Доклад за дейността през 2009 година съдържание стрстраница1/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7

Е Л Х И М - И С К Р А” АДП а з а р д ж и к


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2009 година

СЪДЪРЖАНИЕСтр.

Обща информация............................................................................................................. .....

3

I. Преглед на дейността...........................................................................................................

3

1. Приходи................................................................................................................................

4

2. Разходи..................................................................................................................................

6

3. Финансов резултат ................................................................................................................

7

4. Структура на капитала…………………………………………………………………………

7

5. Разходи за инвестиции……....................................................................................................

7

6. Заеми................................................................. ……………………………….……...

8

7. Дивидентна политика............................................................................................................

8

8. Показатели за финансов анализ........................................................................

8

9. Корпоративна социална отговорност................................................................

9

10. Научно-изследователска дейност.................................................................. …

10

11. Рискови фактори за дейността........................................................................

11

12. Промени в цената на акциите..........................................................................

12

П. Важни събития, настъпили отначалото на годината……….............................................

12

III. Предвиждано развитие на дружеството ............................................................................

13

IV. Информация по реда на Търговския закон........................................................................

13

1. Собствени акции....................................................................................................................

13

2. Информация за промените в Съвета на директорите…….................................................

13

3. Информация за членовете на Съвета на директорите............................................

14

V. Клонове. ...............................................................................................................................

15

VI. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.................…………………………………….

15

VII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН........... ………

18

VIII. Анализ и разяснение на информацията по Приложение 11 на Наредба 2 на КФН......

20


Обща информация за дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2009 г. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е с основна дейност производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; научно-изследователска проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимическите източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е правоприемник на Акумулаторен завод „Методи Шатеров”, създаден през 1960 г.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД с ЕИК 112013939 е вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията на 28.03.2008 г. с регистрация 20080328120820. Дружеството е със седалище и адрес на управление:

Гр. Пазарджик, ул. Искра 9

Тел: 034 44 45 48

Факс 034 44 34 38

E-mail: office@elhim-iskra.com; Web: www.elhim-iskra.com.

Капиталът на дружеството към 01.01.2009 г. е 12 554 205 лв., разпределен в 12 554 205 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

Към 31.12.2009 г. в капитала на дружеството не са настъпили промени.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е част от икономическата група на „Стара планина холд” АД. Мажоритарен акционер в дружеството е „Стара планина холд” АД.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2009 г. са:

1. “ЛОМА” ЕООД гр. София - представлявано от Евгений Василев Узунов – Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството;

2. Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

3. “БМП” ООД гр. Пловдив - представлявано от Васил Георгиев Велев - член на Съвета на директорите.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница