Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№81/2006г на „огняново к", вз „огняново"страница1/5
Дата21.01.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОС ТИТЕ ПО КР№81/2006г. на „ОГНЯНОВО К”, ВЗ „ОГНЯНОВО”

ОГНЯНОВО К” АДВАРОВ ЗАВОД “ОГНЯНОВО”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО
ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО”

Землище на с. Огняново, община Пазарджик
за 2008година

Февруари , 2009 год.3.1 Увод

Инсталация: “ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО”

Адрес: ЗЕМЛИЩЕ НА с.Огняново, община Пазарджик

Регистрационен номер на КР: 81/2005 год.

Дата на подписване на КР: 17.04.2006 год.

Дата на влизане в сила на КР 10.05.2006 год.

Оператор на инсталацията : “ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД “ОГНЯНОВО”

Адрес на оператора: Землище на с. Огняново, община Пазарджик

Телефон/факс 03511 2561; факс 03511 2562; sbochev@plena-bg.com

Лице за контакти: Стефан Бочев

Адрес, тел., факс, e-mail: с. Огняново, п.к. 4417,

Факс 03511 2799, тел.03511 2561
 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Негасена вар се получава при изпичане на варовик в 10 броя шахтови пещи, групирани в 4 батерии. В ТСИ варовика се натрошава и пресява, като за пещите се използва фракция 50-100 мм. Чрез ГТЛ /гумено транспортни ленти/ варовика се транспортира до бункер, след което се изсипва в пещта. Като гориво се използват висококалорични въглища.

Изпечената вар с помощта на изваждащи устройства и ГТЛ се подава в бункери за негасена вар.

Другите продукти – хидратна вар, мляна вар, фракции инертни материали се получават от технологичния поток за производство на негасена вар. • Производствен капацитет на инсталацията:

Инсталация за производство на негасена вар в 10-те пещи - 274 т/ден; 100 000 т/год.

Годишно количиство произведена продукция за 2008г. –62608 т, в т.ч. пепелина 9371.861 т.
 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Отговорен за управлението на околната среда на завода е Директора.

Отговорен за изпълнение на условията от КР №81/2005 в завода е Началник производство.

За изпълнение на задачите, свързани с организацията, контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите и КР са определени съответни длъжностни лица.

Организационна структура на фирмата се разработва със СУОС и ще се прилага и през 2008г.
 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ Пазарджик

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция Източно беломорски район с център гр. Пловдив.
3.2. Система за управление на околната среда

Във фирмата има разработена и внедрена система за управление на околната среда, която се прилага и през 2008г.


Основните елементи на системата, определени в условие 5 на КР:

 • Структура и отговорности

В инструкциите са определени отговорностите и персонала за изпълнение на изискванията съгласно условията на КР.

Изготвени са списъци и заповеди на Директор Варов завод, с които са определени лицата, който ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.
 • Обучение:

Участие в семинари, организирани от МОСВ и БСК.

Обучение на ръководния състав по изискванията на КР и неговото прилагане

Обучение и повишаване квалификацията на персонала с включване на въпроси с изикванията на КР №81/2005.


 • Обмен на информация:

С контролните органи – РИОСВ, ИАОС и МОСВ.

Сродни предприятия.

Ръководството на ВЗ Огняново и мениджърския екип на “Огняново К”АД.

Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).
 • Документиране:

Създадена е организация по регистриране на технологични параметри,в съответствие със СУК -EN ISO 9001/2000г. както и заложените в изискванията на КР – записи в дневници.

Създадена е организация по регистриране на условията от КР по показатели – въздух, води, отпадъци.

На ръководния персонал е предоставен списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията.

Разработени са инструкции съгласно условията в КР и са определени отговорностите и персонала за изпълнение
 • Управление на документи

От 2007година е внедрена система за управление на документите, която е елемент от СУОС, и не е предмет на настоящия доклад.

В инструкциите, разработени съгласно условията на КР, са регламентирани отговорностите и докладването.
 • Оперативно управление

Във ВЗ Огняново е създадена организация за месечно разглеждане изпълнението на условията в КР и задачите, произлизащи от инструкциите и условията на КР.

Разработени са писменни инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, и системата за управление на качеството EN ISO 9001/2000г.
Периодично, както и след всяко мониторингово замерване и отчетен период се извършва оценка на регистрираните условия в КР като при констатиране на несъответствия се планират съответни коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработен е план за действия при аварии, съгласуван с РСПАБ. Разработени са и се прилагат инструкциите по условие 5.8. от КР.


 • Записи

Създадена е организация и се водят записи на магнитен и хартиен носител за количествата изразходвани суровини, горива, електроенергия, изразходвана вода, генерирани отпадъци, параметри на пречиствателните съоръжения, дневник за аварийни ситуации, разливи и оплаквания.

 • Докладване

Във ВЗ Огняново е създадена организация по месечно разглеждане изпълнението на условията в КР и задачите, произлизащи от инструкциите. В инструкциите са регламентирани отговорностите и реда за докладване.

3.3. Използване на ресурси
3.3.1 Използване на вода

В съответствие с разрешително за водоползване № 0300705/20.01.2005 год, се използва вода за производствени нужди от 1 шахтов и 1 тръбен кладенци.

Използването на вода за питейно- битови нужди става от селищен водопровод, при сключен договор с местното В и К дружество.

Монтирани са водомери на следните участъци: • Шахтов кладенец

 • Тръбен кладенец

 • Хидратен цех

 • Помпена станция за питейна вода


По разрешително за водоползване № 300705/20.01.2005год.


Източник на вода

Годишно количество

Мярка

мз

Тръбен кладенец

50377

Шахтов кладенец

367077


ОБЩО


417454

Изразходвани водни количества през последните 5 години:


2004 год. - 337 хил.куб. м

2005 год. - 289 хил.куб. м

2006 год. – 454 хил.куб. м

2007 год.- 542 хил.куб. м2008 год.- 417 хил.куб. м


Месец

Преработена скална маса

Произведена негасен а вар

Изразходван варовик

Изразходвана вода общо

Разход на вода за 1т. ск.маса

Разход на вода за варовик

Разходна вода за 1т. вар


Разход на вода по КР

Съответствие
т

т

т

м3

м3/

м

м3/

м3/

Да/Не

І

76890

3560

5925

13084

0,170

1008

0,283

2,12

Да

ІІ

89925

4500

7580

48563

0,540

4093

0,910

2,12

Да

ІІІ

115406

5220

8860

32106

0,278

2465

0,472

2,12

Да

ІV

111706

5095

8818

30909

0,277

2440

0,479

2,12

Да

V

84350

5049

8693

33761

0,400

3480

0,689

2,12

Да92504

5567

9619

39815

0,430

4140

0,744

2,12

Да

VІІ

88165

6746

11974

36476

0,413

4954

0,734

2,12

Да

VІІІ

83558

6951

11976

41136

0,492

5896

0,848

2,12

Да

ІХ

82990

5137

8856

33699

0,406

3596

0,700

2,12

Да

Х

109087

5214

9005

31135

0,285

2570

0,493

2,12

Да

ХІ

118079

5038

8746

34385

0,291

2547

0,506

2,12

Да

ХІІ

116015

4531

7815

42385

0,365

2855

0,630

2,12

Да


Общо


1168675


62608


107867


417454


0,357


38530


0,615


2,12


Да

Има разработена екологична схема /карта с местоположението на основните консуматори на вода, разположение на водомерни устройства, място и географски кординати на колекторите зауствани в р. Марица, всички пречиствателни съоръжения, местата на захранване с питейна и промишлена вода/.

Отчитането на изразходваното количество вода за 2008г. е извършено чрез водомерите за общото количество вода и количествата вложени в технологичния процес при производството на хидратна вар. Количествата вода за останалите цехове и инсталации е извършено чрез изчислителни методи.

Таблица 3.1Източник на вода

Годишно количество съгласно КР

м3/годРазход за единица продукт, съгласно КР

м3Изразходвано

годишно


количество вода

м3/годИзразходвано количество за еденица продукт

м3Съответ

ствие


Тръбен и шахтов

кладенци

212 000

2,12


38530

0,615

Да

Разработена е инструкция за подръжка и проверка на водопроводната мрежа, отстраняване на течове и установяване причините за тях. Съгласно условие 6.1.1 на КР прилагането на инструкцията е влязло в сила 9 месеца след влизане в сила на КР, т.е. от м. февруари 2007 год.

Направени са единадесет /11/ огледа и ревизия на водопроводната и канализационна мрежа.Констатирани са малки повреди във вътрешната мрежа ,които своевременно са отстранени.


3.3.2 Използване на енергия

Измерването на изразходваната еленергия в инсталацията за производство на негасена вар се извършва чрез разделно отчитане от другите консуматори на еленергия на площадката.


Таблица 3.2

Електроенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

MWh/t


Изразходвано количество за единица продукт

MWh/t


Съответствие

Варови пещи

0,01

0,009855

Да

Количеството изразходвана ел.енергия за производство на негасена вар се отчита с измервателни устройства, отчитащи разхода по групи пещи.Месечна консумация на ел.енергия за производство на негасена вар в MWh и месечна консумация на ел.енергия за производство на 1 тон негасена вар.

Месец

Мес. консум. на ел.енергия на площадката в
MWh

Производство на негасена вар през 2008 год.

тона


Мес. консум. на ел.енергия за производство на НВ
MWh

Мес. консум. на ел.енергия за производство на 1 тон НВ

MWh


Съответствие

І

409,290

3560

42,324

0,01

Да

ІІ

464,490

4500

44,274

0,009

Да

ІІІ

468,840

5220

51,480

0,009

Да

ІV

381,285

5095

45,932

0,009

Да

V

294,240

5049

47,206

0,009

Да441,480

5567

65,998

0,01

Да

VІІ

297,345

6746

49,742

0,007

Да

VІІІ

390,465

6951

61,680

0,008

Да

ІХ

339,315

5137

44,758

0,008

Да

Х

360,390

5214

44,752

0,008

Да

ХІ

183,660

5038

38,716

0,007

Да

ХІІ

376,200

4531

37,679

0,008

Да


Общо


4707,000


62608


574,541


0,009


Да

Изразходвани количества ел.енергия на площадката за последните 5 години:

2004 год. – 2605,618 MWh

2005 год. – 2600,790 MWh

2006 год. – 3308,445 MWh

2007 год. - 4317,645 MWh

2008 год. - 4707,000 MWh

   1. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

При работа на Инсталация за производство на негасена вар в шахтови пещи, използваните суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават количествата посочени в Таблица 8.3.1.1., Таблица 8.3.1.2.

Извършва се оценка на съответствието на употребата на суровини, спомагателни материали и горива за Инсталация за производство на негасена вар в шахтови пещи, с условията на разрешителното - Условие 8.3.2.2. При несъответствие се предприемат мерки за установяване на причините за несъответствия с разходните норми и предприемане на коригиращи действия.


Таблица 3.3.1 – използване на варовик


Суровини

Годишно количество, съгласно КР
т/год

Количество за единица продукт

съгласно КР

т/тон продукт


Употребено годишно количество
тона/год.

Количество за единица продукт

т/тон продуктСъответствие

Варовик

фракция 50-100 мм


190 000

1,9

107867

1,72

Да

В КР не е определено условие за разход на спомагателни материали, поради което не се попълва таблица 3.3.2.


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница