Доклад за дейността на „Торготерм ад гр. Кюстендил за i-во тримесечие на 2008гДата02.06.2018
Размер105.28 Kb.
#71329
ТипДокладМЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА

На „Торготерм” АД гр.Кюстендил за I-во тримесечие на 2008г.

Този доклад е изготвен съгласно чл.100 о, ал.4, т.2 от ЗППЦК, чл.33, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.
Финансовият отчет за I-во тримесечие на 2008г. не е заверен от регистриран одитор.

04.2008г.


I.Състояние на дружеството, резултати от дейността и основни рискове.


Торготерм” АД гр.Кюстендил е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акционерното дружество е юридическо лице и осъществява дейността си под наименованието „Торготерм” АД със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил ул. „Овощарска” № 1.

Основната дейност на дружеството е съсредоточена в две направления:

1. Проектиране, производство, търговия и сервиз на професионално кухненско оборудване предназначено за заведенията за обществено хранене, ресторанти, барове, столове, заведения за бързо хранене и др., съсредоточено в три направления:

- топлинни изделия /газови и електрически/ серии 650, 700 и 900 – печки, скари, фритюрници, котлони, пекарни, отопляеми шкафове, мобилни колички за сандвичи и др.

- неутрални изделия – маси, мивки, шкафове, смукатели, стелажи, колички и др.

- хладилни изделия – хл.шкафове, хл.маси, мобилни охлаждаеми витрини.

2. Проектиране, производство и търговия с изделия от метал, съсредоточено главно в:

- ел. табла от неръждаема стомана

- ел. шкафове от неръждаема стомана

- навеси, пултове и надстройки от неръждаема стомана

- други детайли, възли и изделия от неръждаема и конструкционна стомана.

Приходите за I-во тримесечие по отделните категории на дружеството според финансовия отчет са както следва:

Х.лв.

Приходи по категории и дейности

I-во 2007год.

I-во 2008год.

1.Приходи от продажби на продукция

3 050

2 392

в т.ч. външен пазар

2534

2 005

Дял на продукцията за износ - %

83,08

83,82

2.Приходи от продажби на стоки

219

108

3.Приходи от продажби на услуги

17

16

4.Други приходи от продажби

163

90

Общо нетни приходи от продажби

3 449

2 606

5.Приходи от финансирания

-

3

6.Приходи от курсови разлики

-

-

Общо приходи от дейността

3 449

2 609

Общо приходите за дейността за I-во тримесечие на 2008г. са намалели спрямо I-во тримесечие на 2007г. с 24,35 % или 840 х.лв. Основен дял от тях заемат нетните приходи от продажби – 99,89 % и по конкретно приходите от продажба на продукция в размер 91,68 %.

През тримесечието е реализирана продукция в размер на 2 392 х.лв., което представлява 91,79 % от всички продажби, но бележи намаление спрямо 2007г. с 21,57 %. За периода е реализирана кухненска продукция за 538 х.лв. и друга продукция от метал за 1 854 х.лв. Спрямо 2007г. имаме увеличение на обема на кухненското производство с 8,9 % и намаление обема на другата продукция от метал с 27,46 %.

Основните фактори оказали влияние върху приходите от продажби на кухненско оборудване през тримесечието са:

1. Слаба проучвателна дейност на пазара във вътрешността на страната.

2. Засилена конкуренция от български фирми, които внасят готови изделия.

3. Появата на малки фирми, които търсят своя пазарен дял, макар по качество и асортимент да не отговарят на произвежданите от „Торготерм” АД изделия.

4. Намаляване на поръчаното оборудване спрямо необходимото за обзавеждане на една кухня.

5. Слабо търсене на кухненска продукция поради все още неактивния сезон в туризма.

Основен фактор оказал силно влияние върху приходите от продажби на друга продукция от метал са намалените по размер поръчки на основните ни търговски партньори – фирми Сарел Франция и Химел Испания от обичайните такива през предишните месеци, поради преминаване към система за лийн мениджмънт свързана с регулиране и оптимизиране на складовите наличности от ел.табла и ел.шкафове.

Във връзка с намалението на приходите от основните контрагенти фирмата насочи своите усилия в следните направления:

1. Разкриване на собствена дистрибуторска мрежа за продажба на кухненско оборудване в големите градове и курорти.

2. Търсене на нови и разширяване на съществуващите контакти с фирми от Западна Европа за коопериране и дистрибуция на кухненско оборудване.

3. Оптимизиране на доставките с основните търговски партньори – фирми Сарел и Химел за следващите тримесечия.

4. Развиване с бързи темпове на установените контакти с фирма „Бомбардиер” от Канада за производство на детайли и възли за влакове, мотриси и самолети.

5. Развиване на започнатото производство на табла с австрийската фирма „Суфаг”.

6. Търсене на нови контакти с фирми от Западна Европа в областта на металопресовата обработка с цел пълно натоварване на съществуващите мощности.

7. Търсене на нови партньори и разширяване на съществуващото сътрудничество с клиенти от страната в областта на лазерното рязане и огъване на детайли.

Реализирания износ за I-во тримесечие на 2008г. е в размер на 2 005 х.лв. или 83,82 % от общия обем на реализираната продукция. В сравнение със същия период на 2007г. износът е намалял с 20,88 %.

Разпределението на изнесената продукция от общо продадената продукция към основните партньори е следната:

Химел Испания - 35,29 %

Сарел Франция - 33,50 %

Марборе Франция - 2,42 %

Ренолифт Франция - 5,73 %

Линк Инокс Франция - 6,70 %

Суфаг Австрия - 0,18 %


От целия износ делът на другата продукция от метал е 92,02 %. Основен принос за това имат двете поделения – фирма Сарел и Химел на „Шнайдер Електрик” с която има сключен договор за търговско сътрудничество в производството на ел.табла, ел.шкафове, навеси и др. изделия от неръждаема стомана.

Пазарният дял на кухненската продукция в износа е 7,98 %. Основно износа е съсредоточен в областта на промишленото коопериране с фирма Линк Инокс, Франция.

За тримесечието на вътрешния пазар са реализирани 16,18 % от целия обем продадена продукция. Основно реализацията на този пазар е от кухненско оборудване - 15,80 %.

Разходите за обичайната дейност за първо тримесечие на 2008г. възлизат на 2 709 х.лв., което е с 242 х.лв. по-малко от миналата година или намаление с 8,20 % .

Основно влияние върху разходите оказва цената на неръждаемата ламарина, която е основен разход при производството на кухненска продукция, ел.табла, ел.шкафове и др.

Финансовият резултат от обичайната дейност за I-во тримесечие е загуба 100 х.лв., а след облагане с данъци 146 х.лв. Основната причина за загубата се дължи на намалените приходи от продажби на продукция и по конкретно от по-малките по размер поръчки на основните търговски партньори – фирми Сарел и Химел.


Основни рискове и несигурности

Инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове и направените инвестиции може да не генерират очакваната печалба. Стопанският риск е негативно отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановка, която се създава при наличието (респ. отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни фактори, в която се разполагат елементите на фирмата и се осъществява нейния бизнес.  • Основни за емитента са рисковете свързани с търговската дейност на дружеството. До голяма степен растежът и успехът на фирмата зависят от общото икономическо състояние и развитието на бизнеса в България и по конкретно строителството в т.ч. на хотели и ресторанти, което допълнително ще увеличи продажбите на фирмата.

От гледна точка на външно търговския риск – преминаването на основния търговски партньор към системата на лийн мениджмънт за регулиране на складовите наличности се отрази негативно през последните месеци върху икономическото състояние на фирмата.

  • Ценови риск – дружеството е изложено на риск от промяна цените на суровините и материалите и по конкретно на неръждаемата листова стомана. За тримесечието тя се стабилизира на около 7-8 лв./кг., което ще стимулира продажбите. За да минимизира този риск дружеството се стреми да поддържа баланс, чрез цените на готовата продукция.

  • Валутен риск – е свързан с промяната на валутните курсове. Въвеждането в България на Валутен борд и на еврото, като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. В момента дружеството няма разплащания в друга валута освен еврото и не е подложено на този вид риск.

  • Кредитен риск – дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск, тъй като същото има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбата на продукции и услуги на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

  • Ликвиден риск – се изразява в невъзможността да се покрият навреме плащанията към доставчици и се дължи на проблеми с реализирането на вземания от клиенти. Дружеството се стреми да поддържа достатъчно количество парични средства в разплащателната сметка за постигане гъвкавост във финансирането.

  • Лихвен риск – тъй като дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци на фирмата не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти. Лихвеният риск за „Торготерм” АД възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Заемите с фиксиран лихвен процент излагат дружеството на лихвен риск свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности.

  • Дружеството е застрашено при напускане на служител с ключово значение за дейността на фирмата и със специфична квалификация за когото е трудно или невъзможно да се намери заместник в разумен срок и при разумни финансови условия.

II.Капитал и цени на акциите.

Капиталът на дружеството е 3 000 000 лв. записан и изцяло внесен и е разпределен в 3 000 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Разпределението на капитала е съгласно акционерната книга водена от „Централен депозитар” АД гр.София:


Име на акционера

Бр.акции

% на участие

1.

„Металкомплектинжинеринг” АД

2 931 760

97,72

2.

„Агро - АТ” ЕООД

20 000

0,67

3.

Физически лица

48 240

1,61
ОБЩО

3 000 000

100

Акциите на „Торготерм” АД се търгуват на неофициалния пазар сегмент „А” на „Българска фондова борса-София” АД гр.София от 11.02.2008г. и резултатите до 31.03.2008г. са следните:

- общо сделки - 23 бр.

- количество изтъргувани акции - 12 041 бр.

- оборот за периода - 75 256 лв.

- минимална цена - 5,99 лв.

- максимална цена - 7,00 лв.

- средно претеглена цена - 6,25 лв.

- последна търгувана цена - 6,00 лв.
III.Допълнителна информация по чл.33 ал.1 т.6 от Наредба № 2 на КФН по отделни точки както следва:

А) През отчетния период фирмата не е променяла счетоводната си политика, което да се отрази на финансовия резултат и собствения капитал.

Б) „Торготерм” АД не участва в икономически групи.

В) За отчетния период не са настъпили организационни промени във фирмата, като преобразуване, продажба на дружества от икономическа група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейност.

Г) За II-ро тримесечие на 2008г. дружеството има сключени договори за продажба на продукция и доставка на материали, което гарантира натоварване на производствените мощности. Сезонността при продажбите на кухненско оборудване свързано с обзавеждане на ресторанти и заведения за обществено хранене по морските курорти, оптимизацията на износа по отношение на другата продукция от метал и търсенето на нови клиенти в двете направления е гаранция, че тримесечието ще приключи на печалба.

Д) Лица притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в Общото събрание в края на I-во тримесечие:

- „Металкомплектинжинеринг” АД гр.София притежаваща 97,72% от гласовете на общото събрание в края на І-во тримесечие.

Е) „Металкомплектинжинеринг” АД гр.София като мажоритарен собственик и в качеството му на председател на СД и Изп.директор притежава 2 931 760 акции. Останалите членове на СД не притежават акции от капитала на емитента.

Ж) По отношение на дружеството няма граждански, изпълнителни или арбитражни производства (включително всякакви такива висящи производства, или опасност от такива за които емитента е осведомен), които могат или биха могли да имат значителни последици за емитента.

З) За отчетния период няма отпуснати заеми, предоставени гаранции или поети задължения от „Торготерм” АД.

Сделки със свързани лица.
Фирма „Торготерм”АД гр.Кюстендил е контролирано дружество от „Металкомплектинжинеринг” АД и като такива двете дружества са свързани лица. Вида и обема на сделките като свързани лица са следните: 1. По договор за управление - 64542 хил.лв.

Други сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на емитента или съществено се отклоняват от пазарните условия през отчетния период не са сключвани.


Съвет на директорите
Дружеството има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав, както следва:

1. ”Металкомплектинжинеринг” АД гр.София представлявано от Бойко Недялков Недялков – Председател на СД и Изп.директор.

2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова – член на СД.

3. Матей Веселинов Матев – член на СД.


Изп.Директор:…………………/Бойко Недялков/


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница