Доклад за дейността на "стройинвестхолдинг" ад към 31. 03. 2011 г., съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцкДата20.08.2018
Размер47.8 Kb.
ТипДоклад
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД към 31.03.2011 г.,

съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет


През отчетния период не са настъпвали важни събития.

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.


Основните рискове и несигурности пред „Стройинвестхолдинг”АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента през останалата част на годината и в по-далечно бъдеще са:

Общ пазарен риск. Породен е от колебанията в общите пазарни условия и възможността стойността на дружествата от портфейла на емитента „да се движи”, когато се променя състоянието на икономиката. Общият пазарен риск изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара.

Специфични (не систематични) рискове, свързани с дейността на емитента и методи за управлението им

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД осъществява своята дейност в регулирана среда, което е предварително условие за намаляване на рисковете от реализираните операции. Основен регулатор е Комисията за финансов надзор и в частност заместник–председателя на Управление “Надзор на инвестиционната дейност”. Основно, инвестиционната стратегия на дружеството е свързана с инвестиране в акции от дружества с цел тяхното управление, стабилизиране и развитие. Специфична особеност в инвестиционния портфейл на холдинга е преобладаването на акции от предприятия в строителството и свързани с него дейности, което само по себе си носи допълнителен риск, свързан с особеностите на строителството - значителна сезонна зависимост на строително-монтажните работи и сравнително дълъг срок на възвръщаемост на вложените средства. За да се намали този риск, в инвестиционния портфейл са включени акции на предприятия от дърводобивна и дървообработваща промишленост, винарска промишленост и машиностроителна промишленост. Тези отрасли са технологично и пазарно независими от строителството, а освен това не са свързани помежду си. От друга страна, поради придобиването им от мажоритарен собственик и отписването им от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, голяма част от акциите на диверсифициращите дружества са ниско ликвидни и трансформирането им в парични средства е затруднено.

Пазарното търсене на акциите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не е постоянно и е в сравнително малки обеми. Дружеството не предлага обратно изкупуване на акциите си. Тези предпоставки формират ликвиден риск за инвестиралите в акции на дружеството.

Инвестицията в акции на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД носи рискове за акционерите, които са присъщи за всяка инвестиция в подобни ценни книжа, както и специфичния риск на емитента.ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.


През отчетния период не са сключвани големи сделки между свързани лица.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.:


a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – през отчетния период няма промяна в счетоводната политика;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група - през отчетния период няма промяна;

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност - през отчетния период няма организационни промени;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – през отчетния период не са публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година;

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период – към 31.03.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД няма акционери-физически лица, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание, а акционер-юридическо лице, притежаващо 50.09% от гласовете в общото събрание е “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, ул. Дамяница 3-5, БУЛСТАТ 831652485. Няма промени на обстоятелствата по тази точка от края на предходния тримесечен период.

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;Към 31.03.2011 г. членовете на управителните и контролни органи не притежават акции от капитала на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - няма;

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

През отчетния период не са сключвани договори за паричен заем от емитента в качеството му на заемодател, но продължават да действат такива, сключени през предишни години, а именно:

През 2009 г. са сключени договори за паричен заем с “ГБС – Инфраструктурно строителство” АД (дружество, в което Холдинга притежава 4.19 % от капитала) за сумата 100 хил. лв., със срок на погасяване 01.10.2010 г. (срокът е продължен до 30.09.2011 г.) и годишен лихвен процент 6.5% и с “ГБС – Тонзос” АД (дружество, в което Холдинга притежава 6.14 % от капитала) за сумата 150 хил. лв., със срок на погасяване 24.11.2010 г. (срокът е продължен до 24.11.2011 г.) и годишен лихвен процент 6.5%.

През 2008 г. е предоставена финансова помощ на „Климатех” АД (дружество, в което Холдинга притежава 13.02% от капитала) в размер на 350 хил. лв. Срокът на погасяване е продължен до 20.12.2011 г. (при годишна лихва 4.8%), като неизплатените главници към 31.03.2011 г. са в размер на 100 500 лв.

Изпълнителен директор:


/Г. Георгиев/

/

Каталог: Finances
Finances -> Доклад за дейността на "стройинвестхолдинг" ад към Годишен Финансов Отчет за 2007 г
Finances -> Д о г о в о р за научни изследвания
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информация, относно "стройинвестхолдинг" ад
Finances -> "стройинвестхолдинг"ад софия 1330
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 31. 03. 2013г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 01. 2013 г и завършващ на 31. 03. 2013 г
Finances -> Отчет приключващ на 31 декември 2009г. Правен статут
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информация
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf годишен доклад за дейността
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 30. 09. 2012г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 07. 2012 г и завършващ на 30. 09. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница