване на процесуална икономия, бързина и ефективност. ОБЩО броят на справките за 2011г. е 4418.

Осъществява се контрол върху дейността на държавните съдебни изпълнители – проверка от Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, административен от Ръководството на съда и обжалване действията пред Софийски градски съд.

Във връзка със законосъобразно определяне и събиране на държавните такси в изпълнителното производство от държавните съдебни изпълнители на 12.09.2011г. Председателят на съда издаде заповед № АС – 169.

С оглед подобряване на работата по изпълнителните дела се проведоха срещи със съдия Н. Марков, зам. председател на СРС до 01.04.2011г. и със съдия М. Георгиева, зам. председател на съда, която непосредствено ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители.


ОБЖАЛВАНИ ДЕЙСТВИЯ през 2011 година :
І-во отделение: 32 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 5 броя изп. д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 2 броя изп. д.

В ПРОЦЕДУРА – 25 броя изп. д.


ІІ-ро отделение: 15 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 0

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 1 брой изп. д.

В ПРОЦЕДУРА - 14 броя изп. д.


ІІІ-то отделение: 45 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 5 броя изп.д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 1 брой изп. д.

В ПРОЦЕДУРА – 39 броя изп. д.


ІV-то отделение: 35 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 5 броя изп. д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 1 брой изп. д.

В ПРОЦЕДУРА - 29 броя изп. д.

ИЛИ ОБЩО В: І-во отд. – 32 броя.

ІІ-ро отд. – 15 броя.

ІІІ-то отд. - 45 броя.

ІV-то отд. - 35 броя. ИЛИ ОБЩО в службата през 2011 година – 127 броя жалби по изп. д., потвърдени действия по 15 броя, отменени действия по 5 броя и в процедура 107 броя.

И през 2011г. с оглед подобряване на работата на държавните съдебни изпълнители по изпълнителните дела по своевременното връчване на призовки и съдебни книжа като бъдат защитени интересите на страните призовките и съдебните книжа по изпълнителните дела се предават от куриерите по списъци в служба ”Връчване на призовки и съдебни книжа” и на „Куриерска поща и спешни призовки” се предават запорните съобщения, изпращани по образуваните в СИС изпълнителни дела въз основа на обезпечителни заповеди, което доведе до бързина и засилване на контрола по връчването.

От 01.09.2011г. съобщенията, изпращани от СИС по пощата/обикновени или препоръчани пратки/ се предават по описи направо на куриер към „Български пощи” ЕАД, което води до бързина и икономия.

През 2011г. в ДСИ е извършена пълна инвентаризация на изпълнителните дела, включваща и перемция /заповеди на Председателя на СРС №№АС- 87/03.05.2011г. и №АС- 267/19.12.2011г./

На гражданите се осигурява свободен достъп до деловодствата, изпълнителните дела и има информация в помощ на страните относно утвърдените със заповед на Председателя на съда правила за извършване на справки, получаване на книжа и преписи по делата.

В помощ на гражданите и страните по делата с оглед усъвършенстване на работните процеси в съда от 02.05.2011г. се създаде Информационен център и нова Интернет страница на СРС. Предоставена е информация и за СИС, полезни примерни бланки /образци/, формуляри и др. по изпълнителни дела.

За повишаване на професионалната квалификация в организирани от Националния институт на правосъдието семинари за обучение относно ”Заповедното производство - правна рамка, съгласно ГПК и Правото на ЕС” през 2011г. участваха държавните съдебни изпълнители.

Необходимо е да се отрази участието в НИП на семинар относно „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, съпътстващите го производства и особените залози” на държавен съдебен изпълнител Мария Захова като лектор по актуални въпроси на съдебното изпълнение.

Следва да се отбележи и дейността на държавен съдебен изпълнител Мирослава Владимирова, която на основание заповед на министъра на правосъдието присъства на 27.05.2011г. при предаването на служебния архив на частен съдебен изпълнител с прекратени правомощия поради негово писмено искане до министъра на правосъдието.

По проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията” на СИС е предоставено копие на компакт диск /CD/ - учебни материали за самоподготовка на държавни съдебни изпълнители, които не са включени в проекта.

Заслужава да се отбележи активното и резултатно участие в работата по проекта от страна на държавните съдебни изпълнители Мирослава Владимирова и Мария Захова.


Председател на Софийски районен съд


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница