Доклад за дейността за годината завършваща наДата25.07.2016
Размер269.08 Kb.
ТипДоклад

БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД

Консолидиран годишен доклад за дейността за годината завършваща на

31 декември 2010год.

БУлВЕСТА холдинг ‘ ад
Консолидиран годишен доклад за дейността

за годината, завършваща на 31 декември 2010г.

Съветът на директорите на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД представя настоящият консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2010г. изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на икономическата група на “БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД през 2010г.
Обща информация за икономическата група.

Булвеста Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса с борсов код: 5 BV.

Дружеството оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дружествата от групата.
Перла” АД, ЕИК 119029248, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора 8900, ж.к. Индустриален, тел.: 0457/66731, факс: 0457/62612, електронна страница: www.perla-bg.com.

През 2010год.”Перла” АД се доказа като лидер сред предприятията за производство на селскостопанска техника в България. Изминалата 2010г. беше успешна за дружеството. Освен привлечените нови клиенти, то запази добрите търговски взаимоотношения с постоянните си клиенти.

Бронз” ООД, ЕИК 131173414, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. Витоша ВЕЦ- Симеоново 999.

Производствена база: гр. Долна Оряховица 5130, ул. „Недевска” №1, тел./факс: 06173/2445, електронна страница: www.bronze-tm.com

“Бронз” ООД - София, Производствена база в  гр. Долна Оряховица е с утвърдени традиции в  леярското производство и машиностроенето.   1. Резултати от дейността.

а) Значими фактори, които са повлияли върху приходите от дейността

Приходите от дейността на "Булвеста холдинг" АД не са повлияни от значими фактори през последните три финансови години.
б) Съществени изменения в приходите от дейността

Отчетения обем на приходите от дейността на икономическата група на "Булвеста холдинг" АД/Групата/ през 2010г.е намален с 14.46% спрямо 2009 г., и с 40.22% спрямо 2008г.

Спрямо 2009г. се отчита намаление на приходите от продажба на продукция с 12.91% и с 37.30%. спрямо 2008г.

в хил.лв.година

2008

2009

2010

Приходи от продажба на продукция

6 337

4 562

3 973

Приходи от продажба на стоки

95

95

78

Приходи от продажба на услуги

365

93

12

Общо

6 797

4 750

4 063

в) Съществени изменения в разходите от дейността.

Разходите за дейността за 2010г. са намалели с 0.11 % спрямо предходната година.

То е породено от намаляване обема на работа на дружеството.


г) Влияние на инфлацията и на валутния курс в приходите от дейността

Инфлацията е повлияла пряко на приходите от дейността на "Булвеста холдинг" АД на консолидирана основа. Промените в курса на щатския долар са повлияли на цените на износните изделия, а от тук и върху обема на приходите. Но това влияние не е определящо, поради което тук не се посочва.


д) Информация за правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които са оказали съществено влияние върху дейността на Групата.

От посочените фактори през 2010, както и през предходните две финансови години не са оказали съществено влияние дейността на Групата.1.2.Ликвидност и капиталови ресурси.
а) Описание на вътрешните и външните източници на ликвидност през последните три финансови години.
Величината на краткосрочните задължения, краткотрайните активи и коефициентът на ликвидност на икономическата група на "Булвеста ходинг” АД е следната:


Показатели

Мярка

2008г.

2009 г.

2010 г.

1.Текущи активи

хил. лв

2,179

2,756

2105

в т.ч.

а)Финансови активи

хил. лв

302

302

302

б) Вземания

хил. лв

287

1,125

426

в)Парични средства

хил. лв

869

630

737

2.Текущи търг. и други задължения

хил. лв

653

574

484

3. Текущи пасиви

хил.лв.

769

684

576

3.Коефициент на обща ликвидност

коеф

3,34

3,02

3,6

4.Коефициент на бърза ликвидност

коеф

1,90

3,00

2,6

5.Коефициент на незабавна ликвидност

коеф

1,52

1,36

1,8

Текущите задължения от 574 хил.лв. към 31.12.2009г. са 484 хил.лв. към 31.12.2010г.Нивото на текущите вземания от 1125 хил.лв. към 31.12.2009г. са намалени до 426 хил.лв. към 31.12.2010г.
б) Оценка на източниците и количествата парични потоци.

Парични потоци

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Постъпления

Плащания

Нетен поток

А.Парични потоци от основна дейност

8,033

7,464

569

5,614

5.395

215

4992

(5116)

(124)

Б.Парични потоци от инв.дейност

39

220

182

(1)

(32)

(33)

(242)

209

(33)

В.Парични потоци от финансова дейност

x

1

1

x

(422)

(422)

1049

(765)

284

Г.Изменение на парич.средства (А+Б+В)

8,072

7,685

386

5,613

4,941

(240)

5799

(5672)

127

Д.Парични потоци в началото на периода

х

х

483

x

x

870

x

x

630

Е.Парични потоци в края на периода

х

х

869

x

x

630

x

x

757

През 2010г. Групата отчита положително изменение на паричните средства от 127 хил.лв., при 240 хил.лв отрицателно за 2009г. и 386 хил.лв.положително за 2008г.

От основна дейност изменението е отрицателно (124) хил.лв., при положително от 215 хил.за 2009г. и 569 хил.лв.за 2008г.

От отчета за паричните потоци е видно, че Групата се финансира за 2010 г. от постъпления от финансова дейност.


в) Размер на заемите към края на разглеждания период и техния падеж.

Към края на разглеждания период икономическата група на "Булвеста холдинг" АД няма задължения по банкови и/или търговски заеми .

г) Информация за съществени задължения на емитента за извършване на капиталови разходи

Групата няма задължения за извършване на капиталови разходи.


1.3. Структура на капитала на икономическата група на „Булвеста холдинг”АД
Собствения капитал на Групата към 31.12.2010г. е 3383 хил.лв. или той е увеличен с 7.12% спрямо края на 2009г. или с 241 хил.лв в абсолютен размер..

Най-голям дял заемат целевите резерви 1421 хил.лв., или 58% от собствения капитал.

Групата отчита 241хил.лв. печалба за 2010г., при 315 хил.лв. печалба за 2009г. и 341 хил.лв. за 2008г.
1.4. Информация относно прякото или непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание а дружеството.
„Ви-Веста холдинг” ЕАД притежава 386 681 /триста осемдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и една/ броя акции, представляващи 54 % от гласовете в общото събрание на “Булвеста Холдинг” АД. Дружеството може да оказва контрол върху емитента чрез Виктор Ангелов Серов, който е член на съвета на директорите на "Ви-Веста холдинг" АД
2. Основни рискове, пред които са изправени дружествата от икономическата

група на „Булвеста холдинг” АД
В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата са изложени на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителните директори и финансовите експерти на дружествата съгласно политиката, определена от Съвета на директорите.

По-долу са описани различните видове рискове, на които са изложени дружествата при осъществяване на търговските им операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
2.1.Пазарен риск

а.Валутен риск

Дружествата осъществяват своите сделки основно на вътрешния пазар. Те не са изложени на значителен валутен риск, защото почти всички техни операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Дружествата осъществяват основните си доставки в лева. Продажбите на готова продукция също са основно в лева на дружества от страната. Дружествата осъществяват и износ на готова продукция , като стремежът е да се договарят цени в евро.
2.2.Ценови риск

Дружествата от икономическата група на „Булвеста холдинг”АД не са повлияни от специфичен ценови риск, свързан с внос на материали, тъй като такива сделки се осъществяват по изключение и за минимални количества. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на стоките/услугите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.2.3. Кредитен риск

Финансовите активи на дружествата са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружествата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Дружествата нямат значителна концентрация на кредитен риск. Тяхната политика е да договарят кредитен период по-дълъг от 30 дни или 60дни само на клиенти, които имат дълга търговско сътрудничество с дружествата.

За останалата част от клиентите - плащанията от продажбите се извършват предимно по банков път с предплащане.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружествата. За целта ежедневно се прави преглед от /финансово-счетоводния отдел / на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.


2.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата да не бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Те провеждат консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържат оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. За да контролират риска дружествата следят за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Текущо своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводните отдели и ръководството на всяко едно от тях, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.


2.5. Риск на лихвоносните парични потоци
Дружествата нямат значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

За останалите финансови пасиви дружествата не са изложени на лихвен риск, защото те са обичайно търговски и безлихвени.

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.
3. Важни събития след датата, към която е съставен годишния консолидиран финансов отчет.

За периода от съставянето на годишния консолидиран отчет към м. март 2011г. не са настъпили значителни важни събития в икономическата група на „Булвеста холдинг” АД.


4. Описание на развойната дейност на емитента.

През 2010г., в икономическа група на "Булвеста холдинг" АД, „Перла”АД направи няколко нови разработки, различни модификации и подобрения по собствени изделия селскостопански машини.


5. Данни за вероятното бъдещо развитие на Групата:

5.1. Данни за основните тенденции в продажбите.

Приходи, разходи и печалба.

Обобщените резултати за приходи от дейността, разходи за дейността, общи приходи, общи разходи, оперативна печалба, счетоводна печалба и нетна печалба на 2-те дъщерни дружества проекта на плана за 2011 година са следните:


в хил.лв.

Показатели

План 2010г.

Отчет 2010г.

План 2011г.

Приходи от дейността

5166

4328

4870

Разходи за дейността

4620

4011

4450

Оперативен маржин

546

317

415

Общо приходи

5170

4624

4882

Общо разходи

4624

4018

4455

Счетоводна печалба преди малцинственото участие

546

606


385

Планираните приходи от дейността в размер на 4870 хил. лв. за 2011 г. са с 12,52 % повече от отчетените приходи от дейността за 2010 г. Предвид световна финансова криза, ръководителите на предприятията в консолидацията на Булвеста холдинг АД са предложили малко по-високи проценти по отношение на приходите от продукция и респективно на разходите.

Тук трябва да отбележим, че планираните приходи включват 3306 х.лв. от производството на дървообработващи машини на „Перла”АД и 1022 хил.лв. на „Бронз” ООД.
Планираните общи приходи в размер на 4882 хил. лв. за 2011 г. са с 5,58% по-високи от отчетените за 2010 г.

Планираните разходи за дейността в размер на 4450 хил. лв. за 2011 г., те са увеличени с 10,95% от отчетените за 2010г. Отново следва да се отбележи, че прогнозата включва производството на дървообработващи машини на „Перла”АД - 3306 хил.лв или с 207 х.лв. по-малко от изминалата 2010 година. Очакваният ръст на разходи за дейността е с 1,57% по-малък от заложения ръст при приходите от дейността. Това показва, че дружествата планират повишаване на ефективността на основната им дейност.


Планираните общи разходи в размер на 4455 хил.лв. за 2011г. са в повече с 10,88% от отчетените общи разходи за 2010г. Не се очаква съществен ръст на производството.
Прогнозите за 2011г. са на база очакванията:

- да бъде продължен процеса по пренасочване на производството на "Бронз”ООД към производство на резервни части и нестандартно оборудване с цел завземане на нови пазарни ниши, както и увеличение на износа.

- Перла”АД да внедри нови изделия, да усъвършенства произвежданите в момента по отношение на цена, функционалност и дизайн, да се търсят пазари извън територията на Република България.

За 2011 год. планираната счетоводна печалба е 385 хил.лв. т.е. с 221 хил.лв. по-малко в сравнение с 2010г.


Инвестиции
План за инвестиции през 2011 г. :

"Перла" АД - 360 хил.лв- 192 хил. за закупуване на нови машини и оборудване; за Програмен обработващ център 168 хил.лв.;

„Бронз" ООД 50 хил.лв. - ремонт на адм.сграда, битовите помещения и частичен ремонт на покрива на столовата със собствени средства
5.2. Планове за изграждане, разширяване или подобряване на оборудването.

"Булвеста холдинг" АД оперира с ограничено офисно и компютърно оборудване, но за сега то е достатъчно, поради което не се налага през прогнозната 2011 година закупуването на ново, за разширяване или подмяна на съществуващото.


6. Получени възнаграждения от членовете на Съвета на директорите през 2010г.

През отчетната 2010год. на членовете на СД са начислени общо следните възнаграждения:


Виктор Ангелов Серов – 17760.00 лв., като член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството.

Красимир Петков Коцев - 5760.00 лв., като член на СД.


7. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции на „Булвеста холдинг”АД.

Членовете на Съвета на директорите не са извършвали сделки със собствени акции на дружеството през 2010г.

„Булвеста холдинг” АД притежава 106034 бр. акции в „Перла” АД или 60,59 % от общия капитал на дружеството.

„Булвеста холдинг” АД е съдружник в „Бронз” ООД с дял - 499700лв. или 78,41%.


8. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Към 31.12.2010г.


Виктор Ангелов Серов притежава пряко или непряко над 25% от дяловете или акциите с право на глас в следните други дружества:


N

дружество

%

вид притежание

1.

Ви-Веста Холдинг ЕАД

100.00

пряко

2.

Ин-Пропъртис АДСИЦ

57.94

29.65


чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД,

ЗОК Надежда3.

Ви-Веста Инвест АД

77.41

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

4.

Ви-Веста Инвест АД

0.03

пряко

5.

Ви-Веста Инженеринг АД


48.68

0.21


чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

пряко


6.

Б.Б.Б. Газ АД

26.25

чрез Бриз АД

7.

КМВ Видена АД

99.52

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

8.

Бетатур ООД

Бетатур ООД70.34

29.27


чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

чрез Булвеста Холдинг АД9.


Бронз ООД


78.41

чрез Булвеста Холдинг АД21.59

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

10.

„ВЕСТ ТВ“ АД

75.89

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

12.

Буленерджи ЕАД

100.00

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

13.

Перла АД

60.59

чрез Булвеста Холдинг АД

14.

Бриз АД

50.40

чрез Булвеста Холдинг АД

15.

Траконс Комерс ЕООД

100.00

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

20.

ЗОК Надежда АД

87.20

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

21.

„Служба по трудова медицина

/СТМ/ Надежда” ЕООД100.00

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

22.


„Българска Охранителна

Компания-Б.О.К.”АД.99.52

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

23.

„Съненерджи БГ“ ЕООД

100.00

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

24.

„Бронз ТМ“

49,99

чрез Ви-Веста Холдинг ЕАД

От членовете на СД на "Булвеста холдинг" АД : 1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице притежава повече от 25% от капитала на "Ви-Веста холдинг" ЕАД;

Виктор Ангелов Серов участва в управителните органи на следните дружества:

- Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Булвеста холдинг" АД и „Ви Веста холдинг“ АД

- Председател на съвета на директорите на "Перла" АД, „Бриз" АД, „Ви-Веста Инженеринг”АД, Ин-пропъртис” АДСИЦ, „КМВ Видена“ АД, „Буленерджи” ЕАД, „ВЕСТ ТВ“ АД, „Българска Охранителна Компания-Б.О.К.”АД, ЗОК Надежда

- Управител на Бетатур ООД, Бронз ООД, „Съненерджи БГ“ ЕООД, „Служба по трудова медицина /СТМ/ Надежда ЕООД

- Прокурист – „ЗОК Надежда“ АД, Медицински центрове „Надежда” АД, „Ви-Веста Инвест”АД .

2. "Ви-Веста Xолдинг" ЕАД притежава повече от 25 % от капитала на следните дружества “Булвеста Холдинг” АД, ”Ви-Веста Инвест” АД, “Ви-Веста Инженеринг” АД, ”Буленерджи” ЕАД, “КМВ Видена” АД, “Ин-пропъртис” АДСИЦ, ЗОК"Надежда" АД; „Траконс Комерс” ЕООД, „Бетатур” ООД, „ВЕСТ ТВ“ АД, „Служба по трудова медицина /СТМ/ Надежда” ЕООД, ”Българска Охранителна Компания-Б.О.К.”АД, „Съненерджи БГ“ ЕООД.

3. "Ви-Веста Холдинг" ЕАД участва в управителните органи на следните дружества “Булвеста Холдинг”АД, “Ви-Веста Инженеринг” АД,“Ин-пропъртис” АДСИЦ; ”Буленерджи” ЕАД, “КМВ Видена” АД, „ВЕСТ ТВ“ АД, „Съненерджи БГ“ ЕООД .


 • „Съюза на инвалидите в България” не участва в други акционерни дружества като акционер с дялово участие над 25% и не е член на СД на друго акционерно дружество.


9. Сделки по чл.240 б.от Търговския закон.

„Булвеста холдинг”АД и дъщерните дружества не са сключвали сделки извън обичайната им дейност или такива, съществено отклоняващи се от пазарните условия.


Считано от 31.05.2010г. акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса - София, Неофициален пазар на акции, сегмент „В“, с борсов код: 5BV. На основание чл. 8, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия на БФБ, емисията акции издадени от Булвеста Холдинг АД-гр.София са преместени служебно на Неофициален, пазар на акции, сегмент „В", във връзка с това, че емисията не отговаря на критериите на чл. 40, ал. 3 от същите правила.

Считано от 01 юли 2010г. „Булвеста Холдинг”АД разкрива регулирана информация на новата си електронната страница - www.bulvesta-bg.com.В: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 10

  към чл. 32, ал. 1, т. 2,


чл. 35, ал. 1, т. 2
и чл. 41, ал. 1, т. 2
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006
в сила от 1.01.2007 г.)


 1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги , с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

И през 2010год. продължава действието на договора с Перла АД от 01.10.2007г. под формата на комисионна услуга, подпомагаща реализацията на продукцията на предприятието на стойност 93хил.лв. за година. /раздел I от настоящия доклад/.

 1. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

Приходите на Булвеста холдинг АД са изцяло от вътрешен и за вътрешен пазар. Те са описание в раздел I от настоящия доклад.


 1. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Булвеста холдинг”АД.

Няма

 1. Сделки, сключени между емитента и свързани лица.

Договор с „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД от 23.11.2010г.,чрез който публичното дружество прехвърли собствеността върху притежаваните от него 7108 /седем хиляди сто и осем/ броя акции с номинална стойност 1,00 лев, представляващи акционерно участие на „Булвеста Холдинг” АД в капитала на “Албена-С” АД- гр.Сливен на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД.

През 2010г. „Булвеста холдинг”АД продължава договора с „Перла” АД за подпомагане дейността на дъщерното дружество за реализиране на по- високи продажби.

Дружеството не е сключвало сделки, извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2010г. дружеството има договор с Ви-Веста Холдинг ЕАД за административно- правно обслужване и наем.
Извършени са следните сделки със свързани лица:31.12.2009 г.

31.12.2010г.
Продажба на услуги:


„Перла”АД

65

93
“Ви Веста Холдинг”ЕАД

20

-
„Бертекс”АД

-

-
„Бриз” АД

-

-85

9331.12.2009г.

31.12.2010г.
Покупка на услуги


“Ви Веста Холдинг”ЕАД

24

2424

24

Разчети със свързани лица.Разчети произтичащи от продажба/покупка на стоки/услуги и дялови участия.
31.12.2009 г.

31.12.201.
Вземания от свързани лица


„Ви-Веста Холдинг”ЕАД

256

237
„Бронз ООД”

65Други

17

5
Вземания по служебни аванси

8


346

242


Задължения към свързани лица

31.12.2009 г.

31.12.201.
Ви- Веста холдинг ЕАД

71

77
Бронз

-

52
Задължения по дивиденти

-

-
Други

-

-71

129 1. Информация за събития и показатели с необичаен за „Булвеста холдинг”АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

В дружеството не са настъпвали събития с необичаен характер.


 1. Сделки, водени извънбалансово- няма.

 2. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

През отчетната финансова година дружеството не е извършило инвестиции.


 1. През отчетния периодБулвеста холдинг”АД или дъщерно дружество на компанията не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели или заемополучатели.
 1. През отчетния период дружеството не е извършвало нова емисия ценни книжа.

 2. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Прогнозите, които дружеството бе заложило и през 2010год. /запазване или повишаване на финансовия резултат от 2009 год./ не се оправдаха в пълен размер поради спада на производството на дъщерните дружества предвид настъпилата световна икономическа криза.


11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Управлението на финансовите ресурси на дружеството се извършва успешно и те обслужват задълженията. „Булвеста холдинг” АД не е изложено на евентуални заплахи.


12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

В условията на финансова и икономическа криза дружеството извършва сериозна преоценка на своите инвестиционни намерения.


13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Булвеста холдинг” АД и на неговите дъщерни дружества.


14. Информация за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции на емитента, включително акции, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа. – предоставена в т.8 от настоящия доклад.
Членове на Съвета на директорите:

1.Виктор Ангелов Серов – Председател на „Булвеста холдинг” ЕАД – не притежава акции;

2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД – притежава 386 681 бр.

3. „Съюз на инвалидите в България” – притежава 1444 бр.


15. На дружеството не са му известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.
16. Дружеството към 31.12.2010г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най- малко 10% от капитала.
17. Данни за Директора за връзки с инвеститорите:

Иванина Лечева – тел. 02/962-87-68

1700 гр. София, кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново № 999; е-mail: b.v.h@vivesta-bg.com
18. Промени в цената на акциите на дружеството.

Съществени промени в цената на акциите на дружеството няма. През отчетния период тя e 1,47лв.Дата: 22 март 2011г. Изп.директор:

……………

/В. Серов/
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница