Доклад за дейността на специализирания наказателен съд през 2013 годинаДата24.07.2016
Размер92.86 Kb.
#3781
ТипДоклад
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Докладът отчита работата на Специализирания наказателен съд, в изпълнение на задълженията по чл. 117 ал.1 от Конституцията на Република България - защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, при съблюдаване изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт - справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Специализираният наказателен съд започна да функционира на 01.01.2012 година. Първоначалният щат на съда се състоеше от 11 бр. съдии и 25 бр. съдебни служители.

Поради големия брой постъпващи дела, както и тяхната фактическа и правна сложност, беше поискано увеличаване на щата за съдии и съдебни служители. С решение на ВСС бяха отпуснати 8 нови щатни бройки за съдии и 9 щатни бройки за съдебни служители /в това число и 2 бр. съдебни помощници/. През 2013 г. ВСС обяви и проведе конкурс за попълване на свободните щатни бройки за съдии, но те все още не са встъпили, тъй като решението на ВСС не е влязло в сила – има подадена жалба пред Върховния административен съд.

Към 31.12.2013 г. в СпНС са работили по щат 10 съдии, както и трима командировани съдии. През 2013 г. съставите в СпНС се увеличиха на 13 с командироването на съдия от Районен съд гр. Разлог. Към 31.12.2013 г. в СпНС са работили и 32 съдебни служители.

През 2013г. до ВСС са отправени съответни предложения от административния ръководител на съда за периодично атестиране по реда на чл. 196 т. 2 ЗСВ на двама съдии. Към момента на изготвяне на настоящия доклад атестационните процедури за тях са приключили, като са приети най - високите комплексни оценки „много добра”. Няма съдии с наложени дисциплинарни наказания.

Разпределението на делата между съдиите - докладчици се извършва при стриктно спазване на чл. 9 ЗСВ. Използва се компютърната програма за електронно разпределение на принципа на случайния избор „Law Choice”, предоставена от ВСС. Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет - страницата на съда и се изпращат за публикуване и на централния уеб-базиран интерфейс, поддържан от ВСС.
През 2013 год. в съда са постъпили и са образувани общо 1 654 дела /2 294 за 2012 год./. Това означава, че през 2013 г. един съдия е получил средно по 127 броя дела /229 за 2012 год./.

От постъпилите през 2013 год. общо 1654 броя дела,по отделни видове дела цифрите сочат следното:

- постъпили НОХ дела – 171 броя /185 броя през 2012 год./;

- постъпили НЧ дела – 1483 броя /2109 броя през 2012 год./;

От постъпилите 171 НОХД дела: 14 са по Глава втора, 19 по Глава пета, 1 по Глава шеста, 1 по Глава седма, 3 по Глава осма, 122 по Глава десета и 11 по Глава единадесета от наказателния кодекс. От изложеното е видно, че най-много са постъпилите дела по Глава десета от НК, каквато е и основната специализация на съда.


През 2013 година са постъпили 5 НОХ дела, по които досъдебното производство е над 100 тома – НОХД № 385/2013 год. – 322 тома, НОХД № 214/2013 г.- 222 тома; НОХД № 1200/2013 година – 152 тома; НОХД № 250/2013 г. – 142 тома, НОХД № 346/2013 година – 101 тома, НОХ дела с от 50 тома до 100 тома са 11 броя, а от 10 до 50 тома са 69 броя и до 10 тома – 86 броя.
Постъпилите дела по брой подсъдими са както следва:

 • дела с повече от 20 подсъдими – 1 брой – НОХД № 1080/2013 година с 25 подсъдими;

 • дела с 11 до 20 подсъдими – 8 броя – НОХД № 214/2013 година – 18 подсъдими, НОХД № С-9/2013 година – 16 подсъдими, НОХД № С-6/2013 година – 15 подсъдими, НОХД № 1010/2013 година – 14 подсъдими, НОХД № 1306/2013 година - 13 подсъдими НОХД № 731/2013 година - 12 подсъдими, НОХД № С-11/2013 година – 12 подсъдими и НОХД № С-15/2013 година – 12 подсъдими ;

 • дела с 6 до 10 подсъдими – 29 броя и

 • дела с 5-ма подсъдими – 15 броя;

 • дела с 4-ма подсъдими – 19 броя;

 • дела с 3-ма подсъдими – 22 броя

 • дела с 2-ма подсъдими – 28 броя

 • дела с 1 подсъдим – 49 броя.


През 2013 година броят на подсъдимите по внесените 171 НОХ дела е 677 лица, средно по 3.96 на дело.
През отчетната 2013 год. с акт по същество /присъда, определение или споразумение/ са решени общо 86 броя /64 броя през 2012 год./, от които 35 с присъди /22 за 2012 год./, 51 със споразумения /42 за 2012 година/.

Следва да се има предвид и обстоятелството, че делата от общ характер са с много подсъдими, което води до сключване на споразумение с част от подсъдимите от един съдебен състав и продължаване на делото от друг съдебен състав.

По 16 броя дела са сключени споразумения за част от подсъдимите /за 53 подсъдими/.
Делата с прекратено съдебно производство за 2013 г. са 64 броя /63 броя през 2012 год./, а по 2 дела е прекратено наказателното производство.

През 2013 година има и 12 броя дела, внесени по реда на чл. 381 НПК, по които не е одобрено споразумението.

Статистиката по видове на решените дела с акт по същество общо за всички съдии от СпНС е както следва:
- НОХД86 броя /64 броя през 2012 год./, от които

- решените с присъда – 35 броя /22 броя през 2012 год./;

- решените със споразумение в съдебна фаза 17 броя /16 броя през 2012 год.

- решени със споразумение от досъдебна фаза 34 броя /26 броя през 2012 година/;

- общо приключили със споразумение 51 броя /42 броя през 2012 год./.
- ЧНД1454 броя /2109 броя през 2012 год./, от които

- разпити на свидетели или обвиняеми пред съдия – 203 броя /244 броя през 2012 год./;

- мерки по чл.64 НПК - 45 броя /70 броя за 2012г./

- мерки по чл. 65 НПК - 246 броя /171 броя за 2012г./

- кумулации – 30 броя /23 броя през 2012 година/

- други дела в закрито съд. заседание от досъдебно производство – 930 броя.


Средната натовареност на един съдия от СпНС досежно разглежданите от същия дела през отчетната 2013 г. е 11.24 броя дела на месец /19,44 броя през 2012 год./, а досежно свършените дела – 10.58 броя дела на месец /18,88 броя през 2012 година/.

През 2013 година съдиите в СпНС са приключили 94.07% от разглежданите дела. Останали са несвършени 5.93 %.


При делата от общ характер – 228 броя, от които 57 броя останали за разглеждане от предходната година и 171 броя постъпили през 2013 година са приключили 71.93 % /или 164 броя дела, при 128 броя през 2012 година/, а 28.07 % /или 64 броя дела, при 57 броя през 2012 година/ са останали несвършени към края на отчетния период.

От постановените присъди по 35 броя дела /22 броя през 2012 година/ 25 броя са осъдителни /15 броя през 2012 година/ и 10 – оправдателни

/ при 7 броя през 2012 година/.

С присъди са осъдени 65 лица и са оправдани 16 /12 през 2012 година/.

Броят на делата, чието разглеждане е приключило в рамките на до 3 месеца през 2013 г. е 1585 броя /98%/, от които 131 НОХД /112 през 2012 год./, 30 кумулации /23 през 2012 година/ и 1424 броя ЧНД от досъдебното производство / 2077 броя през 2012 година/.
Статистиката на обжалваните и протестирани съдебни актове за 2013 г. сочи следното:

- НОХД – 33 бр. присъди и 21бр. разпореждания;

- НЧД - кумулации- 9 бр.;

- НЧД от досъдебното производство- 204 бр.

Статистика на потвърдените, отменените и изменени присъди от въззивната и касационната инстанция сочи следното:

- 8 бр. отменени присъди;

- 4 бр. изменени присъди и

- 3 бр. потвърдени присъди.

Останалите обжалвани присъди са в процес на инстанционен контрол.

От обжалваните 9 броя кумулации – 7 броя са потвърдени и 2 са изменени.

От обжалваните частни наказателни дела 125 бр. са потвърдени, 56 броя са изменени и 23 броя отменени.

От обжалваните 21 броя разпореждания за прекратяване на съдебното производство 16 броя са потвърдени, 4 броя са отменени и едно е висящо.

Броят на осъдените през 2013 г. лица е 181 /162 през 2012 година/, а броят на оправданите лица – 16 /12 през 2012 година/. В случая това са цифри, сочещи броя на лицата, които са осъдени и оправдани, а не на делата, по които са постановени осъдителни и оправдателни присъди. Тези показатели не са равнозначни, доколкото почти по всички, подсъдни на СпНС дела, подсъдимите са повече от един.

Най- често налаганото наказание е "лишаване от свобода" до 3 години – 142 лица /138 лица през 2012 година/, в т. ч. на 76 лица е наложеното наказание е отложено по реда на чл. 66 НК /73 през 2012 година/. Наказания "лишаване от свобода" над 3 години до 10 години са наложени на 35 лица /21 лица през 2012 година/. Наказание „лишаване от свобода“ над 10 до 30 години е наложено на 1 лице /по НОХД 636/2012г. - 16 години ЛОС, потвърдена от АСНС и ВКС/.

Така наложените общо наказания "лишаване от свобода", чието изпълнение не е отложено, а е постановено ефективното му изтърпяване възлизат общо на 102 броя /87 броя през 2012 година/.

През 2013 година са наложени наказания „пробация” на 2 лица.

През 2013 година са наложени глоби и са издадени изпълнителни листове за сумата от 581 680 лева. През 2012 година бяха издадени изпълнителни листове за 344 608 лева, или общо за двете години функциониране на съда – 925 748 лева.
Независимо, че делата постъпващи в СпНС са многотомни, с голяма фактическа и правна сложност и с голям брой подсъдими, съдиите от СпНС са работили като цяло качествено, насрочвали са и са разглеждали делата в изискуемите от закона срокове и при показатели, сочещи непрекъснато повишаване на ефективността, независимо от увеличаващия се брой дела. Прави впечатление фактът, че делата приключват сравнително бързо 98% – до 3 месеца / при 96 % през 2012година/, като изключение - повече 1 година, но последното се обяснява с голямата фактическа и правна сложност на разглежданите в съда дела, както и големият брой свидетели, които трябва да бъдат разпитани по някои от тях. Положителна е и тенденцията за уеднаквяване на съдебната практика в резултат на провеждани в рамките на съда ежемесечни обсъждания.
Съгласно чл. 29, ал. 8 ЗСРС, отчетният доклад за дейността на съда през годината представя и данни относно броя на дадените разрешения и изготвените ВДС.

През 2013 г. са издадени 550 броя разрешения по ЗСРС /687 броя за 2012 год./ и са постановени 14 броя откази /8 броя за 2012 год./. През 2013г. са предадени в съда 67 броя веществени доказателствени средства.


През 2013 година на съда бяха извършени няколко проверки:

От 10.06. до 19.07. 2013 година беше извършена тематична планова проверка от служители на Специализираната дирекция „Класифицирана информация“ при ДАНС.

От 11.11. до 13.11. 2013 година – от Апелативния специализиран наказателен съд.

От 18.11. до 20.11.2013 година – от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

От Главна дирекция „ГРАО“ – за наличие на законово основание за извършване на справки в Национална база данни „Население“.

От Дирекция „Координация, взаимодействие, анализ и информация“ към Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към Народното събрание на Република България.

В началото на 2014 година получихме акта за резултатите от извършената проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Като цяло в доклада няма констатирани пропуски в работата на съда. Според доклада в съда е създадена много добра вътрешна организация за осъществяване на съдебната дейност. Констатирано е, че делата се насрочват и разглеждат в предвидените в НПК срокове, като почти всички съдебни актове се изготвят в кратки срокове. Докладът беше публикуван на вътрешните страници на съда. Обсъден беше на Общо събрание на съда и бяха приети всички препоръки в него.

Предприети мерки за подобряване функционирането на съда:


 1. Във връзка с решаване на сградния проблем на съда:

Макар и само две години след започване на дейността си, Специализираният наказателен съд е изправен пред остър недостиг на помещения за нормалното му функциониране.

На съда бяха предоставени четири помещения за съдебни зали, които бяха изцяло обзаведени и оборудвани като такива. Тези четири съдебни зали се оказаха крайно недостатъчни за провеждане на заседанията на 13 съдебни състава. По повечето разглеждани от съда дела се налага разпит на множество свидетели, поради което съдебните заседания по едно дело често се провеждат 3 или 4 дни седмично. Това е свързано и с изискването за бързо приключване на разглежданите дела. Ежедневно се разглеждат и производство по чл.64 и чл.65 НПК, поради по –големия брой подсъдими по делата. Така предоставените ни 4 съдебни зали се оказват недостатъчни.

И другите помещения, предоставени ни от Министерство на правосъдието в сградата се оказаха крайно недостатъчни. Беше ни предоставено само едно помещение за архив, но не и такова за съхранение на веществени доказателства. Деловодствата са твърде малки – очевидно не е било взето под внимание обстоятелството, че почти всички от разглежданите от СпНС дела са многотомни. Планирано е и увеличаване на съдебните състави с 9 броя, а за съдиите не могат да бъдат осигурени работни места, поради недостиг на кабинети. Същото се отнася и за съдебните служители.

За тези проблеми е уведомено Министерство на правосъдието, но към настоящия момент не е намерено решение. Единствената възможност за нормалното функциониране на съда е да се предоставят още помещения – за веществени доказателства, за деловодства, съдийски кабинети и съдебни зали. Тези проблеми ще бъдат поставяни и за в бъдеще пред компетентните органи до намиране на начин за решаването им. 1. Организационни мерки:


- В изпълнение на чл.107 ПАРОАВАС бяха проведени годишни инвентаризации за наличността на делата в служба “Деловодство”, проверка на регистратурата за класифицирана информация и проверка за наличността на веществените доказателства.

- Проведени бяха изнесени обучения за всички звена от администрацията - деловодители, секретари - в базата на ВКС в с. Лозенец и в базата на НАП в Боровец.

 1. Мерки за повишаване квалификацията на съдиите:

- през 2013 г. бяха проведени 2 семинара – в базата на ВКС в с. Лозенец и в базата на НАП в к.к. Боровец.

- Всички съдии взеха активно участие и в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:_______________ /ГЕОРГИ УШЕВ/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница