Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково" пи №000212, землището на с. Въглен, община Аксаковостраница1/8
Дата23.10.2018
Размер1.39 Mb.
#94696
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8
О

БЩИНА АКСАКОВО ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


гр. Аксаково 9154 тел. (052) 76 20 40

ул. “Г. Петлешев” №58Б факс (052) 76 32 93

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg e-mail:aksakovo@mail.orbitel.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 345-НО/2008 на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” ПИ № 000212, землището на с. Въглен, община Аксаково

март 2014 г.


1. УВОД ............................................................................................................................................................4

1.1. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите......................................................................................................5

1.2. КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ.............................................................5

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО ЕКСПЛОАТИРАЩО ДЕПОТО, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА......................................................5

1.4. РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА..............................7

1.5. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА...........................................................................................................................................7

2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТА СРЕДА....................................................................7

2.1. СТУКТУРА ИОТГОВОРНОСТИ..........................................................................................................7

2.2. ОБУЧЕНИЕ................................................................................................................................................8

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.................................................................................................................8

2.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ.................................................................................................................................8

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ........................................................................................................8

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.............................................................................................................8

2.7. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА, КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.............................8

2.8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ............................................8

2.9. ЗАПИСИ......................................................................................................................................................8

2.10. ДОКЛАДВАНЕ.........................................................................................................................................9

2.11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС...............................................................................................................9

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ...................................................................................................................9

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА..................................................................................................................9

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА........................................................................................................10

- ИЗМЕРВАНЕ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА.................10

3.4. СЪХРАНЯВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА И ПРОДУКТИ...................................................................................................................................................10

4. ЕМИСИИ НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА................................11

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR...........................................................................................................................................11

4.2. ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ...........................................................................................11


4.3.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ.........................12

4.3.1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ (СМЕСЕН ПОТОК).........................................................12

4.3.2. КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ.........................................................13

4.3.3. ЕМИСИОННИ НОРМИ – ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ................13

4.3.4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ...........................................................................................................14

4.3.5. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ..................................................................................................................15

4.3.6. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ.........................................................................16

4.5. ШУМ..........................................................................................................................................................17

4.5.1. ЖАЛБИ ОТ ЖИВУЩИТЕ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА..................................................................17

4.5.2. КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ...............................................................................................................18

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ...........................18

4.6.1. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ............................................................18Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница