Доклад за дейността през 2008 година съдържание въведение 2 I. Преглед на дейността 2страница1/8
Дата24.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8


ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2008 година

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 2

I. Преглед на дейността 2

1. Основна дейност 2

2. Систематизирана финансова информация: 4

3. Резултати от дейността 4

4. Защита на околната среда 8

5. Рискови фактори за дейността 8

6. Промени в цената на акциите на Дружеството 10

ІІ. Важни събития, настъпили от началото на годината 10

ІІІ. Предвиждано развитие на дружеството и планирана стопанска политика 11

ІV. Научноизследователска и развойна дейност 12

V. Информация по реда на Търговския закон 12

1. Собствени акции 12

2. Информация за членовете на Съвета на директорите 12

3. Изплащане на дивиденти и лихви 13

VІ. Клонове. Служители 14

VІІ. Финансови инструменти, използвани от предприятието 14

1. Счетоводна политика 14

2. Финансови инструменти 15

3. Ликвидност 15

4. Експозиция на предприятието по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток. 16

VІІІ. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление 16

1. Съдържание и цели на програмата 16

2. Изпълнение на програмата 16

3. Оценка на програмата 18

ІХ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН 19

X. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН 24
Въведение


Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД) – град Ямбол е основано през 1968 година с основна дейност производство на хидравлични изделия.
На 23.10.1991г. с решение, вписано в Търговския регистър, ХЕС АД е преобразувано в акционерно дружество за неопределен срок, с предмет на дейност: маркетингова, изследователска, развойна, производствена, инженерингова, пласментна и вътрешно- и външнотърговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи, общо машиностроене, стоки и услуги за населението.
На основание МСС 27 ХЕС АД е дъщерно предприятие и е част от икономическа група. Мажоритарен акционер на емитента е СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, притежаващ 63,72% от капитала на ХЕС АД към 31.12.2008 г. Стара планина холд АД е холдингова компания със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9, с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансирания на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон. Холдингът притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на продукти. Той участва дейно в развитието на българската промишленост като постига европейско и световно ниво на качество и рентабилност.

I. Преглед на дейността
1. Основна дейност

Основната дейност на ХЕС АД е разгърната на две площадки: Базов завод – град Ямбол и ЗТО (Цех 440) – град Ямбол.


Дружеството работи със собствени машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване. Разполага с инсталация на фирма MANNESMANN-DEMAG за студено калиброване на тръби, цехове за галванични и лакобояджийски покрития.
Производството на ХЕС е ориентирано към изпълнение на клиентски поръчки за:

  • бутални хидравлични цилиндри – еднодействащи и двойнодействащи, с и без демпфериране в края на хода, с диаметър на буталото от 20 до 300 мм;

  • плунжерни хидравлични цилиндри – с диаметър на плунжера от 20 до 250 мм, с максимална дължина на хода 3000 мм;

  • телескопични хидравлични цилиндри – еднодействащи до 8 степени, с максимален ход до 8000 мм, двойнодействащи до 3 степени с максимален ход 4500 мм;

  • ръчни бутални хидравлични помпи;

  • прецизни ротационни детайли с или без нанесени върху тях галванични покрития.

През 2005 година управлението на качеството в ХЕС АД е определено като съответстващо на международния стандарт за качество ISO 9001:2000, съгласно получени сертификати:

Certificate of Approval for ISO 9001:2000, издаден от Lloyd’s Register

Certificate of Approval for ISO 9001:2000, издаден от TÜV Rheiland


В края на 2008г. ”ХЕС”АД извърши пресертификация по ISO 9001:2000 , и срока на сертификата издаден от TÜV Rheiland беше удължен до 2011 година.
Произвежданите изделия се подлагат на 100% изпитание и се придружават с необходимите сертификати за качество. Гаранцията, която фирмата предоставя на своите клиенти е 18 месеца.
Търговската ориентация на ХЕС АД е с преобладаващ дял на износа, който за 2008 година е около 97% и вътрешен пазар около 3%. Продукцията се изнася за Австрия, Италия, Франция, Германия, САЩ, Холандия и др.

Конкурентни на ХЕС АД фирми на вътрешния пазар са:

Джебел-96 ООД – Джебел

Кирково ООД – Кирково

Пневматика-Серта АД – Кърджали
Конкурентни на ХЕС АД фирми в международен план са:

Chapel Group - Франция

Tecnocilindri – Италия

Hidraulica U.M. Plopeni S.A. – Румъния

Contarini Leopoldo S.r.l. – Италия

Glual Hidraulica S.A. – Испания

Bucher Hydraulics GmbH – Германия

Euromat Henrion Hydraulique S.A. – Франция

Hydropa GmbH & Cie.KG – Германия

Hytos a.s. – Чехия

Weber Hydraulik GmbH – Германия

Дружеството има установени трайни взаимоотношения с реномирани български и европейски доставчици на суровини и материали.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница