Доклад за дейността/ считаме, че за постигането на публикуваните прогнози могат да повлияятДата23.07.2016
Размер38.85 Kb.
#2329
ТипДоклад
Допълнителна информация по чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Унифарм АД към 31.12.2008 год.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

- няма промени в счетоводната политика през отчетния период.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:

- няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.


3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

– няма организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество и преустановяване на дейност.


4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:

- отчитайки резултатите от стопанската дейност на Унифарм АД за второто тримесечие на 2008 г. и вземайки предвид факторите и обстоятелствата влияещи върху дейността на дружеството /изложени в междинния доклад за дейността/ считаме, че за постигането на публикуваните прогнози могат да повлияят рестриктивната ценова политика на МЗ и забавяне изготвянето на нов Позитивен лекарствен списък. Други фактори, които могат да окажат влияние са повишаване на общите разходи за суровини, енерго-ресурси и административни такси за производство на лекарства и глобалната иономическа криза, която засяга икономиката и на България.


5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:


Акционери

Брой акции

31.12.2007Брой акции

31.12.2008Огнян Иванов Донев

191 874

380 230

Венцислав Симеонов Стоев

96 249

192 498

Огнян Кирилов Палавеев

64 445

128 890

Стоян Вълчинов Гаров

61 281

116 720

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
1. Членове на НС

Брой акции

31.12.2007Брой акции

31.12.2008Огнян Иванов Донев

191 874

380 230

Венцислав Симеонов Стоев

96 249

192 498

Стоян Вълчинов Гаров

24 921

44 000

2. Членове на УС

Огнян Кирилов Палавеев

64 445

128 890

Димитър Димитров Чипанов

7 822

15 644

Анета Йорданова Истилянова

3 703

7 406

Владимир Любомиров Илиев

6 449

12 912

Атанас Митков Малинов

-

200

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

– няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: - няма отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Росен КазаковДиректор за връзки с инвеститорите
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница