Доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"Дата26.03.2017
Размер200.52 Kb.
ТипДокладЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдещеОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Приложение Н
Образец на доклад за

фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по

договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

2007-2013 г.
Съдържание

1. Работно задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ по Оп "развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ Error: Reference source not found

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ОБХВАТ НА РАБОТАТА - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Error: Reference source not found


2

1. Работно задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 3

Настоящият документ представлява Работно задание (РЗ), с което „Бенефициентът” <име на Бенефициента> се съгласява да ангажира „Одиторът” <име на одитора> да извърши проверка на разходи и да изготви доклад във връзка с договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”< име и номер на договора>. Договарящият орган не е страна по настоящото споразумение. 3

Приложение 1: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ [ Долната таблица се попълва от Бенефициента и се прикачва като приложение 1 към РЗ, за да се използва от Одитора] 6

Приложение 2 : ОБХВАТ НА РАБОТАТА - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7


Точка 1 се попълва от Бенефициента и се съгласува с Одитора

Точка 2 се предоставя от Одитора

1. Работно задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Настоящият документ представлява Работно задание (РЗ), с което „Бенефициентът” <име на Бенефициента> се съгласява да ангажира „Одиторът” <име на одитора> да извърши проверка на разходи и да изготви доклад във връзка с договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”< име и номер на договора>. Договарящият орган не е страна по настоящото споразумение.


1.1 Отговорности на страните по споразумението

Бенефициент” е организацията, която получава безвъзмездното финансиране и която е подписала Договора за безвъзмездна помощ с Договарящия орган.  • Бенефициентът се ангажира да предостави Финансов отчет за финансираната по Договора за безвъзмездна помощ Дейност, както и да гарантира, че този отчет може надлежно да се съгласува със система за счетоводна отчетност на бенефициента и свързаните с нея счетоводни регистри.

  • Бенефициентът приема, че способността на Одитора да изпълнява процедурите по настоящото споразумение практически зависи от Бенефициента, който се ангажира да предостави пълен достъп до персонала си, както и до счетоводните си и други релевантни документи.

Одиторът следва да извърши предварително договорените процедури, както са изложени в настоящото РЗ, и да предостави на Бенефициента доклад за констатации.

  • Одиторът е член на < да се уточни името на националната счетоводна или одиторска организация или институцията, където членува одитора >. Дори тази организация да не е член на Международната федерация на счетоводителите – IFAC , одиторът е длъжен да поеме задължение в съответствие с приложимите за IFAC стандарти и етика.

1.2 Предмет на споразумението

Предмет на настоящото споразумение е финален Финансов отчет във връзка с Договора обхващащ периода < от дата/месец/година до дата/ месец/ година >. Информацията, както финансовата, така и нефинансовата, която подлежи на потвърждение от Одитора, представлява информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от Бенефициента във Финансовия отчет са възникнали, както и че са точни и допустими. В приложение 1 от настоящото РЗ се съдържа преглед на най-важната информация по отношение на Договора за безвъзмездна помощ и въпросната дейност.1.3 Основание за споразумението

Бенефициентът се задължава да предостави на Договарящия орган доклад за потвърждаване ха разходите, изготвен от външен одитор, в подкрепа на заявеното плащане от страна на Бенефициента съгласно чл. 15 от Общите условия на Договора за безвъзмездна помощ. Ръководното лице от страна на Комисията изисква този доклад при извършване на плащането, заявено от Бенефициента, което зависи от реалните констатации в доклада.1.4 Вид и цел на споразумението

Настоящото представлява споразумение за извършване на конкретни предварително съгласувани процедури по отношение потвърждаването на разходи във връзка с Договора за безвъзмездна помощ. Целта на това потвърждаване на разходи е Одиторът да удостовери, че заявените от Бенефициента във Финансовия отчет разходи по финансираната от Договора за безвъзмездна помощ дейност са настъпили (реалност), както и че са акуратни(точни) и допустими и да предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации във връзка с извършените договорени процедури. Допустимост означава, че предоставените по силата на безвъзмездната помощ средства са разходени в съответствие с условията на Договора за безвъзмездна помощ.

Тъй като настоящото споразумение не представлява ангажимент за изразяване на сигурност, Одиторът не изразява одиторско мнение или сигурност. Договарящият орган постига сигурност като си прави собствени изводи на базата на констатациите в изготвения от Одитора Финансов отчет и свързаното с него искане за плащане от страна на Бенефициента.

1.5 Обхват на работа

1.5.1 Одиторът се задължава да спазва споразумението съгласно това РЗ, както и:

- съгласно Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС;

- в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс.

1.5.2 Условия на Договора за безвъзмездна помощ

Одиторът удостоверява, че предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ, изложени в чл.1.2. от Договора.

1.5.3 Планиране, процедури, документация и доказателствен материал

Одиторът следва да планира работата си по начин, който да гарантира извършването на ефективното потвърждаване на разходите. За тази цел той следва процедурите, описани в приложение 2 от настоящото РЗ и използва събираните в хода на изпълняване на тези процедури доказателства като основа за доклада за фактически констатации. Одиторът трябва да документира фактите, които са важни за предоставянето на доказателства в подкрепа на доклада за фактически констатациите, както и доказателства, че дейността е извършена в съответствие с МССУ 4400 и настоящото РЗ.1.6 Отчетност

Работното задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ трябва да описва целта и предварително съгласуваните процедури на споразумението достатъчно подробно, така че Бенефициентът и Договарящият орган да могат да разберат същността и обхвата на извършените от Одитора процедури. Използването на формата за отчет, добавен като Приложение IV от Общите условия, е задължително

1.7 Други термини

[ Бенефициентът и одиторът могат да използват тази точка да добавят други специфични термини като одиторски такси, загуби и юридическо обезпечаване)


Приложение 1: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ [ Долната таблица се попълва от Бенефициента и се прикачва като приложение 1 към РЗ, за да се използва от Одитора]

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Номер и дата на договора за безвъзмездна помощ
Име на договора за безвъзмездна помощ
Държава
Бенефициент

<пълното име и адрес на Бенефициента според Договора >

Начална дата на проекта
Крайна дата на проекта
Обща стойност на допустимите разходи по проект
Максимална стойност на безвъзмездната помощ
Процент на безвъзмездната помощ
Обща стойност на допустимите разходи по отчет
Стойност на безвъзмездната помощ по отчет
Размер на авансово получени суми

(ако е приложимо)
Размер на получени суми по междинни плащания

(ако е приложимо)
Стойност на искането за плащане
Договарящ орган
Одитор

<име и адрес на одиторската фирма и име/позиция на одиторите >

Приложение 2 : ОБХВАТ НА РАБОТАТА - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Одиторът изготвя и изпълнява програмата си за потвърждаване на разходите съгласно целта и обхвата на настоящото споразумение, както и описаните по-долу процедури. При изпълняване то на тези процедури Одиторът може да използва техники като събиране на сведения и анализ, изчисляване, сравнение, други проверки за вярност, наблюдение, проверка регистри и документи, проверка на активи и получаване на потвърждения.

От тези процедури Одиторът придобива достатъчно количество от нужната потвърждаваща информация, която му позволява да изготви доклад за фактически констатации. За тази цел той може да използва насоките, дадени в Международен одиторски стандарт 500 „Одиторски доказателства” и по-специално параграфите, отнасящи се до информацията, която трябва да е „достатъчна и подходяща”. Одиторът следва да се позове на професионалната си преценка по отношение на това кое представлява достатъчно и подходящо одиторско доказателство за потвърждаване в случаите когато прецени, че дадените в МОС 500 насоки, условията на Договора за безвъзмездна помощ, както и РЗ на настоящото споразумение не са достатъчни.1 Постигане на достатъчно разбиране на Дейността и условията на Договора за безвъзмездна помощ

Одиторът постига достатъчно разбиране по отношение на условията на Договора за безвъзмездна помощ като го преглежда заедно с прикачените към него приложения и друга релевантна информация, както и посредством запитване към Бенефициента. Одиторът трябва да получи копие от оригиналния Договор за безвъзмездна помощ заедно с приложенията.

Одиторът трябва да обърне специално внимание на Приложение I от Договора за безвъзмездна помощ, който съдържа Описание на дейността, Приложение II - Общи условия за финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” договори за безвъзмездна финансова помощ. Неспазването на горните правила прави разходите недопустими за финансиране от Общността. Тези правила се отнасят до всички договори за безвъзмездна финансова помощ, но правилата за националността и за произхода може да варират в зависимост от правната основа на договора за безвъзмездна финансова помощ. Ако Одиторът установи, че условията подлежащи на потвърждение не са достатъчно ясни, следва да поиска пояснение от Бенефициента.

2 Процедури по потвърждаване на допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във Финансовия отчет за Дейността

2.1 Общи процедури

2.1.1 Одиторът потвърждава, че Финансовия отчет отговаря на условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и по специално на чл.2 от Общите условия.

2.1.2 Одиторът проверява дали Бенефициента е действал в съответствие с правилата за водене на счетоводство и регистри по отношение на Договора за безвъзмездна финансова помощ и по-специално в съответствие с чл. 14 от Общите условия. Целта на горното е следната:

- да се прецени дали е постижимо резултатното и ефективно потвърждаване на разходите във връзка с Финансовия отчет; и

- да се докладва за важни изключения и слабости по отношение на изискванията за водене на счетоводството, регистри и документация, така че Бенефициентът може да предприеме последващи мерки с оглед да се коригира и подобри работата в оставащото време за изпълнение на Дейността.

2.1.3 Одиторът съгласува информацията от Финансовия отчет със счетоводната система и регистри на Бенефициента (например предварителен баланс, главна счетоводна книга, подведомости и други)

2.1.4 Одиторът удостоверява, че са били използвани точни обмени курсове при преобразуването на валутата, където е това е приложимо, и съгласно условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и по-специално чл. 13.9 от Общите условия.

2.2 Съгласуваност на разходите с бюджета и аналитичен преглед

Одиторът извършва аналитичен преглед на разходните пера във Финансовия отчет и :

- потвърждава, че бюджетът във Финансовия отчет отговаря на бюджета в Договора за безвъзмездна финансова помощ (автентичност и оторизация на първоначален бюджет), както и че направените разходи са били предвидените в бюджета на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

- потвърждава, че поисканата от Бенефициента обща сума за плащане не надхвърля максималния размер на безвъзмездна финансова помощ, описан в чл. 3.2 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

- потвърждаване, че всички поправки и допълнения към бюджета на Договора за безвъзмездна финансова помощ са в съгласие с условията за извършване на подобни поправки (вкл. където е приложимо, изискването за допълнение/адендум към Договора за безвъзмездна финансова помощ), както са заложени в чл. 8 от Общите условия.

- потвърждава, че условията за реализиране на печалба са били спазени.2.3 Подбор на разходи за потвърждаване

2.3.1 Бюджетни раздели, разходни пера и позиции

Разходите, заявени от Бенефициента във Финансовия отчет, са представени в описаните в него бюджетни раздели, които могат да се разбият на бюджетни пера

Разходните пера принципно може да се разбият на индивидуални разходни позиции или класове от разходни позиции със същите или подобни характеристики. Видът и характерът на подкрепящите доказателства (например плащане, договор, фактура и т.н.) и начинът, по който са отразени разходите (например записки в книга за текущи сметки) варират заедно с вида и характера на разходите, както и свързаните с тях дейности или транзакции. Във всички случаи обаче разходните позиции отразяват счетоводната (или финансова) стойност на съответните дейности или транзакции независимо от вида и характера им.

2.3.2 Подбор на разходни позиции

Стойността трябва да е най-важният фактор, който Одиторът използва при подбор на разходните позиции или класове от позиции с цел потвърждаване. Той следва да подбере позиции с високи стойности с оглед гарантирането на адекватно покритие на разходите.

Освен това Одиторът следва да приложи собствената си преценка при подбор на конкретни разходни позиции или класове от тях. Той може да използва различни фактори, като например познанията във връзка със съответната дейност и характеристиките на разходните категории, класовете и разходните позиции подлежащи на потвърждение, например позиции, които са необичайни, съдържат потенциален риск или опасност от грешки.

2.4 Потвърждаване на разходите

Одиторът потвърждава разходите и докладва за всички изключения , които произтичат от това потвърждение. Изключенията при потвърждението са всички отклонения при потвърждението, констатирани в процеса на изпълнение на процедурите от настоящото приложение. Във всички случаи Одиторът оценява финансовото въздействие на изключенията по отношение на недопустимите разходи. Например: ако Одиторът установи изключение във връзка с правилата за обявяване на поръчки, той преценява степента, до която това изключение е довело до недопустими разходи. Одиторът докладва за всички установени изключения, включително и за онези, чието финансово въздействие не може да премери. След като е подбрал разходните позиции, Одиторът ги потвърждава като ги подлага на тест за изброените по- долу критерии.

2.4.1 Допустимост на преките разходи

Одиторът удостоверява допустимостта на преките разходи съгласно условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и по- специално чл. 12 от Общите условия. Той потвърждава, че тези разходи:

- са необходими за извършване на дейността. С други думи Одиторът потвърждава, че даден разход, свързан с дадено действие или транзакция, е направен точно за постигане на целта на дейността и че е бил необходим във връзка с обвързаните с нея дейности и цели. Одиторът потвърждава също така, че преките разходи са осигурени в бюджета на Одиторът удостоверява допустимостта на преките разходи съгласно условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и са в съзвучие с принципите на доброто финансово управление и в частност със съответствието между стойността и пари и с рентабилността;

- действително са били направени от страна на Бенефициента по време на периода на изпълнение на Дейността,

- са записани в сметка на Бенефициента и са разпознаваеми, удостоверими и подкрепени от доказателствен материал в оригинал.

Одиторът взима предвид също така и недопустимите разходи. В тази връзка той удостоверява по-конкретно дали тези разходи включват определени данъци, в т.ч. и ДДС. Ако случаят е такъв, то Одиторът проверява дали Бенефициента не може да си върне тези данъци и дали приложимите закони, правила и практики в съответната държава позволява покриването на тези данъци в разходите.

2.4.2 Точност и регистрация

Одиторът потвърждава, че свързаните с дадено действие или транзакция разходи са били надлежно и точно регистрирани в счетоводната система на Бенефициента и описани във Финансовия отчет, както и че са подкрепени от подходящите доказателства и документи. Това включва правилна преценка и употребата на правилните обмени курсове.

2.4.3 Класификация

Одиторът потвърждава, че свързаните с дадено действие или транзакция разходи са били класифицирани под правилния бюджетен раздел и перо на Финансовия отчет.

2.4.4 Реалност (възникване/наличие)

Одиторът прилага професионалната си преценка при събиране на достатъчни и подходящи доказателства за потвърждение по отношение на това дали разходите са възникнали (реалност и качество на разходите) и където е приложимо дали съществуват активи. Той потвърждава реалността и качеството на разходите свързани с дадено действие или транзакция посредством проверка на доказателствата за свършената работа, получени стоки или представени услуги своевременно, с приемливо и предварително одобрено качество и на разумни цени.

2.4.5 Съответствие с правилата за възлагане на поръчки (ако е приложимо)

Одиторът проверява кои правила за възлагане на поръчки са приложими за даден бюджетен раздел, перо, клас от разходните позиции или дадена позиция. Одиторът удостоверява дали Бенефициента е спазил тези правила и дали въпросните разходи са допустими. Ако одиторът открие случаи на неспазване на правилата за възлагане на поръчки, той докладва за техния характер, както и за финансовото им въздействие по отношение на недопустимостта на разходите.

2.4.6 Административни(непреки) разходи

2.4.7 Непредвидени разходи2.5 Потвърждаване на покритието на разходи

Одиторът прилага изложените по-долу принципи и критерии при планирането и извършването на процедурите по потвърждаване на разходи от раздели 2.3 и 2.4 по-горе. Това му позволява да рационализира работата си във връзка с потвърждаването.

Потвърждаването от страна на Одитора и потвърждаването на покритието на разходните позиции не означава непременно пълно и изчерпателно потвърждаване на всички разходни позиции, които са включени в даден бюджетен раздел или перо. Одиторът трябва да гарантира провеждането на систематично и представително потвърждаване, но, в зависимост от определени условия, той може да достигне до задоволителни потвърждаващи резултати относно даден бюджетен раздел или перо като прегледа само избрани разходни позиции.

Одиторът може да приложи извадкови техники от статистиката за потвърждаването на един или повече бюджетни раздели или пера от Финансовия отчет. За тази цел той проверява доколко разходните пера или класове от разходни позиции в рамките на дадено перо са подходящи и достатъчно големи ( т.е. трябва да са съставени от голям брой позиции) за конституиране на една ефективна статистическа извадка. Това позволява на Одитора да получи и оцени потвърждаващите доказателства, за да си направи изводи на базата на общата популация, от която е взета извадката. Одиторът може да използва насоките дадени в МОС 530 „ Извадкова проверка и други селективни процедури за тестване” на МФС.

2.5.1 Съотношение на покритието на разходи ( СПР/ Expenditure Coverage Ratio (‘ECR’)

Съотношението на покритието на разходи (СПР) представлява общата сума на разходите, потвърдени от Одитора, изразена като процент от общата сума на разходите, дадена от Бенефициента във Финансовия отчет и заявена от него за приспадане от общата сума за предварително финансиране по Договора. Одиторът гарантира, че общото СПР е поне 65%. Той прави селекция на разходни позиции. Ако Одиторът установи процент на изключения по-малко от 10% от общата сума на потвърдените разходи, той финализира потвърждаващите процедури докато СПР достигне поне 85%. След това той финализира потвърждаващите процедури и продължава с докладването независимо от вече установения общ процент на изключенията. Одиторът гарантира, че СПР за всеки бюджетен раздел и перо във Финансовия отчет е поне 10%.2.6 Потвърждаване на приходи от Дейността

Одиторът потвърждава, че приходите ( в т. ч. , но не ограничаващи се с грантове и субсидии, получени от други донори, както и приходи, генерирани от Бенефициента в контекста на Дейността), са били правилно разпределени към предмета на дейността на Договора и правилно оповестени във Финансовия отчет. Тъй като настоящото споразумение не представлява одит, Одиторът не се задължава да оценява целостността на приходите.2. Доклад за фактически констатции относно проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП "развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
<Име на договарящия>, < Позиция>

< Име на Бенефициента>

<Адрес >
< дата/месец/година >

Уважаеми/ма < име на договарящия>

В съответствие на нашия договор от < дата/месец/година > с < Име на Бенефициента > “Бенефициента” и условията посочени в указанията (Анекс 1 от този доклад), ние предоставяме нашия доклад за Фактическите констатации (“Докладът”), във връзка със съпътстващия го Финансов доклад, който Вие предоставихте за периода от <дата/месец/година - дата/месец/година > (Анекс 2 на Доклада). Вие пожелахте определени процедури да бъдат проведени във връзка с Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ[име и номер на договора). Докладът се състои от това писмо и детайлите на Доклада представени в Глави 1 и 2.

Цели

Нашето задължение беше свързано с представянето на предварително съгласувани процедури отнасящи се до верификация на разходите определени на база Договора за получаване на безвъзмездна помощ между Вас и Договарящия орган. Това включва извършване на определени установени процедури, резултатите от които Договарящият орган използва, за да направи изводи от извършените от нас процедури.

Основната цел от верификацията на разходите е одиторът да потвърди, че разходите описани във Финансовия отчет са действително извършени, акуратни и допустими и да предостави на Бенефициента Доклад, изготвен на база на предварително съгласувани процедури. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и точно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока и условията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна помощ

Обхват на работа

Нашето задължение е в съответствие със съблюдаването на :

- Работното задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ:

- Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС

- в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс.

Както вече беше отчетено, ние имахме задължение единствено да представим процедурите заложени в Работното задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ и да докладваме за установените фактическите констатации на база тези процедури в глава 3 от този Доклад.

Обхватът на предварително съгласувани процедури е ясно определен от Договарящия орган и представянето им е единствено с цел да се подпомогне Договарящия орган в констатирането кои разходи заявени от Бенефициента във Финалния отчет са действително извършени, акуратни и допустими.

Тъй като процедурите изпълнени от нас не представляват нито одит нито са преглед направен в съответствие с Международните стандарти за одит или Международните стандарти за преглед на договореностите, ние не изразяваме никаква увереност в придружаващия Финансов доклад.

Ако сме предприели допълнителни процедури или сме извършили одит или сме преразгледали финансовите отчет на Бенефициента в съответствие с Международните стандарти за одит, то други факти може да са станали известни на вниманието ни, които ще Ви бъдат съобщени.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Докладът съдържа информация предоставена ни от ръководството или получена и извлечена от информационната и счетоводна система на Бенефициента. Ние получихме и допълнителни устни разяснения от ръководството на предприятието- Бенефициент, които не считаме за необходимо да излагаме в писмена форма в настоящия Доклад.Фактически констатации

Общата изразходвана сума, която е предмет на верификация възлиза на лв.

Коефициентът на покритие на разходите е . Този коефициент представлява общата изразходвана сума, верифицирана от нас като процент от общите разходи, които са обект на верификация. Последната сума е равна на общо изразходваната сума декларирана от Бенефициента във Финансовия отчет и в Искането за плащане<дата/месец/година>, където е приспаднато собственото съфинансиране.

На база на договорените процедурите, които сме извършили, ние откриваме, че сумата от лв. се явява недопустима. Детайлите, касаещи нашите фактически констатации включително кратка таблица на разходите, като не са приемливи са представени в Глава 2 на този доклад.Предназначение на Доклада

Този доклад е единствено за целите обяснени по - горе

Този доклад е изготвен единствено за поверителна употреба от Бенефициента и Договарящия орган и само с цел представяне на Договарящия орган във връзка с изискванията определени в чл. 13 и чл.14 от Общите условия. Докладът не е обвързан с други цели на Бенефициента и Договарящия орган и не би трябвало да бъде предоставен на други страни. Договарящият орган може да предостави Доклада само на други органи и институции, които имат законово право на достъп до него, каквито са в случая ЕК, Европейската служба за борба с измамите и Европейски съд на одиторите.

Този доклад се отнася само до Финансовият отчет уточнен по-горе и не обхваща никакви баланси на облагодетелстваното лице.

Очакваме да обсъдим нашия Доклад с Вас и с удоволствие ще предоставим всяка допълнителна информация или помощ, която може да е необходима.

С уважение<дата месец година >

<Име на Одитора>

Подробен доклад

Глава 1 Информация за Договора и Дейността

(В главата се включва описание на Дейността и основните положения, заложени в Договора, изпълнението на проекта и ключова финансова информация.Одиторът трябва да представи таблицата „ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ” като приложение към РЗ. Информацията, съдържаща се в таблицата трябва да е потвърдена от Одитора)Глава 2 Представени процедури и фактически констатации

Ние сме задължени да представим предварително одобрени процедури в Работното задание за проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ < име и номер на договора/ дейността > (Виж приложение 1). Фактическите констатации от тези процедури са изложени по-долу.

[Описание на резултатите от договорените процедури.]

1. Постигане на достатъчно разбиране на Дейността и условията на Договора за безвъзмездна помощ

2. Процедури по потвърждаване на допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във Финансовия отчет за Дейността

2.1 Общи процедури

2.2 Съгласуваност на разходите с бюджета и аналитичен преглед

2.3. Подбор на разходи за потвърждаване

2.4. Потвърждаване на разходите

2.4.1 Допустимост на преките разходи

2.4.2 Точност и регистрация

2.4.3. Класификация

2.4.4 Реалност (възникване/наличие)

2.4.5 Съответствие с правилата за възлагане на поръчки ( ако е приложимо)

2.4.6. Административни(непреки) разходи

2.4.7. Непредвидени разходи

2.5. Потвърждаване на покритието на разходи

2.5.1 Съотношение на покритието на разходи

2.6. Потвърждаване на приходи от Дейността


Приложение 1 Работно задание

Приложение 2 Финансов отчет, предоставен от БенефициентаКаталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница