Доклад за дейността през 2008 година съдържание въведение 2 I. Преглед на дейността 2 Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността 2Дата11.06.2018
Размер273.21 Kb.
ТипДоклад


СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД


КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2008 година

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 2

I. Преглед на дейността 2

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността 2

2. Инвестиционен портфейл в дъщерни предприятия 2

3. Дивидентна политика 3

4. Ликвидност 3

5. Резултати от дейността 3

6. Защита на околната среда 4

7. Рискови фактори за дейността на предприятията 5

8. Промени в цените на акциите на дружествата 5

ІІ. Важни събития, настъпили от началото на годината 6

ІІІ. Предвиждано развитие на предприятията от групата 6

ІV. Научноизследователска и развойна дейност 6

V. Финансови инструменти, използвани от предприятията от групата 7

1. Счетоводна политика 7

2. Основни показатели за финансово счетоводен анализ 7

3. Финансови инструменти 8

4. Експозиция на предприятията от групата по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток. 9

VІ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН 9

VІІ. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН 13

Въведение


Годишният консолидиран доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно резултатите от дейността и състоянието на дружествата, включени в консолидация като цяло. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е правоприемник на Централен приватизационен фонд АД, учреден на 27 септември 1996 година. Дружеството носи сегашното си наименование от 30 април 1999 година.

Стара планина холд АД е предприятие „майка”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Изгрев”, ул.“Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9. Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които участва холдинговото акционерно дружество, финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество, други търговски сделки, които не са забранени със закон.

Холдингът притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на продукти. Той участва дейно в развитието на българската промишленост като постига европейско и световно ниво на качество и рентабилност.I. Преглед на дейността

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността


(хил. лв.)

показател

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Приходи от основна дейност

72 772

98 810

90 483

Печалба от основна дейност

2 594

9 322

6 270

Нетна печалба от дейността

2 254

8 151

4 984

Сума на активите

70 329

85 734

82 332

Собствен капитал

36 375

51 893

50 481

2. Инвестиционен портфейл в дъщерни предприятия


към 31.12.2008 г.

„Хидравлични елементи и системи” АД, Ямбол

63.72 %

„Елхим Искра” АД, Пазарджик

51.40 %

„Фазан” АД, Русе

74.72 %

„Славяна” АД, Славяново

98.74 %

„СПХ Транс” ООД, София

65.00 %

Дъщерното предприятие на Стара планина холд АД „Славяна” АД притежава 8,28% от капитала на ”Хидравлични елементи и системи” АД. „ХЕС” АД „Елхим – Искра” АД и „Фазан” АД са публични дружества по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК, регистрирани са в Комисията за финансов надзор и акциите им се търгуват на Българска фондова борса.3. Дивидентна политика


Политиката на дружествата по отношение разпределянето на дивидент е насочена към ежегодно реализиране на по-висока печалба и съответно – разпределяне на по-голям дивидент. Във връзка с негативните очаквания през 2009 година, решенията за разпределяне на печалбата ще бъдат взети на предстоящите общи събрания по предложение на акционерите в зависимост от състоянието на всяко отделно предприятие.

Данните за размера на дивидента по дружества (в хил. лева) за периода 2003 - 2007 г. се съдържат в следната таблица:Предприятие

2003

2004

2005

2006

2007

Стара планина холд

234

237

241

248

258

Хидравлични елементи и системи

131

262

262

338

415

Елхим – Искра

197

0

180

180

529

Фазан

0

0

128

128

04. Ликвидност


Основната маса на входящите парични потоци в групата се формира от постъпления от продажби на продукция на дъщерните дружества и банкови заеми.

Изходящите парични потоци в преобладаващата си част са свързани с плащания към доставчици, покупка на дълготрайни активи, плащания на персонала, обслужване на банковите заеми, и изплащане на дивиденти.

Предвид спецификата на дейността основната маса на входящите парични потоци само в предприятието – майка се формира от получени дивиденти, а на изходящите за изплащане на дивиденти на акционерите, покупка на акции, и за плащане на административните разходи, свързани с издръжката му. Нетните парични потоци за текущия период по отделните дейности бележат следните равнища:


От оперативна дейност

7 479

От инвестиционна дейност

-3 999

От финансова дейност

-3 2485. Резултати от дейността


Стара планина холд АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи. Консолидираните резултати от дейността се формират основно от резултатите на дъщерните дружества, както и от приходите и разходите, формирани от участието на Стара планина холд АД в собствения капитал на асоциираните дружества.

Формираната нетна консолидирана печалба за 2008 година е в размер на 4 984 хил. лева

Показатели

2006

2007

2008

І. Рентабилност

коефициент на рентабилност на приходите от продажби =

финанасов резултат/нетен размер на приходите от продажби0.0312

0.0855

0.0559

коефициент на рентабилност на собствения капитал =

финансов резултат/собствен капитал0.0620

0.1571

0.0987

коефициент на рентабилност на пасивите =

финансов резултат/ привлечен капитал0.1040

0.5088

0.4250

коефициент на капитализация на активите =

финансов резултат/сума на реалните активи0.0321

0.0952

0.0606

ІІ. Ефективност

коефициент на ефективност на разходите =

общо приходи/общо разходи1.0499

1.1216

1.1014

коефициент на ефективност на приходите =

общо разходи/общо приходи0.9525

0.8916

0.9079

ІІІ. Ликвидност

коефициент на обща ликвидност =

краткотрайни активи/краткосрочни задължения1.5042

2.5778

3.3592

коефициент на бърза ликвидност =

(кр.вземания + кр.инвестиции + пар.ср-ва)/кр.задължения0.6074

1.2464

1.6436

коефициент на незабавна ликвидност =

финансови средства/текущи задължения0.0850

0.3816

0.5498

коефициент на абсолютна ликвидност =

парични средства/текущи задължения0.0850

0.3816

0.5271

ІV. Финансова автономност

коефициент на финансова автономност =

собствен капитал/привлечени средства1.678

3.239

4.305

коефициент на задлъжнялост =

привлечен капитал/собствен капитал0.5958

0.3087

0.23236. Защита на околната среда


Като дружество от холдингов тип, което не извършва самостоятелна търговска дейност, Стара планина холд АД е насочил своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Холдингът проявява особено внимание към въздействието върху околната среда, което имат производствата на нашите предприятия. Те ежегодно докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в това направление.

ХЕС АД разполага с пречиствателна станция за отпадни води с филтър-преса за обезвреждане водите от галваничния участък. Съблюдава се спазването на нормативно определените нива на параметрите на пречистените води, които подлежат на контрол.

Елхим-Искра АД осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда. През месец декември 2007 г. е въведена и действа Система за управление на околната среда. През изминалата 2008 г. в резултат от дейността на Елхим-Искра не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

От 2006 г. Фазан АД въведе в редовна експлоатация автоматизирана станция за пречистване на отпадните технологични води.

Всички промишлени предприятия от групата имат утвърдени от РИОСВ програми за управление на отпадъците и изпълняват посочените в нормативните актове изисквания.

7. Рискови фактори за дейността на предприятията


Към настоящият момент на ръководството на Стара планина холд АД не са известни конкретни тенденции и събития, които биха могли да окажат значително влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружеството. Прогнозите за настоящата 2009 година, обаче, не са оптимистични. Финансовата криза, обхванала най-развитите икономики в света започна да оказва бързо и силно негативен ефект върху редица области на европейската икономика. Общата несигурност, обхванала световните финансови пазари, затрудненият достъп до кредити и газовата криза в началото на 2009 година засегнаха и засягат в различна степен експортно ориентираните производства.

Рисковете към дейността на дружеството и тяхното управление са свързани единствено с рисковете, относими към дейността на предприятията от групата. Световната финансова криза засегна на първо място цените на акциите. Тоталният срив на инвеститорски интерес рязко понижи тяхната ликвидност. Последвалата икономическа криза сви осезаемо поръчките за произвежданата промишлена продукция, което даде различно отражение на финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия. Всичко това може да доведе до намаляване на възможностите от генериране на входящи парични потоци, а в резултат – да засегне разпределянето на дивиденти.

Рискови са възможните изменения в търсенето на произвежданата продукция и поради промени в ценовите равнища, качеството, надеждността и платежоспособността на потребителите, използваните технологии и организацията на производството. Основна задача пред ръководството на предприятията от групата на Стара планина холд АД е увеличаване на рентабилността, запазване на съществуващите и привличане на нови клиенти с качествена и срочно доставена продукция. Тази мярка, успоредно със значителното намаляване на поръчките, може да бъде осъществена и със съответно редуциране и оптимизиране на човешките ресурси.

Промените в стойностите на валутите също оказват определен ефект и са рисков фактор за дейността. Валутните курсове влияят пряко върху приходите от продажби в чужбина и разходите по доставки на суровини от чужбина. Сериозният спад на британския паунд, например, води до негативен ефект за износителите на този пазар, особено такива, които купуват суровините в долари и евро. Девалвацията на някои национални валути ще затрудни конкурентоспособността на българските износители. Ръстът на американския долар спрямо еврото ще даде благоприятен ефект върху европейските производители, които предлагат стоки на американския пазар.

Оскъпяването на банковото финансиране също ще даде отражение на бъдещите финансови резултати. Промяната на лихвените равнища се отразява пряко в разходите за лихви по привлечени банкови и търговски заеми. Стара планина холд АД използва оптимално свободния ресурс за ограничаване влиянието на поскъпналите кредити.

Очакваното увеличаване на безработицата може да окаже благоприятно влияние в пазара на труда, но главно в предлагането на неквалифицирана работна сила, като очакваме търсенето да се активизира едва през следващата година. Това няма да ограничи тенденцията към все по-ограниченото предлагане на квалифицирани човешки ресурси.8. Промени в цените на акциите на дружествата


На 15.06.2007 г. капиталът на Стара планина холд АД бе увеличен 12 пъти. Средната борсова цена на 1 акция за последния работен ден на 2007 година е 7,62 лв., а за последния работен ден на 2008 година е 1,86 лв. Понижението е със 75,6%, което е сравнимо с понижението на основните борсови индекси на БФБ.

Акциите на Стара планина холд АД се търгуват на сегмент „А” на официалния пазар на Българската фондова борса.

Акциите на Хидравлични елементи и системи АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А” на Българска фондова борса – София АД. През 2007 година бе осъществено увеличение на капитала чрез публично предлагане на нова емисия акции. Към 31.12.2007 г. цената на една акция на дружеството е 25,89 лв., а в последния работен ден на 2008 г. – 4,06 лв.

Акциите на Елхим-Искра АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А” на Българска фондова борса – София АД. С решение на Общото събрание на акционерите през 2007 г. капиталът на дружеството бе увеличен 15 пъти. Средната борсова цена на 1 акция за последния работен ден на 2007 е 6,86 лв., а в края на 2008 г. – 1,80 лв.

След изпълнение на борсовите критерии, на 24.11.2008 година акциите на Фазан АД, които се търгуват на „Неофициален пазар на акции” на Българска фондова борса – София АД, бяха преместени от сегмент „Б” на сегмент „А”. Средната борсова цена на акция за последния работен ден на 2007 година е 24,50 лв., а в края на 2008 г. – 4,40 лв.

ІІ. Важни събития, настъпили от началото на годината


От началото на 2009 г. не са настъпвали събития, които имат и биха оказали съществено влияние върху дейността и резултатите на холдинга и дъщерните му дружества.

ІІІ. Предвиждано развитие на предприятията от групата


И през настоящата 2009 г. основна задача на корпоративното ръководство на Стара планина холд АД е да продължи успешния мениджмънт на дъщерните дружества посредством участието им в органите за управление. Усилията на ръководството на Стара планина холд АД ще продължат в посока подобряване на имущественото и финансово състояние на дъщерните предприятия, постигането на финансови резултати, които максимално да ограничат ефекта от световната икономическа криза.

Стара планина холд ще продължи да управлява дъщерните дружества като си поставя високи цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. По-високи са и нашите цели в сферата на опазване на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност.

За бъдещата дейност на Стара планина холд АД и дъщерните дружества влияние ще оказват държавните ангажименти на България в Европейския съюз.

ІV. Научноизследователска и развойна дейност


Като дружество от холдингов тип Стара планина холд АД не извършва самостоятелна търговска дейност. Холдингът оказва подкрепа на предприятията от групата в тяхната научноизследователска и развойна дейност, разглеждайки тази дейност като неотменна част от годишните бизнеспланове на дружествата.

В предприятията функционират съответни направления и звена, които развиват дейности по усъвършенстване на производството, разработване и усвояване на нови продукти. И през 2008 година основните цели на звената, осъществяващи развойна дейност бяха насочени към задоволяване на нарасналите изисквания на клиентите с разработване на нови типове продукти; усъвършенстване на технологията на производство с цел повишаване на качеството на досега произвежданата гама; оптимизация на технологичния и производствен процес с цел снижаване себестойността на продуктите и конкурентно ценово присъствие на пазара. Дружествата извършват проучване и разработват внедряването на нововъведения в съответния бранш през последните години.V. Финансови инструменти, използвани от предприятията от групата

1. Счетоводна политика


Съгласно действащото счетоводно законодателство в България, Стара планина холд АД и неговите дъщерни предприятия прилагат Международните стандарти за финансови отчети. Годишният консолидиран финансов отчет за 2008 година е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB). Холдингът и предприятията от групата продължават същата счетоводна политика, както и при изготвянето на финансовите отчети за предходната година.

При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, дружествата спазват основните принципи, определени в чл. 4 от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на предприятието. За организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава пета Финансови отчети на ЗС. Годишните финансови отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателният финансов резултат на дружеството.2. Основни показатели за финансово счетоводен анализ


Рентабилността (доходността) е способността на дружествата от групата да носят икономическа изгода на собственици си и от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата дейност. Коефициентите на рентабилност на консолидирана база са добри, но трябва да се отбележи, че две от дружествата от групата –Славяна АД и Фазан АД са на загуба през 2008 г., така че тяхната отрицателна рентабилност се компенсира от другите дружества от групата.

Основната част от приходите за 2008 г. са формирани от производство на продукция. Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2008 г. показва, че на 1 лев разходи са получени 1.101 лева приходи на консолидирана база. Приходите покриват изцяло разходите на дружествата от групата с изключение на Славяна АД и Фазан АД, което е предпоставка за положителен паричен поток от оперативна дейност и посрещане на поетите задължения.

Ако направим сравнителен анализ на финансовите показатели през 2008 спрямо 2007 г., се забелязва , че те са се влошили. Тук обаче трябва да се вземе в предвид, че в консолидираната печалба от 2007 г. е включена еднократна печалба от продажба на права за увеличение на основния капитал на „Хидравлични елементи и системи” АД, Ямбол - в размер на 1 851 хил.лв.

И през 2008 г. Стара планина холд АД и предприятията от икономическата група изпълняват в срок погашенията на текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Ликвидната структура на текущите активи и пасиви позволява част от средствата да се насочват за дългосрочно финансиране на контролираните дружества.

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Стара планина холд АД от кредитори и способността да посреща задълженията си. Ние постигаме добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Основания за направените по-горе заключения се съдържат в показателите, посочени в раздел І, т. 5 от доклада.3. Финансови инструменти


Най-голямо перо в използваните от предприятието финансови инструменти заемат участията на Стара планина холд АД в дъщерните и асоциираните предприятия. Те се отчитат при спазване разпоредбите и изискванията на МСС 27 “Консолидирани и индивидуални финансови отчети” и на МСС 28 “Инвестиции в асоциирани предприятия”.

При класифицирането на дадено предприятие като дъщерно е прилаган критерият Стара планина холд АД да притежава повече от 50 на сто от акциите или дяловете от капитала им с право на глас.

При класифицирането на дадено предприятие като асоциирано е прилаган критерият Стара планина холд АД да притежава от 20 на сто до 50 на сто от акциите или дяловете от капитала им с право на глас.

Инвестициите в дъщерните и асоциираните предприятия са отчетени и представени по метода на цена на придобиване. Изборът на този метод, съгласно счетоводната политика на дружеството, действа от началото на 2006 година. Разпределените дивиденти се отчитат като приход в отчета за приходите и разходите.

Характерно на инвестициите на Стара планина холд АД (борсов код 5SR) в дъщерни и асоциирани предприятия е, че 5 от тях са публични дружества, чиито акции са приети за търговия на Българската фондова борса: Хидравлични елементи и системи АД (борсов код 4HE), М+С Хидравлик АД (борсов код 5MH), Елхим Искра АД (борсов код 53E), Фазан АД (борсов код 4F5) и Българска роза АД, (борсов код 4BH).

Акциите на Стара планина холд АД са включени в българските борсови индекси BG40 и BGTR30, акциите на М+С Хидравлик АД са включени в борсовия индекс SOFIX и акциите на Елхим Искра АД се включени в борсовия индекс BG40. Акциите на Стара планина холд АД са включени в 5 от индексите на Dow Jones STOXX, а акциите на М+С Хидравлик АД са включени в 3 от индексите на Dow Jones Wilshire.

На следващо място по значимост са предоставените дългосрочни и краткосрочни заеми на дружествата от портфейла на Стара планина холд АД. Те са отразени по номиналната стойност на възникване. Към края на отчетния период няма данни за наличие на обстоятелства за обезценка на вземанията по тях и такава не е правена. Разпределението им към 31.12.2008 г. е посочено в раздел VІ, т. 9 от доклада.

Политиката на Стара планина холд относно управлението на финансовите


ресурси е насочена основно към управление на предприятията от портфейла. Свободните парични средства се насочват към финансиране на дружествата. Израз на тази политика е и разсроченото изплащане от предприятията на дължимите дивиденти на Стара планина холд АД.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват, съгласно възприетата счетоводна политика, тримесечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.


4. Експозиция на предприятията от групата по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.


Пазарният риск включва три вида риск:

Валутен риск – рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промяна във валутните курсове.

Лихвен риск - рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промени в пазарните лихвени проценти.

Ценовият риск – това е рискът, че стойността на даден финансов инструмент ще варира в резултат на промени в пазарните цени.

Към 31.12.2008 г. Стара планина холд АД няма финансови инструменти в чуждестранна валута, лихвоносните финансови инструменти на Стара планина холд АД са само предоставените заеми. Преобладаващата част от тях са с фиксиран лихвен процент 7% годишна лихва. Инвестициите в дъщерните и асоциираните предприятия са отчетени и представени по метода на цена на придобиване. Естеството на финансовите инструменти, използвани от предприятието показва, че пазарния риск не оказва голямо внимание върху финансовите резултати.

Кредитен риск – Стара планина холд АД е предоставила заеми на предприятия от своя портфейл, които са с дългогодишна неопетнена кредитна репутация, което минимизира кредитния риск.

Поради характера на финансовите инструменти, използвани от – Стара планина холд АД, ликвидния риск и лихвения риск на паричния поток също са сведени до минимум.

VІ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН


1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване
на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените,
настъпили през отчетната финансова година.

Стара планина холд АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи. Приходите на консолидирана база се формират основно от приходите от продажби на продукция на дъщерните дружества. В сравнение с 2007 година те са намалели с 5,20%. Общо нетните приходи от продажби са намалели с 6,42%., а общите приходи с 7,62%.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Стара планина холд АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи. Приходите на дъщерните дружества се формират основно от продажби продукция както следва:

Елхим Искра АД – стартерни акумулатори, батерии и елементи за тях.

ХЕС АД – хидравлични цилиндри, хидравлични помпи, прецизни ротационни детайли.

Фазан АД – чорапи и чорапени изделия.

Славяна АД – яйца и птици.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на емитента.

През 2008 година не са сключени големите сделки от съществено значение за дейността на Стара планина холд АД. По-големи сделки, сключени от дъщерните предприятия са:

На 15.01.2008 г. ХЕС АД сключи сделка за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Тенево, Ямболска област. Купувач по сделката е „Палфингер продукционстехник България” ЕООД, а продажната цена на имота е в размер на 725 000 евро. Продажбата е в резултат и продължение на дългогодишното успешно партньорство между ХЕС АД и PALFINGER AG, Австрия. Сумата, получена от продажбата на имота се използва от ХЕС АД за закупуване на необходимо ново оборудване.

Останалите компании от групата нямат сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността им.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани
лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както
и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват
от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е
страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и
всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото
състояние на емитента.

Сделки, сключени между свързани лица през отчетния период са само отпуснатите заеми на дъщерни и асоциирани предприятия. Посочени са в т. 9 от този раздел на доклада.

Няма други сделки които са извън обичайната дейност на емитента и предприятията от неговата група. Няма сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер,
имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи
и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента и предприятията от групата.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел,
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази
информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През месец октомври 2008 г. Стара планина холд АД стана солидарен длъжник по договор на Лизингова компания АД с Райфайзенбанк – България ЕАД за банков кредит на стойност 2 200 хил. евро. Поради тази причина се отчитат условни задължения в размер на 4 303 хил. лв.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции
в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън
неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Инвестициите на Стара планина холд АД са в ценни книжа и дялови участия в български предприятия. Доколкото съществуват такива, инвестициите на предприятията от групата в ценни книжа са в миноритарни пакети.

Информация за дяловите участия на Стара планина холд АД е дадена в този доклад – раздел І, т. 2 Състояние на инвестиционния портфейл.
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори
за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за
изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на
задължения.
Представена в годишния доклад за дейността:

http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за
заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на
свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на
крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
Представена в годишния доклад за дейността, раздел ІХ, т. 9:

http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани
прогнози за тези резултати.

Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година не се различават съществено от публикуваните прогнозни резултати в междинния финансов отчет за 2008 г.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията,
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.

Политиката на Стара планина холд е насочена основно към управление на предприятията от портфейла си. Свободните парични средства се насочват към финансиране на дружествата. Показателно за това са отпуснатите заеми на предприятия от портфейла на холдинга при условия по-изгодни от пазарните за страната. Заемите са посочени в т. 9 на този раздел от доклада. Израз на тази политика е и разсроченото изплащане от предприятията на дължимите дивиденти на Стара планина холд АД като мажоритарен или основен акционер. Вземанията на холдинга от свързани предприятия по начислени и неизплатени дивиденти са посочени в раздел VІІ, т. 3 от този доклад.

Стара планина холд АД и предприятията от групата обслужват всичките си задължения навреме, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения
с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните
промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дейността на Стара планина холд е насочена основно към управление на сегашните инвестиции. Няма близки планове за нови инвестиции в дружеството. Холдингът отдава приоритетно значение на развитието на предприятията от неговия портфейл.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Стара планина холд управлява своите инвестиции, като поставя високи, но постижими цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Повече внимание се отделя в сферата на опазване на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на Стара планина холд АД и неговата икономическа група.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на Стара планина холд АД и дъщерните предприятия се извършва от независими експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружествата е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителните органи. В холдинга има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружествата, включени в стратегическия му инвестиционен портфейл, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през
отчетната финансова година.

Стара планина холд АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от 3 лица и не е изменян в този състав от 30.04.1999 г. Данни са Съвета на директорите са посочени в раздел V, т. 2 от годишния доклад за дейността:http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите
на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната
финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.
Представена в годишния доклад за дейността, раздел ІХ, т. 17:

http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа,
върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна
цена, ако има такава, и срок на опциите.
Представена в годишния доклад за дейността, раздел ІХ: http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или
облигации от настоящи акционери или облигационери –
не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко
10 на сто от собствения му капитал.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация на предприятията от групата.


21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и
адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите: Николай Петров Митанкин, тел. 02/963-41-61, моб.: 0888-804-844, адрес за кореспонденция: 1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9.VІІ. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН


Информацията по този раздел е дадена в раздел Х от годишния доклад за дейността: http://www.sphold.com/FILES/FO/2008/SPHold-2008-Doclad.doc

    


Консолидираният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на Стара планина холд АД на 23.04.2008 година.Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница