Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведениестраница1/5
Дата24.10.2018
Размер0.57 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
БЪЛГАРСКА РОЗА АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2014 година
СЪДЪРЖАНИЕ


Въведение ……………………………………………………………………………………….

2

Акционерна структура ………………………………………………………………………….

2

І. Преглед на дейността ……………………………………………………………………….

3

1. Основна дейност …………………………………………………………………………….

3

2. Систематизирана финансова информация …………………………………………….

4

3. Резултати от дейността ……………………………………………………………………

4

3.1 Приходи ……………………………………………………………………………………..

4

3.2 Разходи ……………………………………………………………………………………..

5

4. Защита на околаната среда ……………………………………………………………….

7

5. Корпоративна социална отговорност ……………………………………………………

8

6. Рискови фактори за дейността ……………………………………………………………

8

Очаквани рискове и несигурности през 2015 г. ……………………………………………

10

7. Промени в цената на акциите на дружеството ………………………………………..

10

ІІ. Важни събития, настъпили от началото на годината …………………………………

11

ІІІ. Планирано развитие на дружеството и планирана стопанска политика ………….

11

ІV. Научноизследователска и развойна дейност …………………………………………..

12

V. Информация по реда на Търговския закон …………………………………………….

12

1. Собствени акции ……………………………………………………………………………..

12

2. Информация за членовете на Съвета на директорите ……………………………….

12

3. Изплащане на дивиденти …………………………………………………………………..

14

VI.Клонове. Служители ………………………………………………………………………..

14

VII. Финансови инструменти, използвани от предприятието ……………………………

15

1. Счетоводна политика ……………………………………………………………………….

15

2. Финансови инструменти

15

3. Ликвидност …………………………………………………………………………………..

15

4. Експозиция на предприятието по отношение на риска…………………………………..

16

VIII. Информация за прилагане на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление …………………………….

16


1. Съдържание и цели на програмата ………………………………………………………

16

2. Изпълнение на програмата ………………………………………………………………..

17

3. Оценка на програмата ……………………………………………………………………..

18

IX. Допълнителна информация по Приложение 10 към Наредба № 2 на КФН ………

19

X. Анализ и разяснение на информацията по Приложение 11 на Наредба 2 на КФН

23Въведение


Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

БЪЛГАРСКА РОЗА АД, град Карлово, е основана през 1948 г. на база съществуващите в Карловската долина дестилерии за преработка на етерично-маслени суровини. В периода 1983-1996 г. фирма „Българска роза” претърпява няколко преобразувания. През 1997 г. фирмата е приватизирана и преобразувана в акционерно дружество за неопределен срок и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработване на етерично-маслени и лекарствени суровини, производство на натурални и синтетични ароматични продукти, парфюмерийно-козметични продукти, вътрешна и външнотърговска дейност. БЪЛГАРСКА РОЗА АД е публично дружество с над 1600 акционери (борсов код: 4ВН). Акциите на дружеството се търгуват на BaSE маркет на Българска фондова борса – София АД.

На основание ММС 28 БЪЛГАРСКА РОЗА АД е асоциирано предприятие към групата на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, който притежава 49,99% от капитала на БЪЛГАРСКА РОЗА АД към 31.12.2014 г. Стара планина холд АД, ЕИК 121227995, е холдингова компания със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9, с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансирания на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон. Холдингът притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на продукти. Той участва дейно в развитието на българската промишленост като постига европейско и световно ниво на качество и рентабилност.

Акционерният капитал на дружеството е разпределен в 267 549 броя акции с номинал за акция един лев. Държател на акциите е ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, гр. София.


Акционерна структура към 31.12.2014 г.


Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД, София, представлявано от Спас Борисов Видев, „БИК ХОЛД” ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов, „РОЗИНВЕСТ” ЕООД, представлявано от Рени Николова Самарджиева – Танева и Михаил Иванов Михайлов.

Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
ROZA -> Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница