Доклад за дейността през 2010 година съдържание стр. Обща информация за дружествотостраница1/9
Дата23.07.2016
Размер0.58 Mb.
#2603
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
П а з а р д ж и к
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2010 година

СЪДЪРЖАНИЕСтр.

Обща информация за дружеството.................................................................................. .....

3

I. Преглед на резултатите от дейността................................................................................

4

1. Приходи................................................................................................................................

5

2. Разходи..................................................................................................................................

7

3. Финансов резултат ................................................................................................................

8

4. Структура на капитала…………………………………………………………………………

8

5. Разходи за инвестиции……....................................................................................................

9

6. Заеми................................................................. ……………………………….……...

9

7. Дивидентна политика............................................................................................................

10

8. Показатели за финансов анализ........................................................................

10

9. Корпоративна социална отговорност................................................................

11

10. Защита на околната среда……………………………………………………………………

12

11.Научно-изследователска дейност.................................................................. …

13

12. Рискови фактори за дейността........................................................................

13

13. Промени в цената на акциите..........................................................................

14

П. Важни събития, настъпили от началото на годината…….............................................

15

III. Предвиждано развитие на дружеството ............................................................................

15

IV. Информация по реда на Търговския закон........................................................................

16

1. Собствени акции....................................................................................................................

16

2. Информация за промените в Съвета на директорите…….................................................

17

3. Информация за членовете на Съвета на директорите............................................

17

V. Клонове. ...............................................................................................................................

18

VI.. Финансови инструменти, използвани от дружеството………………………………………….

18

VII. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление..............……...………………….

20

VIII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН......... ………

22

IX. Aнализ и разяснение на информацията по Приложение 11 на Наредба 2 на КФН......

27


Обща информация за дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2010 г. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД гр. Пазарджик е правоприемник на Акумулаторен завод „Методи Шатеров” гр. Пазарджик, основан през 1960 г.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е с основна дейност производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; научно-изследователска проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимическите източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД с ЕИК 112013939 е вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление:

Гр. Пазарджик, ул. Искра 9

Тел: 034 44 45 48

Факс 034 44 34 38

E-mail: office@elhim-iskra.com; Web: www.elhim-iskra.com.

Капиталът на дружеството към 01.01.2010 г. е 12 554 205 лв., разпределен в 12 554 205 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

Към 31.12.2010 г. в капитала на дружеството не са настъпили промени.

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е част от икономическата група на „Стара планина холд” АД.

Мажоритарен акционер в дружеството е „Стара планина холд” АД, притежаващ 51.40 % от капитала на дружеството.

“Стара планина холд” АД е холдингова компания със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9, с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансирания на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.

Холдингът притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на продукти.


Акционерна структура на „Елхим – Искра” АД към 31.12.2010 г.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2010 г. са:

1. “Состра инженеринг” ЕООД гр. София - представлявано от Евгений Василев Узунов – Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството;

2. Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

3. “БМП” ООД гр. Пловдив - представлявано от Васил Георгиев Велев - член на Съвета на директорите.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница