Доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 10. 2008 гДата23.07.2016
Размер289.4 Kb.
#2478
ТипДоклад
КОНСОЛИДИРАН Междинен доклад за дейността на
„Трейс Груп Холд” АД


за периода 01.10.2008 г. - 31.12.2008 г. 1. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 година.

1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество. Договорът за покупко – продажба между „Трейс Груп Холд” АД и „Пи Ес Ай” АД Стара Загора бе подписан на 23.12.2008г. и е на стойност 870 000 лева. Капиталът на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД е 5 000 лева, разпределен в 50 дяла всеки с номинална стойност 100 лева.

1.2. „Пи Ес Ай” АД /дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД/ продаде собствен имот, представляващ дворно място в село Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора, с площ 31 800 кв. м. (тридесет и една хиляди и осемстотин квадратни метра) на „ИНСТАЛГРУП” ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Гладстон” № 41, ап. офис № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ: 123505678 и идентификационен номер по закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ BG 123505678 представлявано от Управителя Христо Люцканов Христов.

Сделката е на стойност 1 720 000 лв. (един милион седемстотин и двадесет хиляди лева).

„Пи Ес Ай” АД продаде на същия купувач „Инсталгруп” ЕООД мобилна асфалтова база “SIM CB 200 P”, с капацитет 200 т на час. Сделката е на стойност 2 743 860 лева.

1.3. На 02.12.2008г. между обединение „Метро Младост”, представлявано от Тихомир Димитров и Метрополитен” Еад, представлявано от ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев, бе подписан договор за изпълнение на обект : „проект за разширение на метро софия; първи диаметър; участък: ж.к. „младост і” /мс 13/ - бул. „цариградско шосе” /мс 19/ с подземен паркинг”.

Проектът е на стойност 221 970 879, 60 лева и ще бъде изпълнен за 39 месеца.

Източник на финансирането е Европейска инвестиционна банка и национално съфинансиране от собствени средства.

Предмет на договора е проектирането и изпълнението на част от това разширение, а именно участъкът от МС 13 в ж.к. „Младост I” до МС 19, разположена на бул. „Цариградско шосе”, с дължина 2150м, 2 броя метростанции и подземен паркинг под бул. „Цариградско шосе”.

В обхвата на договора се включва разработването на технически проект с необходимите работни детайли по всички части, отстраняване на забележките, възникнали по време на съгласуването на проектите, строителството и въвеждането в експлоатация на участък от първи метродиаметър на Метро София с дължина 2150 метра и 2 броя подземни метростанции. Трасето започва от МС 13 в „Младост I” и продължава подземно под бул. „Андрей Сахаров". Под пътното платно на булеварда, в ж.к. „Младост 1А”, е ситуирана МС 18. След МС 18 трасето продължава подземно до бул. „Цариградско шосе". Напречно на този булевард е ситуирана МС 19, в зоната на която трябва да се проектира и изгради подземен обществен паркинг.

Изпълнител на обекта е Обединение „Метро Младост” с водещ партньор „Пи Ес Ай” АД.

Партньори в Обединение „Метро Младост” са „Пи Ес Ай” АД, „Трейс София” ЕАД, „Адвал” АД и „Стройинжект” АД.

Двама от партньорите в обединението – „Пи Ес Ай” АД и „Трейс София” ЕАД са част от икономическата група на „Трейс Груп Холд” АД, който вече има опит в строителството на метростанции.1.4. На 29.10.2008 г. в КФН, БФБ и уеб сайта на „Трейс Груп Холд” АД бяха представени покана и материали за Извънредно общо събрание на дружеството.

ПОКАНА


СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД гр. София на основание чл.223 ТЗ въ връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на 08.01.2009 от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, сградата на УАСГ, зала „Аула Максима”, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.; проект за решение:1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството ;

1.2.Срок на извършване на изкупуването – не по –дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

1.3.Цена на обратно изкупуване – минимална цена на обратно изкупуване -минималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване; максимална цена на обратно изкупуване – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

1.5. Възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на общото събрание по горните точки.

1.6. Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в търговския регистър , съгласно чл. 187б ал.2 ТЗ

1.7. На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК Съвета на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най- късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.8. Овластява Съвета на директорите на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството - проект за решение:Общото събрание на акционерите на основание чл. 40 б. „е” и следващите от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД в гр. София, бул. „ Джеймс Баучер” № 71 всеки работен ден от 9, 00 часа до 17,30 часа. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9,30 ч., на мястото, където ще бъде провеждано. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 2 200 000 / два милиона и двеста хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях даваща право на един глас в ОСА. Правото на глас съгласно чл.115б ал.1 ЗППЦК се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и пълномощно съгласно чл.116 ал.1 от ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл.227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.02.2009г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

„Галини – Н” ЕООД, ЕИК 123687558, в качеството си на акционер, притежаващ 9% от акциите на „Трейс Груп Холд АД, внесе предложение в дневния ред на ИОСА да бъде включена следната точка: „Промени в броя и състава на СД на „Трейс Груп Холд” АД и определяне на възнаграждението им”. Предложено бе членовете на СД да бъдат променени от 5 /пет/ на 7/седем/, да бъде освободен Йовко Генчев Жилков като член на СД, а за нови членове да бъдат избрани Манол Пейчев Денев, Мирослав Калчев Манолов и Антон Николов Дончев. Останалите членове на СД остават непроменени - Николай Ганчев Михайлов, Цветан Иванов Цонев и Иван Димитров Христов.
Биографична справка за членовете на СД:
КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Николай Ганчев Михайлов е роден в с. Мъдрец, Старозагорска област. Завършва Строителния техникум в Стара Загора, а след това се дипломира като магистър инженер във ВИАС и в същия институт специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали”. През 1991 г. получава научната степен – „Доктор на техническите науки”. През 1993 г. завършва Икономическия университет във Варна, специалност „Мениджмънт и стопански бизнес”. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската Стопанска Камара. През 2001 г. придобива научна степен „Доцент” в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната му биография започва в системата на Главно Управление на Пътищата. В периода 1991 – 1993 г. е ръководител на Конструкторския отдел, след това и Главен инженер в „Пътно управление” Стара Загора. В периода от 1993 – 2002 г. е Изпълнителен директор в „Пи Ес Ай” - Стара Загора. В същият период поема ръководството и на „ПСК ТРЕЙС” АД в качеството си на Председател на Съвета на директорите. Инж. Николай Михайлов е един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища” АД. През 1998 г. е избран за Председател на Надзорния съвет на „Холдингово дружество Пътища” АД и заема този пост до 2002 г.

От 2003 г. до 2005 г. е Председател на Съвета на директорите на строителен холдинг „Трейс Груп” АД и Главен директор на „Пи Ес Ай” АД – Стара Загора. От 2005 г. до момента е Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД.

Доц. д-р инж. Николай Михайлов е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член е на ръководството на Камарата на строителите в България, на ръководството на Българската браншова камара „Пътища” и член на Българската търговско-промишлена палата.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИНЖ. ЦВЕТАН ЦОНЕВ
Цветан Иванов Цонев е роден в Нова Загора. Висшето си образование завършва във ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство), сега УАСГ, със степен на квалификация „Строителен инженер – транспортно строителство”. През 2009 г. завършва „Корпоративен бизнес и управление” в Икономическия университет - Варна.

През 1987 г. започва работа в Териториална проектантска агенция - Стара Загора. През 1991 г. Основава и оглавява компания „Алит”. От 1999 г. до 2002 г. работи в «Пътстройинженеринг» АД - Стара Загора последователно като специалист Производствено – технически отдел, Ръководител производство и Директор Производствено – технически отдел. От 2002 г. е изпълнителен директор на „Пи Ес Ай” АД Стара Загора. В момента е Заместник председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" АД.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ
Антон Николов Дончев е роден в Бургас. Завършва гимназия в Търново през 1948 г. и право в Софийския университет през 1953 г. Отказва да стане високопоставен пост във Великотърновския съд, за да стане писател. Сега литературоведите определят Антон Дончев като един от най-изтъкнатите представители на историческия роман в България, майстор на епоса с международна популярност. Романите му „Пробуждане“, „Сказание за времето на Самуила“, „Време разделно“, „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес“ са истински изследователски студии за историята и бита по нашите земи.
Романът му „Време разделно” и досега остава най-известният български роман в световната литература. Тази творба на Антон Дончев е издавана 17 пъти в България в тираж един милион и е преведена над 28 езика в двумилионен тираж. През 70-те години на миналия век – малко след премиерата на “Време разделно” в САЩ, книгата е включена в програмата на славянските факултети на световните университети.

Получава и номинация и в Америка за най-добър исторически роман от фондацията “Джеън и Ървинг Стоуън. Едноименният филм на режисьора Людмил Стайков от 1987 г. се превъръща в един от най-ярките продукции в седмото изкуство на България. Филмът получава много наши и чуждестранни награди, сред които е и наградата на федерацията на киноклубовете на международния кинофест в Кандис, Испания през 1988 г.

През 1999 г. за своето цялостно творчество акад. Антон Дончев получи най-авторитетната награда за балканска литература “Балканика”, смятана за балкански “Нобел”.

През 2003 г. Българската академия на науките му присъди най-високата научна степен – академик, като най-изтъкнат представител на историческия роман в България и майстор на епоса със световна известност.

През декември 2004 г. ректорът на Софийския университет Боян Биолчев му връчи и Голямата награда за литература и почетния знак на синя лента.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ПРОФ. ИВАН ТРИФОНОВ
Иван Стефанов Трифонов е роден във Велико Търново. Висшето си образование завършва в ИСИ, сега УАСГ, специалност „Пътно строителство”. Началното на кариерата си започва през 1963 г. Като главен проектант в „Пътпроект” – София. През 1979 г. получава степен „Доктор” по научната специалност „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения”. От 1981 до 1999 г. е доцент в катедра „ Пътища” на УАСГ, а от 1981 г. до 2004 г. е заместник декан във Факлутета по транспортно строителсво и професор в катедра „ Пътища”. От 2004 г. до сега е ръководител на същата катедра. Специализирал е в Германия, Финландия и е завършил следдипломна квалификация в Технически университет, Австрия.

От 2000 г. до 2006 г. е член на Съвета на директорите на „Холдингово дружество Пътища” АД председател на Съвета на директорите на „Автомагистрали” ЕАД. През 2007 г. проф. Трифонов става член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД.

От 2002 до 2006 г. е консултант на КАТ – „Пътна полиция”.

Владее немски и руски език.КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИВАН ХРИСТОВ
Иван Димитров Христов е роден в Стара Загора. Средно образование завършва в Математическа гимназия „Никола Обрешков” - Казанлък през 1982 г. През 1987 г. завършва ВНВАУ ”Г. Димитров” – Шумен, като „Офицер от артилерията” на Българската армия, със специалност „Военен инженер по въоръжението” и гражданска специалност „Инженер по технология на машиностроенето и металорежещи машини”. През 1996 г. завършва Военна академия ”Г. С. Раковски” със специалност „Командно–щабна, инженерно-техническа, РАВ”. Началото на кариерата си започва в Българсата армия, като последователно заема длежностите: артилерийски техник, заместник командир по техниката на самоходен артилерийски дивизион в 49-ти мотострелкови полк в гр. Симеоновград, старши помощник по ракетното въоръжение на 2-ра мотострелкова дижизия гр. Стара Загора, заместник командир по техниката на 41-ви артилерийски полк гр. Стара Загора, началник служба „Въоръжение” на 2-ра мотострелкова дижизия гр. Стара Загора и командир поделение- 2-ри батальон за материално техническо и тилово осигуряване. През 2001 г. напуска БА като подполковник по собствено желание.

През 2001 г. започва работа в „Пътстройинженеринг”АД като Ръководител административна дейност. От 2003 г. е Ръководител административна дейност и управление на персонала в „Строителен Холдинг Трейс Груп”АД, а от 2007 г. е Директор административна дейност и управление на персонала на „Трейс Груп Холд”АД и Член на Съвета на директорите. От 2002 г. е управител на „Августа Трейс” ООД. От 2009 г. е Член на Съвета на директорите на „УСМ”АД, гр. Стара Загора и на „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА МИРОСЛАВ МАНОЛОВ
Мирослав Калчев Манолов е роден в Стара Загора. Средното си образование завършва през 1991 г. в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново. С пълно отличие завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност – право. Към настоящия момент Мирослав Манолов завършва „Корапоративни финанси” в Икономическия университет - Варна. Последователно работи в Окръжен съд, Стара Загора и в Община Стара Загора.

През 2000 г. постъпва на работа като Главен юрисконсулт на „Пътстройинженеринг” АД - Стара Загора. Бил е Председател на Съвета на директорите на „ПСФ Мостинженеринг” АД - Ямбол и член на Съвета на директорите на „Пътстройинженеринг” АД - Кърджали. Член е на Съвета на директорите на „Строителна компания Трейс” АД и Управител на „Инжпроект” ООД гр. София. Мирослав Манолов е член на Управителния съвет на Областния съвет на Камарата на строителите - Стара Загора. Към настоящия момент Мирослав Манолов е Главен юрисконсулт на „ Трейс Груп Холд” АД, София.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА МАНОЛ ДЕНЕВ
Манол Пейчев Денев е роден в гр. Стара Загора. Средно образование завършва в ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора, специалност „Английски език”. През 1996 г. завършва Университет за национално и световно стопанство, София, специалност „Международен туризъм” и получава квалификация „Магистър”. Началото на кариерата си започва в „Търговска лига” ЕООД през 1996 г. През 1997 г. постъпва на работа в „Пътстройинженеринг” АД като счетоводител. От 1998 до 2003 г. работи в „Пътностроителна компания Трейс” АД последователно като Главен счетоводител и Директор по икономическите въпроси. В същото време е изпълнителен директор на „Вида Трейс” АД, Видин. От 2003 г. е Изпълнителен директор на „Строителна Компания Трейс” АД. От 2005 до 2007 г. е Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД. В момента е търговски директор в „Трейс Груп Холд” АД, член на Съвета на директорите на „Строителна Компания Трейс” АД, управител на „Трейс Комерс” ЕООД и на „Трейс Интернешънъл” ЕООД.

Член е на управителния съвет на Асоциацията на Индустриалния Капитал в България.

Владее английски, испански и руски език.
В съответствие с разпоредбите на чл. 115, ал.3 ЗППЦК поканата за Извънредното общо събрание на „Трейс Груп Холд” АД бе обявена в Търговския регистър и бе публикувана във в. „Стандарт” на 24.11.2008г.
1.5. С Решение №20081015154516 от 15.10.2008 г. в Търговския регистър бе вписано увеличение на капитала на „Трейс Кърджали” АД от 50 000 лева на 500 000 лева. Капиталът е увеличен чрез издаване на 450 000 броя нови поименни акции, всяка от които по един лев. „Трейс Груп Холд” АД купи 405 000 броя от новите акции, а останалите 45 000 станаха собственост на „Галини - Н” ЕООД.

1.6. С Решение № 20081002145727 от 02.10.2008 г. в Търговския регистър бе вписана промяна в собствеността на „Трейс – София” ЕАД. Собственик на 500 броя акции, което представлява 100% от капитала на „Трейс –София” ЕАД е „Пи Ес Ай” АД, ЕИК 833175762. Промяната в собствеността е вписана на основание Договор за покупко – продажба на 100 % от капитала на „Трейс София” ЕАД от 09.09.2008 г. между „Пи Ес Ай” АД и „Галини – Н” ЕООД. „Пи Ес Ай” АД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД.

1.7. На 14.11.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност „САУТ ХИЛ” ЕООД, ЕИК 200474048.

Предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ, ПЪТИЩА, УЛИЦИ, ГРАДСКИ И ОБЩИНСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРИТЕ ОКОЛО ТЯХ, ПРОЕКТАНСКО-ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 190

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки. Всички дялове са собственост на „ГАЛИНИ - Н” ЕООД, ЕИК 123687558. Едноличен собственик на „Галини – Н” ЕООД е Николай Ганчев Михайлов.

Дружеството ще се управлява и представлява от управител – Николай Ганчев Михайлов.

1.8. Обединение „Метро Трейс” започна изграждането на втория подучастък на разширението на метрото в София - „Пътен възел Надежда – Централна жп гара - пл. „Св. Неделя” – НДК - бул. „Черни връх”. Разширението на столичното метро се реализира по ОП „Транспорт” на Европейския съюз. Първата копка беше направена на 14 декември от министъра на транспорта Петър Мутафчиев и кмета на София Бойко Борисов. На церемонията присъстваха вицепремиерът по европейските въпроси Миглена Плугчиева и Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Обединение „Метро Трейс” е с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД. Партньори са „Трейс София” ЕАД и „СБ Инженеринг” АД. Общата стойност на договора е 170 352 036 лв. с ДДС. Той включва проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на разширение на софийското метро – Обособена позиция ІІ – „бул. П. Евтимий” – бул. „Черни връх” с дължина 2,6 км и 3 метростанции”.

Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса София АД са изрично уведомени за посочените събития. Информацията бе публично разкрита чрез системата X3-news и уеб-сайта на Трейс Груп Холд АД.


 1. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2008г. с натрупване (01.01.2008г. - 30.09.2008г.)
  1. През първото тримесечие на 2008г. бяха подписани следните договори за закупуване на машини и технологично оборудване:

  • Договор с S.I.M. Societa Italiana Macchine S.p.A. за закупуване на 4 мобилни асфалтови бази с производителност от 150 до 180 т/ч на обща стойност 4 900 000 Евро.

  • Договор с Евромаркет Кънстракшън за доставка на техническо оборудване / багери и минитоварачи/ на обща стойност 2 952 905.83 Евро.

  • Договор от 23.01.2008г. с Виртген България ЕООД за доставка на 27 пътностроителни машини на обща стойност 2 232 000 Евро.

  • Договор с Иновекс България за доставка на 9 броя валяци за земни работи.

  1. С цел изграждане на почивна база и създаване на възможности за туризъм, на 27.03.2008 г. бе закупен терен със строящи се сгради, находящ се в курорта Боровец на стойност 5 000 000 лева.

2.3 На 21.02. 2008 г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени в обстоятелствата на „Инфрастрой” ООД:

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 4

Управител: Пламен Иванов Костов, ЕГН 5502141504

2.4 С пълномощно № 870 от 04 март 2008г. Тихомир Бонев Димитров на длъжност в „Пи Ес Ай” АД – търговски директор, е упълномощен с правата на търговски пълномощник.
2.5 Съгласно удостоверение № 20080211152227/11.02.2008г. в Търговския регистър е вписана промяна в представителството на „ПСФ Мостинженеринг” АД, а именно прокурист – Стела Петрова Петрова – Манева, ЕГН 6111099137


  1. На 21.05.2008г. бе проведено Редовно годишно събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД. Протоколът от ОСА бе представен в законоустановеният срок в КФН, БФБ и пред обществеността. ОСА гласува следните решения:
   1. ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.

   2. ОСА приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността йм през 2007г.

   3. ОСА променя седалището на дружеството и адреса на управление както следва: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 71.

   4. ОСА променя Устава на дружеството както следва:

Чл.3 /1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София , бул. “Джеймс Баучер” № 71” предишен текст „Чл.3/1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Стара Загора, бул. “св. Патриарх Евтимий” № 190

Във връзка с писмо изх. № РГ-05-1385/1 от 03.09.2007г. на Заместник – председателя, ръководещ направление „ Надзор на Инвестиционната дейност” при КФН, Общото събрание на акционерите променя:

Чл.6.ал.4 Дружеството може да издава и привилигировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял”; предишен текст „/4/ Дружеството може да издава и привилигировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент

Чл. 8 в ал. 2 „Облигации се издават по решение на Общото събрание„ предишен текст /2/ Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40 от устава”

Чл.8 ал. 3 Капиталът може да бъде увеличен до двадесет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружествотопредишен текст „/3/ Капиталът може да бъде увеличен до двадесет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството или с изменение на устава най-много за пет години след регистриране на изменението”«§ 1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, Търговския закон и действащите нормативни актове на Република България» предишен текст «§ 1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове на Република България”.

   1. ОСА разпределя печалбата за 2007 г. в размер на 5 21 567.85 лева, както следва: 120 000 лева за допълване на законови резерви, 440 000 лева за дивидент, 4 652 567.85 лева във Фонд „Развитие”. Разпределеният дивидент е 0,20 лева на акциия, а началният срок за изплащането му е 30.06.2008г.

   2. ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

   3. ОСА избира за регистриран одитор за 2008г. специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД гр. София


2.7 С решение №20080610152743 от 10.06.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност „РИС-МТ”.

Предмет на дейност: Металообработване, железарски услуги, маркетинг, реклама и пласмент, строителство на сгради, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника.

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Джеймс Баучер” 71

Капиталът на дружеството е в размер на 800 000 лева, разпределен в 8 000 дяла по 100 лева всеки. Всички дялове са собственост на „Трейс Груп Холд” АД.

Дружеството ще се управлява и представлява от Манол Пейчев Денев.
2.8 На 22.05.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност „ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕООД, ЕИК 200126894.

Предмет на дейност: Производство и търговия с пътни принадлежности и продукти, свързани с пътната сигнализация, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни и превозни сделки и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Седалище и адрес на управление: Стара Загора, кв. „Голеш”, база „УСМ”

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки. Всички дялове са собственост на „Трейс Груп Холд” АД.

Дружеството ще се управлява и представлява от управител – Димитър Трифонов Атанасов

2.9 С решение №20080620083852 от 20.06.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност „ТРЕЙС КОМЕРС”.

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, строителство, превоз на стоки и всякакви други дейности, незабранени от закон.

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Джеймс Баучер” 71

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки. Всички дялове са собственост на „Трейс Груп Холд” АД.

Дружеството ще се управлява и представлява от Манол Пейчев Денев.
2.10 С решение №20080620083616 от 20.06.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност „ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”.

Предмет на дейност: Строителство, търговия със строителни материали и изделия, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, превоз на стоки и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Джеймс Баучер” 71

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки. Всички дялове са собственост на „Трейс Груп Холд” АД.

Дружеството ще се управлява и представлява от Манол Пейчев Денев.
2.11 С решение №20080620161801 от 20.06.2008г. в Търговския регистър бе вписано еднолично дружество с ограничена отговорност ,,ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ”.

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул.,,Джеймс Баучер” 71

Предмет на дейност: туристическа и търговска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, както и всички видове помощни услуги.

Дружеството ще се управлява и представлява от Цветан Иванов Цонев.Капиталът на дружеството е размер на 5 000лв., разпределен в 100 дяла по 50 лева всеки. Всички дялове са собственост на ,,Трейс Груп Холд” АД.
2.12 Съгласно удостоверение №20080529130838 от 29.05.2008г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени в обстоятелствата на „Пи Ес Ай” АД:

Представителство на дружеството:

Тихомир Бонев Димитров

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев МихайловЧленове на СД:

Тихомир Бонев Димитров – изпълнителен директор

Ангел Димитров Георгиев

Петър Стефанов Петров

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев Михайлов – председател на СД


2.13 Съгласно удостоверение № 20080603113742/03.06.2008г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени в обстоятелствата на ПСФ Мостинженеринг АД :

Представителство на дружеството: Изпълнителен директор – Стела Петрова Петрова – Манева;

Членове на СД: Стела Петрова Петрова – Манева – изп. Директор

Николай Ганчев Михайлов – председател на СД

Добринка Тодорова Митева - член

2.14 С Решение № 2008050717430 от 07.05.2008г. в Търговския регистър са вписани следните промени в обстоятелствата на „Трейс Кърджали” АД:

Седалище и адрес на управление: Кърджали, бул. България 76, ет.4

Представители: Камен Димитров Хаджиев – изпълнителен директор

Съвет на директорите: Камен Димитров Хаджиев

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев Михайлов

2.15 Трейс Груп Холд участва заедно с още седем български строителни фирми и Камарата на строителите в Дружество „Български строител”. Дружеството е регистрирано по ЗЗД. Размер на участие на холдинга – 50 000 лева, което представлява 12.5% от капитала на дружеството. Дружеството се създава с цел участие в конкурси за обекти в Русия.
2.16 На 09.06.2008г. беше подписан договор между Трейс Груп Холд и Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура” за изпълнение на обект : Рехабилитация на път І-6, участък „Мъглиж – Гурково” от км 319+561 до км 352+433 и участък „Гурково – Сливен” от км 352+433 до км 387+300. Общата дължина на предстоящия за ремонт път е 67.739 км.

Строителните и възстановителните работи ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК – Хармонизирано издание от 2006г. Проектът е част от Програмата за ремонт и рехабилитация на транзитната пътна мрежа в Р. България – Проект „Транзитни пътища V”.

Проектът включва:

земни работи, включващи скални изкопи и насипи;

пътно тяло и пътна основа;

асфалтови работи;

усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане;

полагане на нов асфалтов износващ пласт;

осигуряване на ново и подобряване на съществуващото отводняване на пътното платно;

42 бр. съоръжения за рехабилитация и реконструкция;

Реконструкция на комуникационни кабели, електропроводи, водопроводи;

Осигуряване на предпазна ограда и парапет;

Вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и др.

Продължителността на Договорния период е 18 месеца за завършване на Работите и 365 дни за срока за уведомяване на дефекти.

Стойността на договора е 40 306 562.56 лв.

Средствата за реализиране на проекта са осигурени от заем от ЕИБ и от държавния бюджет на Р. България.

Изпълнител на обекта е Сдружение „Трейс БГ” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.

Основните строително-монтажни работи, както и мостовите съоръжения ще бъдат изпълнени от Пи Ес Ай АД.


2.17 На 30.06.2008г. Трейс Груп Холд АД започна изплащането на дивиденти за 2007г. по следния начин:

За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 30.06.2008г. до 18.08.2008г. включително.

За акционерите с лични сметки плащането ще се извършва в клоновете на Уникредит Булбанк АД в България от 30.06.2008г. до 31.12.2008г.

Плащанията на акционерите – физически лица, ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност или на негов пълномощник – срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, в което пълномощникът е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя.

При явяване на наследник или правоприемник на акционер на дружеството, се изисква да представи документ, удостоверяващ правата му, а в случай, че наследниците са повече от един, техният представител получава дивидента срещу представяне на изрично писмено заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име.

Акционерите – юридически лица трябва да представят следните документи: • документ за самоличност на представляващото лице;

 • удостоверение за актуално състояние по регистрация на акционера /с валидност 6 месеца от датата на издаването му/ или удостоверение за регистрация от Търговския регистър при Агенцията по вписванията;

 • нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощено от акционера за целта лице.


2.18. На 15.07.2008 г. „Трейс Интернешънъл” ЕООД закупи дялове от капитала на фирма „Виор-Велика морава” със седалище гр. Белград на стойност 29 млн. динара. На проведеният от Агенцията за приватизация на Република Сърбия търг бе закупен 70% от капитала на сръбската фирма с предмет на дейност в областта на водопроводната инфраструктура и инженерингови дейности.
2.19. Системата за управление на „Трейс Груп Холд” АД е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 съ сертификат № QMS, издаден от CSB на 01.08.2008 г.
2.20. Трейс Интернешънъл” ЕООД учреди съвместно с оманската фирма Goodspeed Co L.L.C. смесено търговско дружество TRACE AL JUNAIBI L.L.C.

„Трейс Интернешънъл” ЕООД е дъщерно дружество на българската строителна компания „Трейс Груп Холд” АД.

TRACE AL JUNAIBI L.L.C. е регистрирано в Министерство на търговията и индустрията на Султанат Оман на 05.08.2008 г. под рег. № 1052123. Дружеството е с капитал 150 000 омански риала, разпределен в 150 000 броя акции, всяка от които по 1 омански риал.

„Трейс Интернешънъл” ЕООД притежава 70 % /105 000 броя акции/ от капитала на новото дружество. Останалите 30% са собственост на Goodspeed Co L.L.C.

Предмет на дейност на TRACE AL JUNAIBI L.L.C.: Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, магистрали, летищни писти и сгради, търговия със строителни материали, услуги и оборудване.

Адрес на регистрация: Мускат, Султанат на Оман, рег. Офис Ибрахим Ал Гадани, Адвокати и юридически консултанти, пощ.кутия 130, Ал Азайба, тел.: 24486156, Факс: 24486129,Ал-Кваир-Авад Ал-Шаанфри сграда, крило /А/, мецанин, срещу джамията Ал –Завави и Ал-Куеър кулата /Омантел/, зад ледената пързалка, Офис № 7, e-mail: ghadani-legal@hotmail.com


2.21. Считано от 17.08.2008 г. управител на „РИС-МТ”  ЕООД, гр. София,  ЕИК: 200155369, е Християн Ганчев Ганчев.

„РИС – МТ” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД с основна икономическа дейност производство на метални конструкции.


2.22. „Трейс Груп Холд” АД бе избрано да изгражда част от метрото в българската столица. Общата стойност на договора е 141 960 030 лв. без ДДС. Холдингът участва в изграждането на три метростанции и отсечката от 2,6 км между тях с обединението „Метро Трейс”. Договорът бе подписан на 27 август 2008 г. на официална церемония в Министерство на транспорта от упълномощения представител на Обединението и изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД - инж. Цветан Цонев, и „Метрополитен” ЕАД, представлявано от ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев. На церемонията присъстваха министърът на транспорта Петър Мутафчиев, ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” Нели Йорданова и кметът на София Бойко Борисов.

Договорът включва проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на разширение на софийското метро – Втори диаметър от пътен възел „Надежда” до бул. „Черни връх”, Обособена позиция ІІ – „бул. П. Евтимий” – бул. „Черни връх” с дължина 2,6 км и 3 метростанции”, включително следните видове работи: • тунели по нов австрийски метод, щитов метод или друг метод от бул.”Черни връх - км.9+200 до км.10+014 на ул.”Елин връх”.

 • Метростанции 9-II и 10-II – завършване, включително конструктивни работи на северен вестибюл на МС 9-II, южен вестибюл на МС 10-II и 23 метра от вътрешната плоча на перонната платформа, както и архитектурни и довършителни работи, асансъори и ескалатори, вентилация, водоснабдяване и канализация.

 • Метростанция 11-II завършване, включително архитектурни и довършителни работи, асансъори и ескалатори, вентилация, водоснабдяване и канализация

 • Саниране на отделни части от изпълнените конструкции на МС 9-II и МС 10-II и тунелите между тях предимно, но не само, по отношение на спирането на течовете от заобикалящите почви

Ще се изпълняват и следните видове електро-механични работи за целия участък, в границите на обособена позиция, от км.7+990 до км.10+495:

    • Релсов път, включително релсово легло.

    • Електрическо захранване и ел. инсталации.

    • Транспортна автоматика.

    • Система за диспечерско управление и контрол.

    • Системи за телекомуникации.

    • Система за автоматично таксуване на пътниците.

Тунелна вентилация и допълнителни съоръжения.

Продължителността на Договорния период е 45 месеца за завършване на Работите и 365 дни за срока за уведомяване на дефекти. Дейностите ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК – Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране – Строителство, първо издание на ФИДИК на български език и Жълтата книга на ФИДИК.

Източник на финансирането е Европейския фонд за регионално развитие, Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 и национално съфинансиране от собствени средства и/или от заем от Международни финансови институции.

Изпълнител на обекта е Обединение „Метро Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.

Партньори в Обединение „Метро Трейс” са „Трейс Груп Холд” АД,, „Трейс София” ЕАД и „СБ Инженеринг” АД.
2.23. На 25.07.2008г. бе подписан договор между „Трейс Груп Холд” АД и Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обект: Рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот 2 – Северозападна и централна северна област, идентификационен номер RIRP/W-02.

Общата дължина на пътя, който ще се ремонтира е 44.6 км.

Строителните и възстановителните работи ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК. Проектът е част от Програмата за ремонт и рехабилитация на транзитната пътна мрежа в Р. България – Проект „Транзитни пътища V”.

Проектът включва: • Земни работи, включващи изкопи, дренажи, разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка и основа от трошен камък, фрезоване;

 • Асфалтови работи;

 • Пътни работи, включващи изпълнение на основни пластове от зърнести материали, полагане на основа за банкети, бетонови бордюри, монтаж на стоманена предпазна ограда, хоризонтална маркировка и веритикална сигнализация;

 • Ремонт на настилката и пътното тяло;

 • Ремонтни работи на големи съоръжения и др.

Продължителността на строителния период е 18 месеца.

Стойността на договора е 24 304 118.09 лева.

Проектът се финансира от Международна банка за развитие и реконструкция.

Изпълнител на обекта е Сдружение „Трейс – Плевен” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.
2.24. С Решение № 20080729211553 от 29.07.2008г. в Търговския регистър са вписани следните промени в обстоятелствата на „Инфрастрой” ООД:

Управители: Петър Стефанов Петров

Цветан Иванов ЦоневНачин на представляване: заедно и поотделно
За периода 01.10.2008г. – 31.12.2008г. информацията е изложена в т. 1.

3. Влияние на важните събития за „Трейс Груп Холд” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. върху резултатите във финансовия отчет.

Отражение във финансовия отчет на „Трейс Груп Холд” АД имат сделките за закупуване на дялове и акции от двете дружества – „Пи Ес Ай Пловдив” ООД и „Трейс Кърджали” АД. Придобиването на тези дялове и акции е причина за увеличаване на актива на баланса на дружеството.

Приключи изплащането на дивиденти, вследствие на което са намалели задълженията на „Трейс Груп Холд” АД за разглеждания период.

На 14.12.2008г. бе направена първа копка за изграждането на втория подучастък на разширението на метрото в София - „Пътен възел Надежда – Централна жп гара - пл. „Св. Неделя” – НДК - бул. „Черни връх”. Реално дейностите по изпълнение на този обект започнаха през месец януари, от което следва,че тяхното финансово отражение се очаква да започне през първото тримесечие на 2009г.


4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен „Трейс Груп Холд” АД през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Трейс Груп Холд” АД през останалата част от финансовата година са характерните за работещите в сектора на инфраструктурното строителство в България:  1. Дейността на дружеството е съсредоточена предимно на българския пазар, вследствие на което е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните споразумения за финансиране на проекти.

  2. Голяма част от дейността на „Трейс Груп Холд” АД е свързана с европейските фондове. Установените в началото на 2008г. нередности при изразходването на финансовите средства доведоха до прекратяване на плащанията за България по проекти, финансирани по програми ИСПА, ФАР и САПАРД. Съществува риск страната да загуби достъп до европейско финансиране, което ще окаже влияние върху заложените параметри в бизнес-програмата на компанията.

  3. Засилената конкуренция от страна на западни фирми намалява заложената печалба в тръжните оферти с оглед спечелване на търговете.

  4. Голямо отражение върху финансовото състояние и ликвидността на „Трейс Груп Холд” АД оказва забавянето на плащанията от страна на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, което е и причина за забавяне изпълнението на някои обекти на дружеството.

  5. Дейността на „Трейс Груп Холд” АД, както всички фирми заети в инфраструктурното строителство, има ясно изразен сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а зимното поддържане на пътищата – в периода от ноември до края на февруари.

23.02.2009г. Изп. Директор:/инж. Цветан Цонев/
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница