Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно


Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъцистраница8/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

2Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъциОтпадъка

Код

Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирма

Извършваща операцията по

Оползотворяване/обезвреждане

Съответствие

Метали –износени работни части на машини и съоръжения –от брак

200140

104863
“БЕЛЛИС” ЕОД

гр.Павликени


Стърготини,стружки от черни метали

120101

0,1
“БЕЛЛИС”ЕОД

гр. Павликени


Излезли от употреба гуми

160103

0,150
Частни лица

Таблица 6. Шумови емисии


Място на

Измерването

Ниво на звуково налягане

По К Р

dB/A/
Ден нощ

Измерено

през

ден нощ

Съответствие

По границата на производствената площадка

70 70


44.3 52.4

100% - 100%


№ на точка на измерване

Измерено ниво на шума
През нощта През деня

Съответствие

№1

38.2 44.6

100% 100%

№2

37.6 51.0

100% 100%

№ 3

38.2 48.2

100% 100%

№ 4

41.2 52.7

100% 100%

№ 5

44.7 59.4

100% 100%

№ 6

50.8 59.6

100% 100%

№ 7

56.3 62.4

100% 100%

№ 8

58.8 66.8

100% 100%

№ 9

66.8 68.7

100% 100%

№ 10

57.3 58.2

100% 100%

№ 11

50.6 58.3

100% 100%

№ 12

47,4 53.6

100% 100%

№ 13

44.2 48.6

100% 100%

№ 14

38,8 52.6

100% 100%

№ 15

37.6 55.2

100% 100%

№ 16

34.4 61.2

100% 100%

№ 17

32.1 59.9

100% 100%

№ 18

39.2 57.1

100% 100%

№ 19

38.1 63.2

100% 100%

№ 20

38.8 56.9

100% 100%Забележка: посочените стойности на шумовите емисии са на 20 броя точки на нива на шума по измерителния контур,изчислени съгласно методика и представени в изчислителна записка от Регионална лаборатория гр.Ст.Загора

Таблица 7. Опазване на подземните водиПоказател

Точка на

пробовземане

Концентрация в подземните води,съгласно КР


Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг


съответствие

0

0

0

0

0

0

Канализационна система на “Бъдеще-Бутово” АД няма самостоятелен коректор за

отделните потоци, поради което те след смесване в канализацията на фирмата се заустват в р.Ломя.
Таблица 8 : Опазване на почви


Показател

Концетрация в почвите/базово състояние/,съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответ

ствие

0

0

0

0

0

0Таблица 9. Аварийни ситуации


Дата на инцидента


Описание на инцидента


Причини


Предприети действия


Планирани действия


Органи,които са уведомени

0

0

0

0

0


0

През отчетния период няма регистрирани аварийни ситуации и инциденти свързани със замърсяване на околната средаТаблица 10. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията за която е предоставено КР


Дата на оплакването

Или възражението

Преносител на оплакването


Причини


Предприети действия

Планирани действия

Органи,които са уведомени

0

0


0


0

0

0

През отчетчетния период нама регистрирани оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1. Уводна част 2

Адрес по местонахождение на инсталацията 2

3.1. Използване на вода 9

3.2. Използване на енергия 10

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 12

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 14

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 14

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 14

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 15

4.3. Eмисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 16

4.4. Управление на отпадъците 17

4.5. Шум 184.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 18

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях 21

8.Подписване на годишния доклад 22

Емисии в атмосферния въздух 27Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница